HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-759

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 21 punktu:

„21. Informacija, susijusi su karo prievolininkų atranka ir skyrimu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinės sistemoje (toliau – PerVIS).“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – Krašto apsaugos savanorių pajėgos) ne vėliau kaip per mėnesį nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos PerVIS ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro (toliau – Karo prievolininkų registras) duomenų pagrindu sudaro Einamųjų kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus (toliau – B sąrašas) pagal atitinkamų Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių administruojamas savivaldybes (toliau – Regionas).“

3. Pakeičiu 8 punkto 4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kuriems buvo išsiųstas Nurodymas atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas) (toliau – Nurodymas) ir kurie atvyko ar pateikė dokumentus, santykį;“.

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, atlikusios Aprašo 9 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašą, perkeldamos iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių pagal karo prievolininko eilės A sąraše numerį didėjančia tvarka. B sąrašuose nurodomas karo prievolininko eilės numeris, pirmoji vardo raidė, pavardė, gimimo metai, karo prievolininko kodas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinys (toliau – Karo prievolės ir komplektavimo padalinys), kuriam turi būti pateikti Aprašo 14 papunkte nurodyti dokumentai, taip pat informacija apie karo prievolininko šaukimo eigą:

10.1. šaukimo procedūros vykdomos;

10.2. šaukimo procedūros nutrauktos (privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta, atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, sudaręs profesinės karo tarnybos ar kario savanorio, ar aktyviojo rezervo kario sutartį, ar priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją);

10.3. paskirtas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.“

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. B sąrašus per 2 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgos paskelbia, taip pat B sąrašų informaciją, nurodytą Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose, atnaujina ir paskelbia interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.“

6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Į B sąrašus įrašytiems karo prievolininkams Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai pagal karo prievolininkų eilę B sąrašuose siunčia Nurodymą atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, jei tokių yra, kartu pateikti Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją ir kitus dokumentus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie karo prievolininko profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.“

7. Papildau 141 punktu:

„141. Karo prievolininkas, gavęs Nurodymą, Karo prievolės ir komplektavimo padaliniui privalo pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijos. Šie dokumentai gali būti pateikiami atvykus į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį, elektroninėmis priemonėmis arba registruotu laišku. Esant pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, Karo prievolės ir komplektavimo padalinys turi teisę paprašyti pateikti dokumentų originalus. Jei pateikti dokumentai buvo išduoti ne lietuvių kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą, o, nesant galimybės išversti dokumentų į lietuvių kalbą, į anglų kalbą. Vertimai turi būti susegti su dokumentais ar su teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis dokumentų kopijomis.“

8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys, remdamasis pateiktais dokumentais, taip pat naudodamasis Karo prievolininkų registru, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ir pateikia Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui siūlymą privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti ar jį atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, ar tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytai aplinkybei, prašymus nagrinėja Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės atrankos komisija ir teikia siūlymus Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkui atidėti arba jos neatidėti. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadas priima vieną iš sprendimų, kuris įforminamas įsakymu:

15.1. karo prievolininkui privalomąją pradinę karo tarnybą atidėti;

15.2. karo prievolininkui privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti ir tęsti šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą procedūras;

15.3. karo prievolininką atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos.“

9. Papildau 151 punktu:

„151. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys per 5 darbo dienas raštu informuoja karo prievolininką apie priimtą sprendimą.“

10. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų sveikatos patikrinimą.“

11. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkus, atrinktus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pripažintus pagal sveikatos būklę tinkamais ją atlikti, įrašo į Tinkamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal atitinkamą Regioną (toliau – D sąrašas), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų eilę B sąraše.“

12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5, 8 ir 11 straipsnių 2 dalyse nustatytus reikalavimus, gali raštu pateikti Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui nustatytos formos prašymą (2 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, – ir po šių sąrašų paskelbimo dienos. Karo prievolininkai, kurie einamaisiais metais buvo įtraukti į B sąrašus, tačiau nebuvo įtraukti į Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašą pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – E sąrašas), prašymą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru gali pateikti po paskutinio E sąrašo sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki paskutinės Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodytos privalomosios pradinę karo tarnybos atlikimo kariniame vienete pradžios datos. Karo prievolininkai, kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kartu su prašymu papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.“

13. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Karo prievolininkas, raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, rašydamas prašymą pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Jei į pasirinktą tarnybos vietą paskirti galimybių nėra, Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkui siūlo kitas tarnybos vietas.“

14. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys karo prievolininkui nurodo jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir, naudodamasis Regiono Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar karo prievolininkas atitinka Karo prievolės įstatymo nustatytus reikalavimus, ir įteikia nurodymą atvykti pasitikrinti sveikatos.“

15. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sveikatos patikrinimą. Karo prievolininkai siunčiami pasitikrinti sveikatos ir pagal sveikatos būklę įvertinti jų tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai į Karinės medicinos ekspertizės komisiją.“

16. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Regiono Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašą pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – C sąrašas). C sąrašuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti kariniuose mokymuose ar jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu atitinkamais kalendoriniais metais numatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (3 priedas).“

17. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Karo prievolininkai, kurie iki B sąrašų sudarymo dienos raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, iki B sąrašų paskelbimo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado įsakymu skiriami į karinį vienetą.“

18. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kartu su B sąrašais paskelbiami ir atnaujinami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.“

19. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės, vadovaudamosi Regioniniame plane nustatytu karo prievolininkų skaičiumi, sudaro E sąrašus. Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.“

20. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Paskirtiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkams Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pasirašymo dienos išsiunčia nurodymą atvykti, kuriame nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas, ir įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą kopiją arba išrašą.“

21. Pripažįstu netekusiu galios 33 punktą.

22. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Kai Regiono C ir D sąrašuose esantis bendras karo prievolininkų skaičius 30 procentų viršija Regioniniame plane nustatytą privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičių, Regioną administruojančios Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado įsakymu einamaisiais metais Regiono B sąraše esančių karo prievolininkų šaukimo procedūros yra stabdomos ir tai paskelbiama interneto svetainėse www.karys.lt ir www.kam.lt. Sustabdžius šaukimą Regione, norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų šaukimo procedūros vykdomos toliau. Regiono B sąraše esančių karo prievolininkų šaukimo procedūros gali būti atnaujintos, jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, o papildomai reikalingo Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičiaus C ir D sąrašuose esančių karo prievolininkų nepakanka.“

23. Papildau V skyriumi:

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado priimti sprendimai gali būti apskųsti Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka.“

24. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

25. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Juozas Olekas

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus forma)

 

 

 

 

(Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI PASITIKRINTI SVEIKATOS ARBA PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

 

_________________________________________________ šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

 

prievolės įstatymu, _________________ atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais

(atvykimo data ir laikas)

pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės (jei tokių yra), į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį____________________________________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

 

 

 

 

A.V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1.     Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti nurodytais telefono numeriais _____________________________________ ar elektroniniu paštu ______________________________________ ir susitarti dėl atvykimo laiko.

2.     Jei norite pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, taip pat ir kitus dokumentus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie Jūsų (karo prievolininko) profesinius gebėjimus ir asmenines savybes, galite tai padaryti elektroniniu paštu ______________________________________ arba registruotu laišku.

3.     Neatvykus į nurodytą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį be pateisinamos priežasties, karo prievolininkui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2131 straipsnį.

4.     Karo prievolininkas, atvykęs į nurodytą vietą, turi pateikti šį Nurodymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), jeigu turi, karinį liudijimą, taip pat banko sąskaitos numerį ir paskutinių 5 metų asmens sveikatos istorijos kopiją arba išrašą iš medicininių dokumentų, rašymo priemonę, akinius arba kontaktinius lęšius, jeigu juos nešiojate.

 

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

__________________________________________________________

(adresas, telefono nr., el. paštas)

 

 

_____________________________________

_____________________________________

(Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo

prievolės ir komplektavimo padalinio vadui (viršininkui))

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane _________ metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / bazinių karinių mokymų / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (nereikalingą išbraukti) organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Atlikęs (-usi) bazinius karinius mokymus, ________________ būti priimtas (-a) į profesinę karo tarnybą. (noriu/nenoriu)

 

Pageidaujamos tarnybos vietos (prioriteto tvarka):

1.   __________________________________________________________________;

2.   __________________________________________________________________;

3.   __________________________________________________________________.

 

___________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

Asmuo, šiuo prašymu pareiškęs norą į privalomąją pradinę karo tarnybą, _______________

(data)    

pateikė prašymą Priimti į profesinę karo tarnybą Nr. __________________________.

(prašymo registracijos numeris)

 

 

___________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)