lietuvos darbo biržos

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ ĮMONIŲ BEI JOSE DIRBANČIŲJŲ ASMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS naudotojo DUOMENų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo

 

2017 m. kovo 17 d. Nr. V-174

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir UAB „Labbis“ 2016 m. balandžio 21 d. pasirašytos Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos mokėjimo prašymų sudarymo ir tikrinimo automatizavimo bei išlaidų pažymų formavimo paslaugų pritaikymo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. US16-51 įsigytos Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos mokėjimo prašymų sudarymo ir tikrinimo automatizavimo bei išlaidų pažymų formavimo paslaugų pritaikymą Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamam projektui „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų formos pavyzdį;

1.2. Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formos pavyzdį.

2. P a v e d u:

2.1. Įsakymo rengėjui pateikti šio įsakymo elektroninius nuorašus Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui ir teritorinių darbo biržų direktoriams;

2.2. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

2.3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Ligita Valalytė