LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2019 METŲ PROGRAMOS I DALIES

PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1K-450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1.         T v i r t i n u pridedamą Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalį.

2.         Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka