VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1S-93 „DĖL NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS tipinės FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 2 d. Nr. 1S-2

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Nešališkumo deklaracijos tipinę formą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ ir 3.3 punktą išdėstau taip:

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.*

 

* Šis reikalavimas taikomas perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriams nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                  Jovita Petkuvienė

 

 

 

SUDERINTA

Vyriausiosios tarnybinės

etikos komisijos

2019-12-18 raštu Nr. S-4483-(2.4)