LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-376/V-676 „DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO

REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. A1-896/V-2128

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1‑376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“:

1. Pakeičiame 1 punkto lentelės 2.17 eilutę ir ją išdėstome taip:

 

„2.17.

Specialios neįmokinės išmokos pinigais (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 str.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai“.

 

2. Pakeičiame 1 punkto lentelės 3.14 eilutę ir ją išdėstome taip:

 

„3.14.

Specialios neįmokinės išmokos pinigais (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 70 str.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga