LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. gruodžio 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-991 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-V-906 PRIEMONĖS „KOMPLEKSINĖ PASLAUGŲ PLĖTRA INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ TIKSLINĖSE TERITORIJOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. 1V-928

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 10 punktą išdėstau taip:

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą ir rezervinį valstybės projektų sąrašą (jei rezervinis valstybės projektų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo 18 punkto nuostatas) numatoma sudaryti 2020 m. III ketvirtį. Projektinių pasiūlymų, teikiamų nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d., bendra ES struktūrinių fondų lėšų suma turi būti ne mažesnė nei 10 509 428 eurai, o projektinių pasiūlymų, teikiamų nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. kovo 23 d., bendra ES struktūrinių fondų lėšų suma turi būti iki 11 762 146 eurų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Rita Tamašunienė