HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

2010 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-828 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 24 d. Nr. D1-140

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 121.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„121.6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;“.

2. Pakeičiu 35.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„35.2.1. Techninio projekto ir Darbo projekto arba Techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;“.

3. Pakeičiu 35.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„35.2.2. Techninio projekto ir Darbo projekto arba Techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama Pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;“.

4. Papildau šiuo 35.15 papunkčiu:

„35.15. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, – pateikiami Reglamento 3 priedo 15 punkte nustatytais atvejais.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas