LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1057 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMUI DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V-2751

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2.2 papunktį išdėstau taip:

2.2. dirba ASPĮ padalinyje, teikiančiame greitosios medicinos pagalbos paslaugas, stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ skubiosios pagalbos padalinyje, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ atskirame padalinyje, organizuotame teikti paslaugas karščiuojantiems pacientams, ASPĮ karščiavimo klinikoje, mobiliojoje komandoje ar mobiliajame punkte ir sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikia tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu);“.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos

ministro pareigas                                                                                                      Aurelijus Veryga