VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINĖS ŪKIO SUBJEKTO IŠDUODAMŲ KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. 1K-323

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 262 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u tipinę Ūkio subjekto išduodamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą kuravimo sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

4. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius Gintaras Kacevičius

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1K-323

 

 

ŪKIO SUBJEKTO IŠDUODAMŲ KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIS

 

________________Nr.__

(Data)

_____________________

(Vieta)

 

 

_____________________________________ teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK),

 

atstovaujama _____________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė),

ir

______________________________________________________(toliau – ūkio subjektas),

 

atstovaujama _____________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau kartu šioje Ūkio subjekto išduodamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartyje vadinamos „šalimis“, o kiekviena atskirai – „šalimi“,

 

sudaro šią Ūkio subjekto išduodamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitaria dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Sutartimi ūkio subjektas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis išduoti (parduoti) kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones, priskiriamas Sutarties 1 priede nurodytoms ūkio subjekto išduodamų (parduodamų) kompensuojamųjų MPP grupėms ir įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, bei į einamųjų metų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną (toliau – kompensuojamosios MPP), o TLK įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis atsiskaityti su ūkio subjektu už išduotas (parduotas) kompensuojamąsias MPP Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, visiškai ar iš dalies kompensuodama jų įsigijimo išlaidas, įskaitant paciento priemokų padengimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

1.2. Ūkio subjekto ir jo filialų veiklos adresai, kuriais ūkio subjektas aprūpina gyventojus kompensuojamosiomis MPP, nurodomi Sutarties 2 priede.

1.3. Kompensuojamųjų MPP receptų duomenis ūkio subjektas pateikia per privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) vartotojo sąsają (https://sveidra.vlk.lt) arba naudodamas integracinę sąsają (https://kvap.vlk.lt/KvapWs/KvapWebService?wsdl ; https://kvap.vlk.lt/KvapWs/KvrPackWebService?wsdl). Vartotojo instrukcija ir integracinės sąsajos aprašymas skelbiami interneto adresu ftp://ftp.vlk.lt/kvap, prisijungimo duomenis ūkio subjektui pateiks TLK.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Ūkio subjektas įsipareigoja:

2.1. užtikrinti kompensuojamųjų MPP tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką pagal  Sutarties 1 priede nurodytą MPP grupių sąrašą ir visas šias priemones išduoti (parduoti) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

2.2. išduoti (parduoti) kompensuojamąsias MPP tik apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims (toliau – apdraustieji), pateikusiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išrašytus galiojančius receptus;

2.3. parduoti (išduoti) kompensuojamąsias MPP tik tose ūkio subjekto veiklos vietose, kurios yra nurodytos Sutarties 2 priede;

2.4. aprūpinti apdraustuosius teisingai paženklintomis, saugiomis, kokybiškomis kompensuojamosiomis MPP, suteikti jiems teisingą informaciją apie jų naudojimą;

2.5. informuoti apdraustuosius apie Sutartimi numatytų kompensuojamųjų MPP išdavimo (pardavimo) ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis sąlygas bei tvarką;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti TLK apie planuojamą ūkio subjekto kompensuojamųjų MPP išdavimo (pardavimo) veiklos nutraukimą, reorganizavimą, likvidavimą, bankroto bylos iškėlimą;

2.7. ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti TLK apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

2.8. sudaryti sąlygas TLK darbuotojams tikrinti (kontroliuoti), ar teisėtai išduodamos (parduodamos) kompensuojamosios MPP bei su tuo susijusią ūkio subjekto veiklą;

2.9. pateikti TLK:

2.9.1. iki einamojo mėnesio 5 dienos Sutarties 1.3 papunktyje numatytu būdu – kompensuojamųjų receptų duomenis apie praėjusį kalendorinį mėnesį apdraustiesiems išduotas (parduotas) kompensuojamąsias MPP;

2.9.2. iki einamojo mėnesio 10 dienos sąskaitą, kurioje turi būti nurodytos praėjusį kalendorinį mėnesį išduotų (parduotų) kompensuojamųjų MPP įsigijimo išlaidų dalies, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, suma (toliau – kompensuojamoji suma) ir valstybės biudžeto lėšomis padengiamų paciento priemokų suma; sąskaitos duomenys turi atitikti Sutarties 2.9.1 papunktyje nurodytus duomenis ir sutapti su kasos kvitų, prisegtų prie 3 formos arba 3 formos (išimties atvejams) receptų, duomenimis. Sąskaitoje turi būti nurodoma: sąskaitos numeris, jos išrašymo data, juridinio asmens kodas ar PVM mokėtojo kodas, pavadinimas, buveinė, laikotarpis, kuriam buvo išduotos kompensuojamosios MPP, šių priemonių, apmokestinamų vienodu tarifu, bendra apmokestinamoji vertė, PVM tarifas (tarifai), PVM suma, atskirai pagal ūkio subjekto filialus kompensuojamosios sumos ir valstybės biudžeto lėšomis padengiamų paciento priemokų sumos bei jų bendra suma ir receptų skaičius; ūkio subjekto kompensuojamosios sumos ir valstybės biudžeto lėšomis padengiamų paciento priemokų sumos bendra suma bei receptų skaičius iš viso;

2.9.3. Europos Sąjungos valstybių narių apdraustiesiems per praėjusį kalendorinį mėnesį išduotų kompensuojamųjų MPP receptų duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas, nurodytus Kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1014 „Dėl Kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.10. atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ir (ar) sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje nurodytą baudą per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertizės pažymoje nurodytos dienos arba nuo TLK raštiško pareikalavimo gavimo dienos;

2.11. neperleisti Sutartyje numatytų reikalavimų teisės jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio TLK raštiško sutikimo.

 

III SKYRIUS

TLK ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. TLK įsipareigoja:

3.1.  atsiskaityti su ūkio subjektu už apdraustiesiems pagal galiojantį receptą išduotas (parduotas) kompensuojamąsias MPP, visiškai ar iš dalies kompensuodama PSDF biudžeto lėšomis jų įsigijimo išlaidas, ir padengti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis paciento priemokas:

3.1.1. pagal einamųjų metų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyne nurodytas kompensuojamųjų MPP bazines kainas ir jame nurodytas priemokas, jei apdraustasis turi teisę į tokios priemokos kompensavimą;

3.1.2. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Sąskaitos gavimo diena laikoma ta diena, kai TLK patikrina ūkio subjekto pateiktų dokumentų, nurodytų Sutarties 2.9 papunktyje, duomenis ir, įsitikinusi, kad pateikti duomenys bei dokumentai yra tinkami, priima sąskaitą apmokėti ir informuoja apie tai ūkio subjektą;

3.2. pagal kompetenciją teikti ūkio subjektui aktualią informaciją apie kompensuojamųjų MPP skyrimo, išdavimo (pardavimo) sąlygas, receptų išrašymo tvarką, paciento priemokų padengimo tvarką bei kitą informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

4.1. Sutartis įsigalioja 20 .. m. ......... .. dieną ir galioja iki 20... m. gruodžio 31 dienos.

4.2. Sutartis gali būti pratęsta, papildyta atskiru šalių susitarimu, sudarytu raštu ir pasirašytu abiejų šalių vadovų ar jų įgaliotų atstovų.

4.3. Sutarties šalys gali nutraukti sutartį visa apimtimi ar iš dalies iki jos galiojimo termino pabaigos:

4.3.1. šalių susitarimu;

4.3.2. vienašališkai, jei kita šalis nevykdo esminių sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai. Šiuo atveju apie sutarties nutraukimą kitai šaliai pranešama prieš 30 kalendorinių dienų.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Jeigu nustatoma, kad ūkio subjektas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 2.1–2.4 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus, ūkio subjektui skiriama 290,00 eurų dydžio bauda, kurią jis TLK nustatytais terminais perveda į TLK atsiskaitomąją sąskaitą LT .................................................... AB ................. banke.

5.2. Jeigu ūkio subjektas pakartotinai pažeidžia Sutarties 2.1–2.4 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus, TLK praneša ūkio subjektui apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų ir, praėjus šiam terminui, vienašališkai ją nutraukia.

5.3. Ūkio subjektui neatlyginus PSDF biudžetui padarytos žalos ar nesumokėjus baudos per TLK nustatytą terminą, šios lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

5.4. TLK, pažeidusi Sutarties 3.1.2 papunktyje numatytą įsipareigojimą, moka ūkio subjektui 0,01 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.5. Ūkio subjektui pateikus TLK klaidingus recepto duomenis apie apdraustojo teisę į paciento priemokų padengimą (jei apdraustasis neturi tokios teisės pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (ESPBI) informacinės sistemos duomenis) arba klaidingus duomenis apie padengiamos paciento priemokos dydį, TLK turi teisę neapmokėti paciento priemokos ir (arba) reikalauti sugrąžinti neteisėtai gautas lėšas už klaidingai apskaičiuotą ir jau TLK sumokėtą ūkio subjektui padengiamos paciento priemokos sumą.

 

VI SKYRIUS

SUSIRAŠINĖJIMAS

 

6.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kuriuos šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir pateiktais tinkamai, jeigu jie asmeniškai pateikiami kitai šaliai ir gaunamas jų gavimo patvirtinimas arba jie išsiunčiami paštu, registruotu laišku, elektroniniu paštu (turi būti patvirtinamas jų gavimas) rekvizituose nurodytais adresais.

6.2. Jei pasikeičia šalies (jei tai ūkio subjektas – ir ūkio subjekto filialų) rekvizitai, ji turi apie tai informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 10 dienų. Šalis, nesilaikanti šio reikalavimo, neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jeigu kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negauna jokio pranešimo, išsiųsto pagal nurodytus duomenis.

 

VII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

7.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaroma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.2. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems kompensuojamųjų MPP išdavimo (pardavimo) tvarką ir (ar) jų išlaidų apmokėjimo sąlygas, Sutarties šalys vadovaujasi šiais teisės aktais nuo jų įsigaliojimo dienos.

7.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata pakeičiama taip, kad kuo labiau atitiktų Sutarties tikslą, kitas jos nuostatas ir teisės aktų reikalavimus.

7.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su šalių atsakomybe ir tarpusavio atsiskaitymu, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

7.5. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai gali būti sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi, TLK taikinimo komisijoje, o nepavykus susitarti – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal TLK buveinės vietą.

7.6. Visi Sutarties šalių pasirašyti priedai, pakeitimai ir papildymai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

7.7. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

 

VIII SKYRIUS

PRIEDAI

 

1 priedas „Kompensuojamųjų I klasės medicinos priemonių ir (arba) in vitro diagnostikos priemonių, skirtų savikontrolei, tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką ir išduodamų apdraustiesiems, grupių sąrašas“, pagal kurį ūkio subjektas išduos MPP. Kompensuojamosios MPP priskiriamos atitinkamai kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupei, nurodytai Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“.

2 priedas „Ūkio subjekto ir ūkio subjekto filialų veiklos adresai“.

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

_____________teritorinė ligonių kasa

 

(Ūkio subjekto pavadinimas)

 

 

 

 

___________________________