ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 26 d. Nr. T-152

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-63 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą vietinėje spaudoje apie Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimą ir viso šio sprendimo tekstą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

4. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę Irenai Simanauskienei, Socialinės paramos skyriaus vedėjai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Algimantas Gaubas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-152

 

MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo sąlygas ir šios paramos organizavimą Šiaulių rajono savivaldybėje.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – Mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

 

II. PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI SKYRIMAS

 

4. Kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti sąlygas nustato Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas.

5. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje.

 

III. PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TEIKIMAS

 

6. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

6.1. pinigais, pervedant juos pareiškėjui į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą;

6.2. nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką.

7. Jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką:

7.1. mokinio reikmenų įsigijimu rūpinasi Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis (toliau – Socialinis darbuotojas);

7.2. socialinis darbuotojas iki einamųjų metų gegužės 1 d. pateikia Mokyklai riziką patyrusių mokinių sąrašą;

7.3. Mokykla kiekvienam mokiniui sudaro reikalingų mokinio reikmenų sąrašą (pratybų sąsiuvinių ir kanceliarinių prekių), patvirtintą atsakingo asmens parašu ir spaudu, su tikslia informacija apie kiekvieną prekę ir pateikia seniūnijos Socialiniam darbuotojui iki einamųjų metų birželio 20 d.;

7.4. Socialinis darbuotojas, pagal Mokyklos pateiktą mokinio reikmenų sąrašą, atsižvelgdamas į mokinio jau turimus reikmenis, suformuoja trūkstamų mokinio reikmenų sąrašą;

7.5. aprūpinant mokinio reikmenimis pirmenybė teikiama pratybų sąsiuviniams įsigyti. Likusi pinigų suma skiriama kitiems mokinio reikmenims (kanceliarinėms prekėms, sportinei aprangai, avalynei);

7.6. Socialinis darbuotojas, vadovaudamasis mokinio reikmenų sąrašu, pratybų sąsiuvinius perka prekybos įmonėje, kuri pasirinkta apklausos būdu;

7.7. kitus mokinio reikmenis (kanceliarines prekes, sportinę aprangą, avalynę) Socialinis darbuotojas, perka prekybos įmonėje, su kuria Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) yra sudariusi pirkimo–pardavimo sutartį, jai pateikiant mokinių sąrašą (vardas, pavardė, gimimo data) su nurodyta lėšų suma;

7.8. prekybos įmonė ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 15 d. išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia Socialiniam darbuotojui;

7.9. Socialinis darbuotojas pildo Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis apskaitos lapą, kuriame nurodo kiekvienam mokiniui išleistas lėšų sumas pagal kiekvieną prekybos įmonės PVM sąskaitą faktūrą;

7.10. Socialinis darbuotojas, patikrina prekybos įmonių išrašytas PVM sąskaitas faktūras už pirktus pratybų sąsiuvinius ir kitus mokinio reikmenis, ant kiekvienos pasirašo, užrašo pareiškėjo ir mokinio vardus ir pavardes, ir kartu su Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis apskaitos lapais perduoda Socialinės paramos skyriui;

7.11. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) vedėjas, patvirtinęs gautas PVM sąskaitas faktūras savo parašu, kartu su Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis apskaitos lapais perduoda apmokėti Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) iki einamųjų metų spalio 17 d.;

7.12. Buhalterinės apskaitos skyrius už mokinio reikmenis prekybos įmonėms apmoka pagal pirkimo sutartyse numatytas apmokėjimo ir atsiskaitymo sąlygas.

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR DUOMENŲ TEIKIMAS

 

8. Mokykla atsako už paruošto mokinio reikmenų sąrašo informacijos teisingumą ir pateikimą laiku seniūnijai.

9. Seniūnija atsako už mokinio aprūpinimą mokinio reikmenimis nurodytais mokyklos pateiktame mokinio reikmenų sąraše.

10. Mokykla Socialinės paramos skyriui teikia duomenis paramos mokinio reikmenims lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 15 d.

11. Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis ministro patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo patvirtintus duomenis apie:

11.1. lėšų poreikį paramai mokinio reikmenims finansuoti;

11.2. suteiktą paramą mokinio reikmenims įsigyti;

11.3. papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas.

 

V. SOCIALINĖS PARAMOS FINANSAVIMAS

 

12. Paramos mokinio reikmenims įsigyti išlaidų finansinę apskaitą vykdo Buhalterinės apskaitos skyrius.

13. Parama mokinio reikmenims įsigyti finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.

14. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Valstybės biudžeto lėšų mokinio reikmenims įsigyti panaudojimo finansinę kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

16. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

_________________________________