ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ IR JĮ EKSPLOATUOTI REKLAMOS VIETOSE

 

2016 m. lapkričio  23 d. Nr. A-1594

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 19 straipsniu ir įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 10.2 papunktį bei atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 18 d. gautą prašymą Nr. GVA-2537:

1. N u s t a t a u, kad prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti reklamos vietose (pagal pridedamą sąrašą) pateikimo terminas yra nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos iki 2016 m. gruodžio 2 d. (pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1696 patvirtintą prašymo formą).

2. N u r o d a u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašyto įsakymo įregistravimo šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Eduardas Bivainis