LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATŲ, SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠŲ, ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PAVYZDINIŲ SUTARČIŲ IR ADVOKATŲ PROFESINĖS VEIKLOS PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 1R-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis bei 21 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatus;

1.2. Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

1.3. Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

1.4. Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinę sutartį;

1.5. Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinę sutartį;

1.6. Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinę sutartį;

1.7. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą;

1.8. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 1R‑123 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 1R‑114 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 1R‑15 „Dėl sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 1.4‒1.6 papunkčiuose nurodytų sutarčių sąlygos taikomos nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos naujai sudaromoms sutartims.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                        Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato advokatų, pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurse (toliau – konkursas) gali dalyvauti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą, ne mažesnį kaip dvejų metų praktikuojančio advokato veiklos stažą arba atlikę ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką, kurios atlikimo ataskaitą patvirtino Lietuvos advokatūra.

3. Konkurse negali dalyvauti advokatai, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso paskelbimo dienos, ar turintys galiojančių drausminių nuobaudų.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONKURSO PASKELBIMAS

 

5. Konkursą skelbia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) savo interneto svetainėje ir praneša Lietuvos advokatūrai, kuri šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėje.

6. Konkursas skelbiamas:

6.1. likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki tarnybos ir advokato sudarytos sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo termino pabaigos;

6.2. nutraukus tarnybos ir advokato sudarytą sutartį dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo ar šiai sutarčiai pasibaigus dėl advokato mirties;

6.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui padidinus advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

7. Prieš skelbdama konkursą, tarnyba nustato numatomą advokato darbo vietą, sąlygas dėl advokato aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti, atsižvelgdama į būsimas advokato sąnaudas.

8. Skelbime apie konkursą nurodomi: per konkursą planuojamų atrinkti advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičius; veiklos teritorija; darbo vieta; sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas; teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą; sąlygos dėl advokatų aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti; dokumentų pateikimo tvarka ir terminai; kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą. Skelbime apie konkursą taip pat gali būti nurodomi konkurso data, laikas ir vieta.

9. Konkursas organizuojamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo paskelbimo dienos. Konkurso datą ir laiką nustato tarnybos vadovas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

10. Advokatas, pageidaujantis dalyvauti konkurse (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

10.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau − prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

10.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

10.3. advokato pažymėjimo kopiją;

10.4. dokumentų, patvirtinančių dvejų metų praktikuojančio advokato veiklos stažą ar advokato padėjėjo praktiką, kopijas;

10.5. gyvenimo aprašymą.

11. Pretendentai šių nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

12. Pretendentų dokumentai priimami dešimt darbo dienų nuo konkurso paskelbimo tarnybos interneto svetainėje dienos.

13. Jeigu pretendentas pateikia šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų šių nuostatų 10.2–10.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos pretendento nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

14. Kilus abejonių dėl šių nuostatų 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti pretendento pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki konkurso pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis iki konkurso pradžios ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas iki konkurso pradžios nepateikia dokumentų originalų ar dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, pretendentui neleidžiama dalyvauti konkurse ir tai pažymima Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos posėdžio protokole (šių nuostatų 1 priedas) (toliau – protokolas). 

15. Jei yra šių nuostatų 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui dalyvauti konkurse, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos pretendento nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSO VYKDYMAS

 

16. Konkursui vykdyti tarnybos vadovo įsakymu iš trijų narių sudaroma Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisija (toliau – komisija). Komisijos nariais skiriami tarnybos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria ir komisijos darbo tvarką nustato tarnybos vadovas. Komisijos sekretoriumi skiriamas tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

17. Tarnybos vadovas apie konkurso datą, laiką ir vietą pretendentams praneša raštu ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki nustatytos konkurso datos ir paskelbia apie tai tarnybos interneto svetainėje. Pretendentai taip pat informuojami, kurį iš šių nuostatų 21 punkte nurodytų vertinimo metodų ar juos abu komisija nusprendė taikyti konkurse.

18. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateikti jį komisijos sekretoriui. Prieš konkursą komisijos sekretorius patikrina pretendentų tapatybę. Jeigu pretendentas pavėluoja į konkursą, dėl jo dalyvavimo konkurse sprendžia komisija, įvertinusi vėlavimo priežastis ir aplinkybes.

19. Per konkursą vertinami pretendentų gebėjimai teikti antrinę teisinę pagalbą ir jų privalumai (toliau − vertinimas).

20. Pretendentų vertinimo kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia siekiant tinkamai teikti antrinę teisinę pagalbą, dalykinės bei asmeninės savybės, motyvacija nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą, advokato profesinės veiklos patirtis, patirtis teisės srityse, kuriose advokatas nori teikti antrinę teisinę pagalbą, mokslinės veiklos, jeigu ją vykdo, rodikliai, kiti dalykiniai įgūdžiai, kurie gali būti naudingi teikiant antrinę teisinę pagalbą.

21. Vertinant pretendentus gali būti taikomas vienas iš šių vertinimo metodų ar jie abu:

21.1. interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas individualus pokalbis, per kurį pretendentams užduodama vienodų ar lygiaverčių klausimų, paliekant galimybę užduoti tikslinamųjų klausimų, ar pateikiami pagrindiniai klausimai neatmetant galimybės užduoti papildomų klausimų);

21.2. praktinė užduotis (pretendentui raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose).

22. Komisija, ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki šių nuostatų 17 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos, nusprendžia, kurį iš šių nuostatų 21 punkte nurodytų vertinimo metodų ar juos abu taikys konkurse.

23. Prieš pradedant pretendentų vertinimą, pristatoma komisijos sudėtis ir pretendentai žodžiu supažindinami su pasirinktais vertinimo metodais bei vertinimo eiga.

24. Komisijos sekretorius užtikrina tvarką, kad vertinime dalyvavęs pretendentas, išėjęs iš patalpos, kurioje vyko vertinimas, nepatektų į patalpą, kur vertinimo laukia kiti pretendentai.

25. Vykstant vertinimui pretendentui draudžiama naudotis literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Pretendentas, pažeidęs šį reikalavimą, pašalinamas iš konkurso. Atliekant praktinę užduotį leidžiama naudotis teisės aktais.

26. Vienam pretendentui įvertinti skiriama ne daugiau kaip viena valanda. Atliekant vertinimą turi būti daromas skaitmeninis garso įrašas, kurio laikmena pridedama prie protokolo ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka. Pretendentų raštu atliktos užduotys taip pat pridedamos prie protokolo ir saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Vykstant vertinimui kiekvienas komisijos narys pretendentus vertina individualiai pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us) nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Jeigu pretendentams įvertinti buvo naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, balai, gauti pasitelkus visus naudotus metodus, sudedami ir padalijami iš metodų skaičiaus. Kiekvienas komisijos narys pretendentams skirtus balus įrašo į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso Individualaus vertinimo lentelę (nuostatų 2 priedas), kuri pridedama prie protokolo.

28. Sumuojant kiekvienam pretendentui skirtus visų komisijos narių balus ir padalijant juos iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus gaunamas balų vidurkis. Vertinimo balai suapvalinami iki šimtosios dalies. Komisijos narių pretendentams skirti balai įrašomi į Pretendentų vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji protokolo dalis.

29. Laimėjusiais konkursą laikomi pretendentai, gavę didžiausią galutinį rezultatų įvertinimą, tačiau ne mažiau kaip 7 balus. Jei keli pretendentai gauna vienodus bendrus įvertinimus, komisijos nariai pretendentams užduoda vienodų papildomų klausimų.

30. Suskaičiavus vertinimo rezultatus, pakviečiami vertinime dalyvavę pretendentai ir komisijos pirmininkas juos supažindina su vertinimo rezultatais.

31. Komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami nuostatai, gali būti skundžiami tarnybos vadovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundžiamų veiksmų atlikimo ar sprendimų paskelbimo dienos. Tais atvejais, kai komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Pretendento skundas turi būti išnagrinėtas per dešimt darbo dienų nuo jo pateikimo dienos.

32. Jei paaiškėja, jog konkursas vyko pažeidžiant šių nuostatų reikalavimus, tarnybos vadovas atsisako patvirtinti konkurso rezultatus ir konkursas skelbiamas iš naujo.

33. Pasibaigus šių nuostatų 31 punkte nustatytam komisijos sprendimo apskundimo terminui ar tarnybos vadovui atmetus pretendento skundą, konkurso rezultatai tvirtinami tarnybos vadovo įsakymu, nurodant konkursą laimėjusį asmenį (laimėjusius asmenis).

34. Tarnybos vadovo veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami nuostatai, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Jei advokatas per penkias darbo dienas nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos nesudaro sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo, tarnyba minėtą sutartį gali sudaryti su antru pagal konkurso rezultatus pretendentu, jam atsisakius, – su tolesniu ir taip toliau. Jei tokių advokatų nėra, konkursas skelbiamas iš naujo.

36. Advokatai, su kuriais tarnyba sudaro sutartis dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo, per vieną darbo dieną nuo šių sutarčių įsigaliojimo dienos įrašomi į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą.

37. Tarnyba per vieną darbo dieną nuo advokatų įrašymo į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą dienos jį papildo ir pateikia Lietuvos advokatūrai ir koordinatoriui (koordinatoriams).

______________________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę

teisinę pagalbą, konkurso nuostatų

1 priedas

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBA

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20___ m.______________ d. Nr.

Vilnius

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos, sudarytos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus 20____m.____________________d. įsakymu

Nr.________, posėdis įvyko __________________, posėdžio pradžia________________________,

                                         (nurodoma data)                                                (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ______________________.

                        (nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas_______________________________________________________

Komisijos sekretorius________________________________________________________

Komisijos nariai:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretendentai (nurodomi pretendentų vardai, pavardės, gimimo datos):__________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Pretendentų vertinimo suvestinė lentelė

 

Eilės Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Komisijos nario vardas, pavardė, skirtas balas arba balų vidurkis

Balų vidurkis

Konkurse užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėse lentelėse įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius

_______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojų ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

Komisijos pirmininkas ________________                   _____________________________

                                                    (parašas)                                       (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius ________________                     _____________________________

                                                    (parašas)                                      (vardas, pavardė)

________________ _____________________________

                                                    (parašas)                                      (vardas, pavardė)

________________ _____________________________

                                                    (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

Su konkurso rezultatais susipažinome:

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)                                              

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)                                              

 

______________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę

pagalbą, konkurso nuostatų

2 priedas

 

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eilės Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Interviu įvertinimo balas

Praktinės užduoties įvertinimo balas

Balų vidurkis

(jeigu buvo vertinama naudojant kelis metodus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

_______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, PRIREIKUS TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sutarčių su advokatais, pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarką.

2. Sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą, ne mažesnį kaip dvejų metų praktikuojančio advokato veiklos stažą arba atlikę ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką, kurios atlikimo ataskaitą patvirtino Lietuvos advokatūra.

3. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus negali būti sudaromos su advokatais, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki informacijos apie sutarčių sudarymą su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, paskelbimo dienos, ar turinčiais galiojančių drausminių nuobaudų.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, PRIREIKUS TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKA

 

5. Informacija apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą skelbiama esant antrinės teisinės pagalbos poreikiui, kuris nustatomas įvertinus statistinius antrinės teisinės pagalbos teikimo duomenis, taip pat kai dėl objektyvių priežasčių (pasibaigus sutarčiai dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, dėl advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, didelio darbo krūvio konkrečioje tarnybos veiklos teritorijos dalyje ar kt.) nedelsiant būtina užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą. Šią informaciją skelbia tarnyba savo interneto svetainėje ir praneša Lietuvos advokatūrai, kuri ją taip pat paskelbia savo interneto svetainėje.

6. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus taip pat gali būti sudaromos su advokatais, nuolat teikusiais antrinę teisinę pagalbą, kai pasibaigia jų sutarčių dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas ar minėtos sutartys nutraukiamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui sumažinus advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

7. Skelbime apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą nurodomi: advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, veiklos teritorija; teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą; dokumentų pateikimo tvarka ir terminai; kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie sutarčių sudarymą.

8. Advokatas, pageidaujantis sudaryti sutartis (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

8.1. prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus (toliau – prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. advokato pažymėjimo kopiją (išskyrus aprašo 6 punkte nurodytą atvejį);

8.4. dokumentų, patvirtinančių dvejų metų praktikuojančio advokato veiklos stažą ar advokato padėjėjo praktiką, kopijas (išskyrus aprašo 6 punkte nurodytą atvejį);

8.5. gyvenimo aprašymą.

9. Pretendentai aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

10. Pretendentų dokumentai priimami dešimt darbo dienų nuo informacijos apie sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą paskelbimo tarnybos interneto svetainėje dienos, išskyrus aprašo 11 punkte nurodytą atvejį.

11. Aprašo 6 punkte nurodytu atveju pretendentų dokumentai priimami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarčių dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo termino pasibaigimo ar minėtų sutarčių nutraukimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui sumažinus advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių, dienos.

12. Jeigu pretendentas pateikia apraše nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia apraše nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų aprašo 8.2–8.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.

13. Kilus abejonių dėl aprašo 8.2–8.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti advokato pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − iki tarnybos nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, pabaigos. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas nepateikia dokumentų originalų iki aprašo 10 punkte nustatyto ar tarnybos nurodyto termino pabaigos arba dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties. 

14. Jei yra aprašo 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui sudaryti sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.

15. Jeigu pretendentas pateikia tarnybai visus aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir nėra aprašo 3 punkte nustatyto pagrindo, jam išsiunčiamas pranešimas ir informacija apie sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sudarymą jo nurodytu adresu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos.

16. Tarnybos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus su advokatais sudaromos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aprašo 15 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos. Advokatai, su kuriais tarnyba sudaro sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, per vieną darbo dieną nuo šių sutarčių įsigaliojimo dienos įrašomi į Advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą.

18. Tarnyba per vieną darbo dieną nuo advokatų įrašymo į Advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą dienos jį papildo ir pateikia Lietuvos advokatūrai ir koordinatoriui (koordinatoriams).

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, KONKREČIOJE BYLOJE TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sutarčių su advokatais, kurie nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus (toliau – sąrašai) ir kurie teikia antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje, sudarymo tvarką.

2. Sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.

3. Sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje negali būti sudaromos su advokatais, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje sudarymo dienos.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, KONKREČIOJE BYLOJE TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKA

 

5. Jeigu gautas pareiškėjo prašymas, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų jo pasirinktas advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir yra šio advokato sutikimas dėl atstovavimo konkrečioje byloje (toliau – sutikimas), tarnyba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą ir paskiria pareiškėjo pasirinktą advokatą, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytą atvejį. Kartu su tarnybos sprendimu advokatui jo sutikime nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčiama sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.

6. Jeigu iš koordinatoriaus buvo gauta informacija, kad asmuo, kuriam reikalingas gynėjas ar įgaliotasis atstovas, pageidauja, jog antrinę teisinę pagalbą jam teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir šio advokato sutikimas, tarnyba, išskyrus šio aprašo 8 punkte nurodytą atvejį, nedelsdama advokatui jo sutikime nurodytu adresu ar elektroniniu paštu išsiunčia sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.

7. Jeigu priimant sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą, kai buvo gauti aprašo 5 punkte nurodyti prašymas ir advokato sutikimas, nustatoma, kad yra aprašo 3 punkte nurodyti pagrindai, tarnyba priima sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje ir apie tai praneša pareiškėjui bei advokatui.

8. Jeigu gavus aprašo 6 punkte nurodytą informaciją ir advokato sutikimą nustatoma, kad yra aprašo 3 punkte nurodyti pagrindai, tarnyba priima sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje ir apie tai praneša advokatui bei ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, pranešusiam, kad būtinas gynėjas ar įgaliotas atstovas.

9. Tarnybos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

NUOLATINIO ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. _____________ d. Nr. ____

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama_____________________ ,

veikiančio pagal ________________________________________  (toliau – Tarnyba), ir advokatas

____________________________  (asmens kodas_________________ , advokato pažymėjimo Nr. 

___________ , išduotas _________________________ ) (toliau – Advokatas), toliau kartu vadinami

šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja pagal Tarnybos sprendimus nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą __________________________________ teisės srityje (srityse), o esant būtinybei, – ir ___________________________________ bylose.

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, išskyrus, kai šioje Sutartyje nustatytais laikotarpiais antrinė teisinė pagalba neteikiama ir užmokestis nemokamas, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. kartą per 12 mėnesių (skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos) gauti ne daugiau kaip 28 kalendorines dienas (neskaitant švenčių dienų) poilsiui ir darbingumui susigrąžinti (toliau – poilsio dienos), kai užmokestis nėra mokamas. Poilsio dienos Advokatui suteikiamos su Tarnyba iš anksto suderintu laiku ir tik tuo atveju, jeigu yra kitas advokatas, nuolat teikiantis antrinę teisinę pagalbą, kuris jį pavaduos. Poilsio dienos gali būti suteikiamos dalimis;

2.1.3. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. teikti tik antrinę teisinę pagalbą ir neteikti teisinių paslaugų asmenims, neturintiems teisės į antrinę teisinę pagalbą, jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. teikti antrinę teisinę pagalbą 40 valandų (išskyrus atvejus, kai 40 valandų nesusidaro dėl Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų švenčių dienų arba karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio) per savaitę darbo dienomis, taip pat ne darbo ir švenčių dienomis (pagal budėjimo grafikus);

2.2.3. tinkamai ir laiku informuoti Tarnybą apie laikotarpius, kai antrinė teisinė pagalba neteikiama esant laikinam nedarbingumui dėl ligos, nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų ar kitų pateisinamų priežasčių;

2.2.4. per 10 darbo dienų nuo Tarnybos kreipimosi dienos pateikti išvadą, ar yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų;

2.2.5. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.6. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo ir teismui duomenis apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

2.2.7. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą ar apie kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.8. per tris darbo dienas informuoti Tarnybą ar antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinatorių baudžiamosiose bylose apie jo paskyrimą gynėju ar įgaliotuoju atstovu (kai jis buvo paskirtas poilsio ar švenčių dienomis ar Tarnybos ne darbo valandomis (toliau – budėjimo laikotarpis) ir pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimo ar teismo nutarties paskirti jį gynėju ar įgaliotuoju atstovu kopiją;  

2.2.9. būti pasiekiamas nurodytomis telefono ryšio priemonėmis budėjimo laikotarpiu (praleidęs skambučius, perskambinti ne vėliau kaip per 15 minučių, išskyrus atvejus, kai dalyvauja teismo posėdyje ar proceso veiksmuose);

2.2.10. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.11. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.12. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai;

2.2.13. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.14. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.15. nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, lavinti ir tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.16. sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su kitais advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagalbą Tarnybos veiklos teritorijoje;

2.2.17. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, išskyrus, kai šioje Sutartyje nustatytais laikotarpiais antrinė teisinė pagalba neteikiama ir užmokestis nemokamas, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. Advokatui neatlygintinai suteikti teisės aktuose advokato darbo vietai keliamus reikalavimus atitinkančias patalpas, skirtas antrinei teisinei pagalbai nuolat teikti, išskyrus, kai sutariama, kad Advokatas teiks paslaugas savo patalpose (šių patalpų išlaidų Tarnyba neapmoka);

3.1.3. sudaryti sąlygas Advokatui neatlygintinai naudotis antrinei teisinei pagalbai teikti reikalingu turtu ir kitomis būtinomis priemonėmis;

3.1.4. sudaryti sąlygas Advokatui kelti profesinę kvalifikaciją, reikalingą antrinei teisinei pagalbai teikti;

3.1.5. užtikrinti tinkamą ir tolygų kitų advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, krūviui Advokato darbo krūvį, išskyrus, kai to negalima padaryti dėl karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio ar dėl kitų aplinkybių, už kurias Tarnyba neatsako;

3.1.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą:

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato sąskaitą banke.

4.2. Jeigu Advokatas, nesant svarbių aplinkybių (objektyvių ir nuo Advokato valios nepriklausančių priežasčių), nepraneša Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie aplinkybes, kurios sudaro Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytą pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, arba nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, Tarnyba priima sprendimą nemokėti Advokatui užmokesčio dalies, lygios valstybės patirtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumai.

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo ___________.

(data)

5.2. Sutartis sudaroma penkeriems metams.

 

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.2. Jei nėra Sutarties pažeidimo, ji gali būti nutraukta vienašališkai:

6.2.1. Advokatui raštu įspėjus Tarnybą prieš tris mėnesius;

6.2.2. atsižvelgiant į Advokato darbo krūvį, Tarnybai raštu įspėjus Advokatą prieš tris mėnesius, kai teisingumo ministras sumažina advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.3.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.3.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.4.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.4.2. Tarnyba gauna pranešimą, kad su Advokatu nutraukta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;

6.4.3. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.5. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.5.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą ir dėl to jam nepagrįstai buvo išmokėtas užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei apmokėtos kitos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos arba klaidingus duomenis apie save;

6.5.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai. 

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

 

Šalių parašai

 

 

Tarnyba                                                                                        Advokatas

 

_____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PRIREIKUS PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. _____________ d. Nr. ____

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama _____________________ ,

veikiančio pagal ___________  (toliau – Tarnyba), ir advokatas ________________  (asmens kodas

______________ , advokato pažymėjimo Nr.__________ , išduotas_________________________ )

(toliau – Advokatas), toliau kartu vadinami šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja pagal Tarnybos sprendimus prireikus teikti antrinę teisinę pagalbą ____________________________________ teisės srityje (srityse), o esant būtinybei, – ir __________________________ bylose.

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. prireikus teikti antrinę teisinę pagalbą pagal Tarnybos sprendimus ir jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. teikti antrinę teisinę pagalbą pagal budėjimo grafikus ir ne darbo ar švenčių dienomis būti pasiekiamas nurodytomis telefono ryšio priemonėmis budėjimo laikotarpiu (praleidęs skambučius, perskambinti ne vėliau kaip per 15 minučių, išskyrus atvejus, kai dalyvauja teismo posėdyje ar proceso veiksmuose);

2.2.3. per dešimt darbo dienų nuo Tarnybos kreipimosi dienos pateikti išvadą, ar yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų;

2.2.4. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.5. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo ir teismui duomenis apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

2.2.6. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą arba kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.7. per tris darbo dienas informuoti Tarnybą ar antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinatorių baudžiamosiose bylose apie jo paskyrimą gynėju ar įgaliotuoju atstovu (kai jis buvo paskirtas poilsio ar švenčių dienomis ar Tarnybos ne darbo valandomis) ir pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimo ar teismo nutarties paskirti jį gynėju ar įgaliotuoju atstovu kopiją;  

2.2.8. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.9. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.10. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai;

2.2.11. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.12. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.13. nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, lavinti ir tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.14. pateikti prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą, Tarnybai ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos;

2.2.15. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą;

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato (advokatų kontoros) sąskaitą banke.

4.2. Jeigu Advokatas, nesant svarbių aplinkybių (objektyvių ir nuo Advokato valios nepriklausančių priežasčių), nepraneša Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie aplinkybes, kurios sudaro Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytą pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, arba nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, Tarnyba priima sprendimą nemokėti Advokatui užmokesčio dalies, lygios valstybės patirtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumai.

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo ___________ ir galioja _________________________________.

(data)

 

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.2. Jei nėra Sutarties pažeidimo, ji gali būti nutraukta vienašališkai:

6.2.1. Advokatui raštu įspėjus Tarnybą prieš tris mėnesius;

6.2.2. atsižvelgiant į Advokato darbo krūvį, Tarnybai raštu įspėjus Advokatą prieš tris mėnesius, kai Tarnyba teisingumo ministro nustatyta tvarka nustato, kad sumažėjo antrinės teisinės pagalbos poreikis.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.3.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.3.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.4.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.4.2. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.5. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.5.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą ir dėl to jam nepagrįstai buvo išmokėtas užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei apmokėtos kitos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos arba klaidingus duomenis apie save;

6.5.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos, advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai.

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

 

Šalių parašai

 

 

Tarnyba                                                                                            Advokatas

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

 

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KONKREČIOJE BYLOJE PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

20__ m. ________________d. Nr. ________

 

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atstovaujama ________________, veikiančio pagal ___________________________________ (toliau – Tarnyba), ir advokatas _____________________________(advokato pažymėjimo Nr. _____________) (toliau –Advokatas), toliau kartu vadinami šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi Tarnyba paveda, o Advokatas įsipareigoja teikti antrinę teisinę pagalbą byloje __________________________________________________ .

(įrašyti Tarnybos sprendimo Nr., bylos rūšį, kategoriją ir Nr., jeigu žinomas)

 

2. ADVOKATO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Advokatas turi teisę:

2.1.1. gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, apmokėjimą arba kompensaciją už jas;

2.1.2. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

2.2. Advokatas turi pareigą:

2.2.1. teikti antrinę teisinę pagalbą asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, šioje Sutartyje nurodytoje konkrečioje byloje ir jokia forma neimti atlygio iš asmens, kuriam suteikta (teikiama) antrinė teisinė pagalba;

2.2.2. nedelsdamas raštu pranešti Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie paaiškėjusias aplinkybes, kurios yra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas pagrindas spręsti dėl teisinės pagalbos teikimo nutraukimo;

2.2.3. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo ir teismui duomenis apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;

2.2.4. nedelsdamas, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie interesų konfliktą arba apie kitas aplinkybes, dėl kurių Advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje, raštu apie tai informuoti Tarnybą;

2.2.5. teisingumo ministro nustatyta tvarka rinkti ir kaupti duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba, teikti juos Tarnybai;

2.2.6. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pareigų, teikiant antrinę teisinę pagalbą, atlikimo ar neatlikimo;

2.2.7. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai;

2.2.8. teikti antrinę teisinę pagalbą vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, teisingumo ministro tvirtinamais advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdiniais reikalavimais ir advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdiniais reikalavimais;

2.2.9. savo profesinėje veikloje remtis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytais advokatų veiklos principais, taip pat advokatų profesinę veiklą ar etiką reglamentuojančiais teisės aktais (Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, Advokatų etikos kodeksu ir kt.);

2.2.10. pateikti prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą, Tarnybai ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos;

2.2.11. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

3. TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

3.1. Tarnyba turi pareigą:

3.1.1. mokėti Advokatui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį, taip pat apmokėti arba kompensuoti išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu;

3.1.2. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

3.2. Tarnyba turi teisę:

3.2.1. kontroliuoti sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą;

3.2.2. tikrinti, kaip Advokatas vykdo Sutarties 2.2 papunktyje nustatytas pareigas;

3.2.3. tikrinti Tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktus duomenis, susijusius su suteikta (teikiama) antrine teisine pagalba;

3.2.4. reikalauti iš Advokato paaiškinimų ir informacijos, susijusios su atliekamais šioje Sutartyje nurodytais patikrinimais, bei paaiškinimų nagrinėjant asmenų skundus, pareiškimus dėl Advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, taip pat – kad pateiktų Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;

3.2.5. naudotis kitomis teisėmis, nustatytomis teisės aktuose, reglamentuojančiuose antrinės teisinės pagalbos teikimą.

 

4. UŽMOKESČIO IŠMOKĖJIMAS

 

4.1. Užmokestis Advokatui už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į Advokato (advokatų kontoros) sąskaitą banke.

4.2. Jeigu Advokatas, nesant svarbių aplinkybių (objektyvių ir nuo Advokato valios nepriklausančių priežasčių), nepraneša Tarnybai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui (kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato Baudžiamojo kodekso 51 straipsnis ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas privalomas) apie aplinkybes, kurios sudaro Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytą pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, arba nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, Tarnyba priima sprendimą nemokėti Advokatui užmokesčio dalies, lygios valstybės patirtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumai.

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

5.1. Sutarčiai sudaryti Tarnybai pateikiamas šios Sutarties priede nurodytas Advokato pasirašytas sutikimas, o Advokatui išsiunčiama Tarnybos pasirašyta Sutartis.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai Advokatas patvirtinimą, kad gavo Sutartį, Tarnybai išsiunčia elektroninio pašto adresu, iš kurio gavo Sutartį.

 

6. SUTARTIES PABAIGA IR NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis pasibaigia:

6.1.1. Advokatui ir Tarnybai atlikus Sutartyje įtvirtintas pareigas;

6.1.2. priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo, Advokato, teikiančio antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje, pakeitimo ar pasibaigus Tarnybos sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo galiojimo terminui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, jeigu:

6.2.1. Advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių 60 dienų iš eilės;

6.2.2. Tarnyba neatlieka mokėjimų, nurodytų Sutarties 3.1.1 papunktyje.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų, jeigu:

6.3.1. Tarnyba nustato, kad Advokatas pažeidė Sutartį;

6.3.2. Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais.

6.4. Sutartis nutraukiama neįspėjus, kai:

6.4.1. paaiškėja, kad Advokatas sąmoningai pateikė Tarnybai klaidingus duomenis apie save arba suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą;

6.4.2. Lietuvos advokatūros sprendimu Advokatas yra išbraukiamas arba laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

 

7. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

 

7.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos gaunamos advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent tai yra būtina vadovaujantis įstatymais ar kitais teisės aktais.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje numatyti konfidencialūs šalių įsipareigojimai netaikomi, kai informacija yra visuotinai prieinama ar skelbiama viešai.

 

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8.1. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties, šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

9. KITOS SĄLYGOS

 

9.1. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Advokatas su Sutarties priedais supažindinamas pasirašytinai. 

9.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai gali būti daromi tik raštu ir turi būti šalių pasirašyti.

9.3. Tarnyba turi teisę vienašališkai, nesant atskiro rašytinio susitarimo, pakeisti Sutartį, jeigu šie pakeitimai susiję su teisės aktų, reglamentuojančių antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeitimais. Jeigu Advokatas nesutinka su Tarnybos vienašališkai atliktais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sužinojimo apie Sutarties pakeitimus dienos nutraukti Sutartį, įspėjęs Tarnybą šioje Sutartyje nustatytais terminais. 

9.4. Sutartis yra pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną jų įteikiama kiekvienai šaliai.

 

Valstybės garantuojamos

teisinės pagalbos tarnyba      ________________            __________              _____________________

(pareigų pavadinimas)                          (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje

byloje pavyzdinės sutarties

priedas

 

 

(Advokato sutikimo dėl atstovavimo konkrečioje byloje forma)

 

SUTIKIMAS DĖL ATSTOVAVIMO KONKREČIOJE BYLOJE

 

20 __ m. _____________ mėn. ____ d.

 

Aš, advokatas ____________________________________________  (advokato pažymėjimo

                                                                                             (vardas ir pavardė)

Nr._______), sutinku atstovauti _______________ byloje dėl ______________________________ ,

                                                                          (asmens vardas ir pavardė)                           (įrašyti bylos rūšį, kategoriją ir Nr., jeigu žinomas)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priėmus sprendimą suteikti antrinę teisinę pagalbą šioje byloje arba kai gynėjo ar įgaliotojo atstovo dalyvavimas baudžiamojoje byloje yra būtinas ir įsipareigoju teikti antrinę teisinę pagalbą sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje, tvirtinamos teisingumo ministro įsakymu, nustatytomis sąlygomis.

Su antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinės sutarties sąlygomis ir jos sudarymo tvarka esu susipažinęs.

Šis sutikimas galioja iki _____________.

 

Advokatas                 ______________                                   _____________________

                                                                          (parašas)                                                                         (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ADVOKATŲ, TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, PROFESINĖS VEIKLOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Advokatas privalo tikrinti kliento sulaikymo ir suėmimo pagrindus ir sąlygas bei prieštarauti visoms klientui neteisėtai ar nepagrįstai taikomoms kardomosioms ir kitoms procesinės prievartos priemonėms.

2. Advokatas privalo informuoti klientą, paaiškinti jam bei patarti dėl jo teisių ir laisvių, bylos perspektyvos, atsakyti klientui į visus rūpimus su byla susijusius teisinius klausimus.

3. Advokatas privalo ginti kliento teisę neinkriminuoti savęs.

4. Advokatas privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą kliento gynybą visose bylos proceso stadijose, procesinių terminų laikymąsi.

5. Advokatas privalo tikrinti proceso veiksmų atlikimo protokolus, kad juose būtų tinkamai nurodyti atlikti gynybos veiksmai, pareikšti klausimai, atsakymai ir pastabos, ir prireikus pateikti pastabų raštu.

6. Advokatas privalo siekti įtarimų sumažinimo ir sušvelninimo.

7. Advokatas privalo siekti nepagrįstai pareikšto įtarimo (kaltinimo) nutraukimo ar perkvalifikavimo, visų abejonių aiškinimo kliento naudai.

8. Advokatas privalo susitikti su klientu prieš kiekvieną svarbų proceso veiksmą.

9. Advokatas privalo siekti, kad būtų paskirta švelnesnė bausmė, ar kitų kliento padėtį lengvinančių baudžiamojo įstatymo nuostatų pritaikymo.

10. Advokatas privalo siekti nepagrįstai pareikšto civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje atmetimo, civilinio ieškinio dydžio sumažinimo.

11. Advokatas privalo vengti interesų konflikto.

 

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

 

ADVOKATŲ, TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, PROFESINĖS VEIKLOS CIVILINĖSE IR ADMINISTRACINĖSE BYLOSE

PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Advokatas privalo informuoti klientą, jam paaiškinti bei patarti dėl jo teisių, bylos perspektyvos, išsamiai ir motyvuotai atsakyti į visus klientui rūpimus su byla susijusius teisinius klausimus.

2. Susipažinęs su kliento reikalavimu, privalo padėti jam aiškiai suformuluoti teisinę poziciją byloje.

3. Advokatas privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir veiksmingą atstovavimą klientui visose bylos proceso stadijose, procesinių terminų laikymąsi.

4. Kai klientas dėl objektyvių aplinkybių negali atvykti pas advokatą, advokatas privalo laiku parengti procesinius dokumentus, savarankiškai surinkti įrodymus ir įteikti juos teismui bei kitoms institucijoms.

5. Advokatas privalo dalyvauti bylos nagrinėjimo teisme ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai klientas pageidauja, kad būtų rengiami tik procesiniai dokumentai.

6. Advokatas privalo teikti teisinę pagalbą kuo racionaliau ir efektyviau, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu ir nevilkinti proceso.

7. Advokatas privalo siekti taikaus ginčo išsprendimo.

8. Advokatas privalo vengti interesų konflikto.

 

________________________