LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1140 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-606 „ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V-2755

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-1140 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Papildau 5 punktu:

„5.

Nacionalinis vėžio institutas

„Inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1“

-

-

6 700 000,00

6 700 000,00

0

0

0

0

0

2021 01 05

Netaikoma“

 

2. Papildau 6 punktu:

„6.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

„Ląstelių terapijos centro sukūrimas VUL Santaros klinikose“

-

-

4 145 379,89

4 145 379,89

0

0

0

0

0

2021 01 05

Netaikoma“

 

3. Pakeičiu pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstau taip:

„Iš viso:

33 969 088,67

28 693 899,89

5 275 188,78

0

0

0

0“

 

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                                                                                               Aurelijus Veryga