LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 21 d. Nr. XIV-534

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2021 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. XIV-534

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2021 M. RUGSĖJO 10 D. – GRUODŽIO 23 D.)

 

I SKYRIUS

SVARBIAUSIOS NUOSTATOS IR PRIORITETAI

 

1. Kaip įprasta, didžiausią Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos dalį sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiami projektai. Vyriausybė, planuodama svarbiausių įstatymų projektų parengimą ir jų priėmimą Seime, patvirtino ir Seimui teikia daugiau kaip 120 iniciatyvų.

Iš visų teikiamų 127 projektų 84 projektai yra susiję su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa (toliau –Vyriausybės programa), kai kurie projektai iš dalies susiję ir su Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatų įgyvendinimu.

2. Svarbiausias Seimo III (rudens) sesijos darbas, kaip visada, bus kitų metų valstybės biudžeto tvirtinimas, į nacionalinę teisę bus perkeliama daug Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

3. Atsižvelgus į Vyriausybės programą, prioritetinis dėmesys bus skiriamas švietimui, inovacijų reformai, viešajam administravimui ir valstybės tarnybai, socialinės atskirties mažinimui, sveikatos apsaugai.

Vyriausybė daug dėmesio skirs socialinei sričiai ir siūlys keisti socialinio draudimo pensijų indeksavimo bei vienišo asmens išmokos indeksavimo tvarką. Siūloma naujove – apsaugos nuo smurto orderiu – bus įtvirtinta nauja apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje priemonė.

4. Numatoma teikti įstatymų pakeitimų projektus, kuriais nustatomi asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo ir teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo bei tarpusavio bendradarbiavimo teikiant šias paslaugas principai ir kriterijai.

5. Vyriausybės programoje siūlomas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo numatoma sudaryti sąlygas kurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą, užtikrinti efektyvią inovacijų ekosistemos plėtrą. Priėmus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, numatoma sudaryti sąlygas stiprios mokslo politikos įgyvendinimo agentūros veiklai, kuri būtų atsakinga ne tik už fundamentinių tyrimų skatinimą, bet ir mokslo programų, orientuotų į realius iššūkius, administravimą.

Taip pat bus siūlomi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kuriais šalinamos priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų disproporcijos, ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimai, kuriais numatomi priėmimo į valstybės finansuojamas vietas tvarkos pokyčiai ir sudaroma galimybė planuojant valstybės finansuojamas vietas pasinaudoti darbo rinkos, darbdavių, regionų nustatyta paklausa ir pasiūla.

6. Įgyvendinus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, bus sudarytos galimybės lanksčiau priimti reikiamų kompetencijų ir įgūdžių turinčius darbuotojus.

7. Numatoma tobulinti kompleksinius pirkimus ir koncesijas reguliuojančius įstatymus, siekiant viešųjų pirkimų procesą padaryti veiksmingesnį ir didinti inovatyvių ir žaliųjų viešųjų pirkimų mastą.

8. Teisėtvarkos srityje planuojami įstatymų pakeitimai, susiję su bausmių vykdymo sistemos ir probacijos vykdymo institucine pertvarka.

9. Seimo III (rudens) sesijos darbų programa parengta atsižvelgus į Vyriausybės
2021–2024 metų Vyriausybės teisėkūros plane planuojamų parengti projektų, kuriais įgyvendinamos Vyriausybės programos ir ES teisės aktų nuostatos, ir ministerijų planuojamų parengti projektų, skirtų neatidėliotinoms problemoms spręsti, sąrašus.

10. Seimo komitetų, komisijų siūlymuose dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos vyrauja ankstesnėse sesijose pateikti ir dar nepriimti projektai, trys komitetai numato pateikti pranešimus svarbiausiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais.

Siūlymus dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos pateikė visos frakcijos ir Mišri Seimo narių grupė.

 

II SKYRIUS

SEIMO KOMITETŲ PRANEŠIMAI SVARBIAUSIAIS VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KLAUSIMAIS

 

Eil.

Nr.

Pranešimo tema

Siūlo

1.

Lietuvos viešojo valdymo skaitmeninė transformacija

ATK

2.

Teismo ekspertizės srities tobulinimas – ekspertizių terminai ir kokybė

TTK

3.

Lietuvos gyventojų sveikatos ir jos priežiūros netolygumai – problema, kurią reikia spręsti

SRK

4.

Ambicinga Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kodėl jos reikia ir kaip to pasiekti

URK

 

 

III SKYRIUS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Respublikos Prezidento teikiamais įstatymų projektais siekiama įgyvendinti gerovės valstybės – stiprios, teisingos, žalios ir inovatyvios valstybės – viziją. Šioje sesijoje Respublikos Prezidentas siūlo svarstyti ir priimti įstatymus, kuriais numatomi reikšmingi sisteminiai pokyčiai viešųjų pirkimų ir teismų veiklos srityse, taip pat įstatymus, kuriais numatomos papildomos socialinės atskirties mažinimo priemonės ir su aplinkos apsauga, poveikio aplinkai vertinimu susijusios priemonės, bei įstatymus, kuriais numatomi pokyčiai mokslo ir studijų srityje, sudarysiantys geresnes perėjimo iš vienos švietimo grandies į kitą ir mokymosi visą gyvenimą sąlygas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-568,

XIVP-569,

XIVP-570,

XIVP-571,

XIVP-572,

XIVP-573,

XIVP-574,

XIVP-575,

XIVP-576,

XIVP-577,

XIVP-578,

XIVP-579,

XIVP-580,

XIVP-581,

XIVP-582,

XIVP-583,

XIVP-584,

XIVP-585,

XIVP-586,

XIVP-587,

XIVP-588,

XIVP-589,

XIVP-590,

XIVP-591,

XIVP-592,

XIVP-593,

XIVP-594,

XIVP-595,

XIVP-596,

XIVP-597,

XIVP-598,

XIVP-599,

XIVP-600,

XIVP-601,

XIVP-602,

XIVP-603,

XIVP-604,

XIVP-605,

XIVP-606,

XIVP-607,

XIVP-608,

XIVP-609

Teismų įstatymo

Nr. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 791, 81, 90, 911, 912, 101, 104, 105, 119, 120, 122 straipsnių, VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

TTK

lapkritis

2.

XIVP-512

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo

Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

3.

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 papildymo 173 straipsniu įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

4.

XIVP-513

Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 163 straipsniu įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

TTK

spalis

5.

nereg.

Baudžiamojo kodekso 270, 2702, 2711 ir 2771 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

6.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 9, 53, 56, 59, 74 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

7.

XIIIP-4246

Miškų įstatymo
Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–gruodis

 


 

IV SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS IR SEIMO KOMITETŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, ĮGYVENDINANTYS PASIRINKTUS PRIORITETUS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATSAKINGA FINANSŲ POLITIKA

 

1. 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2022 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, 2022 metų Pensijų anuitetų fondo biudžeto patvirtinimas.

2. Mažiausiai uždirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.

3. Globojamų (rūpinamų) vaikų poreikių užtikrinimas.

4. Palankesnių sąlygų vienišiems tėvams sudarymas.

5. Pareiginės algos bazinio dydžio patvirtinimas atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją ir kitus vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei pokyčiui poveikį turinčius veiksnius.

6. Mokestiniuose įstatymuose numatytų neterminuotų lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų peržiūrėjimas, atsisakant neefektyvių, apmokestinimo teisingumą iškreipiančių neterminuotų lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų.

7. Strateginio valdymo sistemos tobulinimas.

8. Viešojo sektoriaus subjektų atskaitomybės tikslesnis reglamentavimas.

9. Vieno iždo sąskaitos sistemos valdymo modelio įdiegimas.

10. Finansinių priemonių įgyvendinimo efektyvinimas.

11. Prekybos neapdorotu tabaku veiklos reglamentavimas.

12. Pensijų fondų investavimo galimybių išplėtimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai:

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas;

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas;

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo

Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

spalis

2.

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

3.

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

 

spalis

4.

nereg.

Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

5.

nereg.

2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

6.

nereg. ES

Mokestinių įstatymų pakeitimų įstatymai:

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pakeitimo įstatymas;

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo

Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymas;

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo

Nr. X-233 pakeitimo įstatymas;

Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 pakeitimo įstatymas;

Paveldimo turto mokesčio įstatymo

Nr. IX-1239 pakeitimo įstatymas;

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

Nr. IX-751 pakeitimo įstatymas;

Akcizų įstatymo

Nr. IX-569 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

lapkritis

7.

nereg.

Strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ATK, BFK

spalis

8.

XIVP-385,

nereg.

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 2 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

ADK, BFK

lapkritis

9.

XIVP-711,

XIVP-712,

XIVP-713,

XIVP-714,

XIVP-715

Valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

rugsėjis

10.

XIVP-683

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo

Nr. XIII-1257 2, 6, 111 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 171 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

rugsėjis

11.

XIIIP-5126,

XIIIP-5127

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK, TTK

rugsėjis

12.

XIIIP-4799,

XIIIP-4800

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2, 8, 45, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 491 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LABIAUSIAI SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ĮGALINIMAS

 

1. Socialinio darbo srities stiprinimas.

2. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistemos pertvarka, smurto artimoje aplinkoje prevencijos tobulinimas ir naujų apsaugos priemonių įtvirtinimas.

3. Naujų lanksčių darbo sąlygų galimybių reglamentavimas.

4. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo tvarkos tobulinimas.

5. Aiškesnis ir palankesnis finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose, teisinis reguliavimas.

6. Valstybės paramos jaunoms šeimoms būstui įsigyti didinimas.

7. Teisinio reguliavimo tobulinimas siekiant užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko teises ir teisėtus interesus.

8. Teisinės aplinkos, lemiančios saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visiems darbinėje veikloje dalyvaujantiems subjektams, sukūrimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

rugsėjis–gruodis

2.

nereg.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŽTK

spalis

3.

nereg. ES

Darbo kodekso pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

4.

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo

Nr. I-549 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

5.

nereg.

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo

Nr. XIII-1281 3, 5, 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

6.

XIIIP-4710

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo

Nr. XII-1215 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis

7.

XIIIP-4820,

XIIIP-4821,

XIIIP-4822

Civilinio kodekso 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.2541, 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.2761 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

8.

XIVP-611

ES,

XIVP-612,

XIVP-613

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo

Nr. IX-1672 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, SRDK, TTK

rugsėjis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

STIPRI IR SAUGI LIETUVA

 

1. Nacionalinio saugumo strategijos atnaujinimas, kuris leistų tinkamai ir visapusiškai stiprinti šalies saugumą pasikeitus Lietuvos saugumo padėčiai.

2. Koordinuotas ir sistemingas piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui, įtraukiantis skirtingas valstybės institucijas, asociacijas ir nevyriausybines organizacijas.

3. Teisinio reguliavimo, susijusio su prieglobsčio suteikimo procedūra, valstybėje paskelbus karo padėtį, nepaprastąją padėtį, taip pat ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį dėl masinio užsieniečių antplūdžio, tobulinimas.

4. Strateginių prekių kontrolės ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių priemonių tobulinimas.

5. Valstybės rezervo formavimo Lietuvos valstybei mažiausiais kaštais užtikrinimas.

6. Nepriklausomos išorinės žvalgybos institucijų veiklos priežiūros ir asmens duomenų, tvarkomų nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, reglamentavimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo

Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

spalis–lapkritis

2.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

3.

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, URK

spalis–lapkritis

4.

nereg. ES

Strateginių prekių kontrolės įstatymo

Nr. I-1022 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

5.

nereg.

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

lapkritis

6.

nereg.

Karių materialinės atsakomybės įstatymo

Nr. VIII-1587 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

7.

XIVP-846

Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 8, 10, 13, 17 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

8.

nereg.

Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo

Nr. XIII-2709 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

9.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“

Respublikos Prezidentas

NSGK

lapkritis

10.

XIVP-673,

XIVP-674,

XIVP-675,

XIVP-676,

XIVP-677,

XIVP-678,

XIVP-679

Žvalgybos kontrolieriaus įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

NSGK, LSF, TS-LKDF

spalis

11.

nereg.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK

rugsėjis–spalis

12.

nereg.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo

Nr. VIII-2043 1, 2, 10, 13, 19, 20, 22, 24, 271 ir 273 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

13.

nereg.

Civilinio turto konfiskavimo įstatymo Nr. XIII-2825 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

spalis

14.

XIVP-632

Žemės įstatymo

Nr. I-446 7, 9 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

15.

XIVP-542

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 15, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, EDPK

rugsėjis

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA

 

1. Inovacinės veiklos skatinimo sistemos peržiūra, efektyvios inovacijų ekosistemos plėtros ir technologinės valstybės pažangos užtikrinimas.

2. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojams naudotis privataus verslo teikiamomis duomenų centrų paslaugomis teisinių prielaidų sudarymas.

3. Teisinių sąlygų viešųjų pirkimų centralizavimui sudarymas, viešųjų pirkimų sistemos ir Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos efektyvinimas.

4. Valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarkos vykdymas.

5. Naujos vidutinės trukmės kelių finansavimo sistemos patvirtinimas nustatant valstybinės ir vietinės reikšmės kelių administravimo principus, siekiant didesnio skaidrumo, efektyvumo, savivaldybių įsitraukimo ir sprendimų depolitizavimo.

6. Ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų efektyvinimas.

7. Efektyvesnis teisinis elektroninių ryšių rinkos reguliavimas.

8. Viešojo sektoriaus skaidrumas, verslo aplinkos gerinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

spalis

2.

nereg.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 433 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

3.

XIIIP-4287,

XIIIP-4288,

XIIIP-4289,

XIIIP-4290,

XIIIP-4291,

XIIIP-4877,

XIIIP-4878,

nereg. ES

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, ADK, EK, ERK

spalis–gruodis

4.

XIVP-803,

XIVP-804,

XIVP-805,

XIVP-806,

XIVP-807,

XIVP-808

Kelių įstatymo

Nr. I-891 4, 5, 9, 10, 13, 18, 20 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

spalis

5.

nereg. ES

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

spalis

6.

nereg.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo

Nr. XI-1307 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

7.

XIVP-660

ES,

XIVP-661,

XIVP-662,

XIVP-663,

XIVP-664,

XIVP-665,

XIVP-666,

XIVP-667,

XIVP-668,

XIVP-669

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK, TTK

rugsėjis–spalis

8.

nereg.

Ūkio subjektų veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

9.

XIVP-729,

XIVP-730,

XIVP-731,

XIVP-732,

XIVP-733,

XIVP-734,

XIVP-735,

XIVP-736,

XIVP-737,

XIVP-738,

XIVP-739,

XIVP-740,

XIVP-741

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, BFK

rugsėjis

10.

nereg.

Užimtumo įstatymo

Nr. XII-2470 56 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS

 

1. Klimato kaitos programos lėšų skirstymo tobulinimas.

2. Strategijos vandentvarkos įmonių stambinimui skatinti sukūrimas, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

3. Efektyvesnis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų prevencijos vykdymas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-685

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121, 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis

2.

XIVP-553

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 4, 12, 47, 48, 49, 50, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 481 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis

3.

XIVP-799

ES,

XIVP-800,

XIVP-801,

XIVP-802,

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

rugsėjis

4.

nereg.

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-223 15, 191, 192, 36, 37, 47, 55, 56 ir 1281 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

5.

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
Nr. VIII-1183 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 straipsnių ir 8 priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

6.

nereg.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo

Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

7.

nereg.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo

Nr. I-1163 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

8.

nereg.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo

Nr. X-764 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

9.

nereg. ES

Vandens įstatymo

Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

gruodis

10.

XIVP-824

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
Nr. VIII-500 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS

 

1. Visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų reglamentavimo tobulinimas.

2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų atliekamų funkcijų valdymo optimizavimas.

3. Palankesnių moters pagalbinio apvaisinimo sąlygų, būdų ir tvarkos sukūrimas.

4. Teisinio reglamentavimo tobulinimas sudarant palankias sąlygas pakartotinai naudoti sveikatos duomenis, kartu užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo

Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

2.

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

3.

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo

Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis–gruodis

4.

nereg.

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.

XIVP-768,

XIVP-769,

XIVP-770

Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

6.

XIIIP-685,

XIIIP-3234,

XIVP-762

Psichologų praktinės veiklos įstatymai

Seimo nariai

SRK,

TS-LKDF

rugsėjis–lapkritis

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA

 

1. Valstybės baudžiamosios politikos (kaip ultima ratio priemonės) sisteminis suderinimas ir subalansavimas.

2. Atsakomybės už nusikalstamas veikas, nukreiptas prieš Lietuvos Respubliką, griežtinimas.

3. Bausmių vykdymo sistemos tobulinimas.

4. Probacijos vykdymo institucinės sistemos pertvarkymas.

5. Politinių partijų veiklos reguliavimo tobulinimas.

6. Konstitucinio referendumo įstatymo priėmimas.

7. Vartotojų teisių apsaugos efektyvinimas.

8. Administracinių ginčų nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas.

9. Civilinės atsakomybės už branduolinę žalą reglamentavimo tobulinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

2.

nereg.

Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

3.

nereg.

Probacijos įstatymo

Nr. XI-1860 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 31, 32, 33 straipsnių pakeitimo ir 9, 24 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

4.

nereg.

Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 8, 9 ir 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 81 straipsniu ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.

XIVP-658

Referendumo konstitucinis įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK, VVSK

rugsėjis, lapkritis

6.

XIIIP-5328

VK

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo

Nr. I-657 12, 222, 23, 233, 25, 27, 28, 293, 32, 33, 40 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 351 ir 352 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

rugsėjis–gruodis

7.

XIVP-106,

XIVP-107,

XIVP-108

Administracinių nusižengimų kodekso 223, 321, 327, 401, 4131, 558, 560, 579, 589, 620, 621, 644 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, TTK

rugsėjis

8.

XIIIP-5059

VK,

XIIIP-5060

VK,

XIIIP-5061

VK,

XIIIP-5062

VK,

XIIIP-5063

VK,

XIIIP-5064

VK,

XIIIP-5065

VK

Civilinio kodekso 3.51, 3.52, 3.53, 3.61, 3.66, 3.67, 3.73, 3.77, 3.79, 3.85, 3.103 ir 5.7 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 3.541, 3.761 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

9.

XIIIP-4251,

XIIIP-4252,

XIIIP-4253,

XIIIP-4254,

XIIIP-4255,

XIIIP-4256,

XIIIP-4257

Administracinių bylų teisenos įstatymo

Nr. VIII-1029 20, 23, 27, 28, 31, 33, 43, 117, 134, 138 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1151 ir 1381 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

spalis–gruodis

10.

XIVP-109

Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

11.

XIVP-48,

XIVP-49

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 42, 44 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, EDPK

lapkritis

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ASMENS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA

 

1. Sąlygų tautinių mažumų papročiams, kultūriniam ir kalbiniam identitetui išlaikyti ir puoselėti sudarymas.

2. Kultūros rėmimo fondo finansavimo modelio tobulinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Tautinių mažumų įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

2.

nereg.

Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

3.

XIVP-716

ES,

XIVP-717

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 2, 4, 14, 17, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo 151 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KK, ERK

spalis

4.

XIVP-492

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

KK

rugsėjis

5.

XIVP-696

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo

2021–2024 metų prioritetų aprašo patvirtinimo“

Seimo nariai

KK

rugsėjis

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS

 

1. Valstybės įmonių valdymo optimizavimas.

2. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemos tobulinimas.

3. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo proceso optimizavimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

2.

nereg.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

3.

XIVP-691,

XIVP-692

Veterinarijos įstatymo

Nr. I-2110 5 straipsnio pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

4.

XIIIP-4988

VK

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 28, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313 straipsniais, septintuoju1 ir septintuoju2 skirsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis

5.

XIVP-655,

XIVP-656,

XIVP-657

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo

Nr. VIII-1764 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, TTK

rugsėjis–spalis

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS

 

1. Teisinių prielaidų pokyčiams, kurie sudarytų sąlygas mokslo ir studijų pažangai, skatintų studijų kokybę, šalintų priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų disproporcijas, sukūrimas.

2. Sporto rėmimo fondo modelio tobulinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-5349,

XIVP-652

VK,

XIVP-653,

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ŠMK

rugsėjis–gruodis

2.

nereg.

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

3.

XIVP-533,

XIVP-534

Sporto įstatymo

Nr. I-1151 2, 3, 5, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK

spalis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

STIPRĖJANTI LIETUVOS ĮTAKA

 

1. Diplomatinės tarnybos stiprinimas, jos efektyvumo, patrauklumo didinimas.

2. Platesnio Seimo interesų atstovavimo, turinčio didelės reikšmės Lietuvos užsienio, gynybos politikai, reglamentavimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo Nr. XIII-2077 3, 6, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

2.

nereg.

Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr.VIII-1012 3, 8, 17, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 straipsnių, 1 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 161, 711 ir 901 straipsniais ir 3priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, URK

lapkritis

3.

XIVP-764,

XIVP-765

Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo

Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

URK,

TS-LKDF

rugsėjis

 

V SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU IR ĮGYVENDINIMU, PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTAI, SUSIJĘ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA ARBA SU EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-447

ES,

XIVP-448,

XIVP-449

Draudimo įstatymo

Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 741 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

2.

nereg. ES

Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

spalis

3.

nereg. ES

Finansinių priemonių rinkų įstatymo

Nr. X-1024 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

lapkritis

4.

nereg. ES

Energijos išteklių rinkos įstatymo

Nr. XI-2023 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

lapkritis

5.

XIIIP-5200 ES,

XIIIP-5201 ES,

XIIIP-5202 ES

Energetikos įstatymo

Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, EK, ERK

lapkritis

6.

nereg. ES

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo

Nr. VIII-1185 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, KK

spalis–lapkritis

7.

nereg. ES

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK, ERK

lapkritis

8.

nereg. ES

Turizmo įstatymo

Nr. VIII-667 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

lapkritis

9.

XIIIP-4637 ES,

XIIIP-4638,

XIIIP-4639

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 142 straipsniais ir 2 priedu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, TTK

rugsėjis–lapkritis

10.

XIVP-214

ES,

XIVP-215,

nereg. ES

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, TTK

rugsėjis– lapkritis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTAI, KURIAIS PERKELIAMOS ARBA ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg. ES

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo

Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

lapkritis

2.

nereg. ES

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

spalis

3.

nereg. ES

Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

gruodis

4.

nereg. ES

Akcizų įstatymo

Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

spalis

5.

nereg. ES

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

gruodis

6.

XIVP-829

ES,

XIVP-830,

XIVP-831,

XIVP-834

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

rugsėjis

7.

nereg. ES

Vidaus vandenų transporto kodekso 6, 13, 15, 16, 161, 18, 19, 41 straipsnių, penktojo ir septintojo skirsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir 21, 22, 221 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

lapkritis

8.

nereg. ES

Kelių transporto kodekso Nr. I-1628 5, 8, 81, 9, 12, 13, 14, 23 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

lapkritis

9.

nereg. ES

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 71, 10, 101, 14, 29, 291, 292, 293, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 299, 2910 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

lapkritis

10.

nereg. ES

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo

Nr. VIII-2043 2, 10, 11 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 63, 111, 112, 113 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

11.

nereg. ES

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo

Nr. I-657 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

12.

XIVP-820

ES

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

13.

nereg. ES

Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolo, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ratifikavimo“

Nr. IX-2007 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

14.

XIVP-659

ES

Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, TTK

spalis–lapkritis

15.

XIIIP-2956

ES

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo

Nr. IX-1837 14, 42, 58 ir 89 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

16.

XIVP-742

ES

Pilietybės įstatymo

Nr. XI-1196 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

17.

nereg. ES

Veterinarinių vaistų įstatymo Nr. I-2110 2, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

 


 

VI SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUS, VALSTYBĖS KONTROLĖS AR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS REKOMENDACIJAS ĮGYVENDINANTČIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-640

Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, VVSK,

LSF

spalis

2.

nereg.

Mokestinių įstatymų pakeitimo įstatymai:

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pakeitimo įstatymas;

Akcizų įstatymo

Nr. IX-569 pakeitimo įstatymas;

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo

Nr. X-233 pakeitimo įstatymas;

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo
Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

spalis

3.

nereg.

Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

rugsėjis–gruodis

4.

nereg.

Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 7, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

5.

nereg.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

6.

XIVP-749

VK

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, BFK

spalis

7.

XIVP-761

Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

8.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“

Seimo nariai

ŽTK

rugsėjis–gruodis

 

VII SKYRIUS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ IR KOMISIJŲ SIŪLOMI

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3686,

XIIIP-3687

VK

Statybos įstatymo

Nr. I-1240 17, 24, 27, 28, 34, 39, 42, 44, 45, 47, 55, 56 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

AAK

rugsėjis–gruodis

2.

XIIIP-5324

VK,

XIVP-28

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, KK, PK,

LSDPF

rugsėjis–gruodis

3.

XIVP-286

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų bendrijų įstatymo

Nr. XI-1967 4, 5, 6, 8, 11, 14, 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

rugsėjis–gruodis

4.

XIVP-144

ES,

XIVP-145,

XIVP-146

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK, ERK

rugsėjis–gruodis

5.

XIIIP-2111,

XIIIP-2419

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

PK

PK

rugsėjis–gruodis

6.

XIIIP-3504

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4376,

XIIIP-4377,

XIVP-330

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ADK, VVSK

rugsėjis–gruodis

2.

XIVP-521

Finansinių ataskaitų audito įstatymo

Nr. VIII-1227 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK, DPF

rugsėjis–gruodis

3.

XIVP-247,

XIVP-367

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ADK

rugsėjis–gruodis

4.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“

ADK

ADK

rugsėjis–gruodis

5.

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

rugsėjis–gruodis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-643,

XIVP-644

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 8, 81, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

BFK,

TS-LKDF

spalis

2.

XIVP-529,

XIVP-530,

XIVP-533,

XIVP-534,

XIVP-644,

XIVP-825,

XIVP-826

Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo

Nr. IX-326 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

BFK, JSRK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

3.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

4.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

ADK

spalis–gruodis

5.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2020 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

ADK

spalis–gruodis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-485

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymas

Seimo nariai

EK,

TS-LKDF

lapkritis–gruodis

2.

XIVP-9

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 9, 12, 17 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, LRF

rugsėjis

3.

XIVP-116,

XIVP-646,

XIVP-647

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK, LSF

spalis–lapkritis

4.

XIIIP-3445

VK

Šilumos ūkio įstatymo

Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ADK

rugsėjis–gruodis

5.

XIIIP-2842

GR,

XIIIP-2843

GR,

XIIIP-2844

GR,

XIIIP-2845

GR,

XIIIP-2847

GR,

XIIIP-2849

GR

Transporto veiklos pagrindų įstatymo
Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

EK

rugsėjis

6.

XIVP-760

Vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK,

TS-LKDF

lapkritis

7.

XIIIP-2913,

XIIIP-2914,

XIIIP-2915,

XIIIP-3691

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722

pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK, ANK

rugsėjis–gruodis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-321

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

rugsėjis

2.

XIVP-219,

XIVP-220

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo

Nr. IX-1132 13 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

NSGK,

TS-LKDF

rugsėjis

3.

XIVP-312,

XIVP-564

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo

Nr. VIII-1433 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, NSGK

rugsėjis–spalis

4.

XIVP-708

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo

Nr. VIII-723 2, 10, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK,

TS-LKDF

lapkritis

5.

XIVP-322

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

lapkritis

6.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“

Vyriausybė

NSGK

lapkritis

7.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais

2022–2033 metams patvirtinimo“

Vyriausybė

NSGK

lapkritis

8.

nereg.

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1649 23, 24, 37, 38, 45, 51, 64 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

lapkritis

9.

XIIIP-5023

Seimo nutarimas „Dėl Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus“

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4274

VK,

XIVP-188,

XIVP-422

Žemės įstatymo

Nr. I-446 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

2.

XIVP-478

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo

Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK,

TS-LKDF

lapkritis–gruodis

3.

XIIIP-4687,

XIVP-484,

XIVP-639

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo

Nr. VIII-359 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KRK, LRF

spalis–gruodis

4.

XIIIP-5004

Ūkio subjektų, perkančių– parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo

Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

spalis–gruodis

5.

XIIIP-5052,

XIIIP-5220,

XIVP-2,

XIVP-343,

XIVP-344,

XIVP-345,

XIVP-380,

XIVP-381

Žuvininkystės įstatymo

Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK, EK, KRK,

LSDPF,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

6.

XIVP-378

Augalų apsaugos įstatymo

Nr. I-1069 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK,

LSDPF

rugsėjis–lapkritis

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-129,

XIVP-208,

XIVP-265,

XIVP-631,

nereg.

Užimtumo įstatymo

Nr. XII-2470 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

EK, SRDK,

LVŽSF

rugsėjis–gruodis

2.

XIVP-209

Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo

Nr. X-987 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–gruodis

3.

XIVP-266

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LVŽSF

rugsėjis–spalis

4.

XIVP-421

Šeimynų įstatymo

Nr. XI-681 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

TS-LKDF

rugsėjis–spalis

5.

XIIIP-1853,

XIVP-528,

XIVP-725,

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

EK, SRDK,

LSDPF,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

6.

XIVP-284

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LVŽSF

spalis–gruodis

7.

XIVP-297

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo

Nr. IX-1675 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

LVŽSF

lapkritis–gruodis

8.

XIVP-187

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-789 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

PK

SRDK, PK

rugsėjis–gruodis

9.

XIVP-285

Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo

Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LVŽSF

rugsėjis–gruodis

10.

XIIIP-4950,

XIIIP-4600

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–gruodis

11.

XIVP-693,

XIVP-694,

XIVP-695

Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo

Nr. VIII-1517 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

12.

nereg.

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo

Nr. I-954 1 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3¹ straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

13.

XIVP-256

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo

Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–gruodis

14.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

15.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2020 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

ADK

spalis–gruodis

16.

nereg.

Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2020 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

ADK

spalis–gruodis

 


 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-257,

XIVP-258,

XIVP-348,

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo

Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, LVŽSF,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

2.

XIVP-278,

XIVP-403,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, LRF

rugsėjis–spalis

3.

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK

lapkritis–gruodis

4.

XIVP-519,

nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–lapkritis

5.

XIIIP-4738,

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK, LVŽSF

lapkritis–gruodis

6.

nereg.

Farmacijos įstatymo

Nr. X-709 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–lapkritis

7.

XIIIP-3849,

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo

Nr. I-1143 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK,

TS-LKDF

spalis–gruodis

8.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“

Seimo nariai

SRK

rugsėjis

9.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4447

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo

Nr. I-1494 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-5322

Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 4, 5, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

KK

rugsėjis

3.

XIIIP-4170

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo

Nr. VIII-1185 2, 3, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK, LVŽSF

lapkritis

4.

nereg.

Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5, 8, 10, 14, 15, 16, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

KK

lapkritis–gruodis

5.

XIIIP-4403

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

KK

spalis

6.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“

Seimo nariai

KK

lapkritis–gruodis

7.

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymas

KK

KK

gruodis

8.

nereg.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

KK

KK

spalis

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIVP-226,

XIVP-441,

XIVP-630

Švietimo įstatymo

Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ŠMK,

DPF, LSDPF,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

2.

XIIIP-4978,

XIIIP-4979,

XIVP-311

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK, ŠMK, LSDPF

rugsėjis–gruodis

3.

XIVP-202, nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis–gruodis

4.

nereg.

Valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

ŠMK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

5.

XIVP-650,

XIVP-651

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo

Nr. XIII-975 „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo“ ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŠMK, TTK,

LKVIAK, TS-LKDF

spalis

6.

XIVP-626

Seimo nutarimas „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos technologinių startuolių metais“

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis

7.

XIVP-369

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Tremtinių ir politinių kalinių metais“

Seimo nariai

ŠMK,

LKVIAK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

8.

XIVP-255

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Felicijos Bortkevičienės metais“

Seimo nariai

ŠMK,

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

9.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Vlado Putvinskio-Pūtvio metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

10.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Šv. Juozapato Kuncevičiaus metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

11.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Vilniaus metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

12.

XIVP-702

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SSPK

rugsėjis–gruodis

13.

XIVP-166

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos nuostatų pakeitimo“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

14.

XIVP-686

Seimo nutarimas „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 37 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis–gruodis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4599

Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, LSF

rugsėjis–spalis

2.

XIVP-619

Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, LSF

gruodis

3.

XIIIP-2848,

XIIIP-5105,

XIVP-95,

XIVP-96,

XIVP-787,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

TTK, PPK

rugsėjis– gruodis

4.

XIIIP-750,

XIIIP-751,

XIIIP-1159,

XIIIP-1160,

XIIIP-2833,

XIIIP-5260,

XIVP-228,

XIVP-325,

XIVP-464,

XIVP-465,

XIVP-522,

XIVP-523,

XIVP-524

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, EK, ŠMK, TTK,

DPF,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

5.

XIIIP-4434,

XIVP-555,

XIVP-814,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto

Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

ATK, KRK, NSGK, TTK, ANK

rugsėjis–gruodis

6.

XIIIP-957,

XIIIP-958,

XIIIP-959,

XIIIP-960

Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK

rugsėjis–lapkritis

7.

XIVP-698

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teisinio statuso įstatymas

Seimo nariai

TTK

rugsėjis

8.

XIVP-184

Teismų įstatymo

Nr. I-480 48 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK,

TS-LKDF

lapkritis

9.

XIVP-249,

XIVP-811,

XIVP-812,

XIVP-813

Advokatūros įstatymo

Nr. IX-2066 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK

spalis–lapkritis

10.

XIVP-746,

XIVP-747,

XIVP-775

Notariato įstatymo

Nr. I-2882 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

BFK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

11.

XIIIP-471,

XIIIP-535

Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymai

Seimo nariai

TTK

lapkritis

12.

XIIIP-1436

Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymas

Seimo nariai

TTK,

LKVIAK

lapkritis

13.

XIVP-817

Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

TTK,

LSDPF

spalis

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

RINKIMAI, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, VIETOS SAVIVALDA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-5000,

XIIIP-5361, XIIIP-5362

Seimo rinkimų įstatymo

Nr. I-2721 38 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–gruodis

2.

XIIIP-3199

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo

Nr.I-532 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–gruodis

 

3.

XIVP-353,

XIVP-697

Valstybės tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1316 2, 10, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

URK, VVSK

spalis

 

4.

XIIIP-5031,

XIVP-358,

XIVP-517,

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

VVSK,

LKVIAK,

TS-LKDF

rugsėjis–gruodis

 

5.

XIIIP-4393

Koncesijų įstatymo

Nr. I-1510 3, 23, 66 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–gruodis

 

6.

XIVP-429

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK,

LKVIAK,

LSDPF

rugsėjis–gruodis

 

7.

XIVP-554

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo

Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo“

eimo nariai

EK

rugsėjis–spalis

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3512 ES,

XIIIP-3513

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ERK, ŽTK

rugsėjis–gruodis

2.

XIVP-561,

XIVP-562,

nereg.

Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo

Nr. VIII-238 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŽTK,

LKVIAK

rugsėjis–gruodis

3.

nereg.

Partnerystės įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŽTK, LF

rugsėjis–gruodis

4.

XIVP-430

Pilietybės įstatymo

Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK,

TS-LKDF

lapkritis

 

VIII SKYRIUS

SEIMO FRAKCIJŲ IR SEIMO NARIŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARBO PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

nereg.

Civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

2.

nereg.

Seimo statutas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto

Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“

Seimo nariai

DPF

3.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533

6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

4.

nereg.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

5.

nereg.

Azartinių lošimų įstatymo
Nr. IX-325 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

6.

nereg.

Labdaros ir paramos įstatymo
Nr. I-172 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

7.

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

8.

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

9.

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

10.

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8, 14, 19, 20, 21, 25, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

11.

nereg.

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

12.

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo

Nr. I-1343 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

13.

XIVP-821

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

14.

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110

24 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

15.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo

Nr. XI-242 59 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEMOKRATŲ FRAKCIJOS „VARDAN LIETUVOS“ SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

nereg.

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

2.

nereg.

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

3.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

4.

nereg.

Viešojo administravimo įstatymo

Nr. VIII-1234 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

5.

XIVP-819

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 6, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

6.

XIVP-780

Valstybės tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1316 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

7.

XIVP-778

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 433 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

8.

XIVP-781

Civilinio turto konfiskavimo įstatymo Nr. XIII-2825 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

9.

XIIIP-3611

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 46 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

10.

XIIIP-4636

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

11.

nereg.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

12.

XIIIP-4594,

XIVP-263

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

13.

XIVP-72

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo

Nr. XIII-2690 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

14.

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

DFVL

15.

nereg.

Biudžeto sandaros įstatymo

Nr. I-430 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

16.

XIVP-784,

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

17.

XIIIP-3182

Socialinio dialogo skatinimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

18.

nereg.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

19.

nereg.

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

20.

nereg.

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 48 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

21.

XIIIP-2620

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

22.

nereg.

Šeimos stiprinimo įstatymo

Nr. XIII-700 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

23.

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

24.

nereg.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

25.

XIVP-250

Kriminalinės žvalgybos įstatymo

Nr. XI-2234 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

26.

XIVP-815

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. IX-1553 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

27.

XIVP-816

Civilinės saugos įstatymo

Nr. VIII-971 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

28.

XIVP-411

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

29.

XIIIP-2862

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo

Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

30.

XIIIP-4199

Sporto įstatymo Nr. I-1151 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

31.

nereg.

Teritorijų planavimo įstatymo

Nr. I-1120 20 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

32.

XIIIP-5039,

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

33.

XIVP-853

Geriamojo vandens įstatymo

Nr. IX-433 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

34.

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

35.

XIIIP-5330

Sodininkų bendrijų įstatymo

Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LAISVĖS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LF

2.

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LF

3.

nereg.

Civilinio kodekso 2.14, 3.65 ir 3.169 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LF

4.

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1351, 1352, 138 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1353 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LF

5.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

6.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LF

7.

nereg.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo

Nr. XIII-2690 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

8.

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

9.

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675

5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

10.

nereg.

Kelių transporto kodekso Nr. I-1628 papildymo 172 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LF

11.

nereg.

Darbo kodekso 33, 52, 107, 116, 158 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

12.

nereg.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo ir papildymo įstatymai

Seimo nariai

LF

13.

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LF

14.

nereg.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo

Nr. VII-602 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

15.

nereg.

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

16.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo

Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

17.

XIVP-837

Profesinio mokymo įstatymo

Nr. VIII-450 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

18.

nereg.

Sporto įstatymo Nr. I-1151 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

19.

nereg.

Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 papildymo 18 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LF

20.

nereg.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 papildymo 181 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LF

21.

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 24 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

22.

nereg.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

 


 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIVP-779

Administracinių nusižengimų kodekso 547 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

2.

XIIIP-3746,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

3.

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 21, 44 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

4.

nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 13, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6, 7 ir 49 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LSF

5.

nereg.

Elektros energetikos įstatymo

Nr. VIII-1881 40, 461 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

6.

nereg.

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 1, 2, 5, 13, 14, 15, 23, 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

7.

nereg.

Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

8.

nereg.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

9.

XIVP-428

Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

10.

XIVP-466

Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 3, 7, 8, 9, 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

11.

nereg.

Biudžeto sandaros įstatymo

Nr. I-430 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

12.

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

13.

nereg.

Strateginio valdymo įstatymo

Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

14.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo

Nr. I-533 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF

15.

XIIIP-4567,

XIIIP-4568

Kriminalinės žvalgybos įstatymo

Nr. XI-2234 1, 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

16.

XIVP-843,

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

17.

XIVP-844

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 16, 18 straipsnių ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 122 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LSF

18.

XIVP-845

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

19.

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

20.

nereg.

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo

Nr. XII-2608 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

21.

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo

Nr. I-857 10, 12, 17, 18, 34 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

22.

nereg.

Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

23.

nereg.

Oficialiosios statistikos įstatymo

Nr. I-270 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

24.

XIVP-726

Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo

Nr. XIII-3202 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LSF

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS REGIONŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIVP-173

Konstitucinio Teismo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3094 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

2.

XIIIP-3948,

XIIIP-3949

Finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LRF

3.

XIVP-279,

XIVP-280

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LRF

4.

XIVP-488

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

5.

XIIP-3452

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

6.

XIIP-4660,

XIVP-758,

XIVP-759

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LRF

7.

XIVP-269,

XIVP-270,

XIVP-271,

XIVP-272,

XIVP-273,

XIVP-274,

XIVP-275

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LRF

8.

XIVP-701

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

9.

XIVP-277

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

10.

XIVP-771

Darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

11.

XIIP-4132

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

12.

XIIIP-5149

Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo Nr. XIII-2886 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

13.

XIIP-2812

Transporto lengvatų įstatymo

Nr. VIII-1605 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

14.

XIIP-337,

XIIP-338, XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LRF

15.

XIVP-486

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

16.

XIIP-4093,

XIIP-4094,

XIIIP-1725

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LRF

17.

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

LRF

18.

XIVP-477

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LRF

19.

XIVP-757

Seimo nutarimas „Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo“

Seimo nariai

LRF

20.

XIVP-772

Seimo nutarimas „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos 2021 m. rugpjūčio 10 d. neramumų prie Seimo užsakovams, organizatoriams ir vykdytojams išaiškinti sudarymo“

Seimo nariai

LRF

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIVP-642

Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

2.

XIVP-216,

XIVP-230,

XIVP-346,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

3.

XIIIP-4099,

XIIIP-4100,

XIVP-709,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

4.

nereg.

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

5.

nereg.

Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDPF

6.

XIIIP-5177,

XIVP-789

Valstybės tarnybos įstatymo

Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

7.

XIVP-205,

XIVP-252,

XIVP-794,

XIVP-822,

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

8.

XIVP-728

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo

Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

9.

XIVP-221,

XIVP-222,

XIVP-223,

XIVP-224,

XIVP-225

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo

Nr. IX-2428 11 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDPF

10.

XIVP-183,

XIVP-298,

XIVP-710,

XIVP-818

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

11.

XIVP-212

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675

49 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

12.

XIVP-193

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo

Nr. XIII-2690 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

13.

XIVP-179,

XIVP-210

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

14.

XIVP-217

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470

51 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

15.

XIVP-178

Pensijų kaupimo įstatymo

Nr. IX-1691 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

16.

XIVP-289

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

17.

XIVP-440

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

18.

XIVP-290

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 13, 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

19.

XIIIP-4862

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

20.

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

21.

XIVP-169

Žmonių palaikų laidojimo įstatymo

Nr. X-1404 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

22.

XIVP-196

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 47, 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

23.

XIVP-167,

XIVP-168,

XIVP-410,

XIVP-556,

XIVP-557,

XIVP-633,

nereg.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDPF

24.

XIVP-170

Mėgėjų žvejybos įstatymo

Nr. IX-2389 2, 3, 4, 5, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

25.

XIVP-370

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

26.

XIVP-689,

XIVP-823

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

27.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo

Nr. XI-242 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

28.

XIVP-627,

XIVP-628

Valstybinės kalbos įstatymo

Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

29.

XIVP-688

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Aukštaitijos metais“

Seimo nariai

LSDPF

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIIIP-4223,

XIIIP-4438,

XIIIP-4538

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

2.

XIVP-546

Baudžiamojo proceso kodekso 212, 217, 254, 303 ir 327 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

3.

XIIIP-1319,

XIVP-791,

XIVP-792,

XIVP-793,

nereg.

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LVŽSF

4.

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

5.

XIVP-776

Labdaros ir paramos įstatymo

Nr. I-172 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

6.

XIVP-777

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 28 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

7.

XIIIP-3836

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

8.

XIVP-795

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

9.

XIVP-390

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pakeitimo“

Seimo nariai

LVŽSF

10.

XIVP-796

Kelių įstatymo Nr. I-891 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

11.

XIVP-629

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 201 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

12.

XIVP-849,

nereg.

Pensijų kaupimo įstatymo

Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

13.

XIIIP-3565

Asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

14.

XIIIP-3385

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. XIII-820 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

15.

XIVP-292,

XIVP-293

Tikslinių kompensacijų įstatymo

Nr. XII-2507 12 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

16.

XIVP-767

Vienkartinės išmokos nuo

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pasiskiepijusiems asmenims, skirtos vakcinacijai skatinti ir COVID-19 pandemijos padariniams mažinti, įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

17.

XIVP-773

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

18.

XIIIP-793

Sveikatos draudimo įstatymo
Nr. I-1343 2, 26, 30, 31, 33, 34, 39 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo, 36 ir 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 341, 342 ir 343 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

19.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

20.

XIIIP-4890,

XIIIP-5011

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

21.

XIIIP-3608,

XIIIP-3794,

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

22.

XIIIP-3603

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

23.

XIIIP-4704,

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

24.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

LVŽSF

25.

XIVP-785

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7, 11, 13, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

26.

XIVP-700

Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

27.

XIVP-65,

XIVP-281

Sodininkų bendrijų įstatymo

Nr. IX-1934 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIVP-416,

XIVP-670

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

2.

XIVP-182,

XIVP-797

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

TS-LKDF

3.

nereg.

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

4.

XIVP-312

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. VIII-1443 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

5.

XIVP-744

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

6.

XIVP-748

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 433 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

7.

XIVP-491

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF,

LVŽSF

8.

XIVP-387

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

9.

XIVP-649

Vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

10.

XIVP-703,

XIVP-704,

XIVP-705

Šventosios jūrų uosto įstatymo

Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

11.

XIVP-457

Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

12.

XIVP-727

Kelių įstatymo Nr. I-891 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

13.

XIVP-180

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110

8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

14.

XIVP-671

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo

Nr. I-1495 2 priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

15.

XIVP-635

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 201 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

16.

XIVP-163,

XIVP-164, XIVP-165

Odontologų rūmų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

17.

XIVP-766

Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

18.

XIVP-763

Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

 

IX SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

 

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

ANK

– Antikorupcijos komisija

ATK

– Ateities komitetas

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

DPF

– Darbo partijos frakcija

DFVL

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“

EDPK

– Energetikos ir darnios plėtros komisija

EK

– Ekonomikos komitetas

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

JSRK

– Jaunimo ir sporto reikalų komisija

KK

– Kultūros komitetas

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

KŽPKK

– Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija

LF

– Laisvės frakcija

LKVIAK

– Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija

LRF

Lietuvos regionų frakcija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PK

Peticijų komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

SSPK

– Savižudybių ir smurto prevencijos komisija

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VK

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimu

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

 

_____________________