VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2018 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO

NR. VA-9 „DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 7 d. Nr. VA-2

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. duomenys apie nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išmokėtas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas bei duomenys apie iš Garantinio fondo lėšų išmokėtas išmokas,“.

1.2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Deklaracijos L priedo L7 laukelis turi būti užpildomas tik tokiais atvejais:

25.1. kai deklaruojama individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. L7 laukelyje turi būti įrašoma raidė D.

Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojamos atskirose L priedo eilutėse;

25.2. kai deklaruojama mažosios bendrijos (toliau – MB) savo nariui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 metų lapkričio 19 dienos išmokėtų išmokų bendra suma, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. L7 laukelyje turi būti įrašoma raidė M.

Pavyzdžiui, M raide pažymimos MB nariui išmokėtos išmokos už vadovavimą MB (deklaruojamos 77 išmokos kodu), išmokos už MB išnuomotą turtą (deklaruojamos 23 ir 24 išmokų kodais), palūkanos už MB suteiktą paskolą (deklaruojamos 58 išmokos kodu) ir kitos išmokos už MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).

 

MB tam pačiam gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis mokestiniu laikotarpiu išmokėta išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas nebebuvo MB nariu, turi būti deklaruojamos atskirose L priedo eilutėse.“

1.3. Pripažįstu netekusia galios 26.3 papunkčio trečiąją pastraipą.

1.4. Buvusias 26.3 papunkčio ketvirtąją–šeštąją pastraipas laikau atitinkamai trečiąja–penktąja pastraipomis.  

1.5. Pripažįstu netekusia galios 28 punkto antrąją pastraipą.

1.6. Buvusią 28 punkto trečiąją pastraipą laikau antrąja pastraipa.   

1.7. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41. Deklaracijos U priedo U7 laukelis turi būti užpildomas tik tokiais atvejais:

41.1. kai deklaruojama individualią veiklą vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. U7 laukelyje turi būti įrašoma raidė D.

Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojamos atskirose U priedo eilutėse;

41.2. kai deklaruojama MB savo nariui – nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis nuo 2020 metų lapkričio 19 dienos išmokėtų išmokų bendra suma, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. U7 laukelyje turi būti įrašoma raidė M.

Pavyzdžiui, M raide pažymimos MB nariui išmokėtos išmokos už vadovavimą MB (deklaruojamos 77 išmokos kodu), išmokos už MB išnuomotą turtą (deklaruojamos 23 ir 24 išmokų kodais), palūkanos už MB suteiktą paskolą (deklaruojamos 58 išmokos kodu) ir kitos išmokos už MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (deklaruojamos 35, 77, 92, 93 ir kitais tai išmokų rūšiai nustatytais specialiais kodais).

MB tam pačiam gyventojui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis mokestiniu laikotarpiu išmokėta išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas nebebuvo MB nariu, turi būti deklaruojamos atskirose U priedo eilutėse.“

1.8. Pripažįstu netekusia galios 42.3 papunkčio trečiąją pastraipą.

1.9. Buvusias 42.3 papunkčio ketvirtąją ir penktąją pastraipas laikau atitinkamai trečiąja ir ketvirtąja pastraipomis.

1.10. Pripažįstu netekusia galios 44 punkto antrąją pastraipą.

1.11. Buvusią 44 punkto trečiąją pastraipą laikau antrąja pastraipa.

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamos, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

Viršininkė                                                                                                           Edita Janušienė