LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ 02.3.1-CPVA-V-528 PRIEMONĖS „INTELEKTINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS IR TAIKOMIEJI SPRENDIMAI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. 3-392(1.5 E)  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės
„Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

 

 

 

Laikinai einantis susisiekimo ministro

pareigas                                                                                                          Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. spalio 26 d. raštu Nr. ((24.39)-5K-1619989; 5K-16169960; 5K-1610740)-6K-1607378

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros  

2016 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 2016/2-5473

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu

Nr. 3-392(1.5 E)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“
 02.3.1-CPVA-V-528 PRIEMONĖS „INTELEKTINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS IR TAIKOMIEJI SPRENDIMAI“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, kurios atlieka paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.    Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“;

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.    Apraše:

4.1. Bendrojo naudojimo informacinių technologijų (toliau – IT) sprendimas suprantamas kaip techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, realizuojančių konkretų funkcionalumą, reikalingą skirtingų institucijų elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, visuma.

4.2. Centralizuoti sprendimai (elektroninių paslaugų portalai) suprantami kaip IT techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, suteikiančių paslaugų gavėjams prieigą prie tam tikros veiklos srities elektroninių paslaugų, visuma.

4.3. Elektroninių paslaugų portalas suprantamas kaip interneto svetainė, kurioje paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie visų viešojo sektoriaus arba tam tikros viešojo sektoriaus srities elektroninių paslaugų.

4.4. Debesijos (angl. Cloud computing) paslaugos suprantamos kaip informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos paslaugos, kurias teikiant šių paslaugų gavėjai nuotoliniu būdu pagal poreikį naudojasi šių paslaugų teikėjų valdoma IT infrastruktūra.

4.5. Elektroninė paslauga suprantama kaip naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiama paslauga, kuri apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

4.6. IRT suprantamos kaip skaitmeninės informacijos (duomenų) valdymo ir apdorojimo technologijos, apimančios kompiuterių techniką, programinę, elektroninių tinklų, duomenų perdavimo įrangą ir komunikacijas.

4.7. IT sprendimas suprantamas kaip techninių ir programinių informacijos apdorojimo priemonių, skirtų konkretiems gyventojų, verslo ir institucijų poreikiams tenkinti, visuma.

4.8. Pagrindiniai viešieji pirkimai suprantami kaip viešieji pirkimai, skirti šioms projekto veikloms įgyvendinti: informacinės sistemos ir (ar) registro specifikacijai parengti; esamo paslaugos teikimo proceso pertvarkymo paslaugoms įsigyti; informacinei sistemai ir (ar) registrui kurti ir diegti; programinei įrangai kurti ir diegti. Pagrindiniais viešaisiais pirkimais nelaikomi viešieji pirkimai, skirti projekto administravimo, viešinimo, turto draudimo, tik techninės priežiūros, atsparumo įsilaužimams testavimo ir kitoms paslaugoms įsigyti.

4.9. Paslaugų procesų pertvarkymas suprantamas kaip esamo paslaugos teikimo proceso analizė (nustatant esamą būklę) ir optimalaus paslaugos teikimo proceso projektavimas (apibrėžiant siekiamą būklę), siekiant sutrumpinti paslaugų gavimo laiką, sumažinti paslaugų teikimo kaštus, padidinti paslaugų tinkamumą naudotojams (ir paslaugos gavėjui, ir institucijos specialistui).

4.10.  Pažangioji elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri, atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir ypatumus, yra orientuota į pažangiųjų elektroninių paslaugų savybių, pvz., sudėtinės, savaveikės, atitinkančios tinkamumo vartotojams reikalavimus, pagrįstos paslaugų teikimo proceso pertvarkymu, automatiniu paslaugos gavėjo ir kitų reikalingų duomenų surinkimu, inovatyvių technologinių sprendimų panaudojimu, pasiekiamos įvairiomis IRT priemonėmis ir įrenginiais, teikiamos tik elektroniniu būdu, pasiekiamos per centralizuotus prieigos vartus ir teikiamos visoje Europos Sąjungoje (toliau – ES), įgyvendinimą.

4.11.  Platforminis sprendimas suprantamas kaip iš sąveikių komponentų sudarytas kompleksinis IT sprendimas, skirtas elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti vienodoje technologinėje aplinkoje.

4.12.  Projekto savininkas – asmuo, paskirtas projekto vykdytojo, kuriam tiesiogiai atsiskaitoma už pagrindinius projekto sprendimus ir rezultatą, einantis aukštas pareigas institucijoje ir darantis įtaką organizacijos sprendimams dėl prioriteto suteikimo projektui.

4.13.  Savaveikė elektroninė paslauga suprantama kaip elektroninė paslauga, kuri suteikiama be atskiro paslaugos gavėjo kreipimosi ir sutikimo, arba elektroninė paslauga, siunčianti automatinius pranešimus apie galimas užsakyti elektronines paslaugas, kuriomis paslaugos gavėjas įgijo teisę pasinaudoti, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ar įvykus tam tikriems gyvenimo įvykiams.

4.14.  Specifines funkcijas atliekanti valstybės informacinių išteklių infrastruktūra suprantama kaip techninė įranga, kuri pagal savo paskirtį ir pobūdį (pvz., meteorologinės ar kelių informacijos stotelės, eismo intensyvumo skaitikliai, specializuoti duomenų surinkimo įrenginiai ir pan.) negali būti talpinama duomenų centrų patalpose arba kuri yra gamintojo sukomplektuota su programine įranga ir skirta specifinėms funkcijomis atlikti (pvz., specialus duomenų šifravimo įrenginys su gamintojo įdiegta šifravimo programine įranga ir pan.).

4.15.  Sudėtinė elektroninė paslauga suprantama kaip kelios į vieną paslaugą sujungtos gyventojams ar verslui teikiamos elektroninės paslaugos, siekiant suteikti galutiniam paslaugos gavėjui jo poreikius atitinkančią paslaugą pagal tam tikrą gyvenimo ar verslo įvykį.

4.16.  Tik elektroniniu būdu teikiama paslauga suprantama kaip paslauga, kuri visiškai tenkina paslaugos gavėjų ir paslaugos teikėjų poreikius ją teikiant elektroniniu būdu, todėl visi paslaugos gavėjai, turintys galimybę naudotis internetu, šia paslauga naudojasi tik elektroniniu būdu (t. y. tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais paliekama galimybė paslaugų gavėjams, kurie dėl asmeninių savybių ar kitų specifinių aplinkybių negali naudotis elektronine paslauga, šią paslaugą gauti ir kitais kanalais).

5.    Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

6.    Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.    Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8.    Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki  17 090 155 (septyniolikos milijonų devyniasdešimties tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt penkių) eurų, iš kurių iki 15 060 240 (penkiolikos milijonų šešiasdešimties tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 2 029 915 (dviejų milijonų dvidešimt devynių tūkstančių devynių šimtų penkiolikos) eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma pritraukti ne mažiau kaip 627 774 (šešis šimtus dvidešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt keturis) eurus privačių lėšų.

9.    Priemonės tikslas – kurti, plėtoti, tobulinti elektronines paslaugas, IRT ir centralizuotus sprendimus intelektinių transporto sistemų srityje.

10.  Pagal Aprašą remiamos veiklos:

10.1.  Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją, intelektinių transporto sistemų srityje ir IRT sprendimų diegimas šioje srityje.

10.2.  Transporto srities centralizuotų IRT sprendimų kūrimas, plėtra ir tobulinimas.

11Pagal Aprašą nefinansuojama: viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos ir sprendimai, kurie finansuojami pagal Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. Taip pat pagal priemonę nefinansuojamos valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimo veiklos, kurios finansuojamos pagal Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“.

12Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. IV ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra valstybės institucijos ir įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė arba vienintelė akcininkė yra valstybė, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys ir akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 10 ir 2016 m. vasario 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 14:

15.1.    Programos 2 tikslo „Kurti technologiškai pažangias, gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti paslaugų gavėjus jomis naudotis“ (toliau – 2 tikslas) 4 uždavinį „Plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus“ (toliau – 4 uždavinys); laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas įgyvendina Programos 2 tikslo 4 uždavinį;

15.2.    Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas), 2.3.1 priemonę „Perkelti į skaitmeninę erdvę transporto srities administracines paslaugas“; laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 2.3.1 priemonę „Perkelti į skaitmeninę erdvę transporto srities administracines paslaugas“.

16.  Projektas turi atitikti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), nuostatas ir prisidėti prie šio reglamento įgyvendinimo.

17.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

18.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.   

19.  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

20.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21.  Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“, kodas P.S.310, kurio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos  stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti sukurta bent viena elektroninė paslauga. Įgyvendinus Priemonę turi būti sukurta ne mažiau kaip 40 elektroninių paslaugų.

22.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

22.1.  Pareiškėjas, rengdamas projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) ir paraišką, turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) nuostatomis.

22.2.  Pareiškėjas iki projektinio pasiūlymo pateikimo Ministerijai turi:

22.2.1.   parengti investicijų projektą, kurio reikalavimai nustatyti Aprašo V skyriuje;

22.2.2.   užpildyti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodika), 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt);

22.2.3.   užpildyti Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos 8 punkte nurodytą elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną  (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt), kuris yra skirtas esamam ir būsimam, t. y. planuojamam pasiekti, elektroninės paslaugos kokybės lygiui nustatyti ir palyginti su vertinamai paslaugai Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikoje nustatytu būtinu ir siektinu kokybės lygiu.

22.3.    Iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos turi būti:

22.3.1.   užpildytas Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimynas (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt);

22.3.2.   užpildytas Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos 8 punkte nurodytą Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimynas (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt), kuris yra skirtas esamam ir būsimam, t. y. planuojamam pasiekti, elektroninės paslaugos kokybės lygiui nustatyti ir palyginti su vertinamai paslaugai Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikoje nustatytu būtinu ir siektinu kokybės lygiu;

22.3.3.   parengti informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projektai ir pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą):

22.3.3.1.   informacinės sistemos nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

22.3.3.2.   registro nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

22.3.4.   pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) parengti projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

22.3.5.   pagal Viešųjų pirkimų įstatymą parengti informacinės sistemos specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai (taikoma, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu);

22.3.6.   įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jeigu jie buvo vykdomi;

22.3.7.   sudaryta projekto įgyvendinimo komanda (numatytas projekto savininkas, projekto vadovas, veiklos specialistai, IT specialistas), įvardyti numatomi skirti asmenys ir jiems paskirtos funkcijos ir parengtas įstaigos vadovo įsakymo dėl šių asmenų skyrimo projektui įgyvendinti projektas; jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas projekto valdymo paslaugoms atlikti, turi būti parengtas viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektas; projekto valdymo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri planuoja projektą, vykdo projekto veiklas pagal planą, prižiūri, kaip laikomasi projekto apimties ir biudžeto, integruoja projekto komandą ir suinteresuotas šalis, valdo pokyčius ir pan.; projekto administravimo komanda suprantama kaip asmuo ar asmenų grupė, kuri rengia, pvz., pirkimo dokumentus (kvalifikacinius ir (arba) techninius reikalavimus), konsultuoja, rengia mokėjimo prašymus ir pan.   

23. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi numatyti funkcionalumus, leidžiančius teikti paslaugas neįgaliesiems ir mažinti socialinę ir kalbinę atskirtį.

24.  Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

25.  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

26.  Kuriant, plėtojant, tobulinant elektronines paslaugas, IRT ir centralizuotus sprendimus intelektinių transporto sistemų srityje turi būti panaudoti lietuvių kalbos IT sprendimai, sukurti įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ ir (arba) 2007–2013 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtų sprendimų pritaikyti projekte neįmanoma.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunkčio nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms, ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

28.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ pagal šią Priemonę planuojamus įgyvendinti projektus, iš kurių bent viename turi būti numatytas prisidėjimas prie projekto finansavimo, savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis, ne mažiau kaip 627 774 (šešiais šimtais dvidešimt septyniais tūkstančiais septyniais šimtais septyniasdešimt keturiais) eurais.

29.  Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

30.  Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

31.  Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios: 

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. esamos (-ų) paslaugos (-ų) teikimo procesų pertvarkymo išlaidos;

2. informacinės sistemos ir (arba) registro specifikavimo, techninės priežiūros ir kitos susijusios išlaidos;

3. programinės įrangos projektavimo, kūrimo, pritaikymo, informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo ir (arba) modernizavimo, įdiegimo (įskaitant programinės įrangos ar dalies jos komponentų ir (arba) duomenų perkėlimo į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą) išlaidos;

4. programinės įrangos (licencijų) įsigijimo išlaidos;

5. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina pagal šią Priemonę sukurtų ir (arba) modernizuotų elektroninių paslaugų tinkamam veikimui, įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos tinkamoms finansuoti išlaidoms tik kaip prisidėjimas prie projekto finansavimo nuosavu įnašu;

6. specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidos;

7. duomenų teikimo iš kitų informacinių sistemų ir (arba) registrų, reikalingų elektroninėms paslaugoms kurti ar modernizuoti, sąsajų kūrimo išlaidos;

8. iš projektui skirtų lėšų įgyto materialiojo turto draudimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

9. projekto valdymo (IT projekto vadovo ir (arba) eksperto) paslaugų įsigijimo išlaidos (iš fizinių ar juridinių asmenų);

10. su šioje kategorijoje nurodytų veiklų vykdymu susijusios projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos.

 

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra:

1. techninės įrangos įsigijimo išlaidos tiems subjektams, kurie nurodyti Nutarimo Nr. 498 4.4 papunktyje (išskyrus specifines funkcijas atliekančios valstybės informacinių išteklių infrastruktūros įsigijimo išlaidas ir valstybės institucijų ir įstaigų, kurios tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą savarankiškai, vadovaujantis Nutarimo Nr. 498 4.5 papunktyje nustatytais pagrindais, techninės įrangos įsigijimo išlaidas);

2. operacinių sistemų, virtualizavimo programinės įrangos, serverių valdymo, duomenų saugyklų valdymo, tinklo įrangos valdymo, duomenų archyvavimo, rezervinio kopijavimo programinės įrangos įsigijimo išlaidos tiems subjektams, kurie nurodyti Nutarimo Nr. 498 4.4 papunktyje (išskyrus valstybės institucijų ir įstaigų, kurios tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą savarankiškai, vadovaujantis Nutarimo Nr. 498 4.5 papunktyje nustatytais pagrindais, techninės įrangos įsigijimo išlaidas);

3. informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatų, informacinių sistemų ir registrų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo planų, naudotojų administravimo taisyklių parengimo išlaidos;

4. techninės įrangos, kuri būtina duomenų perdavimui į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą užtikrinti, įsigijimo išlaidos;

5. techninės įrangos perkėlimo į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos;

6. pareiškėjo ir (arba) partnerio institucijos veiklos modelių, veiklos procesų ir procedūrų, nesusijusių su projekto metu kuriamomis elektroninėmis paslaugomis, parengimo išlaidos;

7. apmokėjimo už debesijos paslaugų teikėjų teikiamas debesijos paslaugas, numatytas Nutarime Nr. 498, išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti investicijų projekto parengimo / pirkimo išlaidos, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Šiai kategorijai priskiriamos netinkamos finansuoti išlaidos yra projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450 punkte, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Šiai kategorijai priskiriamos tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su projekto priežiūra ir administravimu. Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nustatytų didžiausių ribų.

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams.

 

32.  Išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje ir neišvardytos Aprašo 31 punkte kaip tinkamos finansuoti, yra priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų.

33.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

34Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 31 ir 35 punktuose nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas.

35Aprašo 31 punkte numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. pateikta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

36Jeigu pareiškėjas pradeda projekto viešuosius pirkimus vykdyti iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos vadovaujantis Projektų taisyklių 403.1 papunkčiu.

37.  Techninės ir programinės įrangos, kuri būtina pagal šią Priemonę sukurtų ir (arba) modernizuotų elektroninių paslaugų tinkamam veikimui, poreikis Nutarimo Nr. 498 4.4 papunktyje nenurodytiems subjektams bus užtikrinamas įgyvendinant projektus, finansuojamus Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonių Nr. 02.2.1-CPVA-V-522 ir Nr. 02.1.2-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis. Techninės ir programinės įrangos, kuri būtina pagal šią Priemonę sukurtų ir (arba) modernizuotų elektroninių paslaugų tinkamam veikimui, veikimas turės būti užtikrintas vadovaujantis Nutarimo Nr. 498 nustatytais reikalavimais.

38.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39Galimi pareiškėjai, vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Ministerijos prašymo pateikti projektinį pasiūlymą dienos turi Ministerijai raštu ir elektroninėje laikmenoje pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

39.1.  investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija) (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų; kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės MS Excel formatu. Investicijų projekte:

39.1.1.   papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie pareiškėjo ir (arba) partnerio naudojamą esamą IRT infrastruktūrą ir planuojamą reikiamų naujų IRT infrastruktūros resursų poreikį iš debesijos paslaugų teikėjo, kuris bus būtinas teikiant projekto įgyvendinimo metu sukurtas ar modernizuotas elektronines paslaugas;

39.1.2.   papildomai turi būti pateiktas informacinės sistemos ir (arba) registro perkėlimo ir (arba) diegimo į debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūrą veiksmų planas;

39.1.3.   atsižvelgiant į Nutarimo Nr. 498 reikalavimus, papildomai turi būti išnagrinėta ir pateikta informacija apie vykdant projektą numatomų sukurti elektroninių paslaugų teikimą galutiniams vartotojams (įvertinant techninius, ekonominius ir finansinius aspektus) projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, užtikrinant investicijų tęstinumą Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

39.1.4.   atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies reikalavimus, papildomai turi būti pateikta galimybių studija arba pateikta galimybių studijoje reikalaujama informacija investicijų projekte; minėta informacija turi būti pateikta vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika), ir jos 3 priede nustatytais reikalavimais galimybių studijai;

39.2.    atsižvelgdami į pasirinktą projekto investavimo objekto tipą, nurodytą Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede (naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas; esamo nematerialiojo turto tobulinimas), projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikoje nustatytais reikalavimais, analizės rezultatus, kuriuose:

39.2.1.   vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujo nematerialiojo turto įsigijimas arba esamo nematerialiojo turto pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

39.2.1.1.   naujo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, įsigijimas ar esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

39.2.1.2.   nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, nuoma;

39.2.1.3.       elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

39.2.1.4.       elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas pasinaudojant kooperacija;

39.2.2.   vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo nematerialiojo turto tobulinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

39.2.2.1.   esamo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, tobulinimas;

39.2.2.2.       elektroninių paslaugų kūrimas ir teikimas panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus;

39.2.2.3.   nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, nuoma;

39.3.    užpildytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt);

39.4.    užpildytą Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos 8 punkte nurodytą Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuota klausimyno forma parsisiunčiama iš interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt).

40Rengdami investicijų projektą pareiškėjai turi vadovautis:

40.1.    Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kūrimo metodika), nustatytais reikalavimais;

40.2.    Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika), nustatytais reikalavimais (taikoma, jeigu projekto įgyvendinimo metu bus kuriamos sudėtinės elektroninės paslaugos).

41Projekto įgyvendinimo metu kuriamos ar modernizuojamos elektroninės paslaugos ir IT sprendimai turi būti kuriami ar modernizuojami taip, kad veiktų debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje (angl. Cloud ready principas).

42.  Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2016 m. gegužės 9 d. posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 37) (toliau – Kokybės metodika), ir skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, yra taikoma atliekant projekto, kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) jam tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, sąnaudų ir naudos analizę.

43.  Investicijų projekto ar jo dalies įgyvendinimas gali būti finansuojamas pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas, atliktas pritaikius sąnaudų ir naudos analizės metodą, yra pagrįstas pagal Kokybės metodiką.

44.  Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

45.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. 

46Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50.2–50.12 papunkčiuose nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše teikti paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją Įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu, jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

47Jeigu vadovaujantis Aprašo 46 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

47.1.    Įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotuoju laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

47.2.    Įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (arba) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

48.  Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

49.  Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia iki 7 dienų ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu ir (arba) per DMS.

50.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 50.2, 50.3, 50.7 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt  skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

50.1.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą; taikoma, jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

50.2.  klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

50.3.  informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 000 000 (vieną milijoną) eurų;

50.4.  informacinių sistemų ir (arba) registrų nuostatų ar jų pakeitimų projektą kartu su rašto, kuriuo minėti dokumentai pateikti oficialiai derinti suinteresuotoms institucijoms, kopija (šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai planuojamos investicijos į informacinių sistemų ir (arba) registrų sukūrimą ar modernizavimą);

50.5.    pagal Viešųjų pirkimų įstatymą parengtus projekto administravimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus (netaikoma, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad projekto administravimo veiklas tinkamai atliks pats);

50.6.    informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentus, jeigu šias paslaugas numatyta įsigyti viešojo pirkimo būdu;

50.7.    įgyvendinant projektą numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą;

50.8.    jeigu buvo įvykdyti tarptautiniai viešieji pirkimai, jų dokumentus;

50.9.      įstaigos vadovo įsakymą ar įsakymo, kuriuo tvirtinama būsima projekto įgyvendinimo komanda, projektą; viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjui projektą, jeigu projekto valdymo paslaugoms atlikti numatoma įsigyti išorės eksperto (-ų) paslaugas;

50.10.    projekto biudžete numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus; išsamų veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas; jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, paklausimus tiekėjams; komercinius pasiūlymus, skirtus informacinei sistemai / registrui / programinei įrangai kurti, modernizuoti, kuriuose detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos / registro / programinės įrangos kūrimo etapus, turi būti pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, sistemos sudėtingumas, kompleksiškumas, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.; komercinius pasiūlymus, skirtus paslaugoms pagrįsti, apimančius kainos skaičiavimo sudedamąsias dalis, pvz., specialistų darbo įkainius, paslaugų teikimo trukmę ir pan.; komercinius pasiūlymus, skirtus specifines funkcijas atliekančiai valstybės informacinių išteklių infrastruktūrai įsigyti, apimančius siūlomos įrangos pagrindinius techninius parametrus, įrangos vieneto kainą, bendrą sumą;

50.11.  jeigu paraiškos pateikimo metu prekių / paslaugų viešasis pirkimas yra įvykdytas, sutartį su tiekėju (jeigu pasirašoma) ir (arba) kitus dokumentus, kuriuose nurodyti įsigytų prekių pavadinimai, kiekiai, vieneto kainos ir bendra kaina;

50.12.  dokumentus ar jų kopijas, kurie pagrindžia pareiškėjo ir (arba) partnerio galimybes prisidėti prie projekto finansavimo nuosavu įnašu, ir pareiškėjo ir (arba) partnerio valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, sprendimą skirti tam tikrą lėšų sumą projektui finansuoti.

51.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

52.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

53.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

54.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

55.  Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projekto tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos.

56.  Jeigu pareiškėjas įvykdo viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos arba jeigu tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nurodo, pagal Įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatytą tvarką ir apimtį paraiškos vertinimo metu vertinamas įvykdyto pirkimo tinkamumas. Nustačius, kad pareiškėjas nesilaikė viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujantis Projektų taisyklių 138 punktu, gali būti sumažinta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma arba paraiška atmesta.

57.  Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas ne vėliau kaip 60 dienų nuo projekto paraiškos gavimo dienos.

58.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje, Įgyvendinančiajai institucijai nusprendus paraiškos vertinimo metu įpareigoti pareiškėją atlikti viešąjį pirkimą), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas.

59.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

62.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintas DMS funkcionalumas, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

63.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

64.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. 

65.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

65.1.    arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

65.2.    arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

66.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

67.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

68.  Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi:

68.1.  kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas realizuoti tas elektroninių paslaugų charakteristikas, kurios buvo nustatytos pildant Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną ir Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną;

68.2.  kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas elektronines paslaugas vadovautis Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

68.3.  kurdamas ar modernizuodamas projekto įgyvendinimo metu suplanuotas sudėtines elektronines paslaugas vadovautis Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikoje nustatytais reikalavimais;

68.4užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu bus tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos; tinkamam projekto įgyvendinimui turi būti įsigyjamos projekto valdymo paslaugos, projekto administravimo paslaugos ir projekto techninės priežiūros paslaugos (pvz., informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams priežiūra, informacinės sistemos matavimo ir testavimo scenarijų parengimas, informacinės sistemos testavimo rezultatų vertinimas ir kt.); šio papunkčio reikalavimai netaikomi, jeigu pareiškėjas informuoja, kad minėtos paslaugos nebus įsigyjamos, ir pateikia argumentuotą pagrindimą, kad minėtas veiklas tinkamai atliks pats;

68.5.  ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos pradėti numatytą vykdyti pirmąjį pagrindinį viešąjį pirkimą, jeigu šis pirkimas nėra pradėtas iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos;

68.6.  prieš pradėdamas vykdyti viešuosius pirkimus, skirtus informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, užtikrinti, kad iki viešojo pirkimo, skirto informacinės sistemos ir (arba) registro specifikacijai parengti ir informacinei sistemai ir (arba) registrui sukurti, pradžios, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos būtų patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos ir (arba) registro nuostatai ar jų pakeitimai Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo ir (arba) Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

68.7.  užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu projekto finansavimo lėšomis įgytas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka;

68.8.  kurdamas ir (arba) modernizuodamas informacines sistemas ir (arba) registrus laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

68.8.1.   Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo;

68.8.2.   Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

68.8.3.   Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo;

68.8.4.   Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos;

68.8.5.   Informacinių sistemų bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektus, kūrimo stebėsenos taisyklių aprašo, tvirtinamo Įgyvendinančiosios institucijos direktoriaus įsakymu;

68.9.  kurdamas ir (arba) modernizuodamas elektronines ir (arba) sudėtines elektronines paslaugas laikytis toliau nurodytų teisės aktų nuostatų:

68.9.1.   Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

68.9.2.   Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

68.10.    pasirašius informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį, per 10 darbo dienų Įgyvendinančiajai institucijai pateikti informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo grafiką; jeigu šis grafikas yra atnaujinamas, per 5 darbo dienas nuo jo atnaujinimo projekto vykdytojas privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai atnaujintą grafiką ir pakeitimų paaiškinimus;

68.11.    projekto įgyvendinimo metu atlikti atsparumo įsilaužimams testą, kaip numatyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, nustačius kritinių klaidų, ištaisyti jas iki projekto veiklų pabaigos.

69.  Jeigu, baigus kurti ir (arba) modernizuoti informacinę sistemą arba registrą, nėra patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos valstybės informacinės sistemos arba registro priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, iš projekto lėšų negali būti atliktas paskutinis mokėjimas už valstybės informacinės sistemos arba registro kūrimo ir (arba) modernizavimo paslaugas.

70.  Jeigu projekto vykdytojas per 3 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda vieno iš pagrindinių viešųjų pirkimų, kuris nenurodytas Aprašo 71 punkte, už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Įgyvendinančiosios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

71.  Jeigu projekto vykdytojas per 12 mėnesių nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos nepradeda viešojo pirkimo informacinės sistemos ir (arba) registro kūrimo / modernizavimo ir diegimo, programinės įrangos kūrimo ar įsigijimo ir diegimo paslaugoms įsigyti, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Įgyvendinančiosios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

72.  Jeigu per 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas nepradeda informacinės sistemos ar registro kūrimo / modernizavimo paslaugų pirkimo, projekto sutartis gali būti nutraukta.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

73.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

74.  Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________