ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. T-290

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašą.

1.2. Licencijos formą.

1.3. Vienkartinės licencijos formą.

1.4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais registracijos žurnalo formą.

2. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą vietinėje spaudoje apie Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo priėmimą ir visą šio sprendimo tekstą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. T-289 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algimantas Gaubas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T-290

 

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO tVaRKOS APRAŠAS

 

I. LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą, dublikatų išdavimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje.

2. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklėse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse nurodytas sąvokas.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS

 

3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse.

 

III. LICENCIJŲ IR JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, LICENCIJŲ PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO, ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJA TVARKA

 

4. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda, papildo, jų rekvizitus patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, popierinių licencijų dublikatus išduoda Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius (toliau – Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklėmis ir šiuo tvarkos aprašu parengia Administracijos direktoriaus įsakymus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, jų rekvizitų patikslinimo, raštus dėl galimo licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo, įsakymus dėl licencijų galiojimą sustabdymo, licencijų galiojimo panaikinimo, popierinių licencijų dublikatų išdavimo.

6. Išduodamos popierinės licencijos. Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius nustatytos formos žurnale, kuris gali būti pildomas ir kompiuterinėse laikmenose, registruoja išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, taip pat išduotus licencijų dublikatus.

7. Administracijos direktoriui išdavus licenciją, sustabdžius jos galiojimą, panaikinus jos galiojimo sustabdymą, panaikinus licencijos galiojimą, papildžius ar patikslinus licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius skelbia apie tai savivaldybės interneto svetainėje ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis, nustatyta tvarka bei terminais praneša atitinkamoms įstaigoms, tarnyboms.

8. Licencijos neišduodamos ir draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų mažesniu kaip 10 metrų atstumu (atstumas matuojamas tarp pagrindinių įėjimų).

9. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijos prašytojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse bei:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

9.2. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti);

9.3. pastato (patalpos) nuomos ar panaudos sutarties kopiją, jei įmonė nėra jų savininkė;

9.4. policijos komisariato sutikimą (suderinimui dokumentus siunčia Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius);

9.5. seniūnijos sutikimą prekybai alkoholiniais gėrimais (įvertinant, ar bus laikomasi 8 punkto nuostatų. Suderinimui dokumentus siunčia Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius);

9.6. dokumento, patvirtinančio apie sumokėta valstybės rinkliavą, kopiją.

10. Gavus visiškai ir teisingai užpildytus licencijos prašytojo  dokumentus Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklėmis, kreipiasi į atitinkamas įstaigas, tarnybas dėl informacijos gavimo.

11. Licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išduodamos laikotarpiui nuo gegužės 1 dienos iki spalio 1 dienos.

12. Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui pateikus motyvuotą licencijos prašytojo paraišką, teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai), 9.4, 9.5, 9.6 punktuose nurodytus dokumentus bei renginio organizatoriaus sutikimą.

13. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos, papildomos, jų rekvizitai patikslinami, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėjama, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ar licencijų galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse nurodytais terminais.

14. Administracijos direktorius, atsisakęs išduoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo visų dokumentų priėmimo praneša licencijos prašytojui raštu ir nurodo atsisakymo išduoti licenciją priežastis. Licencijos prašytojas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti sprendimą dėl atsisakymo išduoti licenciją.

 

iV. RINKLIAVA UŽ LICENCIJAS

 

15. Už licencijų išdavimą, papildymą, rekvizitų patikslinimą ir licencijų dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava.

 

 

V. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR LICENCIJŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

16. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Taisyklių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių, kitų teisės aktų, reguliuojančių prekybos alkoholio produktais tvarką, atsiskaitymą, mokesčių mokėjimą, taip pat sanitarijos ir privalomųjų higienos ir kokybės reikalavimų.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojų pateikiama informacija apie alkoholinių gėrimų pardavimo sąlygas turi būti teisinga, išsami, tiksli, aiški ir neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams.

17. Turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais įmonė, kuriai Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, registruotu laišku gavusi Administracijos direktoriaus rašytinį pranešimą apie Tarybos nustatytą apribojimą, per 5 darbo dienas privalo kreiptis dėl licencijos patikslinimo.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMĄSI PRIŽIŪRINČIOS IR KONTROLIUOJANČIOS INSTITUCIJOS

 

18. Įmonių, turinčių licencijas, veiklą pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri, kaip jose laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, teritorinės muitinės, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

 

VII. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

19. Licencijų galiojimas sustabdomas, licencijos panaikinamos bei įspėjama apie galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tvarkos aprašo pakeitimus, papildymus ar naują redakciją tvirtina Taryba.

21. Informacija apie tvarkos aprašą paskelbiama vietinėje spaudoje ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

22. Tvarkos aprašo normos, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, netaikomos, kol bus pakeistos ar panaikintos Tarybos sprendimu.