LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĘ „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. 1V-852

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 53 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. spalio 4 d. raštu Nr. 2019/2-6422 „Dėl paraiškos Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0016 vertinimo ataskaitos“ pateiktą 2019 m. spalio 4 d. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą“ (priemonės kodas 01-02-03) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Rita Tamašunienė

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-852

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

Iš viso – iki, Eur

 

Iš jų: valstybės pagalba – iki, Eur

 

Iš jų: de minimis pa-

galba – iki, Eur

 

Iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – iki, Eur

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki, Eur

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

07.1.1-CPVA-R-905-01-0016

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

188752174

Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas

Projektas įgyvendinamas be partnerių

4 348 330,00

0,00

0,00

3 995 762,70

352 567,30

 

__________________________