Pagegiu

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

 

sprendimas

 

dėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS pagėgių savivaldybės SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-6

Pagėgiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21−29 punktais, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainas vienam asmeniui:

1.1. pagalba į namus  – 6,80 Eur/val.;

1.2. dienos socialinė globa, teikiama asmens namuose – 7,60 Eur/val.

2. Pripažinti netekusiu galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T-13 „Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“.

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vaidas Bendaravičius