ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KURŠĖNŲ MIESTO MARŠRUTU SUSTABDYMO

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. A-922

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimu taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-168 „Dėl įgaliojimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“,

s u s t a b d a u keleivių vežimą reguliariu vietinio susisiekimo Kuršėnų miesto maršrutu 2022 m. gegužės 28 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Gipoldas Karklelis