VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. VA-147 „DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. VA-30

Vilnius

 

 

Pakeičiu Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 3.41 papunkčiu:

3.41. Viešasis asmuokaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – VIĮ), t. y. valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.“

2. Papildau 3.42 papunkčiu:

3.42. Viešosios informacijos rengėjas – kaip jis apibrėžiamas VIĮ, t. y. visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją.“

3. Papildau 3.43 papunkčiu:

3.43. Viešosios informacijos skleidėjas – kaip jis apibrėžiamas VIĮ, t. y. visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą.“

4. Papildau 4.71 papunkčiu:

4.71. viešojo asmens, juridinio asmens atžvilgiu Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) atliekamą / neatliekamą mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo faktą, kai apie jį (faktą) informacija teikiama viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams;“. 

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė