LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. GEGUŽĖS 3 d. ĮSAKYMO Nr. V-384 „DĖL ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. V-787

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„6.3. Laboratorijoje atlikus ŽIV antikūnų tyrimą ir gavus teigiamą rezultatą, ėminys siunčiamas ŽIV laboratorinei diagnozei patvirtinti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją:“

1.2. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Gydytojas, pacientui diagnozavęs bent vieną 5 punkte nurodytą AIDS indikacinę ligą, užpildo pranešimą apie nustatytą įgyto imuniteto nepakankamumo (AIDS) diagnozę ir laikydamasis konfidencialumo per 7 dienas pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (3 priedas).“

1.3. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Gydytojas, paskyręs pacientui ART, užpildo pranešimą apie pradėtą antiretrovirusinę terapiją (ART) ir laikydamasis konfidencialumo per 7 dienas pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (4 priedas).“

1.4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia ataskaitą apie įstaigoje per metus antiretrovirusiniais vaistais gydytus ligonius iki sausio 10 d. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (5 priedas).“

1.5. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Sveikatos priežiūros įstaigos pateikia ataskaitą apie ŽIV užsikrėtusias nėščiąsias, kurioms per metus buvo taikoma perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktika iki sausio 10 d. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai (6 priedas).“

1.6. Papildau 23 punktu:

23. Informacija apie užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje kaupiamus duomenis teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos ir užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis.“

1.7. Pakeičiu Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo 3 priedą:

1.7.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ligonio vardas, pavardė, asmens kodas………………………………….......................“

1.7.2. Pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

„PASTABA. Gydytojas, nustatęs ligoniui AIDS diagnozę, per 7 dienas pranešimą pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai.“

1.8. Pakeičiu Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo 4 priedą“:

1.8.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Ligonio vardas, pavardė, asmens kodas………………………………….......................“

1.8.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. ART pradžios metu:

7.1. metadono programos dalyvis

7.2. buvęs narkotikų vartotojas (pastarąsias 4 savaites nevartojantis)

7.3. aktyvus narkotikų vartotojas (vartojo pastarąsias 4 savaites)

7.4. koinfekcija su virusiniu hepatitu B:

nežinoma neigiama teigiama (įrašyti)..............................

7.5. koinfekcija su virusiniu hepatitu C:

nežinoma neigiama teigiama (įrašyti)..............................

1.8.3. Pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

„PASTABA. Gydytojas, paskyręs pacientui ART, per 7 dienas pranešimą pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai.“

1.9. Pakeičiu Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo 5 priedą:

1.9.1. Pakeičiu 2 skiltį ir ją išdėstau taip:

„Vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gyvenamoji vieta“

1.9.2. Pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

„PASTABA. Sveikatos priežiūros įstaigos duomenis apie įstaigoje praėjusiais metais ARV vaistais gydytus pacientus pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai iki sausio 10 d.“

1.10. Papildau Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą 6 priedu „Ataskaitą apie ŽIV užsikrėtusias nėščiąsias, kurioms per metus buvo taikoma perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktika“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.2, 1.8.3, 1.9.2 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                            Rimantė Šalaševičiūtė

Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo

iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,

tvarkos aprašo

6 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________

(įstaigos informaciniai duomenys)

 

ATASKAITA APIE ŽIV UŽSIKRĖTUSIAS NĖŠČIĄSIAS, KURIOMS PER METUS BUVO TAIKOMA PERINATALINIO ŽIV PERDAVIMO PROFILAKTIKA

20______ metai

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė,

asmens kodas,

gimimo data, gyvenamoji vieta

Nėštumo nustatymo data (kelintas nėštumas)

Kurią nėštumo savaitę kreipėsi

Gimdymo data

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje gimdė, pavadinimas

Gimdymo būdas

Kiek nėštumo savaičių gimdymo metu

Gimusio naujagimio lytis

Taikomas ARV nėštumo metu (pradžios data ir taikomi vaistai)

Taikomas ARV gimdymo metu

Taikomas ARV naujagimiui

ŽIV RNR naujagimiui atlikto tyrimo data ir rezultatas

Antro ŽIV RNR vaikui atlikimo data ir rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildęs asmuo ............................................................................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, parašas, telefonas, faksas, el. paštas)

Pildymo data  20........ m. ................................................d.     

 

PASTABA. Sveikatos priežiūros įstaigos duomenis apie įstaigoje praėjusiais metais  ŽIV užsikrėtusias nėščiąsias, kurioms per metus buvo taikoma perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktika pateikia Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinei sistemai iki einamųjų metų sausio 10 d.