LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVATAUS APGYVENDINIMO PASLAUGŲ STATISTINIO TYRIMO ANKETOS HOT-02 (KETVIRTINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. DĮ-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatomis ir įgyvendindama 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26) ir 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL 2011 L 192, p. 17), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1681 (OL 2019 L 258, p. 1):

1Tvirtinu pridedamą Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinį formuliarą.

2Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. DĮ-296 „Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji  pavaduotoja,                                                      Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas