HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

dėl Ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo ĮMOKŲ DYDŽIŲ patvirtinimo

 

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. D1-575

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u  ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžius (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 354 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestavimo kainų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas