VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. 1-1997

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 36 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Pripažinti netekusiu galios 15.21 papunktį.

2. Išdėstyti 21.3 papunktį taip:

21.3.            renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas arba koncertas, organizuojamas ne Katedros aikštėje, prasideda ne anksčiau kaip 9 val. ir baigiasi tą pačią dieną ne vėliau kaip 22 val.;“.

3. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys gali išduoti leidimą organizuoti renginį, kai netrukdant transporto priemonių eismo organizuojamas komercinis renginys. Prašymą leisti organizuoti tokį renginį nagrinėja kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys, vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto aprašo reikalavimais.“

4. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Jei planuojamas renginys neatitinka Taisyklių 21, 23 ir 25 punktuose nustatytų reikalavimų ar prašoma leisti apšviesti statinius ir (ar) paminklus, prašymus leisti organizuoti renginius nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių derinimo komisija (toliau – komisija) vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Renginių derinimo komisijos nuostatais. Renginių derinimo komisija nenagrinėja prašymų leisti organizuoti renginius, kuriuos anksčiau buvo leista organizuoti bent du kartus ir jei iš esmės nesikeičia renginio pobūdis. Tokiu atveju kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys parengia, suderina ir Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui teikia pasirašyti leidimo organizuoti renginį projektą.“

5. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Renginių organizatoriai tinkamai užpildytą ir pasirašytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti organizuoti renginį privalo pateikti registruoti Savivaldybės administracijai arba naudodamiesi Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau prašymus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau prašymą pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.“

6. Išdėstyti 33.2 papunktį taip:

33.2. pastatyti biotualetus, jei komercinis renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų turi būti skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Statyti biotualetų nereikia komercinių renginių organizatoriams, kurie organizuoja komercinius renginius šalia savo buveinės, veiklos ar verslo vietos, o renginio dalyviams ir žiūrovams sudaryta galimybė laisvai naudotis tualetais.“

7. Pripažinti netekusiu galios 33.5 papunktį.

8. Papildyti 44 punktu ir išdėstyti jį taip:

44. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

9. Pripažinti netekusiu galios priedą.

 

 

 

Meras                                                                                                                      Remigijus Šimašius