r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, UGDYMO PROCESO IR SAVANORIŠKO PROFILAKTINIO TYRIMO ORGANIZAVIMO

 

2021 m. balandžio 22 d. Nr. A-196

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

1Nustatau, kad nuo 2021 m. balandžio 26 d. Akmenės rajono Akmenės, Papilės Simono Daukanto, Ventos gimnazijose, Kruopių pagrindinėje mokykloje ir Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje(toliau–mokyklos) ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) ugdymo proceso organizavimo būdu, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytų sąlygų.

2Nurodau:

2.1. mokyklose vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą (toliau –tyrimas)pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2(2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant ne daugiau kaip po 6.

2.2. Mokyklose, kuriose vykdomas tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti:

2.2.1. sutikusiems dalyvauti tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu mokyklose nustatyta tvarka, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių ir mokyklų darbuotojų nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir tyrimų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatais, kai tyrime sutinka dalyvauti ne mažiau kaip 60% kiekvienos klasės mokinių;

2.2.2. nesutikusiems dalyvauti tyrime – nuotoliniu būdu.

3. Į p a r e i g o j u mokyklų direktorius:

3.1.   užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie kaupinių PGR tyrimo tikslą, sąlygas, tvarką (pareigą, esant teigiamam kaupinių PGR tyrimo rezultatui, registruotis PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is), pareigą apie kaupinių PGR tyrimo ir PGR tyrimo rezultatus pranešti mokyklų vadovams, skiriamą izoliaciją ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises ir kt.) bei asmens duomenų tvarkymą;

3.2. paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti tyrime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimą nuimti;

3.3. bendru mokyklos ir Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB), vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, vadovų sprendimu paskirti už tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) mokyklos darbuotoją (-us) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką;

3.4. reguliariai informuoti tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių atstovus pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojus apie tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su tyrimu susijusią informaciją;

3.5. organizuojant mokinių ugdymą kontaktiniu būdu laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų;

3.6. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti tyrimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų;

3.7. bendradarbiaujant su VSB organizuoti mokinių tyrimo atlikimą klasėse arba paruošti vietą profilaktinio tyrimo atlikimui mokykloje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. PAV-129 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo“.

5. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Aromeda Laucienė