LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-925 „DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-930

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Išdėstau 6.1 papunktį taip:

6.1. naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, Programos logotipą ir ES emblemą (vėliavą) (toliau – ES emblema). Turi būti naudojamas Programos logotipo ir ES emblemos variantas, pateiktas Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje ir šių Taisyklių 1 priedo a punkte. Jeigu naudojamas Programos logotipo variantas, pateiktas Taisyklių 1 priedo b punkte, turi būti naudojama ir ES emblema, atitinkanti nuorodoje http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lt.htm pateikto ženklo grafinius standartus;“.

2. Papildau V skyrių 111 punktu:

111. 11 punkte nurodytos nuostatos dėl didžiausių tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų sumų taikomos, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                          Virginija Baltraitienė