LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. V-381 „DĖL INKSTO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 14 d. Nr. V-723  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“:

1.  P a k e i č i u Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 13 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga


 

Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

INKSTO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

 

Etapo nu –meris

Etapo pavadinimas

Norma –tyvinė gydymo trukmė lova –dieniais

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

 

I

Pacientų atranka inksto transplantacijai

(ambulatorinė)

 

 

 

355,29

 

 

II

Periodinis recipiento ištyrimas (ambulatorinis)

 

38,49

Ne daugiau kaip 6 paslaugos per metus vienam recipientui

 

III

Recipiento atranka ir ištyrimas gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijai

III. I. I

Recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai (ambulatorinis)

 

330,16

 

 

III. I. II

Recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (ambulatorinis)

 

571,90

 

 

III. II

Recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai (stacionarinis)

1

633,28

 

 

IV

Recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijai

(stacionarinis)

IV. I. I

Prieš gyvo donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui

3

278,32

 

 

 

 

IV. I. II

Vidutinės / didelės rizikos recipientui

3

2 546,20

 

 

IV. II. I

Prieš mirusio donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui

1

147,91

 

 

IV. II. II

Vidutinės / didelės rizikos recipientui

1

2 287,93

 

 

IV. III. I

Prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamos kraujo grupės donorui (pradinis paruošimas)

3

2 644,17

 

 

IV. III. II

Prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (galutinis paruošimas)

12

17 222,59

 

 

IV. IV

Sensitizuoto recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją

21

22 325,48

 

 

V

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

(ambulatorinis)

V. I

Pirminė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina)

 

335,25

Ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas per metus

 

V. II

Antrinė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina)

 

208,02

Ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas per metus

 

VI

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas (stacionarinis)

 

 

Apmokama pagal Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo apmokėjimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą

 

VII

Gyvo / mirusio donoro inksto paėmimo operacija

(stacionarinė)

VII. I

Gyvo donoro

 

2 180,42

 

 

VII. II. I

 

VII. II. II

Mirusio donoro, konservuojant imersijos būdu

 

2 121,58

 

 

Mirusio donoro, konservuojant perfuzijos būdu

 

3 230,07

 

 

VIII

Gyvo donoro stebėjimas po nefrektomijos

(ambulatorinis)

 

 

Apmokama ambulatorinių specializuotų paslaugų apmokėjimui skirtomis PSDF biudžeto lėšomis

 

IX

Gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijos operacija (stacionarinė)

 

 

1 216,01

 

 

X

Recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos

X. I

Įprastos rizikos recipientai

21

3 426,73

 

 

X. II

Vidutinės rizikos recipientai

21

5 495,50

 

 

X. III

Didelės rizikos recipientai

30

15 390,55

 

 

XI

Recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas apsilankymas)

 

181,08

I pusmetį – paslaugos suteikiamos ne daugiau kaip 12 paslaugų vienam recipientui.

II pusmetį – paslaugos suteikiamos ne daugiau kaip 6 paslaugos vienam recipientui.

Antrais ir vėlesniais metais – paslaugos suteikiamos ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus vienam recipientui

 

XII

Transplantuoto inksto biopsija, vykdoma pagal protokolą

3

361,10

 

 

XIII

Ūminės inksto atmetimo reakcijos po transplantacijos diagnostika ir gydymas

(stacionarinis)

XIII. I

Lengvo / vidutinio laipsnio

15

2 467,42

 

 

XIII. II

Sunkaus laipsnio

30

9 348,99

 

 

XIV

XIV. I. Citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po transplantacijos (stacionarinis)

21

3 875,85

 

 

XIV. II. Atsparios citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po transplantacijos (stacionarinis)

21

17 479,99

 

 

XV

Recipiento gydymas stacionare po inksto transplantacijos dėl kitų su inksto transplantacija susijusių priežasčių

21

2 365,63

 

 

_______________