LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-319 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-576

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. naudoja formas ir vadovaujasi rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kurie skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt (toliau – atsakingos institucijos interneto svetainė).“

2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

Informacijos teikimas pareiškėjams, projektų vykdytojams, partneriams ir visuomenei, informacijos tvarkymas, pareiškėjų ir projektų vykdytojų konsultavimas“.

3. Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

Informacijos teikimas pareiškėjams, projektų vykdytojams, partneriams ir visuomenei, informacijos tvarkymas“.

4. Papildau 61 punktu:

6.1 Atsakinga ir įgaliotoji institucijos turi teisę rinkti, kaupti ir apdoroti informaciją ir duomenis apie pareiškėją ar projekto vykdytoją ir jo veiklą, būtinus paraiškų vertinimui atlikti, sprendimams dėl projekto finansavimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su projekto įgyvendinimo priežiūra, kontrole ir PMIF lėšų panaudojimo vertinimu, taip pat informaciją apie projekto dalyvius.“

5. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Įgaliotoji institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą pateikia atsakingai institucijai paskelbti atsakingos institucijos interneto svetainėje, taip pat gali pasirinkti papildomus kvietimo teikti paraiškas skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokiomis iš jų efektyviausiai būtų informuojamos tikslinės pareiškėjų grupės pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas.“

6. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų įgaliotoji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą įgaliotoji institucija atsako kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu įgaliotoji institucija prašo paraišką tikslinti daugiau kaip vieną kartą, vėliau ji gali nustatyti ir trumpesnį nei 7 dienų paraiškos patikslinimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 1 darbo diena. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą PFSA nustatytais būdais pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, įgaliotoji institucija atlieka paraiškos vertinimą vadovaudamasi ta informacijos ir (ar) dokumentų dalimi, kuri yra pateikta. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą PFSA nustatytais būdais prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia, įgaliotoji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką (išskyrus Taisyklių 78 punkte nurodytą atvejį). PFSA gali būti nustatyta, kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.“

7. Papildau 631 punktu:

63.1 Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką bet kuriame paraiškų vertinimo etape, raštu pateikdamas prašymą įgaliotajai institucijai.“

8. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Jeigu pareiškėjas įvykdo pirkimus savo nuožiūra ar vykdydamas PFSA nustatytą reikalavimą arba įgaliotosios institucijos nurodymu Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka, įgaliotoji institucija, vertindama paraišką, vadovaudamasi vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka ir apimtimi, turi įvertinti įvykdyto pirkimo tinkamumą (kai vykdomas projektų konkursas, jeigu pareiškėjas įvykdo pirkimus savo nuožiūra, reikalavimas įvertinti pirkimo tinkamumą vertinant paraišką nėra taikomas). Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgaliotoji institucija, vadovaudamasi Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašu (Taisyklių 8 priedas), sumažina didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą arba tais atvejais, kai dėl pritaikytos finansinės korekcijos dydžio projektas negali būti įgyvendintas, atmeta paraišką. Toks sprendimas įrašomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Jei didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma buvo sumažinta vertinant projektą, projekto finansavimas dėl tos pačios priežasties negali būti pakartotinai sumažintas projekto įgyvendinimo metu.“

9. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Jei PFSA nustatomi santykiniai ar procentiniai išlaidų kategorijų (eilučių) dydžio apribojimai nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (išskyrus fiksuotąją normą), jie taikomi tik vertinant paraišką, jei kitaip nenustatyta PFSA.“

10. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į atsakingą instituciją. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi, ar papildomas finansavimas atitiktų Taisyklių 125.7 papunktyje nurodytą sąlygą (Taisyklių 124.1 papunktyje nurodytais atvejais, taip pat įvertinusi, ar planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisyklių 20 punkto sąlygas), apie preliminarų pritarimą skirti papildomą finansavimą raštu informuoja projekto vykdytoją ir įgaliotąją instituciją. Projekto vykdytojas, gavęs atsakingos institucijos preliminarų pritarimą, įgaliotajai institucijai raštu teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui (Taisyklių 24 priedas).“

11. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:

148. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji didesnė kaip 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti atsakinga institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.“

12. Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:

151. Mokėjimo prašymai rengiami pagal atitinkamo mokėjimo prašymo formą (Taisyklių 12 ir 13 priedai). Projekto vykdytojas, užpildęs mokėjimo prašymo formą, raštu teikia ją įgaliotajai institucijai. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus teikia mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytais terminais.“

13. Pakeičiu 5 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą, atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos (angl. outsourcing) išlaidos. Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos tik tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai, išlaidos. Pavyzdžiui, projekto veiklų rangos išlaidomis nelaikomos renginio organizavimo išlaidos, kai už renginio organizavimą (dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, atskirų pirkimų (renginio patalpų nuomos, dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas organizacines veiklas) yra atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris, t. y. dėl viso renginio organizavimo su paslaugos teikėju nėra sudaroma sutartis pirkti renginio organizavimo paslaugų paketą. Statybos, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos projekto veiklų rangos išlaidomis. Supaprastintai apmokamos išlaidos nelaikomos projekto veiklų rangos išlaidomis. Projekto veiklų rangos išlaidos vertinamos pagal smulkiausią veiklos rodiklį (priklausomai nuo atvejo, pagal pirmo arba antro lygio veiklos rodiklius).“

14. Pakeičiu 5 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Fiksuotosios normos, taikomos netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti:

Eil. Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

nuo daugiau kaip 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų

1

2

3

4

5

1.

iki 85 000,99

25

23

12

2.

nuo 85 001,00 iki 175 000,99

24

22

12

3.

nuo 175 001,00 iki 260 000,99

20

17

12

4.

nuo 260 001,00 iki 435 000,99

18

15

12

5.

nuo 435 001,00 iki 780 000,99

13

10

9,3

6.

nuo 780 001,00 iki 1 330 000,99

10

7

5,4

7.

nuo 1 330 001,00 iki 2 260 000,99

6,3

4,2

4,2

8.

nuo 2 260 001,00 iki 3 840 000,99

3,9

2,6

2,6

9.

nuo 3 840 001,00 iki 6 530 000,99

2,4

1,6

1,6

10.

nuo 6 530 001,00

1,5

1

1“.

 

15. Pakeičiu 5 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jei visos projekto išlaidos (įskaitant administracinio pobūdžio išlaidas) patiriamos išimtinai (100 proc.) kaip veiklų rangos išlaidos, netiesioginės projekto išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos taikant apskaičiuotas sumas, neviršijančias Aprašo 4 punkto 5 skiltyje arba 5 punkto 6 skiltyje nurodytų fiksuotųjų normų.“

16. Papildau 5 priedą 8 punktu:

8. Pasikeitus šiam Taisyklių priedui, projektų vykdytojams fiksuotoji norma taikoma taip, kaip šiame Taisyklių priede buvo nustatyta paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną (kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu) arba paraiškos pateikimo dieną (kai taikomas valstybės projektų planavimo būdas), išskyrus atvejus, kai, projekto vykdytojui pateikus raštišką sutikimą, projekto sutartyje nustatoma fiksuotoji norma vadovaujantis vėlesne šio Taisyklių priedo redakcija.“

17. Pakeičiu 16 priedo 2 dalį ir ją išdėstau taip:

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ

Projekto dalyvio duomenys

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Lytis

Vyras                     Moteris“.

Pilietybė

 

El. pašto adresas

 

Tel. nr.

 

 

16. Papildau 24 priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos

fondo 2014–2020 metų nacionalinės

programos projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių

24 priedas

 

(Prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma)

 

___________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ PROJEKTUI

 

1.  DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI PRAŠOMA PAPILDOMO FINANSAVIMO

1.1. Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšų finansuojamo projekto (toliau – projektas) kodas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma papildomo finansavimo, kodas. Nurodyti privaloma.

1.2. Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma papildomo finansavimo, pavadinimas. Nurodyti privaloma.

2.               PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

2.1. Projekto vykdytojo pavadinimas

Nurodomas projekto vykdytojo juridinio asmens visas pavadinimas, nurodytas Juridinių asmenų registre. Nurodyti privaloma.

2.2. Juridinio asmens kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Nurodyti privaloma.

3.  PAPILDOMO FINANSAVIMO TIKSLAS

Papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašoma, nes:

3.1. Valstybės projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie PMIF programos konkrečių tikslų arba ypatingų atvejų įgyvendinimo.

3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.

3.3. Didinama valstybės projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia

3.4. projekto įgyvendinimo metu dėl atsakingos ir (arba) įgaliotosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ir kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu, atsirado papildomų išlaidų.

4.  PAPILDOMO FINANSAVIMO POREIKIO PAGRINDIMAS

4.1. Kokių priemonių projekto vykdytojas ėmėsi, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą?

Taikoma, jei pasirinktas 3.2 papunktis.

Nurodykite, kokių priemonių projekto vykdytojas ėmėsi, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą (derybos, techninio projekto keitimas ar kitos priemonės)? Jeigu priemonių nebuvo imtasi, pagrįskite kodėl. Taip pat nurodykite, ar įgyvendinant projektą sutaupyta lėšų (jų suma eurais), kurias būtų galima panaudoti finansuojant šiame prašyme numatytas išlaidas. Nurodyti privaloma.

4.2. Kodėl projekto vykdytojas negali papildomų išlaidų dengti iš nuosavų lėšų?

Nurodykite, kodėl projekto vykdytojas negali papildomų išlaidų dengti iš nuosavų lėšų. Nurodyti privaloma.

4.3. Ar papildomų išlaidų, kurias prašoma papildomai finansuoti, bus patirta iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio, nustatyto projekto sutartyje, pabaigos? Jei numatomas poreikis pratęsti projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį, prašome nurodyti priežastį ir trukmę.

Netaikoma, jei pasirinktas tik 3.3 papunktis.

Nurodykite, ar papildomų išlaidų bus patirta iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio, nustatyto projekto sutartyje, pabaigos? Jei numatomas poreikis pratęsti projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį, prašome nurodyti priežastį ir trukmę. Nurodyti privaloma.

4.4. Ar dėl padidėjusios projekto vertės reikės įgyvendinti papildomas informavimo apie projektą priemones? Jei taip, kaip projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad pasikeitę privalomi informavimo apie projektą reikalavimai būtų įvykdyti?

Netaikoma, jei pasirinktas tik 3.3 papunktis.

Nurodykite, ar dėl padidėjusios projekto vertės reikės įgyvendinti papildomas informavimo apie projektą priemones? Jei taip, nurodykite, kaip įsipareigojate užtikrinti, kad pasikeitę privalomi informavimo apie projektą reikalavimai būtų įvykdyti? Nurodyti privaloma.

 

5.  PAPILDOMŲ PROJEKTO IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (jei pasirinktas tik 3.3 papunktis, pildomi tik 5–8 stulpeliai.)

Veiklos nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos rodiklis (pavadinimas, mato vienetas, reikšmė)

Biudžeto išlaidų kategorija

Papildomų išlaidų suma (Eur)

(iš viso)

Sutaupytos lėšos (Eur)

Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma (Eur)

Projekto veiklai reikalingo papildomo finansavimo pagrindimas

1

2

3

4

5

6

7

8

Nurodomas veiklos, kuriai įgyvendinti reikalingos papildomos išlaidos, numeris pagal projekto sutartį (pasirenkama iš sąrašo pagal projekto sutarties 1 priedo dalį „Projekto loginis pagrindimas“). Jei numatoma nauja veikla, šis stulpelis nepildomas.

Nurodomas projekto veiklos, kuriai įgyvendinti reikalingos papildomos išlaidos, pavadinimas.

Nurodomas veiklos rodiklio, kuriam pasiekti reikalingos papildomos išlaidos, pavadinimas, mato vienetas, siekiama reikšmė (skirtumas tarp jau suplanuotos reikšmės sutartyje ir planuojamos pasiekti reikšmės, skyrus papildomą finansavimą pagal projekto sutarties 1 priedo dalį „Projekto loginis pagrindimas“, arba nurodomas naujas rodiklis). Jei papildomas finansavimas reikalingas ne vienam rodikliui pasiekti, sukuriamos papildomos eilutės.

Nurodoma biudžeto išlaidų kategorija, iš kurios būtų finansuojamos papildomos išlaidos.

Nurodoma projekto veiklai įgyvendinti reikalinga papildomų išlaidų suma eurais.

Nurodoma, kiek įgyvendinant projektą sutaupyta lėšų, kurios galėtų būti panaudotos papildomoms išlaidoms finansuoti.

Nurodomas skirtumas tarp 5 ir 6 stulpelių.

Pateikiamas paaiškinimas, kokioms išlaidoms bus skiriamas papildomas finansavimas, kodėl jis yra būtinas, kaip keistųsi projekte numatyta veiklos rodiklio reikšmė, jei būtų skirtas prašomas papildomas finansavimas.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

6. priedų sąrašas

Eil. nr.

Priedo pavadinimas

Lapų skaičius

6.1.

(Nurodomas pridedamo priedo pavadinimas.)

Įrašomas priedo lapų skaičius

6.2.

 

(...)

 

7.  PROJEKTO VYKDYTOJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su teikiamu prašymu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

- šiame prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga:

- mano (juridinio asmens) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano (juridinio asmens) apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl manęs (juridinio asmens) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų);

- paraiškos priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų“ apie įstaigą ar ūkio subjektą ir projekto partnerius (jei yra partnerių) pateikti duomenys nepasikeitė arba, jei duomenys pasikeitė, pateikiu iš naujo užpildytą klausimyną;

- dėl mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto nėra priimtas Lietuvos Respublikos valstybės darbo inspekcijos sprendimas dėl teisės gauti subsidijas, išmokas ar kitą valstybės pagalbą, Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramą atėmimo;

- mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, taip pat nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos, atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as);

- man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas PMIF programos įgyvendinimo laikotarpiu;

- sutinku užtikrinti prašyme nurodytą nuosavų ir (arba) partnerių (jei yra partnerių) lėšų įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą;

- jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriais ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriama PVM išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti iš PMIF ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, patvirtinu, jog jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad projekte numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio neekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsnių nustatytoms veiklos rūšims;

- sutinku, kad prašymas būtų atmestas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

- sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą prašymą (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat prašymo vertinimo rezultatai, priimti sprendimai skirti papildomą finansavimą arba jo neskirti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirta finansavimo lėšų suma, įgyvendinant projektą sukurti produktai (jei jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje. 

 

 

 

 

 

 

(projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

______________________________