LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANTIEMS VAIKAMS, ATVYKUSIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. V-694

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 3.3 uždavinį „Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui“, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 1998 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.15 papunktį, Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.2 papunktį ir 4 punktą:

1. T v i r t i n u Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  Nacionalinei švietimo agentūrai organizuoti ir vykdyti konkursą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-694

 

 

 

SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BESIMOKANTIEMS VAIKAMS, ATVYKUSIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos veiklos organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – Ukrainos vaikai), integravimo į bendruomenes (toliau – Projektai) atrankos organizavimo, paraiškų teikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Apraše nurodytoms veikloms įgyvendinti numatyta skirti iki 40 000,00 Eur (keturiasdešimties tūkstančių eurų, 00 ct) iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) numatytų asignavimų, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.2 papunktyje.

3. Projektų atranka vykdoma projektų konkurso būdu.

4. Konkursas skirtas atrinkti savanoriškos veiklos organizatorius, kurie teiks savanoriškos veiklos paslaugas Ukrainos vaikams, ugdomiems Lietuvos švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas (toliau – Konkursas).

5. Konkursą finansuoja Ministerija.

6. Konkursą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra).

7. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

8. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – savanoriškos veiklos organizatoriai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį (toliau – Pareiškėjai) ir atitinkantys visus nurodytus kriterijus:

8.1. įregistruoti Juridinių asmenų registre;

8.2. turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad galėtų užtikrinti savanorių veiklos koordinavimo paslaugas švietimo įstaigoms ne mažiau nei 5 (penkiose) Lietuvos Respublikos savivaldybėse. Pareiškėjas turi pateikti savo, o jei teikia paslaugas kartu su partneriais, ir partnerių padalinių (jei yra) sąrašą ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis, ir (ar) savanoriškos veiklos sutartis, sudarytas tarp Pareiškėjo ir (ar) partnerių bei savanorių, kuriose nurodyta savanoriškos veiklos vykdymo vieta;

8.3. turi patirties koordinuojant savanorių veiklą švietimo įstaigose;

8.4. pagal Aprašą galimi šie partneriai: Lietuvos Respublikoje registruota ir Juridinių asmenų registre nevyriausybinės organizacijos žymą įregistravusi nevyriausybinė organizacija (žymos reikalavimas netaikomas religinėms bendruomenėms ir bendrijoms), su kuria kartu Pareiškėjas koordinuoja savanorių veiklą (yra sudaręs bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį dėl savanorių veiklos koordinavimo ar pasitelkimo bendroms veikloms įgyvendinti). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie veiklos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys subjektai;

8.5. Pareiškėjų pagrindinis Projekto veiklos tikslas nėra politinių arba religinių tikslų siekimas. 

9. Kvietimą teikti paraiškas skelbia Agentūra. Kvietime nurodoma:

9.1. galimi Pareiškėjai, kurie turi atitikti Aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus;

9.2. tinkamos finansuoti veiklos, kurios turi atitikti Aprašo 17 punktą;

9.3. paraiškų teikimo elektroninis paštas ir Agentūros kontaktinis asmuo, kuris gali konsultuoti paraiškų teikimo klausimais;

9.4. paraiškos gali būti teikiamos nuo kvietime nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 13 d.

10. Paraišką dėl savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes (toliau – Paraiška), parengtą pagal Savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes finansavimo formą (Aprašo 2 priedas), Pareiškėjai teikia Agentūrai.

11. Paraiškoje turi būti nurodoma:

11.1. duomenys apie Pareiškėją (savanoriškos veiklos organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys, patirtis, įgyta koordinuojant savanorių veiklą, ir kt.);

11.2. duomenys apie partnerį (-ius) (pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys, patirtis veiklose su savanoriais ir jų veiklos koordinavimu) (duomenys pildomi, jeigu Projektą numatoma įgyvendinti kartu su partneriais);

11.3. duomenys apie Projektą (Projekto pavadinimas, planuojamos vykdyti Projekto veiklos ir jų pagrindimas, planuojamų pasitelkti savanorių skaičius, Projekto trukmė ir apimtis, Projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės), vaikų, kuriems Pareiškėjai planuoja teikti pagalbą, skaičius, Projekto veiklų vykdytojai, Projekto anotacija, Projekto aprašymas ir kt.);

11.4. Projekto veikloms įgyvendinti reikalingas finansavimas ir jo pagrindimas;

11.5. Pareiškėjo įsipareigojimas, kad visi savanorišką veiklą vykdantys asmenys bus patikrinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre ir gaus registro pažymą ar išrašą, kad jiems netaikomi darbo su vaikais apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

11.6.  Pareiškėjo pateikta papildoma informacija, susijusi su Paraiška (neprivaloma).

12. Paraiškas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų Paraiškų skenuotus variantus PDF formatu Pareiškėjai pateikia Agentūrai kvietime teikti Paraiškas nurodytu elektroniniu paštu.

13. Agentūra gautas Paraiškas registruoja Agentūros nustatyta tvarka. Paraiškos, pateiktos kitu nei Apraše nurodytu būdu arba vėliau, nei Aprašo 9.4 papunktyje nustatytas terminas, Agentūroje neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija, kad Paraiška gauta ir kad Paraiškai suteiktas numeris, paskelbiama Agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/ (toliau – Agentūros interneto svetainė) per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aprašo 9.4 papunktyje nustatyto termino Paraiškoms teikti dienos. Informacija apie Konkursą teikiama Agentūros interneto svetainėje.

14. Informacija apie pateiktas Paraiškas yra skelbiama viešai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų.

15. Konkursui pasibaigus, pateiktos Paraiškos saugomos ne ilgiau kaip 1 metus po Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

16. Pareiškėjų tvarkomi asmens duomenys, Pareiškėjų duomenys, pateikti Ministerijai ir Agentūrai, bei Ministerijos ir Agentūros tvarkomi Pareiškėjų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Pareiškėjus, įvertinti asmenų teisę vykdyti projektą, įvertinti Pareiškėjų atitiktį reikalavimams bei teisę gauti Projektų finansavimą, tvarkyti Ministerijos ir Agentūros darbuotojams finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti Projektų finansavimą, įgyvendinimą ir vykdyti kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

17. Pagal Aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios veiklos:

17.1. savanorių veiklos koordinavimo ir organizavimo veikla;

17.2. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, privalomų mokymų organizavimas;

17.3. informacijos apie savanoriškos veiklos organizatoriaus vykdomas Projekto veiklas viešinimas;

17.4. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, teikiant informaciją apie vykdomas veiklas ir teikiamą pagalbą.

18. Tinkamos finansuoti Projektų veiklų išlaidos:

18.1. Pareiškėjo išlaidos:

18.1.1. administravimo išlaidos:

18.1.1.1. Pareiškėjo koordinatoriaus (-ių), partnerio (-ių) koordinatoriaus (-ių) ir (ar) finansininko darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

18.1.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su Pareiškėju nėra sudaręs darbo sutarties buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti);

18.1.2. veiklų įgyvendinimo, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

18.1.2.1. ryšio paslaugų išlaidos (internetas, fiksuotasis ir (ar) mobilusis ryšys, paštas);

18.1.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai);

18.1.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

18.1.2.4. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, parengimo savanoriškai veiklai bei kvalifikacijos tobulinimo išlaidos. Jeigu savanoris baigė privalomus mokymus, tačiau dėl objektyvių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti privalomų mokymų metu, negalėjo vykdyti savanoriškos veiklos ir pasirašyti sutarties su Pareiškėju ir švietimo įstaiga, tokios patirtos mokymų išlaidos laikomos tinkamomis;

18.1.2.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo (išskyrus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo) išlaidos (apsaugos priemonės, COVID-19 ligos profilaktiniai tyrimai ir kitos su savanorio veikla susijusios būtinosios prekės ar paslaugos);

18.2. savanorio patiriamos išlaidos numatytos ir kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Paraiškoje numatoma teikti savanorių pagalba turi apimti Ukrainos vaikus, kurie ugdomi Lietuvos švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas. Mokyklų sąrašą, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, savanoriškos veiklos organizatoriai gali gauti susisiekę su savivaldybėse esančiais koordinatoriais, kurių kontaktai pateikiami Ministerijos tinklalapyje adresu https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/smsm-ir-savivaldybiu-kontaktai-konsultacijoms-kontakti-dlia-konsultatsii-contacts-for-consultations.   

20. Vienos Paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų, 00 ct).

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR ATRANKA

 

 

21. Paraiškų vertinimą atlieką Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta 5-7 narių komisija (toliau – Konkurso komisija), kurią sudaro Agentūros darbuotojai, Ministerijos deleguoti atstovai bei prireikus pakviesti išoriniai ekspertai (toliau – Konkurso komisijos nariai). Konkurso komisijos nariai turi pasirašyti Konkurso komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 1 priedas).

22. Konkurso komisija savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

23. Agentūra skiria atsakingus asmenis Konkurso komisijos darbui užtikrinti, ją techniškai aptarnauti, Pareiškėjams konsultuoti;

24. Paraiškų vertinimą sudaro du etapai – Paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas.

25. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo metu Konkurso komisija vertina Pareiškėjų pateiktų Paraiškų atitiktį Aprašo 11 ir 12 punktams ir Paraiškos formai (Aprašo 2 priedas). Jeigu Paraiška neatitinka Aprašo 11 ir 12 punkte nurodytų reikalavimų arba informacija pateikta netinkamai, Agentūra kreipiasi į Pareiškėją, nurodydama Pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Agentūra prašo Pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją vieną kartą. Jeigu Pareiškėjas nepateikė Agentūrai trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų raštu per nustatytą terminą, Konkurso komisija priima sprendimą atmesti Paraišką.

26. Konkurso komisijos sprendimas atmesti Paraišką Aprašo 25 punkte numatytu atveju įforminamas Konkurso komisijos protokolu. Apie šį sprendimą Konkurso komisija per 3 (tris) darbo dienas Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Pareiškėją, nurodydama Paraiškos atmetimo priežastis.

27. Paraiškos, atitikusios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, gali būti vertinamos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo etape, kurio metu Konkurso komisija vertina Paraiškų atitiktį Aprašo 17, 18 ir 20 punktams, užpildydama Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą. Vieną Paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Konkurso komisijos nariai. Konkurso komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius Paraiškoje pateiktą informaciją. Konkurso komisija, vertindama Paraiškos atitiktį Aprašo 28 punkte nustatytiems ekspertinio vertinimo kriterijams, skiria balus. Paraiškų, kurios surinko mažiau negu 7 balus, siūloma nefinansuoti.

28. Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai:

28.1. Projektų tinkamumas Projekto tikslams pasiekti bei savanorių koordinavimo patirtis – vertinama nuo 0 iki 1 balo;

28.2. veiklų aktualumas, pasirinktų veiklos metodų tinkamumas, galimybė teikti pagalbą kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, savivaldybių, kuriose numatoma teikti pagalbą, aprėptis – vertinama nuo 1 iki 3 balų;

28.3. Projekto efektyvumas, vaikų, kurie gaus pagalbą, aprėptis, savanorių patirtis teikiant emocinę paramą – vertinama nuo 1 iki 3 balų;

28.4. Projekto poveikio tikimybė, naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas – vertinama nuo 1 iki 3 balų.

29. Balams pasiskirsčius po lygiai, prioritetas suteikiamas toms Paraiškoms, kurios atitinka bent vieną toliau išvardytų sąlygą:

29.1. Paraiška, kurioje numatytas didesnis aprėpiamų savivaldybių skaičius, kuriose veiks savanoriai;

29.2. Paraiška, kurioje numatytas didesnis skaičius vaikų, kuriems bus teikiama savanorių pagalba.

30. Konkurso komisija susipažįsta su Paraiškomis ir ne vėliau kaip iki gegužės 25 d. (imtinai) įvertina jas Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka ir, atsižvelgdama į Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas, sudaro siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuris įforminamas Konkurso komisijos protokolu ir teikiamas tvirtinti Agentūros direktoriaus įsakymu. 

31. Siūlomų finansuoti projektų sąraše nurodoma:

31.1. siūlomas finansuoti projektas ar jų sąrašas (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), projektui siūlomą skirti finansavimo sumą, kuri neviršija Aprašo 20 punkte nustatytos finansavimo sumos);

31.2. siūlomas (-i) finansuoti projektas (-ai), kurio (-ių) finansavimo suma yra mažesnė, nei nurodyta Paraiškoje (tuo atveju, jeigu Paraiškai finansuoti trūksta kvietime teikti Paraiškas numatytų lėšų arba jeigu Konkurso komisija argumentuotai pagrindžia tokio sprendimo priežastis), nurodant projekto pavadinimą, Pareiškėją, Pareiškėjo juridinio asmens kodą, partnerį (-ius) (jeigu projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais), projektui siūlomą skirti finansavimo sumą;

31.3. siūlomas nefinansuoti projektas ar jų sąrašas (jeigu Paraiškų ekspertinio vertinimo metu Paraiškos surinko mažiau nei 10 balų arba Paraiškose nurodytos projektų veiklos ir (arba) išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal Aprašo 17, 18, 20 punktų nuostatas).

32. Konkurso komisija veikia laikydamasi šių nuostatų:

32.1. posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Konkurso komisijos narių;

32.2. Konkurso komisija sprendimus priima atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimo teisė suteikiama Konkurso komisijos pirmininkui, kuris išrenkamas pirmojo Konkurso komisijos posėdžio metu Konkurso komisijos narių paprasta balsų dauguma;

32.3. posėdžiai protokoluojami. Posėdžius protokoluoja Konkurso komisijos narių balsų dauguma išrinktas sekretorius, kuris yra Konkurso komisijos narys;

32.4. pasibaigus Konkurso komisijos posėdžiui, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiamas posėdžio protokolo projektas ir elektroniniu paštu siunčiamas derinti visiems posėdyje dalyvavusiems Konkurso komisijos nariams;

32.5. Konkurso komisijos nariai, gavę protokolą, per 2 darbo dienas gali pateikti pastabas. Per nustatytą laiką nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui Konkurso komisijos narys pritaria;

32.6. įvertinus gautas pastabas arba jų negavus per Aprašo 32.5 papunktyje nustatytą terminą, Konkurso komisijos pirmininkas ir sekretorius pasirašo protokolą ir jį išsiunčia elektroniniu paštu visiems Konkurso komisijos nariams ir Agentūros direktoriui.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

33. Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas siūlomų finansuoti projektų sąrašas kartu su Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitomis teikiami Ministerijai.

34. Ministerija, nustačiusi, kad jai pateiktos Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos užpildytos netinkamai, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paraiškų vertinimo ataskaitų gavimo dienos turi apie tai informuoti Agentūrą ir nustatyti ne ilgesnį kaip 2 dienų terminą, per kurį Agentūra turi jas pataisyti.

35. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Ministerija, atsižvelgdama į Agentūros pateiktą siūlomų finansuoti Projektų sąrašą ir Paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas. 

36. Sprendimas dėl lėšų skyrimo tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kuriame nurodoma:

36.1teisinis pagrindas finansuoti Projektą (-us);

36.2. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie finansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir Projektui įgyvendinti skiriamą finansavimo sumą);

36.3. Projektas arba sąrašas Projektų, kurie nefinansuojami (nurodant Projekto pavadinimą, Pareiškėjo pavadinimą, juridinio asmens kodą);

36.4. sprendimo dėl Projektų finansavimo apskundimo tvarka.

37. Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo per 1 (vieną) darbo dieną išsiunčiamas Agentūros direktoriui elektroniniu paštu.

38.  Informacija apie Ministerijos sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos paskelbiama Agentūros interneto svetainėje.

39. Agentūra informuoja Pareiškėjus Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu apie Ministerijos sprendimą dėl lėšų skyrimo per 2 (dvi) darbo dienas nuo švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

40. Su Pareiškėju, kurio Projektui skirtas finansavimas, sudaroma sutartis pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą formą (toliau – Sutartis). Sudarius Sutartį, Pareiškėjas tampa Projekto vykdytoju.

41. Pareiškėjui atsisakius sudaryti Sutartį per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Ministerijos sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo šio Pareiškėjo Projektui pripažįstamas netekusiu galios.

42. Sutartis su Pareiškėju sudaroma 2022 metams. Projektui įgyvendinti 2022 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Aprašo 43 punkte nurodytu laikotarpiu.

43. Lėšos Pareiškėjams skiriamos veikloms įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 23 d.

44. Projektų vykdytojai Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 30 d.

45. Projekto vykdytojas privalo teikti Sutartyje nurodytas ataskaitas, vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Sutartyje nustatytais terminais.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Už informacijos ir su Projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako Pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su Projektu bei jo įgyvendinimu (Paraišką, buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo užmokesčio, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), Pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Pareiškėjas, teikiantis Paraišką, atsako už joje pateiktų Projekto veiklų kokybę ir teisingos informacijos pateikimą.

48. Pareiškėjas, Projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.

49. Konkurso komisijos posėdžių protokolai ir visa kita su Konkursu susijusi informacija saugoma Agentūroje.

50. Ministerija, Agentūra ir Konkurso komisija neprisiima atsakomybės, jei dėl Paraiškoje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) Pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su Pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

 

__________________

 

Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose

besimokantiems vaikams, atvykusiems į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,

organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Konkurso atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20__ m._____________ d. Nr. ______ 

 

_______________________

(vieta)

 

Būdamas paraiškų dėl savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vertinimo komisijos nariu, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų projektų pareiškėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, projektus.

3. Man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

4. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

4.1. savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, projektų duomenys ir turinys;

4.2. projektų vertinimo išvados;

4.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

4.4. kita informacija, susijusi su paraiškų, projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

5. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu:

5.1. projektą pateikusios organizacijos narys (-ė);

5.2. dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje;

5.3. esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą;

5.4. galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

6. Esu perspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai padarytus nuostolius.

 

____________________               ____________                                                   ________

(pareigos)                                                (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo

įstaigose besimokantiems vaikams,

atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir

finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Paraiškos dėl savanoriškų veiklų organizatorių projektų, skirtų savanoriškoms veikloms švietimo įstaigose organizuoti, siekiant sklandaus vaikų integravimo į bendruomenes, finansavimo forma)

 

PARAIŠKA DĖL SAVANORIŠKŲ VEIKLŲ ORGANIZATORIŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ SAVANORIŠKOMS VEIKLOMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZUOTI, SIEKIANT SKLANDAUS VAIKŲ INTEGRAVIMO Į BENDRUOMENES, FINANSAVIMO

 

 

2022 m. ________________ _____ d.

(mėnuo)

 

________________________________

(vieta)

 

1. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

Juridinio asmens pavadinimas

Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas, registruotas Juridinių asmenų registre. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens veiklos forma

Nurodoma juridinio asmens veiklos forma pagal Juridinių asmenų registrą.

Juridinio asmens buveinė

 

Nurodoma juridinio asmens buveinės gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė.

Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas.

Juridinio asmens vadovas

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Savanorių koordinavimo patirtis

Nurodyti, kokią savanorių koordinavimo patirtį, kiek laiko, turi juridinis asmuo.

 

2. DUOMENYS APIE PARTNERĮ

 

(Pildoma, jeigu projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriu (-iais)).

 

2.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

o Taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pažymimas šis punktas ir pildoma toliau esanti lentelė)

 

o Ne (jeigu projektą įgyvendinantis pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis punktas. Jeigu pažymima „ne“, toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma)

 

2.2. Partneriai

 

Fizinis asmuo

Pažymima, kai partneris yra fizinis asmuo

Juridinio asmens pavadinimas / vardas, pavardė

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ir nurodytas Juridinių asmenų registre. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre.

 

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma partnerio vardas ir pavardė, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

 

Jeigu yra daugiau nei vienas partneris, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Tas pats subjektas negali būti nurodomas daugiau nei vieną kartą.

Partnerio kodas

Jeigu partneris yra juridinis asmuo, nurodomas kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

 

Jeigu partneris yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD.

Telefono numeris

Nurodomas partnerio telefono numeris. Telefono numeris nurodomas taip: (8 5)  123 4567, 8 123 45 678.

El. pašto adresas

Nurodomas partnerio vienas elektroninio pašto adresas.

Partnerio adresas

 

Nurodomas partnerio susirašinėti skirto adreso gatvės pavadinimas, namo (ir buto, jeigu reikia) numeris, miesto ar rajono pavadinimas, šalis.

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p.

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

 

3. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.

3.1.2. Planuojamos vykdyti veiklos, jų aktualumas

Nurodomos veiklos kurias planuojama įgyvendinti, ir pagrindžiamas jų aktualumas

3.1.3. Veiklų metodai

Nurodyti, kokiais metodais bus vykdomos veiklos, ar yra galimybė savanorystei kontaktiniu ar nekontaktiniu būdu ir pan.

3.1.4. Projekto trukmė ir apimtis

Nurodoma planuojama projekto trukmė (mėnesiais) ir savanorių darbo apimtis  (valandomis).

3.1.5. Projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės)

Vaikai, kurie atvyko iš Ukrainos ir ugdomi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą (0–6 m.).

Vaikai, kurie atvyko iš Ukrainos ir ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas.

 

Nurodoma, kam pagalba bus teikiama.

3.1.6. Projekto dalyvių skaičius ir vieta

Nurodomas planuojamas projekto dalyvių (vaikų), kuriems bus teikiama pagalba, skaičius ir savanorių, teiksiančių pagalbą, skaičius, išskiriant, kiek vaikų bus atvykusių iš Ukrainos; aprėptis savivaldybių, kuriose bus teikiama savanorių pagalba.

3.2. Projekto aprašymas

3.2.1. Projekto anotacija

Trumpai aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai.

 

 

3.2.2. Projekto tikslas ir uždaviniai

Nurodomas projekto tikslas ir jį detalizuojantys uždaviniai.

3.2.3. Projekto turinys

Mėnuo

Veikla

Trumpas veiklų aprašymas

Nurodomas veiklų įgyvendinimo laikotarpis mėnesiais

Nurodoma, kokia konkrečiai veikla bus įgyvendinama pagal Aprašo 17 punktą, taip pat Apraše nenurodyta įgyvendinama papildoma veikla (jeigu bus)

Trumpai detalizuojama planuojama veikla, pvz., pamokos nuotoliniu, kontaktiniu būdu, kokiam vaikų skaičiui, kiek pamokų, ar bus atliekami namų darbai ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Laukiami projekto rezultatai ir galimas projekto tęstinumas (jeigu numatomas)

Apibūdinama projekto siekiama nauda ir jo tęstinumo galimybės be finansavimo iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų.

 

4. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

Suma (Eur)

4.1. Prašoma skirti projekto finansavimo suma

Nurodoma projektui įgyvendinti prašoma skirti suma (Eur)

4.1.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma ir išlaidų poreikio pagrindimas

Nurodomos sumos pagal kiekvieną tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją (pagal Aprašo 18 punktą) ir pateikiamas išlaidų poreikio pagrindimas

4.1.1.1. administravimo išlaidos:

 

4.1.1.1.1. pareiškėjo koordinatoriaus (-ių), partnerio (-ių) koordinatoriaus (-ių) ir (ar) finansininko darbo užmokesčio išlaidos, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

4.1.1.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su pareiškėju nėra sudaręs darbo sutarties buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti)

 

4.1.1.2. veiklų įgyvendinimo, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

 

4.1.1.2.1. ryšio paslaugų išlaidos (internetas, fiksuotasis ir (ar) mobilusis ryšys, paštas)

 

4.1.1.2.2. transporto išlaikymo išlaidos (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų išlaidos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju)

 

4.1.1.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) Lietuvos Respublikos teritorijoje

 

4.1.1.2.4. savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigojeparengimo savanoriškai veiklai bei kvalifikacijos tobulinimo išlaidos

 

4.1.1.2.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo (išskyrus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo) išlaidos (apsaugos priemonės, COVID-19 ligos profilaktiniai tyrimai ir kitos su savanorio veikla susijusios būtinosios prekės ar paslaugos)

 

4.1.1.3. savanorio patiriamos išlaidos

 

Iš viso

Nurodoma suma (Eur)

4.2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (jei yra)

 

4.2.1. Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas, suma

 

Nurodomos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių

 

4.3. Paslaugų pirkimas ir jo pagrindimas

Apibūdinti, kaip bus perkamos paslaugos (pvz., laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo; asociacijos patvirtintos paslaugų pirkimo tvarkos ar kt.)

 

5. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Nurodoma papildoma pareiškėjo informacija, susijusi su paraiška).

 

Sutinku, kad juridinio asmens duomenys būtų tvarkomi Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo nustatytais tikslais.

 

Suprantu ir žinau, kad projekto vadovas ir vykdytojai, vykdydami savo veiklą, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.

 

 

_____________________________________________________

 

A. V.

(Projekto vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

_________________________

 

Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo

įstaigose besimokantiems vaikams,

atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir

finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma)

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO FINANSUOTI IR EKSPERTINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

___________________________

(data)

 

_____________________________

(vieta)

 

Aš, toliau pasirašęs komisijos narys, patvirtinu, kad:

         šio projekto finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos;

         šio projekto finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

ITinkamumo vertinimas  

Paraiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Paraiškos numeris

 

Tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1. Pareiškėjas konkursui pateikė 1 (vieną) paraišką.

 

 

 

2. Paraiška yra pateikta laiku, sunumeruoti lapai, atitinka nustatytą paraiškos formą, pasirašytą projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens (jei įgaliotas asmuo – ar yra įgaliojimas), užantspauduota (jeigu institucija neturi anspaudo, tai institucijos vadovas arba įgaliotasis asmuo pasirašo antspaudo vietoje ir parašo apie antspaudo nebuvimą).

 

 

 

3. Projektas bus skirtas teikti savanoriškos veiklos paslaugas vaikams, atvykusiems iš Ukrainos, bei Lietuvos vaikams, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas.

 

 

 

4. Projekte numatytos veiklos atitinka Aprašo 17 ir 18 punktus.

 

 

 

5. Paraiškos rengėjas yra nevyriausybinė organizacija, kuri turi teisę teikti Aprašo 17 punkte numatytas veiklas ir yra registruota Juridinių asmenų registre.

 

 

 

6. Paraiškos rengėjas įsipareigoja vadovautis ir nepažeisti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 

 

7. Prašoma finansuoti suma neviršija maksimalios leistinos finansuoti sumos, t. y. 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų, 00 ct). Jei projektui vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią leistiną finansuoti sumą, turi būti numatyti kiti finansavimo šaltiniai.

 

 

 

8. Paraiškoje numatytos projekto vykdymo išlaidų kategorijos yra tinkamos finansuoti – atitinka Aprašo 18 punktą.

 

 

 

9. Projekte numatytos paslaugos bus perkamos laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

 

 

 

TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pažymėti):

 

Paraiška tinkama finansuoti

 

Paraiška netinkama finansuoti

PRIORITETAS FINANSAVIMUI GAUTI:

 

Paraiškoje numatytas didesnis aprėpiamų savivaldybių, kuriose veiks savanoriai, skaičius nei kitose paraiškose, surinkusiose vienodą balų skaičių

 

Paraiškoje, numatytas didesnis vaikų, kuriems bus teikiama savanorių pagalba, skaičius nei kitose paraiškose, surinkusiose vienodą balų skaičių.

 

 

 

 

IIEkspertinis vertinimas:

 

Vertinimo kriterijai

Galimas įvertis (balais)1

Įvertis

(balais)

1. Projekto tinkamumas projekto tikslams pasiekti bei savanorių koordinavimo patirtis

(0–1)

2. Veiklų aktualumas, pasirinktų veiklos metodų tinkamumas, galimybė teikti pagalbą kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, savivaldybių, kuriose numatoma teikti pagalbą, aprėptis

(1–3)

3. Projekto efektyvumas, vaikų, kurie gaus pagalbą, aprėptis, savanorių patirtis teikiant emocinę paramą

(1–3)

4. Projekto poveikio tikimybė, naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas 

(1–3)

Įverčių suma pagal kriterijus:

(3–10)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: skliaustų kairėje pusėje – galimas minimalus balas, dešinėje – galimas maksimalus balas.

 

IIIKitos pastabos: ______________________________________________________________.

 

Data _________________________

 

Komisijos narys

_________________          ___________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

______________________