PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 1-234 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-424

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 1-234 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-312 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“.

1.2. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“:

1.2.1. Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3. vaiko tėvai (vaiko teisėti atstovai), kai vaikas atvykęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, iki kol vaikui (vaiko teisėtiems atstovams) bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau nei 60 kalendorių dienų nuo ugdymo sutarties pasirašymo dienos;“.

1.2.2. Pakeisti 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.5. vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, iki kol vaikui (vaiko teisėtiems atstovams) bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau nei 60 kalendorių dienų nuo ugdymo sutarties pasirašymo dienos;“.

2. Nustatyti, kad sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Rytis Mykolas Račkauskas