HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL Kompleksinio TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TURINIO IR STEBĖSENOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 7 d. Nr. D1-21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi:

1. T v i r t i n u Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad apskričių bendrųjų (generalinių) planų, savivaldybių bendrųjų planų ir savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos, parengtos iki šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo įsigaliojimo, galioja iki juose nustatytos galiojimo datos.

 

 

 

Aplinkos ministras

Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21

 

 

Kompleksinio TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TURINIO IR STEBĖSENOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) – nustato kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinį ir stebėsenos atlikimo tvarką.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojama sąvoka stebėsenos ataskaita suprantama kaip apibendrinantis dokumentas, kuriame pateikiami teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programos, atliktų analizių ir stebėsenos rezultatai, ir pasiūlymai dėl reikalingumo keisti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

4. Šis Tvarkos aprašas privalomas visiems kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams.

 

II. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Pagrindiniai kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai:

5.1. nuolat kaupti ir analizuoti informaciją apie kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą;

5.2. stebėti ir analizuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui;

5.3. periodiškai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas;

5.4. supažindinti visuomenę su kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais.

6. Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

 

III. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

7. Planavimo organizatorius, vadovaudamasis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programa, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, stebi, analizuoja ir prognozuoja teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengia stebėsenos ataskaitą.

8. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rūšys:

8.1. valstybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena;

8.2. valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena;

8.3. savivaldybių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena;

8.4. savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena.

9. Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną organizuoja Aplinkos ministerija.

10. Aplinkos ministerija:

10.1. rengia teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programas, kurios derinamos su ilgos, vidutinės ar trumpalaikės trukmės atitinkamais strateginio planavimo dokumentais, numatančiais investicinių projektų įgyvendinimo planuojamose teritorijose galimybes ir sudarančiais sąlygas pritraukti privačias investicijas;

10.2. vertina patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimą bei darnų teritorijų vystymąsi;

10.3. organizuoja stebėsenos darbus, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, rengia stebėsenos ataskaitų projektus ir juos tvirtina;

10.4. atlieka valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

10.5. ne rečiau kaip kas 5 metai rengia, tvirtina ir viešina savo internetiniame puslapyje stebėsenos ataskaitas.

11. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną organizuoja savivaldybių institucijos.

12. Savivaldybių institucijos:

12.1. rengia savivaldybės ir vietovės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programas, kurios, atsižvelgiant į sprendinių įgyvendinimo lygmenį (valstybės, savivaldybės), derinamos su atitinkamo lygmens strateginio planavimo dokumentais, numatančiais valstybės ir savivaldybės investicijų panaudojimo galimybes planuojamose teritorijose;

12.2. vertina patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimą;

12.3. renka duomenis, kurie reikalingi savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos ataskaitoms rengti pagal šios Tvarkos aprašo priedus Nr. 3 ir Nr. 4;

12.4. ne rečiau kaip kas 2 metai rengia, tvirtina ir viešina savo internetiniame puslapyje stebėsenos ataskaitas.

 

IV. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo Programos

 

13. Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programa rengiama kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui.

14. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programa skirstoma į dalis pagal patvirtinto kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių temas.

15. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programą sudaro:

15.1. priemonių planas, kuriame nurodyta:

15.1.1. priemonių pavadinimai;

15.1.2. laukiamų rezultatų trumpi aprašymai;

15.1.3. atsakingi vykdytojai;

15.1.4. finansavimo šaltiniai;

15.1.5. priemonių įgyvendinimo terminai;

15.1.6. rezultatai;

15.1.7. neįgyvendinimo priežastys.

15.2. stebimų rodiklių sąrašas, pagal Tvarkos aprašo priedus:

15.2.1. valstybės teritorijos bendrajam planui Tvarkos aprašo priedas Nr. 1;

15.2.2. valstybės teritorijos dalių bendriesiems planams Tvarkos aprašo priedas Nr. 2;

15.2.3. savivaldybių bendriesiems planams Tvarkos aprašo priedas Nr. 3;

15.2.4. savivaldybių dalių bendriesiems planams Tvarkos aprašo priedas Nr. 4.

15.3. kita informacija, kuri planavimo organizatoriaus nuomone, aktuali teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui.

 

V. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo STEBĖSENOS ATASKAITOS

 

16. Planavimo organizatorius, atlikdamas kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėseną, vadovaudamasis kompleksinio teritorijų planavimo dokumento programa, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, stebi, analizuoja ir prognozuoja teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengia Stebėsenos ataskaitą.

17. Vykdant kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėseną, stebimi ir vertinami patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

17.1. valstybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai;

17.2. valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendiniai;

17.3. savivaldybių bendrųjų planų sprendiniai;

17.4. savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendiniai.

18. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėsenos ataskaitą sudaro:

18.1. duomenys apie Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programą:

18.1.1. duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą;

18.1.2. metiniai stebimų rodiklių duomenys.

18.2. apibendrinanti informacija (išvados, prognozės ir siūlymai).

19. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengiamos kas metus ir ne rečiau kaip kas 5 metus viešinamos planavimo organizatoriaus tinklalapyje.

20. Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengiamos kas metus ir ne rečiau kaip kas 2 metus viešinamos planavimo organizatoriaus tinklalapyje.

21. Viešinamos teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos turi būti patvirtintos planavimo organizatoriaus teisės aktu.

 

VI. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių STĖBĖSENOS DALYVIAI

 

22. Aplinkos ministerija:

22.1. patvirtinus valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, parengia ir patvirtina teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą. Patvirtinta programa įkeliama į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą;

22.2. nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, kaip įgyvendinami patvirtinti valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;

22.3. kiekvienų metu pirmajame ketvirtyje teikia duomenis už praėjusius kalendorius metus pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą;

22.4. ne rečiau kaip kas 5 metai parengia apibendrintą, susistemintą informaciją apie patvirtintų valstybės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, kurią patvirtina ir paviešina internetiniame tinklalapyje.

22.5. organizuoja kitas, įvairaus pobūdžio, analizes, reikalingas Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenai.

23. Savivaldybių institucijos:

23.1. patvirtinus savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, parengia ir patvirtina teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą. Patvirtinta programa įkeliama į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą;

23.2. nuolat kaupia ir analizuoja informaciją, kaip įgyvendinami patvirtinti savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;

23.3. kiekvienų metu pirmajame ketvirtyje teikia duomenis už praėjusius kalendorius metus pagal patvirtina teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą;

23.4. esant poreikiui gali papildyti šios Tvarkos aprašo priedo stebimų rodiklių sąrašus kitais savivaldybei aktualiais rodikliais;

23.5. ne rečiau kaip kas 2 metai parengia apibendrintą, susistemintą informaciją apie patvirtintų savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, kurią patvirtina ir paviešina internetiniame tinklalapyje.

24. Kitos institucijos gali teikti duomenis ir naudotis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos publikuojamais duomenimis.

 

VII. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų VIEŠINIMO TVARKA

 

25. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama ne rečiau kaip kartą per 2 metus ir aprobuojama savivaldybės taryboje ne vėliau kaip iki kitų metų kovo mėn. 1 d. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėsenos ataskaitą sudaro kasmetiniai rodikliai, raidos tendencijos ir pasiūlymai dėl savivaldybės teritorijoje patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo.

26. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita po patvirtinimo skelbiama savivaldybės tinklalapyje. Spausdintoje formoje kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėsenos ataskaita pateikiama Aplinkos ministerijai.

27. Valstybės teritorijos ir valstybės teritorijos dalių lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento stebėsenos ataskaitą sudaro kasmetiniai Lietuvos Respublikos savivaldybių rodikliai, raidos tendencijos ir vertinimas darnios plėtros aspektu.

28. Valstybės teritorijos ir valstybės teritorijos dalių lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

 

VIII. kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos KONTROLĖ

 

29. Valstybės teritorijos ir valstybės teritorijos dalių lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymą, stebėsenos duomenų kokybę, taip pat, ar stebėsena vykdoma laikantis Tvarkos apraše nurodytu reikalavimų, pagal kompetenciją kontroliuoja Aplinkos ministerija.

30. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymą, stebėsenos duomenų kokybę, taip pat ar stebėsenos vykdomas laikantis Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų, pagal kompetenciją kontroliuoja Aplinkos ministerija.

 

_____________

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

Valstybės lygmens bendrojo plano rodikliai

 

Rodiklių grupės

Rodiklis

Mato vienetai

Patvirtinimo metai

Ataskaitiniai metai

I. Baziniai rodikliai

Gyventojų skaičius

tūkst. gyv.

 

 

Gyventojų skaičius miestuose

tūkst. gyv.

 

 

Gyventojų skaičius kaimuose

tūkst. gyv.

 

 

Gyventojų tankis

gyv./km2

 

 

Natūralus gyventojų prieaugis

koeficientas

 

 

Urbanizuotų teritorijų dalis

proc.

 

 

Miestų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

II. Fizinė aplinka

Teritorijos plotas

km2

 

 

Miškų plotas

km2

 

 

Žemės ūkio naudmenų plotas

km2

 

 

Saugomų teritorijų plotas

km2

 

 

Konservacinės paskirties žemės plotas

km2

 

 

Miestų teritorijos plotas

km2

 

 

Gyventojų tankis miestuose

gyv./km2

 

 

Gyvenamasis fondas

m2

 

 

Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui

m2/gyv.

 

 

Vidutinis buto naudingasis plotas

m2

 

 

III. Socialinė aplinka

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis

proc.

 

 

Darbingo amžiaus gyv. dalis

proc.

 

 

Natūralus gyventojų prieaugis

gyv.

 

 

Vidutinis šeimos dydis

asmenų skaičius

 

 

Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis

proc.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo vietų

vnt. sk./100 vaikų

 

 

Mokyklų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Kultūros įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Nusikalstamumas

sk./1000 gyv.

 

 

IV. Ekonominiai rodikliai

BVP, tenkantis vienam gyventojui

Lt/ gyv.

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Materialinės investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Užimtumas

proc.

 

 

Nedarbo lygis

proc.

 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Lt

 

 

Gyventojų dalis, gyvenanti žemiau skurdo ribos

proc.

 

 

Gyventojų dalis, gaunantį didesni už vidutinį darbo užmokestį

proc.

 

 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė

Lt/m2

 

 

V. Aplinkosauginiai rodikliai

Vandens sunaudojimas

m3/gyv.

 

 

Nuotekų išleidimas

m3/gyv.

 

 

Susidariusios atliekos

m3

 

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

Valstybės teritorijos dalies bendrojo plano rodikliai

 

Rodiklių grupės

Rodiklis

Mato vienetai

Patvirtinimo metai

Ataskaitiniai metai

I. Baziniai rodikliai

Gyventojų tankis

gyv./km2

 

 

Urbanizacijos lygis

proc.

 

 

Gyvenviečių didesnių kaip 200 gyv. dalis

proc.

 

 

Institucinį aprūpinimą turinčių gyvenviečių dalis

proc.

 

 

Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt./vnt.

 

 

Gyvenamosios paskirties statybos leidimai

vnt.

 

 

Visuomeninės paskirties statybos leidimai

vnt.

 

 

II. Fizinė aplinka

Užstatyta teritorija

km2

 

 

Žemės ūkio paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Miškų ūkio paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Konservacinės paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Saugomos teritorijos

km2

 

 

Gyvenamojo ploto vidurkis

m2/ gyv.

 

 

Keliai su danga

km

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis

proc.

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis

proc.

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis

proc.

 

 

Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis

proc.

 

 

III. Socialiniai rodikliai

Gyventojų skaičius

tūkst. gyv.

 

 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis

proc.

 

 

Darbingo amžiaus gyv. dalis

proc.

 

 

Natūralus gyventojų prieaugis

gyv.

 

 

Vidutinis šeimos dydis

asmenų skaičius

 

 

Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis

proc.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo vietų

vt. sk./100 vaikų

 

 

Mokyklų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Kultūros įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Nusikalstamumas

sk./1000 gyv.

 

 

Eismo saugumo lygis

sk./1000 gyv.

 

 

Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms pašalpoms

proc.

 

 

IV. Ekonominiai rodikliai

Užimtumas

proc.

 

 

Nedarbo lygis

proc.

 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Lt

 

 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė

Lt/m2

 

 

Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius

proc.

 

 

Materialinės investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Vidutinis visų tipų ūkių dydis

-

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Apgyvendinimo įstaigos

sk./1000 gyv.

 

 

Turistų srautai

sk./1000 gyv.

 

 

V. Aplinkosauginiai rodikliai

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

sk.

 

 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių

sk.

 

 

Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis

m3/gyv.

 

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedas

 

Savivaldybės bendrojo plano rodikliai

 

Rodiklių grupės

Rodiklis

Mato vienetai

Patvirtinimo metai

Ataskaitiniai metai

I. Baziniai rodikliai

Gyventojų tankis

gyv./km2

 

 

Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt./vnt.

 

 

Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti

vnt.

 

 

Leidimai statyti paslaugų objektus

vnt.

 

 

Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus

vnt.

 

 

Leidimai statyti visuomeninius objektus

vnt.

 

 

II. Fizinė aplinka

Užstatyta teritorija

km2

 

 

Naujai pastatytų butų skaičius

vnt.

 

 

Gyvenamo būsto statybos apimtis

vnt./vnt.

 

 

Renovacija

vnt.

 

 

Aukštybinių pastatų statyba

vnt.

 

 

Didžiųjų prekybos centrų statyba

vnt.

 

 

Inžineriniai komunikaciniai koridoriai

km/gyv

 

 

Žaliosios teritorijos

ha/gyv.

 

 

Visuomeninės erdvės

ha/gyv.

 

 

Miškų ūkio paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Konservacinės paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Saugomos teritorijos

km2

 

 

Gyvenamojo ploto vidurkis

m2/ gyv.

 

 

Užstatymo intensyvumas

proc.

 

 

 

Užstatymo tankumas

proc.

 

 

Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis

proc.

 

 

Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra

proc./proc./proc.

 

 

Dviračių infrastruktūra

km

 

 

Viešasis transportas

mln. keleivių/metus

 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

km

 

 

Elektros energijos tiekimas

km

 

 

Šilumos tiekimas

km

 

 

Gamtinių dujų tiekimas

km

 

 

Atliekos

m3

 

 

III. Socialiniai rodikliai

Gyventojų skaičius

tūkst. gyv.

 

 

Vidutinis miesto gyventojų amžius

m.

 

 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis

proc.

 

 

Darbingo amžiaus gyv. dalis

proc.

 

 

Natūralus gyventojų prieaugis

gyv.

 

 

Vidutinis šeimos dydis

asmenų skaičius

 

 

Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis

proc.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo vietų

vnt. sk./100 vaikų

 

 

Mokyklų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Kultūros įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Konferencijų salių sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Nusikalstamumas

sk./1000 gyv.

 

 

Eismo saugumo lygis

sk./1000 gyv.

 

 

Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinėms pašalpoms

proc.

 

 

IV. Ekonominiai rodikliai

Užimtumas

proc.

 

 

Nedarbo lygis

proc.

 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Lt

 

 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė

Lt/m2

 

 

Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius

proc.

 

 

Materialinės investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Apgyvendinimo įstaigos

sk./1000 gyv.

 

 

Turistų srautai

sk./1000 gyv.

 

 

Oro uostų keleivių pervežimai

mln.vnt.

 

 

Savivaldybės bendros pajamos

Lt./gyv.

 

 

Savivaldybės bendros išlaidos

Lt./gyv.

 

 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

sk.

 

 

V. Aplinkosauginiai rodikliai

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių

sk.

 

 

Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis

m3/gyv.

 

 

 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 4 priedas

 

Savivaldybės dalies bendrojo plano rodikliai

 

Rodiklių grupės

Rodiklis

Mato vienetai

Patvirtinimo metai

Ataskaitiniai metai

I. Baziniai rodikliai

Gyventojų tankis

gyv./km2

 

 

Užstatymo intensyvumas

proc.

 

 

Užstatymo tankumas

proc.

 

 

Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt.

 

 

Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius

vnt./vnt.

 

 

Gyvenamosios paskirties statybos leidimai

vnt.

 

 

Visuomeninės paskirties statybos leidimai

vnt.

 

 

II. Fizinė aplinka

Užstatyta teritorija

km2

 

 

Žaliosios teritorijos

ha/gyv.

 

 

Visuomeninės erdvės

ha/gyv.

 

 

Miškų ūkio paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Konservacinės paskirties žemė

ha/gyv.

 

 

Saugomos teritorijos

km2

 

 

Gyvenamojo ploto vidurkis

m2/ gyv.

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis

proc.

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis

proc.

 

 

Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis

proc.

 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

km

 

 

Elektros energijos tiekimas

km

 

 

Šilumos tiekimas

km

 

 

Gamtinių dujų tiekimas

km

 

 

 

Atliekos

m3

 

 

Dviračių infrastruktūra

km

 

 

Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis

proc.

 

 

III. Socialiniai rodikliai

Gyventojų skaičius

tūkst. gyv.

 

 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis

proc.

 

 

Darbingo amžiaus gyv. dalis

proc.

 

 

Natūralus gyventojų prieaugis

gyv.

 

 

Vidutinis šeimos dydis

asmenų skaičius

 

 

Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis

proc.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo vietų

vt. sk./100 vaikų

 

 

Mokyklų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Kultūros įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.

sk./1000 gyv.

 

 

Nusikalstamumas

sk./1000 gyv.

 

 

Eismo saugumo lygis

sk./1000 gyv.

 

 

IV. Ekonominiai rodikliai

Užimtumas

proc.

 

 

Nedarbo lygis

proc.

 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Lt

 

 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė

Lt/m2

 

 

Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius

proc.

 

 

Materialinės investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

tūkst. Lt/ gyv.

 

 

Apgyvendinimo įstaigos

sk./1000 gyv.

 

 

 

Turistų srautai

sk./1000 gyv.

 

 

V. Aplinkosauginiai rodikliai

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

sk.

 

 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių

sk.

 

 

Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis

m3/gyv.