LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2012 M. Birželio 28 D. ĮSAKYMO NR. V-713DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 16 d. Nr. V-476

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 16 punktu:

16. Atlikti karo tarnybą pašaukti juridinio asmens teises turinčių Lietuvos religinių bendruomenių ar bendrijų nariai, kurie šių religinių bendruomenių ar bendrijų kanonų, statutų ar kitų normų nustatyta tvarka yra išrinkti ar paskirti atlikti pastoracinį darbą tose religinėse bendruomenėse ar bendrijose, kariniuose vienetuose skiriami į karo kapeliono pareigas.“

2. Buvusius 16 ir 17 punktus atitinkamai laikau 17 ir 18 punktais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Raimundas Karoblis