LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 16 d. Nr. 1K-238

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:

„III. SKYRIUS

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA

 

01.      BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS

 

01.01.             Valstybės valdžios institucijos, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai

 

01.01.01.        Valstybės valdžios institucijos (bendros paslaugos (toliau - BP)

01.01.01.01.   Valstybės valdžios ir juos aptarnaujančios institucijos ir įstaigos

01.01.01.02.   Savivaldos institucijos

01.01.01.03.   Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.01.02.        Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP)

01.01.02.01.   Finansinių ir fiskalinių reikalų bei tarnybų administravimas; valstybės lėšų ir valstybės skolos valdymas; apmokestinimo sistemos veikimas

01.01.02.02.   Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės veikla

01.01.02.03.   Bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie finansinius ir fiskalinius reikalus rengimas ir platinimas

01.01.02.04.   Finansinių nusikaltimų bei pažeidimų atskleidimas ir tyrimas

01.01.02.05.   Mokestinių ginčų nagrinėjimas

01.01.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.01.03.        Užsienio reikalai (BP)

01.01.03.01.   Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas

01.01.03.02.   URM ir diplomatinių bei konsulinių atstovybių, esančių užsienyje arba tarptautinėse organizacijose, veikla

01.01.03.03.   Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai tarptautinių organizacijų veiklos išlaidoms padengti

01.01.03.04.   Narystė ES

01.01.03.05.   Informacijos ir kultūros tarnybų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos tarnybų veikla arba joms teikiama parama

01.01.03.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.02.             Ekonominė pagalba užsieniui

 

01.02.01.        Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP)

01.02.01.01.   Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis ir pereinamojo laikotarpio šalimis administravimas

01.02.01.02.   Ekonominės pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovybėse, veikla; techninės pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir studentų stipendijų mokėjimo sistemų veikimas ir jiems teikiama parama

01.02.01.03.   Ekonominė pagalba dotacijomis arba paskolomis

01.02.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.02.02.        Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP)

01.02.02.01.   Ekonominės pagalbos, teikiamos per tarptautines organizacijas, administravimas

01.02.02.02.   Įnašai pinigais arba natūra į tarptautinių, vietos arba kitų daugiašalių organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus

01.02.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.             Bendros paslaugos

 

01.03.01.        Bendros personalo paslaugos (BP)

01.03.01.01.   Bendrų personalo paslaugų administravimo paslaugos, įskaitant bendros personalo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apimantį darbuotojų atrankos, paaukštinimo procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą, valstybės tarnybos nuostatų administravimą ir panašius klausimus

01.03.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.02.        Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP)

01.03.02.01.   Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas

01.03.02.02.   Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas

01.03.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.03.        Kitos bendros paslaugos (BP)

01.03.03.01.   Centralizuotos tiekimo ir pirkimo paslaugos, valstybei nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimas, kompiuterių ir duomenų apdorojimo tarnybų paslaugos

01.03.03.02.   Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas

01.03.03.03.   Kitos bendros paslaugos

01.03.03.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.04.             Pagrindiniai tyrimai

 

01.04.01.        Pagrindiniai tyrimai (BP)

01.04.01.01.   Valstybės įstaigų ir mokslo institucijų, atliekančių pagrindinius tyrimus, administravimas ir veikla

01.04.01.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus

 

01.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje

 

01.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje (BP)

01.05.01.01.   Valstybės įstaigų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis, administravimas ir valdymas

01.05.01.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis

 

01.06.             Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

 

01.06.01.        Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP)

01.06.01.01.   Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas

01.06.01.02.   Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

01.06.01.03.   Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

01.06.01.04.    Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa

01.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.07.             Palūkanos

 

01.07.01.        Palūkanos (BP)

01.07.01.01.   Palūkanos už valstybės skolą

 

01.08.             Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių

 

01.08.01.        Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP)

01.08.01.01.    Bendrosios dotacijos kompensacija

01.08.01.02.   Kitos savivaldybėms pervedamos lėšos

 

02.      GYNYBA

 

02.01.             Karinė gynyba

 

02.01.01.        Karinė gynyba (BP)

02.01.01.01.   Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas

02.01.01.02.   Gynybos pajėgos ir jų palaikymas

02.01.01.03    Karo lauko ligoninės

02.01.01.04    Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse

02.01.01.05    Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

 

02.02.             Civilinė sauga

 

02.02.01.        Civilinė sauga (BP)

02.02.01.01.   Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas

 

02.03.             Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

 

02.03.01.        Karinė pagalba užsieniui (BP)

02.03.01.01.   Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų arba aljansų, valdymas

02.03.01.02.   Karinė pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant įrangą

02.03.01.03.   Dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo pajėgose ir kitose tarptautinėse operacijose

 

02.04.             Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje

 

02.04.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP)

02.04.01.01.   Valstybės įstaigų ir institucijų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą gynybos srityje, administravimas ir valdymas

02.04.01.02.   Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas

 

02.05.             Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

 

02.05.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP)

02.05.01.01.   Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02.05.01.02.   Valstybės sienos apsauga

02.05.01.03.   Vadovybės apsauga

02.05.01.04.   Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

02.05.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

03. VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA

 

03.01.             Policija

 

03.01.01.        Policija (BP)

03.01.01.01.   Policijos įstaigos

03.01.01.02.   Užsieniečių registravimas, darbo ir kelionės dokumentų išdavimas imigrantams

03.01.01.03.   Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija

 

03.02.             Priešgaisrinė sauga

 

03.02.01.        Priešgaisrinė sauga (BP)

03.02.01.01.   Priešgaisrinės tarnybos

 

03.03.             Teismai

 

03.03.01.        Teismai (BP)

03.03.01.01.   Teisėsaugos įstaigos

 

03.04.             Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

 

03.04.01.        Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos (BP)

03.04.01.01.   Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

 

03.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse

 

03.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP)

03.05.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

03.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai

 

03.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP)

03.06.01.01.   Kitos išlaidos (įstatymų įgyvendinimo sistemų pagrindų sukūrimas)

03.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04. EKONOMIKA

 

04.01.             Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

 

04.01.01.        Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP)

04.01.01.01.   Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas

04.01.01.02.   Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos plėtra ir eksploatavimas

04.01.01.03.   Standartizacijos darbų, metrologijos bei akreditacijos sistemos koordinavimas, priežiūra ir kontrolė

04.01.01.04.   Vartotojų apsauga

04.01.01.05.   Nacionalinės pramoninės nuosavybės teisinė apsauga

04.01.01.06.   Kiti bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

04.01.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.01.02.        Bendri darbo reikalai (BP)

04.01.02.01.   Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas; bendrų programų, palengvinančių darbo mobilumą, sumažinančių lyties, amžiaus ir kitą diskriminaciją, nedarbą, kūrimas; darbo biržų valdymas

04.01.02.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos bendrai darbo politikai ir programoms paremti

04.01.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.02.             Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė

 

04.02.01.        Žemės ūkis (BP)

04.02.01.01.   Žemės priežiūra

04.02.01.02.   Agrarinė reforma, žemėtvarka, žemės kadastras ir geodezija

04.02.01.03.   Valstybės pagalbos priemonės

04.02.01.04.   Žemės ūkio administravimas

04.02.01.05.   Kitos paramos žemės ūkiui priemonės

04.02.01.06.   Kitos žemės ūkio įstaigos ir priemonės

04.02.01.07.   Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklą

04.02.01.08.    Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos sistemos administravimas

 

04.02.02.        Miškininkystė (BP)

04.02.02.01.   Miškų priežiūra

04.02.02.02.   Miško masyvų želdinimo darbai, kenkėjų ir ligų kontrolė, miško gaisro ir priešgaisrinių tarnybų paslaugų miškų savininkams teikimas

04.02.02.03.   Bendros informacijos, techninių dokumentų ir statistikos apie miškininkystės veiklą ir tarnybas rengimas ir platinimas

04.02.02.04.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti komercinei miškų panaudojimo veiklai

 

04.02.03.         Žvejyba ir medžioklė (BP)

04.02.03.01.   Žvejybos ir medžioklės reikalų ir paslaugų administravimas

04.02.03.02.   Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žvejybos ir medžioklės veiklą rengimas ir platinimas

04.02.03.03.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos komercinei žvejybai ir medžioklei, įskaitant žuvininkystės ūkių statybą arba naudojimą, paremti

 

04.02.04.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai

04.02.04.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai

04.02.04.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.03.             Kuras ir energija

 

04.03.01.        Akmens anglys ir kitas kietasis kuras (BP)

04.03.01.01.   Akmens anglys ir kitas kietasis kuras

 

04.03.02.         Nafta ir gamtinės dujos (BP)

04.03.02.01.   Nafta ir gamtinės dujos

 

04.03.03.        Branduolinis kuras (BP)

04.03.03.01.   Branduolinis kuras

 

04.03.04.        Kitas kuras (BP)

04.03.04.01.   Kitas kuras

 

04.03.05.        Elektros energija (BP)

04.03.05.01.   Energetikos rinkos licencijavimas

 

04.03.06.        Ne elektros energija (BP)

04.03.06.01.   Ne elektros energija

 

04.03.07.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai

04.03.07.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai

04.03.07.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.04.             Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba

 

04.04.01.        Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP)

04.04.01.01.   Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba

 

04.04.02.        Apdirbamoji pramonė (BP)

04.04.02.01.   Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas

04.04.02.02.   Pramonės konkurencingumo didinimas

 

04.04.03.        Statyba (BP)

04.04.03.01.   Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra ir koordinavimas

 

04.04.04.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai

04.04.04.01 Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai

04.04.04.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.05.             Transportas

 

04.05.01.        Kelių transportas (BP)

04.05.01.01.   Keleivių vežimo gerinimas

04.05.01.02.   Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra

 

04.05.02.        Vandens transportas (BP)

04.05.02.01.   Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas

 

04.05.03.        Geležinkelių transportas (BP)

04.05.03.01.   Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje

04.05.03.02.   Infrastruktūros renovacija ir plėtra

04.05.03.03.   Geležinkelių transporto saugaus eismo užtikrinimas

04.05.03.04.   Geležinkelių infrastruktūros stebėsena

 

04.05.04.        Oro transportas (BP)

04.05.04.01.    Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas

 

04.05.05.        Vamzdynai ir kitas transportas (BP)

04.05.05.01.   Reikalų ir paslaugų, susijusių su vamzdynų ir kitų transporto sistemų valdymu, naudojimu, statyba ir technine priežiūra, administravimas

 

04.05.06.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.06.             Ryšiai

 

04.06.01.        Ryšiai (BP)

04.06.01.01.   Ryšių valdymas ir kontrolė

04.06.01.02.   Universalių pašto paslaugų nuostolių dengimas

04.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.07.             Kita ekonominė veikla

 

04.07.01.        Skirstomoji prekyba, prekių laikymas ir sandėliavimas (BP)

04.07.01.01.   Laboratoriniai bandymai atliekant rinkos priežiūrą

 

04.07.02.        Viešbučiai ir restoranai (BP)

04.07.02.01.   Viešbučiai ir restoranai

 

04.07.03.        Turizmas (BP)

04.07.03.01.   Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas

 

04.07.04.        Daugiatiksliai plėtros projektai (BP)

04.07.04.01.   Daugiatiksliai plėtros projektai

 

04.07.05.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai

04.07.05.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai

04.07.05.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.08.             Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje

 

04.08.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos, prekybos ir darbo srityse (BP)

04.08.01.01.   Bendra darbinė veikla

 

04.08.02.        Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse (BP)

04.08.02.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse

 

04.08.03.        Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje (BP)

04.08.03.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje

 

04.08.04.        Moksliniai tyrimai ir plėtra išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės ir statybos srityse (BP)

04.08.04.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra mineralinių išteklių gavybos, gamybos ir statybos srityse

 

04.08.05.        Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje (BP)

04.08.05.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje

 

04.08.06.        Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje (BP)

04.08.06.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje

 

04.08.07.        Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse (BP)

04.08.07.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse

 

04.09.             Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

 

04.09.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP)

04.09.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

 

05. APLINKOS APSAUGA

 

05.01.             Atliekų tvarkymas

 

05.01.01.        Atliekų tvarkymas (BP)

05.01.01.01.   Atliekų tvarkymas

05.01.01.02.   Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

 

05.02.             Nutekamojo vandens valymas

 

05.02.01.        Nutekamojo vandens valymas (BP)

05.02.01.01.   Nutekamojo vandens valymas

 

05.03.             Aplinkos teršimo mažinimas

 

05.03.01.        Aplinkos teršimo mažinimas (BP)

05.03.01.01.    Aplinkos teršimo mažinimo priemonės

 

05.04.             Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga

 

05.04.01.        Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP)

05.04.01.01    Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

 

05.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje

 

05.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP)

05.05.01.01.   Aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimas ir vertinimas

 

05.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

 

05.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP)

05.06.01.01.    Aplinkos stebėsena ir kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

05.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

06. BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS

 

06.01.             Būsto plėtra

 

06.01.01.        Būsto plėtra (BP)

06.01.01.01.   Gyvenamojo būsto įsigijimas

 

06.02.             Komunalinio ūkio plėtra

 

06.02.01.        Komunalinio ūkio plėtra (BP)

06.02.01.01.   Komunalinio ūkio plėtra

 

06.03.             Vandens tiekimas

 

06.03.01.        Vandens tiekimas (BP)

06.03.01.01. Vandens tiekimas

 

06.04.             Gatvių apšvietimas

 

06.04.01.        Gatvių apšvietimas (BP)

06.04.01.01.   Gatvių apšvietimas

 

06.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse

 

06.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse (BP)

06.05.01.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse

 

06.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

 

06.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP)

06.06.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

06.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

07. SVEIKATOS APSAUGA

 

07.01.             Medikamentai, prietaisai ir įranga

 

07.01.01.        Vaistai (individualios paslaugos (toliau - IP)

07.01.01.01    Vaistų tiekimas, jų tiekimo administravimas ir valdymas

 

07.01.02.        Kiti medicinos produktai (IP)

07.01.02.01.   Kiti medicinos produktai

 

07.01.03.        Terapiniai prietaisai ir įranga (IP)

07.01.03.01.   Terapiniai prietaisai ir įranga

 

07.02.             Ambulatorinės paslaugos

 

07.02.01.        Bendros medicinos paslaugos (IP)

07.02.01.01.   Bendros medicinos paslaugos

 

07.02.02.        Specializuotos medicinos paslaugos (IP)

07.02.02.01.   Karių sveikatos priežiūra

 

07.02.03.        Odontologinės paslaugos (IP)

07.02.03.01.   Odontologinės paslaugos

 

07.02.04.        Viduriniojo medicinos personalo paslaugos (IP)

07.02.04.01.   Viduriniojo medicinos personalo paslaugos

 

07.03.             Ligoninės

 

07.03.01.        Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP)

07.03.01.01.   Bendros paskirties ligoninių paslaugos

 

07.03.02.        Specializuotų ligoninių paslaugos (IP)

07.03.02.01.   Specializuotų ligoninių paslaugos

 

07.03.03.        Medicinos ir motinystės centrų paslaugos (IP)

07.03.03.01.   Medicinos ir motinystės centrų paslaugos

 

07.03.04.        Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos (IP)

07.03.04.01.   Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos

 

07.04.             Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos

 

07.04.01.        Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP)

07.04.01.01.   Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai

07.04.01.02.   Sveikatos priežiūros užtikrinimas

 

07.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje

 

07.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP)

07.05.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

07.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

 

07.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP)

 

07.06.01.01.   Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

07.06.01.02.   Kitos sveikatos priežiūros funkcijos

07.06.01.03.   Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas

07.06.01.04.   Valstybės biudžeto asignavimai į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą

07.06.01.05.   Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija

07.06.01.06.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

07.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

08. POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA

 

08.01.             Poilsio ir sporto paslaugos

 

08.01.01.        Poilsio ir sporto paslaugos (IP)

08.01.01.01.   Sportininkų rengimo centrai

08.01.01.02.   Poilsio ir sporto priemonės

08.01.01.03.   Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas

 

08.02.             Kultūros paslaugos

 

08.02.01.        Kultūros paslaugos (IP)

08.02.01.01.   Bibliotekos

08.02.01.02.   Muziejai ir parodų salės

08.02.01.03.   Kino studijos ir kitos kino organizacijos

08.02.01.04.   Teatrai ir muzikiniai kolektyvai

08.02.01.05.   Gyvūnų globa

08.02.01.06.   Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas

08.02.01.07.   Kultūros vertybių apsauga

08.02.01.08.   Kitos kultūros ir meno įstaigos

 

08.03.             Viešosios informacijos tarnybos

 

08.03.01.        Viešosios informacijos tarnybos (BP)

08.03.01.01.   Viešosios informacijos tarnybos

08.03.01.02.   Leidyba

 

08.04.             Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos

 

08.04.01.        Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos (BP)

08.04.01.01.   Nevyriausybinių organizacijų rėmimas

08.04.01.02.   Religinių bendrijų rėmimas

 

08.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse

08.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse (BP)

08.05.01.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse

 

08.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

 

08.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP)

08.06.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

08.06.01.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

09. ŠVIETIMAS

 

09.01.             Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

 

09.01.01.        Ikimokyklinis ugdymas (IP)

09.01.01.01.   Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

 

09.01.02.        Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP)

09.01.02.01.   Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą

 

09.02.             Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

 

09.02.01.        Pagrindinis ugdymas (IP)

09.02.01.01.   Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui

 

09.02.02.        Vidurinis ugdymas (IP)

09.02.02.01.   Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

 

09.03.             Profesinis mokymas

 

09.03.01.        Profesinis mokymas (IP)

09.03.01.01.   Profesinės mokyklos

 

09.04.             Auštojo mokslo studijos

 

09.04.01.        Koleginės studijos (IP)

09.04.01.01.   Kolegijos

 

09.04.02.        Universitetinės studijos (IP)

09.04.02.01.   Universitetai

 

09.05.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

 

09.05.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP)

09.05.01.01.   Neformalusis vaikų švietimas

09.05.01.02.   Neformalusis suaugusiųjų švietimas

09.05.01.03.   Švietimo pagalba

 

09.06.             Papildomos švietimo paslaugos

09.06.01.        Papildomos švietimo paslaugos (IP)

09.06.01.01.   Papildomos švietimo paslaugos

 

09.07.             Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje

 

09.07.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP)

09.07.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

09.08.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

 

09.08.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP)

09.08.01.01.   Centralizuotos priemonės

09.08.01.02.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.08.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

10. SOCIALINĖ APSAUGA

 

10.01.             Liga ir negalia

 

10.01.01.        Liga (IP)

10.01.01.01    Socialinės paramos teikimas natūra arba pinigais, kai asmuo laikinai nedirba dėl ligos arba sužalojimo

 

10.01.02.         Negalia (IP)

10.01.02.01    Socialinė žmonių su negalia reabilitacija

10.01.02.02.   Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10.01.02.03.   Pensinis aprūpinimas (žmonių su negalia, kuriems nesuėjęs pensinis amžius)

10.01.02.04.   Šalpos išmokos

10.01.02.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.02.             Senatvė

 

10.02.01.        Senatvės socialinės paramos išmokos (IP)

10.02.01.01.   Pareigūnų socialinės garantijos

10.02.01.02.   Senelių globos namai (pensionai)

10.02.01.03.   Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10.02.01.04.   Pensinis aprūpinimas

10.02.01.05.   Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos

10.02.01.06.   Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos

10.02.01.07.   Mokslininkų valstybinės pensijos

10.02.01.10.   Personalinės pensijos

10.02.01.11.   Teisėjų valstybinės pensijos

10.02.01.20.   Valstybinės signataro rentos ir signataro našlių ir našlaičių rentos

10.02.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.03.             Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju

 

10.03.01.        Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju (IP)

10.03.01.01.   Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems)

10.03.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.04.             Šeima ir vaikai

 

10.04.01.        Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP)

10.04.01.01.   Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

10.04.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.05.             Nedarbas

 

10.05.01.        Nedarbas (IP)

10.05.01.01.   Gyventojų užimtumo tvarkymas

10.05.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.06.             Būstas

 

10.06.01.        Būstas (IP)

10.06.01.01.   Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą

10.06.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.07.             Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys

 

10.07.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys (IP)

10.07.01.01.   Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

10.07.01.02.   Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis

 

10.08.             Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje

 

10.08.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje (BP)

10.08.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai ir mokslo institucijos

 

10.09.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

 

10.09.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP)

10.09.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

10.09.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

______________

Pastaba. Šios klasifikacijos paaiškinimai pateikiami 1 priede.“

 

2.   Pakeičiu 1 priedo III skyrių ir jį išdėstau taip: 

 

 

III. SKYRIUS

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA

 

Valstybės funkcijų klasifikacija gali būti taikoma valstybės išlaidoms ir grynojo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms. Klasifikaciją sudaro trys dalys: skyriai, grupės ir klasės. Į skyrius galėtų būti atsižvelgta kaip į svarbiausius valstybės tikslus, o į grupes ir klases – kaip į priemones, kuriomis vadovaujantis šie tikslai pasiekiami. Norėdami daugiau sužinoti apie Valstybės funkcijų klasifikaciją, žiūrėkite vadovą "Išlaidų klasifikavimas pagal tikslus", Jungtinės Tautos, Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas, Statistinių duomenų skyrius, statistiniai duomenys, serija M, Nr. 84, Niujorkas, 2000.

 

01. BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS

01.01. Valstybės valdžios organai, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai

01.01.01. Valstybės valdžios organai (bendros paslaugos (toliau - BP). Valstybės valdžios organų administravimas, veikla arba jai teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: prezidentas, ministras pirmininkas, meras ir kt.; visi valdymo organai – Seimas, Vyriausybė, savivaldybių tarybos ir kt.; patariamasis, administracinis ir politinis personalas prie valstybės valdžios organų; bibliotekų ir kitų panašių paslaugų teikimas išimtinai valstybės valdžios organams; nuolatinės ir atitinkamam tikslui valstybės valdžios organų sudarytos komisijos ir komitetai. Į šią klasę neįtraukta: ministerijos, savivaldybių administravimo subjektai, tarpžinybinės komisijos ir kiti, susiję su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.01.02. Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP). Finansinių ir fiskalinių reikalų bei paslaugų administravimas; valstybės lėšų ir valstybės skolos valdymas; apmokestinimo sistemos veikimas. Finansų ministerijos (iždo), biudžeto, mokesčių administratoriaus, muitinės veikla. Bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie finansinius ir fiskalinius reikalus rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: visų valdymo lygių finansiniai ir fiskaliniai reikalai ir paslaugos. Į šią klasę neįtraukta: palūkanos už valstybės skolą (01.07.01.01.); bankininkystės priežiūra.

01.01.03. Užsienio reikalai (BP). Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas. Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių bei konsulinių atstovybių, esančių užsienyje arba tarptautinėse organizacijose, veikla; informacijos ir kultūros institucijų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos tarnybų veikla arba joms teikiama parama. Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai padengiant bendras tarptautinių organizacijų veiklos išlaidas. Į šią klasę neįtraukta: ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (01.02.01.), ekonominės pagalbos misijos, akredituotos užsienio atstovybėse (01.02.01.); įnašai tarptautinių arba vietos organizacijų administruojamoms paramos programoms (01.02.02.); užsienyje dislokuoti kariniai daliniai (02.01.01.); karinė pagalba užsieniui (02.03.01.); bendri užsienio ekonomikos ir prekybos reikalai (04.01.01.); turizmas (04.07.03.).

01.02. Ekonominė pagalba užsieniui

01.02.01. Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP). Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis administravimas. Ekonominės pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovybėse, veikla; techninės pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir studentų stipendijų mokėjimo sistemų veikimas arba jiems teikiama parama. Ekonominė pagalba dotacijomis (pinigais arba natūra) arba paskolomis (mokant palūkanas). Į šią klasę neįtraukta: įnašai į tarptautinių arba vietos organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus, (01.02.02); karinė pagalba užsieniui (02.03.01.).

01.02.02. Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP). Ekonominės pagalbos, teikiamos per tarptautines organizacijas, administravimas. Įnašai pinigais arba natūra į tarptautinių ir daugiašalių organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus. Į šią klasę neįtraukta karinė pagalba užsieniui, susijusi su tarptautinėmis taikos palaikymo operacijomis (02.03.01.).

01.03. Bendros paslaugos. Į šią grupę įtrauktos paslaugos, nesusijusios su konkrečia funkcija, kurias paprastai teikia įvairių valdymų lygių centrinės įstaigos. Į minėtą grupę taip pat įtrauktos paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija, kurias teikia minėtos centrinės įstaigos. Pavyzdžiui, į šią grupę galima būtų įtraukti centrinės statistikos institucijos atliekamą duomenų apie pramonę, aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą arba švietimą rinkimą.

01.03.01. Bendros personalo paslaugos (BP). Bendrų personalo paslaugų administravimas, įskaitant bendros personalo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apimantį darbuotojų atrankos, paaukštinimo procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą, valstybės tarnybos nuostatų administravimą ir panašius klausimus. Į šią klasę neįtraukta personalo administravimas ir paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.03.02. Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP). Bendro ekonominio ir socialinio planavimo ir bendrų statistinių duomenų paslaugų administravimas, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų bei bendrų statistinių duomenų planų ir programų sudarymą, koordinavimą ir kontrolę. Į šią klasę neįtrauktos ekonominio ir socialinio planavimo ir statistinių duomenų paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.03.03. Kitos bendros paslaugos (BP). Kitų bendrų paslaugų, tokių kaip centralizuotų tiekimo ir pirkimo paslaugų, valstybės dokumentų ir archyvų tvarkymo ir saugojimo, valstybei nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimo, administravimas ir veikla ir kitos bendros paslaugos, nesusijusios su konkrečia funkcija. Į šią klasę neįtrauktos kitos bendros paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.04. Pagrindiniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir esamai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

01.04.01. Pagrindiniai tyrimai (BP). Valstybės įstaigų ir mokslo institucijų, atliekančių pagrindinius tyrimus, administravimas ir veikla. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus. Į šią klasę neįtraukti taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (klasifikuojama pagal funkciją).

01.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus arba įdiegtus.

01.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje (BP). Valstybės įstaigų ir institucijų, įtrauktų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis.

Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

01.06. Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

01.06.01. Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP). Joms priskiriama bendrų valstybės paslaugų, tokių kaip rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas, valstybės globojamų teritorijų administravimas, valdymas arba joms teikiama parama, taip pat žmogaus teisių apsauga, valstybinės kalbos priežiūra, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimai, civilinės būklės aktų registravimas, piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas, pirminė teisinė pagalba, valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas. Į šią klasę įtrauktos bendros valstybės paslaugos, kurios negali būti priskirtos 01.01., 01.02., 01.03., 01.04. ir 01.05. grupėms. Į šią klasę neįtraukta: palūkanos už valstybės skolą (01.07.); bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių

(01.08.).

01.07. Palūkanos

01.07.01. Palūkanos (BP). Mokamos palūkanos už valstybės skolą. Į šią klasę neįtrauktos administracinės valstybės skolos valdymo (01.01.02.) išlaidos.

01.08. Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių.

01.08.01. Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP). Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių, kurie nepriskiriami konkrečiai funkcijai.

 

Funkcinės klasifikacijos skyriuje „01. Bendros valstybės paslaugos“ esančiose klasifikacijos grupėse 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.02.01, 01.02.02, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03, 01.06.01 yra išskirta klasė „Institucijos valdymo išlaidos“ su vienodu paskutiniu skaičiumi "09".

Šiuose funkcinės klasifikacijos straipsniuose parodomos atitinkamų institucijų, esančių minėtose klasifikacijos grupėse valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą bei institucijos ar įstaigos, kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

02. GYNYBA

02.01. Karinė gynyba

02.01.01. Karinė gynyba (BP). Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas. Gynybos pajėgų valdymas ir jų palaikymas. Į šią klasę įtraukta: karo atašė biurai užsienyje; karo lauko ligoninės. Į šią klasę neįtraukta: karinė pagalba užsieniui (02.03.01.); stacionarinės ligoninės (07.03.); karo mokyklos ir specialiosios karo mokyklos, kuriose mokymo programos panašios į civilinių įstaigų mokymo programas, įskaitant ir tas mokymo įstaigas, kurias galima lankyti tik kariniam personalui ir jų šeimų nariams (09.01.), (09.02.), (09.03.), (09.04.); pensijų

sistemos kariniam personalui (10.02.).

02.02. Civilinė sauga

02.02.01. Civilinė sauga (BP). Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas. Į šią klasę neįtraukta civilinės apsaugos paslaugos (03.02.01.); maisto, įrangos ir kitų atsargų įsigijimas ir saugojimas nenumatytiems kritiniams atvejams taikos metu (10.09.01.).

02.03. Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

02.03.01. Karinė pagalba užsieniui (BP). Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų, valdymas. Karinė pagalba dotacijomis (pinigais arba natūra), paskolomis (mokant palūkanas) arba skolinant įrangą; įnašai tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms, įskaitant žmonių paskyrimą ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose.

02.04. Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

02.04.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP). Valstybės įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą gynybos srityje, administravimas ir valdymas. Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas.

Į šią klasę įtraukta: pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

02.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

02.05.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP). Tokių reikalų, kaip bendros gynybos politikos, planų, programų ir biudžetų, susijusių su gynyba, sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė, valdymas arba minėtai veiklai teikiama pagalba; įstatymų, susijusių su gynyba, rengimas ir įgyvendinimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie gynybą rengimas ir platinimas, valstybės sienos apsaugos, vadovybės apsaugos išlaidos ir t. t. Į šią klasę įtraukti gynybos reikalai ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 02.01., 02.02., 02.03. ir 02.04. grupėms. Į šią klasę neįtrauktas karo veteranų reikalų administravimas (10.02).

02.05.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 02.05.01. grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP)“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

03. VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA

03.01. Policija

03.01.01. Policija (BP). Policijos reikalų ir paslaugų, įskaitant užsieniečių registravimą, darbo ir kelionės dokumentų išdavimą imigrantams, arešto dokumentų ir statistinių duomenų, susijusių su policijos darbu, laikymą, kelių eismo reguliavimą ir kontrolę, kelio kontrabandai užkirtimą ir žvejybos pakrantės vandenyse kontrolę, administravimas ir kita policijos veikla. Į šią klasę įtraukti eismo prižiūrėtojai. Į šią klasę neįtrauktos specialiosios policijos mokyklos, be specialybės žinių, suteikiančios bendrąjį išsilavinimą 09.01., 09.02., 09.03., 09.04. grupėse.

03.02. Priešgaisrinė sauga

03.02.01. Priešgaisrinės sauga (BP). Miestų ir rajonų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, jų teikiamos pagalbos gyventojams buityje, autoavarijose, vandenyje, įvykus cheminiams incidentams finansavimas, ugniagesių gelbėtojų mokymo programų bei gaisrų tyrimo finansavimas. Į šią klasę įtrauktos civilinės apsaugos paslaugos, pavyzdžiui, evakuacija iš potvynių apsemtų vietovių. Į šią klasę neįtraukta civilinė sauga (02.02.01.); pajėgos, specialiai apmokytos ir aprūpintos kovos su gaisrais miškuose arba priešgaisrinės miškų apsaugos įranga (04.02.02.).

03.03. Teismai

03.03.01. Teismai (BP). Lietuvos Respublikos teismų sistemos administravimas, veikla arba parama jiems (įskaitant teismo paskirtų mokesčių surinkimą ir baudų sumokėjimą bei išleidimo iš įkalinimo įstaigų pirma laiko). Teisinės konsultacijos ir valstybės atlyginamas atstovavimas valstybės arba kitų asmenų vardu. Į šią klasę neįtrauktas įkalinimo įstaigų administravimas (03.04.01.).

03.04. Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

03.04.01. Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos (BP). Įkalinimo įstaigos (BP). Kriminalines bausmes (išskyrus baudą) ir kardomąją priemonę - suėmimą, nuteistųjų asmenų socialinę reabilitaciją ir rengimą integruoti į visuomenę vykdančių įstaigų administravimas, veikla ir parama.

03.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

03.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP). Valstybės įstaigų, dalyvaujančių taikomuosiuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje, susijusioje su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga, administravimas ir veikla. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga. Į šią

klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

03.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai

03.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP). Bendros politikos, planų, programų ir biudžetų, susijusių su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga, sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė arba minėtai veiklai teikiama parama; įstatymų ir standartų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalams spręsti rengimas ir įgyvendinimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie viešąją tvarką ir visuomenės apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos veikla ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 03.01., 03.02., 03.03., 03.04. ir 03.05. grupėms.

03.06.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos grupėse 03.01.01, 03.02.01, 03.04.01, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04. EKONOMIKA

04.01. Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

04.01.01. Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP). Bendrų ekonomikos ir prekybos reikalų bei paslaugų, įskaitant bendrus užsienio prekybos reikalus, administravimas; bendros ekonomikos ir prekybos politikos suformulavimas ir įgyvendinimas; ryšių tarp įvairių valstybės valdymo lygių ir tarp valstybės bei verslo administravimas. Bendrų ekonomikos ir prekybos reikalų, tokių kaip eksportas ir importas, prekių ir akcijų rinkos, bendrųjų pajamų kontrolė, bendros prekybos skatinimo veikla, reguliavimas arba minėtiems reikalams teikiama parama; bendras monopolijų ir kitų apribojimų, taikomų prekybai ir įėjimui į rinką, reguliavimas ir t. t.; bankininkystės priežiūra. Institucijų, veikiančių patentų suteikimo, prekinių ženklų išdavimo, autorinių teisių, įmonių registravimo, oro prognozių pateikimo, standartų nustatymo, hidrologinių, geodezinių apžvalgų pateikimo ir kitose srityse, valdymas arba joms teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos bendrai ekonominei ir prekybos politikai ir programoms paremti. Į šią klasę įtrauktas vartotojų švietimas ir apsauga, taip pat su narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės įstatymais susijusių teisės aktų kontrolė, viešųjų pirkimų koordinavimas ir priežiūra, bankroto ir duomenų apsaugos valdymas, rinkų tyrimas, reguliavimas, turto rinkos kainų nustatymas, turto vertinimo plėtra, ekonominis vartotojų interesų gynimas, apskaitos plėtra ir kiti bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai. Į šią klasę neįtraukti konkrečios pramonės šakos ekonomikos ir prekybos reikalai (klasifikuojama 04.02.-04.07.).

04.01.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.01.01 grupėje „Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.01.02. Bendri darbo reikalai (BP). Bendrų darbo reikalų ir paslaugų administravimas; bendros darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų (darbo valandų, darbo užmokesčio, saugumo ir t. t.) priežiūra ir reguliavimas; ryšys tarp skirtingų valstybės valdymo lygių ir tarp valstybės ir verslo, prekybos bei darbo organizacijų. Bendrų programų arba projektų, tokių, kaip padidinti darbo mobilumą, sumažinti lyčių, rasių, amžiaus ir kitokią diskriminaciją, sumažinti nedarbo lygį nelaimių ištiktuose rajonuose, pakelti dideliu nedarbu išsiskiriančių grupių asmenų įdarbinimo lygį ir t. t., vykdymas; darbo biržų valdymas; arbitražų ir tarpininkavimo paslaugų teikimas arba joms teikiama parama. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie bendrus darbo reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos bendrai darbo politikai ir programoms paremti. Į šią klasę neįtraukta: konkrečios pramonės šakos darbo reikalai (klasifikuojama 04.02.-04.07.); socialinės paramos nedirbantiems asmenims teikimas pinigais ir natūra (10.05.01.).

04.01.02.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.01.02 grupėje „Bendri darbo reikalai (BP)“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.02. Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė

04.02.01. Žemės ūkis (BP). Žemės ūkio reikalų ir paslaugų administravimas; ariamos žemės išlaikymas, melioravimas ir plėtra, agrarinė reforma ir žemės padalijimas; žemės ūkio pramonės priežiūra ir reguliavimas. Potvynių kontrolės, drėkinimo ir sausinimo sistemų sukūrimas arba veikla, įskaitant dotacijų, paskolų arba subsidijų tokiems darbams atlikti teikimą. Programų arba projektų vykdymas ir parama jiems, siekiant palaikyti žemės ūkio produkcijos kainas ir ūkininkų pajamas; papildomų paslaugų teikimas ūkiams, kenkėjų kontrolės paslaugų, grūdinių kultūrų derliaus tikrinimo ir rūšiavimo paslaugų teikimas ūkiams ir parama jiems. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žemės ūkio veiklą ir paslaugas rengimas ir platinimas. Kompensacijų, dotacijų, paskolų arba subsidijų ūkininkams teikimas ryšium su vykdoma žemės ūkio veikla, įskaitant išmokas už atitinkamo derliaus auginimo apribojimą arba skatinimą arba už leidimą laikyti nedirbamą žemę. Į šią klasę neįtraukti daugiatiksliai plėtros projektai (04.07.04.).

04.02.02. Miškininkystė (BP). Miškininkystės reikalų ir paslaugų administravimas; miškų išteklių išsaugojimas ir plėtra bei jų racionalus naudojimas; miškų priežiūra, leidimų kirsti mišką išdavimo priežiūra ir reguliavimas. Miško sodinimo, kenkėjų ir ligų kontrolės, miško gaisrų gesinimo ir priešgaisrinių tarnybų veikla ir papildomų paslaugų miškų savininkams arba paramos teikimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie miškininkystę ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komercinei miškų panaudojimo veiklai paremti. Į šią klasę įtrauktos miškų gėrybės, mediena.

04.02.03. Žvejyba ir medžioklė (BP). Į šią klasę įtraukta tiek komercinė žvejyba ir medžioklė, tiek sportinė žvejyba ir medžioklė. Žvejyba ir medžioklė priskiriamos veiklai, kuri vykdoma ne natūraliuose parkuose ir rezervatuose. Žvejybos ir medžioklės reikalų ir paslaugų administravimas; žuvų ir faunos bei floros apsauga, veisimas ir racionalus eksploatavimas; žvejybos gėluosiuose ir pakrantės vandenyse ir vandenyne, medžioklės ir žvejybos leidimų išdavimo priežiūra ir reguliavimas, žuvininkystės ūkių valdymas. Žuvivaisos ūkių, jų plėtros, žuvų veisimo arba rūšiavimo valdymas arba jiems teikiama parama. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žvejybos ir medžioklės veiklą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos komercinei žvejybai ir medžioklei, įskaitant žuvininkystės ūkių statybą arba naudojimą, paremti. Į šią klasę neįtraukta: žvejybos atviroje jūroje ir vandenyne kontrolė (03.01.01.); parkų ir rezervatų administravimas, veikla arba paramos jiems išlaikyti teikimas(05.04.01.).

04.02.04. Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai.

04.02.04.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.02 grupėje „Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.03. Kuras ir energija

04.03.01. Akmens anglys ir kitas kietasis kuras (BP). Į šią klasę įtrauktos visų rūšių akmens anglys, lignitas ir durpės nepriklausomai nuo jų išgavimo būdo arba šių kuro rūšių sodrinimo ir perdirbimo į kitas formas, pavyzdžiui, į koksą arba dujas. Reikalų ir paslaugų, susijusių su kietuoju kuru, administravimas; kietojo kuro išteklių išlaikymas, atradimas, paruošiamųjų darbų atlikimas ir racionalus eksploatavimas; kietojo kuro išgavimo, apdorojimo, tiekimo ir naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie veiklą ir paslaugas, susijusias su kietuoju kuru, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos kietojo kuro pramonei ir kokso, briketo arba perdirbtų dujų pramonės šakoms paremti. Į šią klasę neįtrauktas kietojo kuro pervežimas (klasifikuojama atitinkamoje 04.05. grupėje).

04.03.02. Nafta ir gamtinės dujos (BP). Į šią klasę įtrauktos gamtinės dujos, suskystintos automobilinės dujos ir perdirbtos dujos, nafta iš gręžinių arba kitų šaltinių bei dujų paskirstymas mieste nepriklausomai nuo jų sudėties. Veiklos ir paslaugų, susijusių su nafta ir gamtinėmis dujomis, administravimas; naftos ir gamtinių dujų išteklių paieška, plėtra ir racionalus eksploatavimas; naftos ir gamtinių dujų išgavimo, apdorojimo, tiekimo ir naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie naftos ir gamtinių dujų reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos naftos gavybos pramonei, naftos žaliavos perdirbimo ir susijusių skystųjų produktų ir dujų perdirbimo pramonei remti. Į šią klasę neįtrauktas benzino arba dujų pervežimas (klasifikuojama

atitinkamoje 04.05. kategorijoje).

04.03.03. Branduolinis kuras (BP). Veiklos ir paslaugų, susijusių su branduoliniu kuru, administravimas; branduolinių medžiagų išteklių saugojimas, paieška, paruošiamųjų darbų atlikimas ir racionalus išteklių eksploatavimas; branduolinio kuro išteklių gavybos bei apdorojimo ir branduolinio kuro elementų gamybos, tiekimo bei naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie branduolinio kuro reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos branduolinio kuro gavybos ir jo perdirbimo pramonei remti. Į šią klasę neįtraukta: branduolinio kuro pervežimas (klasifikuojama atitinkamoje 04.05. grupėje); radioaktyvių atliekų sunaikinimas (05.01.01.).

04.03.04. Kitas kuras (BP). Alkoholio, medienos ir medienos atliekų, cukrinių runkelių išspaudų ir kito nekomercinio kuro administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie tokio kuro turėjimą, gamybą ir panaudojimą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokio kuro panaudojimui energijos gamyboje paremti. Į šią klasę neįtraukta: miškininkystė (04.02.02.); vėjo ir saulės energija (04.03.05.), (04.03.06.); geoterminiai ištekliai (04.03.06.).

04.03.05. Elektros energija (BP). Į šią klasę įtraukti abu tradiciniai elektros energijos šaltiniai – šiluminės ir vandens energijos atsargos ir naujesni šaltiniai, kaip vėjas arba saulė. Elektros energijos reikalų ir paslaugų administravimas; elektros energijos saugojimas, gamyba ir racionalus naudojimas; elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo priežiūra ir tvarkymas. Ne įmonių tipo elektros energijos tiekimo sistemų kūrimas ir veikla. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie elektros energijos reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos elektros energijos tiekimo pramonei, įskaitant išlaidas užtvankų statybai ir kitiems darbams, dažniausiai skirtiems tiekti elektros energijai, remti. Į šią klasę neįtraukta ne elektros energija, t. y. vėjo arba saulės

energija (04.03.06.).

04.03.06. Ne elektros energija (BP). Ne elektros energijos reikalų ir paslaugų, susijusių su šilumos gamyba, paskirstymu ir panaudojimu garo, karšto vandens arba karšto oro pavidalu, administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie ne elektros energijos turėjimą, gamybą ir panaudojimą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos ne elektros energijos naudojimui remti. Į šią klasę įtraukta: geoterminiai ištekliai; vėjo arba saulės energija.

04.03.07. Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai.

04.03.07.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.03 grupėje „Kuras ir energija“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.04. Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba

04.04.01. Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP). Į šią klasę įtraukti metalo turintys mineralai, smėlis, molis, akmenys, chemijoje ir mineralinių trąšų gamyboje naudojamos mineralinės medžiagos, druska, brangakmeniai, asbestas, gipsas ir kita. Reikalų ir paslaugų, susijusių su mineralinių išteklių gavyba, mineraliniais ištekliais, administravimas; mineralinių išteklių išsaugojimas, gavyba, plėtra ir racionalus panaudojimas; žvalgybos bei gavybos, rinkodaros ir kitų mineralinės produkcijos gavybos aspektų priežiūra ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie paslaugas ir veiklą, susijusią su mineralinių išteklių gavyba, mineraliniais ištekliais, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komercinei mineralinių išteklių gavybai paremti. Į šią klasę įtrauktas nuomos licencijų ir leidimų išdavimas, produkcijos apimčių reguliavimas, kasyklų atitikties saugumo reikalavimams tikrinimas ir t. t. Į šią klasę neįtraukta: akmens anglys ir kitas kietasis kuras (04.03.01.), nafta ir gamtinės dujos (04.03.02.) ir branduolinis kuras (04.03.03.).

04.04.02. Apdirbamoji pramonė (BP). Apdirbamosios pramonės administravimas; gamybos plėtra arba tobulinimas; apdirbamosios pramonės įmonių kūrimo ir veiklos priežiūra bei reguliavimas; bendradarbiavimas su gamintojų asociacijomis ir kitomis organizacijomis, besidominčiomis gamybos reikalais ir paslaugomis. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie apdirbamąją pramonę ir gaminius rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos elektros gamybos įmonėms paremti. Į šią klasę įtrauktas gamybos patalpų tikrinimas, ar jos atitinka saugumo reikalavimus, vartotojų apsauga nuo pavojingų produktų ir t. t. Į šią klasę neįtraukti reikalai ir paslaugos, susiję su akmens anglių gavybos pramone (04.03.01.), naftos perdirbimo pramone (04.03.02.) ir branduolinio kuro pramone (04.03.03.).

04.04.03. Statyba (BP). Statybos reikalų ir paslaugų administravimas; statybos priežiūra; statybos standartų tobulinimas ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie statybų paslaugas ir veiklą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtrauktas leidimų užimti žemę išdavimas, statybviečių tikrinimas, ar jos atitinka saugumo reikalavimus, ir t. t. Į šią klasę neįtraukta: dotacijos, paskolos arba subsidijos būsto, pramoninių pastatų, gatvių tiesimui, komunalinių įstaigų, kultūros įstaigų ir kitai statybai (klasifikuojama pagal funkciją); būsto standartų tobulinimas ir tvarkymas (06.01.01.).

04.04.04. Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai.

04.04.04.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.04 grupėje „Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.05. Transportas

04.05.01. Kelių transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su kelių transporto sistemų ir įrenginių (kelių, tiltų, tunelių, automobilių stovėjimo aikštelių, autobusų stočių ir t. t.) valdymu, naudojimu, statyba ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių kelių eismo dalyviams nustatymas (transporto priemonių ir vairuotojų pažymėjimų išdavimas, transporto priemonių techninė apžiūra, krovinių dydžio ir apkrovos nustatymas keleivių ir krovininiam kelių transportui, darbo valandų miesto ir tarpmiestinių autobusų bei sunkvežimių vairuotojams ir kitiems nustatymas ir t. t.), kelių transporto sistemų veiklos priežiūra (specialių teisių suteikimas, krovinių tarifų ir mokesčių už važiavimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko ir dažnumo nustatymas ir kita); kelių tiesimas, techninė priežiūra ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie kelių transporto sistemos valdymą, kelių tiesimą ir su jais susijusių statinių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos kelių transporto sistemų ir priemonių valdymui, tiesimui, techninei priežiūrai arba atnaujinimui remti. Į šią klasę įtraukti greitkeliai, miesto keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai. Į šią klasę neįtraukta: kelių eismo kontrolė (03.01.01.); dotacijos, paskolos arba subsidijos kelių transporto priemonių gamintojams (04.04.02.); gatvių valymas (05.01.01.); triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kt. triukšmą mažinančių įrenginių statyba, įskaitant greitkelių atkarpų miestuose pertiesimą naudojant triukšmą mažinančius paviršius (05.03.01.), gatvių apšvietimas (06.04.01.).

04.05.02. Vandens transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su vidaus vandenų ir pakrančių vandens transporto sistemų ir įrenginių (uostų, dokų, navigacijos priemonių ir įrenginių, kanalų, tiltų, tunelių, molų, sąsiaurių, prieplaukų, terminalų ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių vandens transporto naudotojams nustatymas (laivų ir įgulų registravimas, licencijų išdavimas ir kontrolė, tikrinimas, susiję su keleivių saugumu ir krovinių gabenimo saugumu, ir t. t.), vandens transporto sistemų veiklos priežiūra (specialių teisių suteikimas, krovinių gabenimo tarifų ir mokesčių už plaukimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko ir dažnumo patvirtinimas ir t. t.) ir vandens transporto priemonių statyba bei techninė priežiūra. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vandens transporto sistemų ir vandens transporto įrenginių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos vandens transporto sistemoms ir įrenginiams valdyti, statyti, prižiūrėti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: radijo ir palydovinės navigacijos įranga; gelbėjimo ir vandens transporto priemonės vilkimo tarnybos. Į šią klasę neįtrauktos dotacijos, paskolos ir subsidijos laivų statytojams (04.04.02.).

04.05.03. Geležinkelių transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su geležinkelių transporto sistemų ir įrangos (geležinkelių sankasų, stočių, tunelių, tiltų, iškasų ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu arba išlaikymu, administravimas. Taisyklių geležinkelių transporto naudotojams nustatymas (riedmenų būklės, kelio sankasų stabilumo, keleivių saugumo, krovinių saugumo ir t. t. tikrinimas), geležinkelių transporto sistemų veiklos priežiūra (lengvatų teikimas, krovinių pervežimo ir mokesčių už važiavimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko bei dažnumo patvirtinimas ir kita) ir geležinkelių tiesimo bei išlaikymo priežiūra. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie geležinkelių transporto sistemas ir geležinkelio transporto įrenginių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos geležinkelių transporto sistemoms ir įrangai valdyti, statyti, prižiūrėti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: tolimųjų ir tarpmiestinių geležinkelių transporto sistemos, greito pervežimo mieste geležinkelių transporto sistemos ir tramvajų transporto sistemos; riedmenų įsigijimas ir išlaikymas. Į šią klasę neįtraukta: dotacijos, paskolos arba subsidijos riedmenų gamintojams (04.04.02.); triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kitų triukšmą slopinančių įrenginių, įskaitant geležinkelių ruožų mieste pertiesimą iš naujo padengiant juos triukšmą mažinančiu paviršiumi (05.03.01.), statyba.

04.05.04. Oro transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su oro transporto sistemų ir įrenginių (oro uostų, pakilimo ir nusileidimo takų, terminalų, angarų, navigacijos pagalbos priemonių ir įrangos, oro kontrolės įrenginių ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių oro transporto naudotojams nustatymas (lėktuvų, pilotų, lėktuvų ekipažo registravimas, licencijų išdavimas ir tikrinimas, kad būtų laikomasi keleivių saugumo reikalavimų, oro transporto avarijų, gedimų tyrimas ir t. t.), oro transporto sistemų veiklos priežiūra (maršrutų nustatymas, krovinių tarifų, mokesčių už pervežimą, paslaugų teikimo dažnumo ir lygio patvirtinimas ir t. t.) ir oro transporto įrangos statyba ir priežiūra bei reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie oro transporto sistemas ir oro transporto konstrukcijų statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos oro transporto sistemoms ir konstrukcijoms įrengti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: radijo ir palydovinės navigacijos įranga; gelbėjimo tarnybos; keleivių vežimo ir krovinių gabenimo paslaugos pagal tvarkaraštį arba ne; privačių asmenų skridimo lėktuvais reguliavimas ir kontrolė. Į šią klasę neįtrauktos dotacijos, paskolos ir subsidijos lėktuvų gamintojams (04.04.02.).

04.05.05. Vamzdynai ir kitas transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su vamzdynų ir kito transporto sistemų (funikulierių, liftų kabinų ir t. t.) valdymu, naudojimu, statyba ir technine priežiūra, administravimas. Taisyklių vamzdynų ir kito transporto sistemų naudotojams nustatymas (įrangos, mechanikų meistriškumo ir mokymų registravimas, pažymėjimų išdavimas ir kontrolė; saugumo standartai ir t. t.), vamzdynų ir kito transporto sistemų veiklos priežiūra (lengvatų teikimas, tarifų nustatymas, paslaugų teikimo dažnumo ir lygio nustatymas ir t. t.) ir šio transporto sistemų įrengimo ir išlaikymo priežiūra bei reguliavimas. Vamzdynų ir kito transporto sistemų įrengimas arba valdymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vamzdynų ir kito transporto sistemų naudojimą ir įrengimą platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos vamzdynams ir kito transporto sistemoms įrengti, išlaikyti arba atnaujinti.

04.05.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.05 grupėje „Transportas“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.06. Ryšiai

04.06.01. Ryšiai (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su ryšių sistemų (pašto, telefonų, telegrafo, radijo ir palydovinio ryšio sistemų) kūrimu, plėtimu, tobulinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Ryšių sistemos veiklos (lengvatų teikimo; dažnių skyrimo, aptarnaujamų rinkų ir tarifų nustatymo ir t. t.) reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie ryšių reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos ryšių sistemoms kurti, naudoti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukta: vandens transporto radijo ir palydovinės navigacijos priemonės (04.05.02.) ir oro transportas (04.05.04.); radijo ir televizijos transliavimo sistemos (08.03.01.).

04.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.06 grupėje „Ryšiai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.07. Kita ekonominė veikla

04.07.01. Skirstomoji prekyba, prekių laikymas ir sandėliavimas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su skirstomąja prekyba ir prekių laikymo bei sandėliavimo veikla, administravimas. Didmeninės ir mažmeninės prekybos (licencijų išdavimas, prekyba, etikečių ant supakuotų maisto ir kt. namų ūkio apyvokos daiktų klijavimo, svarstyklių ir kitų svėrimo prietaisų kontrolė ir t. t.), prekių laikymo bei sandėliavimo veiklos (įskaitant muitinės sandėlių kontrolę ir t. t.) priežiūra ir kontrolė. Kainų kontrolės ir pramoninių prekių normavimo sistemų, kuriomis naudojasi mažmenininkai arba didmenininkai nepriklausomai nuo prekių rūšies arba vartotojų grupės, administravimas; maisto tiekimas ir kitų panašių subsidijų visuomenei teikimas ir administravimas. Informacijos prekybos darbuotojams ir visuomenei apie kainas, esamas prekes ir kitus skirstomosios prekybos, prekių laikymo ir sandėliavimo veiklos aspektus rengimas ir platinimas; statistinių duomenų apie skirstomąją prekybą, prekių laikymą ir sandėliavimą rengimas ir skelbimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos prekybai, prekių laikymo ir sandėliavimo veiklai paremti. Į šią klasę neįtraukta: kainų ir kitokia gamintojui taikoma kontrolė (klasifikuojama pagal funkciją); maisto produktų ir kitos panašios subsidijos, teikiamos tam tikroms visuomenės grupėms arba asmenims (priskiriama 10 skyriaus atitinkamai grupei).

04.07.02. Viešbučiai ir restoranai (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su viešbučių ir restoranų statyba, plėtimu, gerinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Viešbučių ir restoranų valdymo (vyraujančių kainų reguliavimo, tvarkos palaikymo, paslaugų pardavimo, viešbučių bei restoranų licencijų išdavimo ir t. t.) priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie viešbučių ir restoranų veiklą ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos viešbučių ir restoranų statybai, naudojimui, išlaikymui arba atnaujinimui.

04.07.03. Turizmas (BP). Turizmo reikalų ir paslaugų administravimas; turizmo skatinimas ir plėtra; ryšys su transporto, viešbučių ir restoranų veikla ir kita veikla, turinčia naudos iš turizmo. Turizmo įstaigų valdymas šalyje ir užsienyje; reklamos kampanijų organizavimas, įskaitant informacijos apie lankytinas vietas leidimą bei platinimą. Statistinių duomenų apie turizmą rengimas ir leidimas.

04.07.04. Daugiatiksliai plėtros projektai (BP). Daugiatiksliai plėtros projektai sudaro palankias sąlygas energijos, potvynių kontrolės, drėkinimo, navigacijos ir poilsio paslaugoms plėtoti. Reikalų ir paslaugų, susijusių su daugiatikslių plėtros projektų kūrimu, plėtimu, gerinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie veiklą ir paslaugas, susijusias su daugiatiksliais plėtros projektais, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos daugiatiksliams plėtros projektams kurti, naudoti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukti projektai, turintys vieną funkciją, o kitos funkcijos tik antraeilės (klasifikuojama pagal funkciją).

04.07.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai.

04.07.05.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.07 grupėje „Kita ekonominė veikla“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.08. Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

04.08.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos, prekybos ir darbo srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ekonomine, komercine ir darbine veikla, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ekonomikos, prekybos ir darbo reikalais. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.02. Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusių su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.03. Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kuru ir energija, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kuru ir energija. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.04. Moksliniai tyrimai ir plėtra išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės ir statybos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su transportu, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su transportu. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.06. Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę ryšių plėtrą, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ryšių plėtra. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.07. Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kitomis ekonominės veiklos sritimis, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kitomis ekonominės veiklos sritimis. Į šią klasę įtraukta: skirstomoji prekyba, prekių saugojimas ir sandėliavimas; viešbučiai ir restoranai; turizmas ir daugiatiksliai plėtros projektai. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.09. Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

04.09.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP). Veikla, susijusi su bendra ir sektorių ekonomine veikla, kuri negali būti priskirta 04.01., 04.02., 04.03., 04.04.,

04.05., 04.06., 04.07. ir 04.08. grupėms. Į šią klasę įtrauktas valstybės rezervo tvarkymas.

04.09.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.09 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

05. APLINKOS APSAUGA. Aplinkos apsaugos sritis suskirstyta vadovaujantis Europos informacijos surinkimo apie aplinkos apsaugą Aplinkos apsaugos veiklos rūšių klasifikatoriumi.

05.01. Atliekų tvarkymas. Į šią grupę įtraukiamas atliekų rinkimas, apdorojimas ir naikinimas. Į atliekų rinkimą įtrauktas gatvių, aikščių, kelių, turgaviečių, viešųjų parkų, parkų ir t. t. valymas; visų rūšių atliekų surinkimas ir jų nuvežimas į jų apdorojimo ir naikinimo vietą. Atliekos gali būti apdorojamos visokiais būdais, siekiant pakeisti jų fizinę, cheminę arba biologinę sudėtį arba savybes, norint jas neutralizuoti, padarant jas nepavojingas, saugesnes pervežti, kad jas būtų lengviau perdirbti, saugoti arba sumažinti jų apimtį. Atliekų naikinimas – galutinis atliekų sunaudojimas, t. y. jų užkasimas, laikymas numatytoje vietoje arba kitas atitinkamas naikinimo būdas.

05.01.01. Atliekų tvarkymas (BP). Atliekų surinkimo, tvarkymo ir naikinimo sistemų administravimas, priežiūra, tikrinimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokioms sistemoms valdyti, kurti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę įtrauktas branduolinių atliekų surinkimas, tvarkymas ir naikinimas.

05.02. Nutekamojo vandens valymas. Ši grupė apima kanalizacijos sistemos veikimą ir nutekamojo vandens valymą. Kanalizacijos sistemų eksploatavimas apima kolektorių, vamzdynų, vandentiekių ir siurblių pašalinti nutekamajam vandeniui (lietaus, panaudoto buityje, ir kitam) sistemų statybą, t. y. nuotekų apdorojimo įrenginių gamybą arba nuotekų nuleidimą į vandens telkinius. Į nutekamojo vandens valymą įtrauktas jo mechaninis, biologinis arba sudėtingesnis valymas, siekiant, kad jis atitiktų taikomus aplinkosaugos standartus arba kitas kokybės normas.

05.02.01. Nutekamojo vandens valymas (BP). Kanalizacijos ir nutekamojo vandens valymo sistemų administravimas, priežiūra, kontrolė, eksploatavimas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokioms sistemoms naudoti, statyti, išlaikyti arba atnaujinti.

05.03. Aplinkos teršimo mažinimas. Į šią grupę įtraukta veikla, susijusi su mus supančio oro ir klimato apsaugojimu, dirvožemio ir vandens telkinių saugojimu, triukšmo ir vibracijos mažinimu ir apsauga nuo radiacijos. Šios veiklos rūšys – kontrolės sistemų ir stočių (ne meteorologinių) statyba, priežiūra ir naudojimas; triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kitos triukšmą sugeriančios įrangos, įskaitant priemiesčių arba geležinkelių ruožų perklojimą naudojant triukšmą mažinančius paviršius, įrengimas; vandens telkinių valymas, priemonių, taikomų kontroliuojant arba užkertant kelią nuodingų medžiagų ir teršalų patekimui į orą, naudojimas; įrenginių, naudojamų užterštai dirvai dezinfekuoti ir užterštiems produktams laikyti, statyba, techninė priežiūra ir naudojimas; užterštų produktų pervežimas.

05.03.01. Aplinkos teršimo mažinimas (BP). Veiklos, susijusios su teršimo mažinimu ir kontrole, administravimas, priežiūra, tikrinimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti veiklai, susijusiai su teršimo mažinimu ir kontrole.

05.04. Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga. Į šią grupę įtraukta veikla, susijusi su gyvūnijos ir augmenijos rūšių (įskaitant išnykusių rūšių atgaivinimą ir rūšių, kurioms gresia išnykimas, atnaujinimą) apsauga, augalų, augimviečių arba gyvūnų buvimo vietų apsauga (įskaitant natūralių parkų ir rezervatų priežiūrą) ir kraštovaizdžio estetinės vertės apsauga (įskaitant pažeisto kraštovaizdžio atkūrimą siekiant padidinti jo estetinę vertę, taip pat apleistų kasyklų bei karjerų teritorijų rekonstravimą).

05.04.01. Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP). Veiklos, susijusios su biologinės įvairovės ir gamtos apsauga, administravimas, priežiūra, kontrolė, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti veiklai, susijusiai su biologinės įvairovės ir gamtos apsauga.

05.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

05.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su aplinkos apsauga, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su aplinkos apsauga. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

05.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

05.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP). Veiklos rūšių, susijusių su bendros politikos, planų, programų ir biudžeto aplinkos apsaugos paramai sudarymu, administravimu ir kontrole, priežiūra, naudojimas arba teikiama parama; teisės aktų ir standartų aplinkos apsaugos paslaugoms teikti rengimas bei įdiegimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie aplinkos apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukti aplinkos apsaugos reikalai ir paslaugos, kurie negali būti priskirti 05.01., 05.02., 05.03., 05.04. ir 05.05. grupėms.

05.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 05.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

06. BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS

06.01. Būsto plėtra

06.01.01. Būsto plėtra (BP). Būsto plėtros reikalų ir paslaugų administravimas; būsto plėtros skatinimas, kontrolė ir vertinimas nepriklausomai, ar šią veiklą remia valstybės institucijos ir įstaigos; būsto standartų rengimas ir reguliavimas. Lūšnų naikinimas, susijęs su aprūpinimu būstu; žemės, reikalingos gyvenamųjų namų statybai, įsigijimas; gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas ir pertvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie būsto plėtros reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti būsto plėtrai, tobulinimui arba išlaikymui. Į šią klasę neįtraukta: statybos standartų rengimas ir reguliavimas (04.04.03.); pašalpos pinigais ir natūra namų ūkiams mokant už būstą (10.06.01.).

06.02. Komunalinio ūkio plėtra

06.02.01. Komunalinio ūkio plėtra (BP). Komunalinio ūkio plėtros reikalai, administravimas; komunalinio ūkio veiklą, žemės ir pastatų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų administravimas. Naujų komunalinių paslaugų planavimas; gyvenamųjų namų, pramonės bei komunalinių įmonių, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei pagerinimo ir tobulinimo planavimas; planuojamų patobulinimų finansavimo projektų rengimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie komunalinio ūkio plėtros reikalus ir paslaugas bendruomenei rengimas ir platinimas. Į šią klasę neįtraukta: plano įgyvendinimas, t. y. faktiška būsto, pramoninių pastatų statyba, gatvių tiesimas, komunalinių patalpų, kultūros įstaigų pastatų ir t. t. statyba (klasifikuojama pagal funkciją); agrarinė reforma ir žemės padalijimas (04.02.01.); statybos standartų (04.04.03.) ir būsto standartų (06.01.01.) administravimas.

06.03. Vandens tiekimas

06.03.01. Vandens tiekimas (BP). Vandens tiekimo paslaugų administravimas; poreikių įvertinimas ir galimybių nustatymas atsižvelgiant į poreikius; visų geriamojo vandens tiekimo aspektų, įskaitant vandens švarumą, kainą ir kokybės kontrolę, priežiūra ir reguliavimas. Vandens tiekimo sistemų statyba arba valdymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vandens tiekimo paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos vandens tiekimo sistemoms statyti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukta: drėkinimo sistemos (04.02.01.); daugiatiksliai plėtros projektai (04.07.04.); nutekamojo vandens surinkimas ir valymas (05.02.01.).

06.04. Gatvių apšvietimas

06.04.01. Gatvių apšvietimas (BP). Gatvių apšvietimo paslaugų administravimas; gatvių apšvietimo standartų tobulinimas ir reguliavimas. Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas, išlaikymas, atnaujinimas ir kita. Į šią klasę neįtrauktos apšvietimo paslaugos, susijusios su greitkelių tiesimu ir naudojimu (04.05.01.).

06.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05.

grupėse.

06.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su būstu ir komunaliniu ūkiu, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su būstu ir komunaliniu ūkiu. Į šią klasę neįtraukta: pagrindiniai tyrimai (01.04.01.); taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skirti statybinėms medžiagoms ir statybos metodams (04.08.04.).

06.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

06.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP). Veiklos, susijusios su būsto ir komunalinio ūkio bendros politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymu, koordinavimu ir kontrole, administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; teisės aktų ir standartų, susijusių su būstu ir komunaliniu ūkiu, rengimas ir vykdymas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų, susijusių su būstu ir komunaliniu ūkiu, rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtrauktas veiklos, susijusios su būstu ir komunaliniu ūkiu, kuri negali būti priskirta 06.01., 06.02., 06.03., 06.04. ir 06.05. grupėms, administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama.

06.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 06.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

07. SVEIKATOS APSAUGA. Į valstybės išlaidas sveikatai įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims, ir paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos individualioms paslaugoms, teikiamoms atskiriems asmenims, priskiriamos 07.01.- 07.04. grupėms; paslaugos, teikiamos visuomenei, priskiriamos 07.05. ir 07.06 grupėms. Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos visuomenei, susijusios su valstybės politikos formavimu ir administravimu; standartų rengimu ir taikymu gydytojams bei viduriniajam personalui ir ligoninėms, klinikoms, medicinos kabinetams ir kt., taip pat su sveikatos apsaugos paslaugų teikėjų reguliavimu ir licencijavimu; taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra medicinos ir sveikatos apsaugos srityje. Tačiau papildomos išlaidos, susijusios su ligoninių, klinikų, operacinių ir kt. administravimu ir funkcionavimu, laikomos išlaidomis atskiriems asmenims ir klasifikuojamos pagal atitinkamas grupes (07.01.-07.04.).

07.01. Medikamentai, prietaisai ir įranga. Į šią grupę įeina vaistai, protezai, medicinos prietaisai ir įranga bei kiti su sveikatos priežiūra susiję reikmenys, kuriuos asmenys perka ir kuriuos dažniausiai parduoda vaistininkai arba medicinos įrangos tiekėjai. Jie skiriami vartoti ne medicinos įstaigose. Tokių produktų tiekimas tiesiogiai ambulatoriškai medicinos, odontologijos arba gydytojų specialistų gydomiems ligoniams arba stacionariai gydomiems ligoniams – ligoninėse ir panašiai yra priskiriamas ambulatorinių ligonių paslaugoms (07.02.) arba ligoninių paslaugoms (07.03.).

07.01.01. Vaistai (individualios paslaugos (toliau - IP). Vaistų – medicinos preparatų, serumų ir skiepų, vitaminų ir mineralinių medžiagų, žuvų taukų, geriamų kontraceptinių priemonių tiekimas. Vaistų tiekimo administravimas, valdymas arba parama jam.

07.01.02. Kiti medicinos produktai (IP). Medicinos produktų – klinikinių termometrų, tvarsčių, poodinių švirkštų, pirmosios pagalbos vaistinėlių, karšto vandens butelių ir ledo maišelių, trikotažinių medicinos priemonių, tokių kaip elastingų kojinių ir kelio apsaugos priemonių, taip pat mėginių nėštumui nustatyti, prezervatyvų ir kitų mechaninių kontraceptinių priemonių tiekimas. Kitų paskirtų medicinos produktų tiekimo administravimas, valdymas arba parama jam.

07.01.03. Terapiniai prietaisai ir įranga (IP). Terapinių prietaisų ir įrangos, tokios kaip korekciniai akiniai ir kontaktiniai lęšiai, klausos aparatai, stiklinės akys, dirbtinės galūnės ir kiti protezai, ortopediniai įtvarai, ortopedinė avalynė, chirurginiai diržai, išvaržos tvarsčiai, kaklo įtvarai, medicininio masažo įranga ir gydomosios lempos, automatiniai ir ne automatiniai vežimėliai ir invalidų vežimėliai, specialios paskirties lovos, ramentai, elektroniniai ir kitokie prietaisai kraujospūdžiui matuoti ir kt., tiekimas. Terapinių prietaisų ir įrangos tiekimo administravimas, valdymas ir parama jiems. Į šią klasę įtraukta: dantų protezai be jų įdėjimo kainos; terapinių prietaisų ir įrangos taisymas. Į šią klasę neįtraukta terapinės įrangos nuoma.

07.02. Ambulatorinės paslaugos. Į šią grupę įtrauktos medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos gydytojų, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojų, praktikuojančių specialistų ir pagalbinio personalo ambulatoriškai gydomiems ligoniams. Paslaugos gali būti teikiamos namuose, individualių arba grupinių konsultacijų įstaigose, dispanseriuose arba ligoninių klinikose ir panašiose įstaigose. Prie paslaugų ambulatoriškai gydomiems ligoniams priskiriami vaistai, protezai, medicinos reikmenys bei įranga ir kiti su sveikata susiję reikmenys, kuriuos ambulatoriškai gydomiems ligoniams tiesiogiai tiekia medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojai, praktikuojantys specialistai ir pagalbinis personalas. Medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo paslaugos stacionariai gydomiems ligoniams, teikiamos ligoninėse, priskiriamos ligoninių paslaugoms (07.03.).

07.02.01. Bendros medicinos paslaugos (IP). Į šią grupę įeina paslaugos, teikiamos bendros paskirties medicinos klinikų ir bendros praktikos gydytojų. Bendros paskirties medicinos klinikos apibrėžiamos kaip įstaigos, teikiančios ambulatorines paslaugas, nesusijusias su konkrečia medicinos sritimi ir teikiamas kvalifikuotų medicinos specialistų. Bendrų medicinos paslaugų teikimas. Bendrų medicinos paslaugų, kurias teikia bendros paskirties medicinos klinikos ir bendros praktikos gydytojai, administravimas, kontrolė, valdymas arba parama joms. Į šią klasę neįtrauktos medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos (07.02.04.).

07.02.02. Specializuotos medicinos paslaugos (IP). Į šią grupę įtrauktos paslaugos, teikiamos specializuotų medicinos klinikų ir gydytojų specialistų. Specializuotos medicinos paslaugos. Specializuotų medicinos klinikų ir gydytojų specialistų teikiamų paslaugų administravimas, kontrolė, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos burnos ertmės ir ortodontijos specialistų paslaugos. Į šią klasę neįtraukta: odontologijos klinikos ir odontologai (07.02.03.); medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos

(07.02.04.).

07.02.03. Odontologinės paslaugos (IP). Į šią grupę įtrauktos bendros arba specialių odontologijos klinikų ir odontologų, burnos higienistų arba kitų pagalbinių specialistų teikiamos paslaugos. Odontologinių paslaugų teikimas ambulatoriniams ligoniams. Bendrų ir specialių odontologijos klinikų ir odontologų, burnos higienistų arba kito pagalbinio personalo teikiamų paslaugų administravimas, kontrolė, valdymas ir tuo tikslu teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos protezų pritaikymo išlaidos (ne protezų gamybos). Į šią klasę neįtraukta: protezai (07.01.03.); ortodontijos specialistų paslaugos (07.02.02.); medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos (07.02.04.).

07.02.04. Viduriniojo medicinos personalo paslaugos (IP). Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ambulatoriniams ligoniams. Klinikų teikiamų paslaugų: seselių, akušerių, fizioterapijos specialistų, darbo terapijos specialistų, logopedų arba kt. paslaugų, taip pat seselių, akušerių ir kitų specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ne konsultacijose, pacientų namuose arba kitose ne medicinos įstaigose administravimas, kontrolė, valdymas arba tam teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: akupunktūros, manualinės terapijos specialistai, specialistai, parenkantys akinius, tradicinės medicinos specialistai ir pan.; medicininės analizės laboratorijos ir rentgeno centrai; terapinės įrangos nuoma; korekcinės gimnastikos terapija; ambulatorinių ligonių gydymas karštomis voniomis arba jūros vandeniu; greitosios pagalbos tarnybos. Į šią klasę neįtraukta: valstybės sveikatos priežiūros laboratorijos (07.04.01.); laboratorijos, įtrauktos į ligų priežasčių nustatymo darbą (07.05.01.).

07.03. Ligoninės. Paguldymas į ligoninę apibrėžtas kaip atvejis, kada pacientas paguldomas ligoninėje atitinkamai gydymo trukmei. Įtraukta gydymo priežiūra ir namuose. Į šią grupę įtrauktos bendros paskirties ir specializuotų ligoninių paslaugos, medicinos centrų paslaugos, motinystės centrai, slaugos namai bei medicinos reabilitacijos centrai, kurie daugiausia teikia paslaugas stacionariai gydomiems ligoniams, taip pat karinių ligoninių paslaugos, įstaigų teikiamos paslaugos pagyvenusiems žmonėms, kur medicininė priežiūra yra pagrindinė, reabilitacijos centrų paslaugos, teikiamos stacionariai gydomiems ligoniams, ir reabilitacinė terapija, kurios tikslas gydyti pacientus, o ne teikti ilgalaikę paramą. Į šią grupę neįtrauktos karo lauko ligoninės (02.01.), operacinės, klinikos ir dispanseriai, skirti tik ambulatoriškai gydomų ligonių priežiūrai (07.02.), įstaigos žmonėms su negalia ir reabilitacijos centrai, teikiantys pirmiausia ilgalaikę pagalbą (10.01.02.), pensionai (10.02.01.). Į ligoninės paslaugas įtraukti medikamentai, protezai, medicinos prietaisai ir įranga bei kiti produktai, teikiami ligoninės pacientams. Taip pat įtrauktos ne medicininės ligoninių išlaidos, padarytos dėl ligoninių administravimo.

07.03.01. Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP). Bendrų ligoninės paslaugų teikimas. Ligoninių, kurios neapsiriboja konkrečia medicinos sritimi, administravimas, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtraukti medicinos centrai, kurių tiesiogiai neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.03.03.).

07.03.02. Specializuotų ligoninių paslaugos (IP). Specializuotose ligoninėse gydomi tam tikros būklės arba tam tikromis ligomis sergantys ligoniai. Specializuotų ligoninių paslaugos. Ligoninių, kurios apsiriboja konkrečia medicinos sritimi, administravimas, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtraukti motinystės centrai, kurių tiesiogiai neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.03.03.).

07.03.03. Medicinos ir motinystės centrų paslaugos (IP). Medicinos ir motinystės centrų paslaugų teikimas. Medicinos ir motinystės centrų paslaugų administravimas, tikrinimas, valdymas arba jiems teikiama parama.

07.03.04. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos (IP). Slaugos namai ir medicinos reabilitacijos centrai teikia paslaugas stacionariai gydomiems ligoniams, kurie sveiksta po operacijos arba nusilpę po sunkios ligos arba yra tokios būklės, kada reikia priežiūros bei vaistų, psichoterapinio gydymo, reikia mokytis iš naujo atlikti atitinkamas funkcijas arba pailsėti. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugų administravimas, tikrinimas, valdymas arba jiems teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: institucijos, teikiančios paslaugas pagyvenusio amžiaus žmonėms, kuriose medicininė priežiūra yra pagrindinė dalis; reabilitacijos centrai, teikiantys stacionarių ligonių sveikatos priežiūros paslaugas ir reabilitacinę terapiją, kurių tikslas – gydyti ligonį, o ne teikti ilgalaikę pagalbą.

07.04. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos

07.04.01. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP). Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugų teikimas. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos, tokios kaip kraujo banko tvarkymas (kraujo surinkimas, apdorojimas, laikymas, pervežimas), ligos nustatymas (vėžio, tuberkuliozės, venerinių ligų), prevencija (imunizavimas, kenksmingumo šalinimas), priežiūra (kūdikio maitinimo, vaiko sveikatos), epidemiologinių duomenų rinkimas, šeimos planavimo paslaugos ir kita. Informacijos visuomenės sveikatos priežiūros klausimais rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos klientų, kurių dauguma yra geros sveikatos, grupėms jų darbo vietoje, mokyklose arba kitose ne medicinos įstaigose; visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, nesusijusios su ligonine, klinika arba gydytoju specialistu; visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, neteikiamos kvalifikuotų gydytojų; valstybės sveikatos priežiūros paslaugų laboratorijos. Į šią klasę neįtraukta: medicininės analizės laboratorijos (07.02.04.); laboratorijos, nustatančios ligos priežastis (07.05.01.).

07.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

07.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sveikatos apsaugos srityje, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su sveikatos apsauga. Į šią klasę įtrauktos laboratorijos, nustatančios ligos priežastis. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

07.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

07.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP). Veikla, susijusi su bendros sveikatos apsaugos politikos, planų, programų ir biudžeto formavimu, koordinavimu ir priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; sveikatos priežiūros įstatymų ir standartų, įskaitant licencijų išdavimą medicinos įstaigoms, gydytojams ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojams, rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie sveikatos priežiūrą rengimas ir platinimas. Taip pat priskiriama valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas; valstybės biudžeto asignavimai į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą (įskaitant asignavimus ortopedijos technikos priemonėms įsigyti, paslaugų, skirtų gyvybei gelbėti ir išsaugoti, išlaidoms apmokėti ir kitoms teisės aktais Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui deleguotoms valstybės funkcijoms vykdyti); narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija. Papildomiems valstybės biudžeto asignavimams priskiriamos išmokamos kompensacijos kraujo donorams, kitų asmenų sveikatos priežiūros išlaidos. Į šią klasę įtraukta valstybės rezervo tvarkymas, taip pat sveikatos apsauga ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 07.01., 07.02., 07.03., 07.04. ir 07.05. grupėms.

07.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 07.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

08. POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA. Į valstybės išlaidas poilsiui, kultūrai ir religijai įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims ir šeimoms, bei išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos pavieniams asmenims priskiriamos 08.01. ir 08.02. grupėms; išlaidos visuomenei priskiriamos 08.03.-08.06. grupėms. Kolektyvinės paslaugos teikiamos visai visuomenei. Į šias paslaugas įtraukta tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; poilsio ir kultūrinės veiklos, paslaugų teikimo, teisės aktų ir standartų kūrimas ir jų vykdymo priežiūra; taikomųjų tyrimų bei eksperimentinės plėtros pritaikymas poilsiui, kultūrai ir religijai bei jų paslaugoms.

08.01. Poilsio ir sporto paslaugos

08.01.01. Poilsio ir sporto paslaugos (IP). Sporto ir sveikatingumo paslaugų teikimas; sporto ir sveikatingumo vietų priežiūra. Aktyviam sportui arba sporto renginiams skirtų vietų (žaidimo aikštelių, teniso kortų, bėgimo takelių, aikštynų, bokso ringų, čiuožyklų, gimnastikos salių ir t. t.) priežiūra ir tuo tikslu teikiama parama; pasyviam sportui arba sporto renginiams skirtų vietų (specialiai aprūpintų įranga varžybų vietų, pvz., kortų žaidimui, šaškių, šachmatų partijoms ir t. t.) priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; poilsio vietų (parkų, paplūdimių, stovyklaviečių ir apgyvendinimo vietų, įrengtų ne komerciniais tikslais, baseinų, viešų pirčių ir t. t.) priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komandoms, atskiriems varžybų dalyviams arba žaidėjams remti. Į šią klasę įtraukta: vietos žiūrovams; šalies, rajono arba vietos komandos reprezentacija sporto renginiuose. Į šią klasę neįtraukta: zoologijos arba botanikos sodai, akvariumai ir panašios įstaigos (08.02.01.); sporto ir poilsio vietos, susijusios su mokslo institucijomis (klasifikuojama atitinkamoje 09 skyriaus grupėje).

08.01.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 08.01 grupėje „Poilsio ir sporto paslaugos“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

08.02. Kultūros paslaugos

08.02.01. Kultūros paslaugos (IP). Kultūros paslaugų teikimas; kultūrinės veiklos administravimas; kultūros veiklai skirtų vietų priežiūra ir reguliavimas. Kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, meno galerijų, teatrų, parodų salių, paminklų, istorinių namų ir vietų, zoologijos ir botanikos sodų, akvariumų ir t. t.) priežiūra ir tuo tikslu teikiama parama; kultūrinių renginių (koncertų, spektaklių ir filmų, meno šou ir t. t.) rengimas, vadovavimas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti pavieniams dailininkams, rašytojams, dizaineriams, kompozitoriams ir kitiems menininkams arba organizacijoms, remiančioms kultūrą. Į šią klasę įtrauktos šalies, rajono arba vietos šventės, jeigu jos nėra organizuojamos norint pritraukti turistų. Į šią klasę neįtraukta: kultūriniai renginiai, organizuojami prezentacijoms užsienyje (01.01.03.); šalies, rajono arba vietos šventės, organizuojamos norint pritraukti turistų (04.07.03.); kultūrinės informacijos rengimas ir platinimas per žiniasklaidą (08.03.01.).

08.02.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 08.02 grupėje „Kultūros paslaugos“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

08.03. Viešosios informacijos tarnybos

08.03.01. Viešosios informacijos tarnybos (BP). Viešosios informacijos reikalų administravimas; viešosios informacijos tarnybų priežiūra ir reguliavimas. Viešosios informacijos tarnybų valdymas arba joms teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, kuriomis remiama: televizijos arba radijo transliavimo įrangos konstrukcijų įsigijimas arba įrengimas; spaustuvės, įrangos arba medžiagų laikraščiams, žurnalams arba knygoms spausdinti įsigijimas, spaustuvių įrengimas; naujienų ir kitos informacijos rinkimas ir platinimas žiniasklaidoje; spaudinių platinimas. Į šią klasę neįtraukta: redakcijos ir spaustuvės (01.03.03.); švietimas per radiją arba televiziją (09).

08.04. Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos

08.04.01. Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos (BP). Religinių bendrijų ir kitų visuomeninių reikalų administravimas. Pastatų suteikimas religinėms bendrijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant paramą jų naudojimui, išlaikymui ir remontui. Išmokos religinėms bendrijoms, dvasininkijai arba patarnautojams; parama religinių apeigų atlikimui; dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti brolijoms, piliečių, jaunimo ir socialinėms organizacijoms arba profesinėms sąjungoms ir politinėms partijoms.

08.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

08.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su poilsiu, kultūra ir religija, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su poilsiu, kultūra ir religija. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

08.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

08.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP). Bendros politikos, planų, programų ir biudžetų, skirtų sportui, poilsiui, kultūrai ir religijai paremti, sudarymo, koordinavimo ir priežiūros administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; poilsio ir kultūros paslaugų teikimo įstatymų bei standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie poilsį, kultūrą ir religiją rengimas ir platinimas; kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimas; etninės kultūros valstybinė globa; kitos kultūros paslaugos. Į šią klasę įtraukti reikalai ir paslaugos, susiję su poilsiu, kultūra ir religija, kurie negali būti priskirti 08.01., 08.02., 08.03., 08.04. ir 08.05. grupėms.

08.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos grupėje „08. Poilsis, kultūra ir religija“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

09. ŠVIETIMAS. Į valstybės išlaidas švietimui įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams mokiniams ir studentams, bei išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims, priskiriamos 09.01.-09.06. grupėms; išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei, priskiriamos 09.07. ir 09.08. grupėms. Bendros švietimo paslaugos susijusios su tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; standartų nustatymas ir jų vykdymo priežiūra; licencijų išdavimas švietimo įstaigoms; taikomųjų tyrimų bei eksperimentinės plėtros pritaikymas švietimo reikalams ir paslaugoms. Tačiau išlaidos, susijusios su atitinkamų mokyklų administravimu arba funkcionavimu, laikomos pavienėmis išlaidomis ir klasifikuojamos atitinkamai 09.01.-09.06. grupėse. Karinių ir policijos mokyklų, kurių mokymo programos sutampa su civilinių įstaigų (mokyklų) programomis, išlaidos ir išlaidos susijusios su mokymu per radiją arba televiziją klasifikuojamos atitinkamai 09.01.-09.05. grupėse.

Išlaidų grupėse 09.01-09.04., remiantis Tarptautiniu standartizuotu švietimo klasifikatoriumi ISCED 97 (toliau – ISCED), nurodomi mokyklų vykdomų švietimo programų lygmenys.

09.01. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą (lopšelių, lopšelių-darželių, darželių, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirtų lopšelių, lopšelių-darželių ir darželių), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0 lygmuo; toliau - ISCED 0) programas.

09.01.02. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių priešmokyklinį ir pradinį ugdymą (darželių, pradinių mokyklų, mokyklų-darželių), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos raštingumo ugdymo programos mokiniams, pagal savo amžių nebegalintiems mokytis pradinėse mokyklose. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Darželiai vykdo ikimokyklinio (ISCED 0 ) ir priešmokyklinio (ISCED 0) ugdymo programas. Į šią klasę įtrauktos tik darželių vykdomo priešmokyklinio ugdymo išlaidos mokinio krepšeliui. Pradinės mokyklos ir mokyklos-darželiai vykdo pradinio ugdymo (ISCED 1) programas ir priešmokyklinio ugdymo (ISCED 0) programą.

09.02. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

09.02.01. Pagrindinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių pagrindinį ugdymą (pagrindinių mokyklų, jaunimo mokyklų, vaikų socializacijos centrų, ligoninės mokyklų), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams.

Pagrindinės mokyklos vykdo pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programą, pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio (ISCED 1) ugdymo programas, atskirais atvejais - pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programą, pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED 2). Jaunimo mokyklos vykdo pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programą. Vaikų socializacijos centrai vykdo vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2), pradinio ugdymo (ISCED 1) ir (ar) pirminio profesinio mokymo (ISCED 2, ISCED 3) programas. Ligoninės mokyklos vykdo pradinio (ISCED 1) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas.

09.02.02. Vidurinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių vidurinį ugdymą (vidurinių mokyklų, gimnazijų, menų gimnazijų, konservatorijų, nacionalinių menų mokyklų, suaugusiųjų mokyklų, specialiųjų mokyklų, sanatorinių mokyklų), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms suteikta parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams. Į šią klasę įtrauktas vidurinis ugdymas, teikiamas suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01.).

Vidurinės mokyklos vykdo vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2) ir vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą; vidurinio (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas. Gimnazijos vykdo akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą; akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą ir pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2); tarptautinio bakalaureato programą, akredituota vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą ir pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2); atskirais atvejais – akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 2) programas. Menų gimnazijos vykdo akredituotą vidurinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir muzikinio (ISCED 2), pradinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 1) programas; akredituotą vidurinio ir dailės ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir dailės (ISCED 2), pradinio ir dailės ugdymo (ISCED 1) programas. Konservatorijos vykdo akredituotą vidurinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ugdymo programos II dalį ir muzikinio ugdymo (ISCED 2) programą. Nacionalinės menų mokyklos vykdo akredituotą vidurinio ir meninio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir meninio ugdymo (ISCED 2) programą, pradinio ir meninio ugdymo (ISCED 1) programą. Suaugusiųjų mokyklos vykdo suaugusiųjų vidurinio (ISCED 3), suaugusiųjų pagrindinio (ISCED 2) ir suaugusiųjų pradinio ugdymo (ISCED 1) programas; suaugusiųjų vidurinio (ISCED 3) ir suaugusiųjų pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas. Specialiosios mokyklos teikia vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2), pradinio (ISCED 1) specialiojo ugdymo programas. Sanatorinės mokyklos vykdo vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas.

09.03. Profesinis mokymas

09.03.01. Profesinis mokymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių profesinį mokymą, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms suteikta parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams. Į šią klasę įtrauktas profesinis mokymas, teikiamas suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Profesinės mokymo įstaigos (pagrindinė veikla yra profesinis mokymas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas) vykdo profesinio mokymo programas skirtas: mokiniams neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo (ISCED 2), turintiems pagrindinį išsilavinimą (ISCED 3), turintiems vidurinį išsilavinimą (ISCED 4).

09.04. Aukštojo mokslo studijos

09.04.01. Koleginės studijos (IP). Aukštųjų mokyklų (kolegijų), vykdančių koleginių studijų (ISCED 5B) programas, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų studentams. Į šią klasę įtrauktos koleginės studijos, teikiamos suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne aukštojoje mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

09.04.02. Universitetinės studijos (IP). Aukštųjų mokyklų (universitetų), vykdančių universitetinių studijų (ISCED 5A) programas arba doktorantūrą (ISCED 6), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų studentams. Į šią klasę įtrauktos universitetinės studijos, teikiamos suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne aukštojoje mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

09.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.05.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP). Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.), neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, liaudies aukštųjų mokyklų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, įvairių kursų ir pan.) ir švietimo pagalbos (pedagoginių psichologinių tarnybų, mokytojų švietimo centrų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrų), nepriskirtinų kitiems klasifikacijos lygiams, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos besimokantiems, dalyvaujantiems švietimo programose, nepriskirtinose kitiems klasifikacijos lygiams.

09.06. Papildomos švietimo paslaugos

09.06.01. Papildomos švietimo paslaugos (IP). Papildomų švietimo paslaugų teikimas. Maisto, apgyvendinimo, medicinos bei odontologijos ir kitų papildomų paslaugų, teikiamų daugiausia studentams nepriklausomai nuo lygio, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama, dažniausiai – transportas. Į šią klasę neįtraukta: mokyklos sveikatos priežiūros kontrolės ir prevencinės tarnybos (07.04.01.); stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos grynaisiais pinigais padengti papildomų paslaugų išlaidoms (09.01., 09.02., 09.03., 09.04. ir 09.05).

09.07. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla švietimo srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04 ir 01.05 grupėse.

09.07.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su švietimu, administravimas, veikla ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su švietimu. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01).

09.08. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.08.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP). Bendros švietimo politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymo, administravimo, koordinavimo ir priežiūros administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; švietimo įstatymų ir standartų rengimas, įskaitant licencijų išdavimą švietimo įstaigoms, ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie švietimą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukti švietimo reikalai ir paslaugos, kurie negali būti priskirti 09.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06 ir 09.07 grupėms.

09.08.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 09.08 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

10. SOCIALINĖ APSAUGA. Į valstybės išlaidas socialinei apsaugai įtrauktos išlaidos paslaugoms ir lėšoms, pervedamoms pavieniams asmenims ir namų ūkiams, taip pat išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos paslaugoms pavieniams asmenims ir namų ūkiams priskiriamos 10.01.-10.07. grupėms; išlaidos visuomenei priskiriamos 10.08. ir 10.09. grupėms.

Socialinės apsaugos paslaugos, teikiamos visuomenei, susijusios su tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; socialinės apsaugos teisės aktų ir standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros pritaikymas socialinės apsaugos reikalams ir paslaugoms. Socialinės apsaugos funkcijos ir jų apibrėžimai remiasi 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3). Europos Bendrijų Statistinių duomenų skyriaus (Eurostat) paruoštos Integruotos socialinės apsaugos statistikos duomenų Europos sistemoje į socialinę apsaugą įtraukta sveikatos priežiūra, bet į šį suskirstymą sveikatos priežiūra yra neįtraukta. Sveikatos priežiūra priskirta 07 skyriui "Sveikatos apsauga". Medicinos prekės ir paslaugos, teikiamos asmenims, kurie gauna pašalpas pinigais arba natūra ir kurie nurodyti 10.01.-10.07. grupėse, klasifikuojamos atitinkamai 07.01., 07.02. ir 07.03. grupėse.

10.01. Liga ir negalia

10.01.01. Liga (IP). Socialinės paramos teikimas natūra arba pinigais, kurių suma visiškai arba iš dalies padengia darbo užmokesčio sumą, kai asmuo laikinai negali dirbti dėl ligos arba sužalojimo. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, mokamos tam tikro dydžio arba pagal darbo užmokestį ligos atveju, įvairios išmokos, mokamos siekiant padėti žmonėms, laikinai negalintiems dirbti dėl ligos arba sužeidimo. Pašalpos natūra, kai atliekami kasdieniai darbai asmenims, laikinai negalintiems dirbti dėl ligos arba sužeidimo (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.).

10.01.02. Negalia (IP). Socialinės pagalbos teikimas natūra arba pinigais žmonėms, kurie visiškai arba iš dalies negali įsitraukti į ekonominę veiklą arba gyventi pilnavertį gyvenimą dėl nuolatinės negalios arba ilgai trunkančios ligos. Socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Išmokos grynaisiais pinigais, pvz., negalios pensijos, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos neįgaliems asmenims socialinės apsaugos tikslais. Išmokos natūra, pavyzdžiui, neįgalių asmenų apgyvendinimas ir maitinimas atitinkamose įstaigose, pagalba, teikiama neįgaliems asmenims padedant atlikti kasdienius darbus (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.), pašalpos, mokamos asmeniui, kuris prižiūri neįgalų asmenį, mokymas atostogų metu arba kitoks mokymas, tęsiant neįgalių asmenų socialinę reabilitaciją, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos neįgaliems asmenims, suteikiant jiems galimybę dalyvauti pramogų ir kultūrinėje veikloje, keliauti arba dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Į šią klasę neįtrauktos pašalpos pinigais ir natūra, suteikiamos neįgaliems pensinio amžiaus asmenims (10.02.01.).

10.02. Senatvė

10.02.01. Senatvės socialinės paramos išmokos (IP). Socialinių išmokų grynaisiais pinigais ir išmokų natūra nuo rizikos, susijusios su vyresniu amžiumi (pajamų praradimu, neadekvačiomis pajamomis, savarankiškumo, atliekant kasdienius darbus, trūkumu, sumažėjusiu aktyvumu dalyvaujant socialiniame ir visuomeniniame gyvenime ir t. t.), teikimas. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Išmokos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, pensijos, mokamos pensinio amžiaus asmenims, pensinio amžiaus vyresniems darbuotojams, kuriems sutrumpintas darbo laikas, rūpybos pašalpos, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos, mokamos išėjus į pensiją arba atsižvelgiant į senyvą amžių. Išmokos natūra, pavyzdžiui, maistas, teikiamas vyresnio amžiaus žmonėms specialiose įstaigose arba gyvenant su šeimomis atitinkamose įstaigose, pagalba, teikiama vyresnio amžiaus žmonėms padedant atlikti kasdienius darbus (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.), išmokos, mokamos asmeniui, kuris prižiūri vyresnio amžiaus asmenį, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos vyresnio amžiaus žmonėms, suteikiant jiems galimybę dalyvauti pramogų ir kultūrinėje veikloje, keliauti arba dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Į šią klasę įtrauktos pensijų sistemos kariniam personalui ir politikams bei valstybės tarnautojams. Į šią klasę neįtrauktos pensijos, mokamos vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie išeina į pensiją ne pensinio amžiaus dėl negalios (10.01.02.) arba dėl nedarbo (10.05.01.).

10.03. Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju

10.03.01. Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju (IP). Socialinės pašalpos pinigais ir natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams arba kitiems artimiesiems). Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, pensijos mirusiojo artimiesiems, valstybinė išmoka laidotuvių išlaidoms padengti, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos. Pašalpos natūra, pvz., išmokos laidotuvių išlaidoms, įvairios prekės ir paslaugos, teikiamos mirusiojo artimiesiems, suteikiant jiems galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

10.04. Šeima ir vaikai

10.04.01. Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP). Socialinės apsaugos pašalpų pinigais ir natūra mokėjimas šeimoms, turinčioms išlaikytinų vaikų. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos pinigais, pavyzdžiui, motinystės ir gimdymo pašalpos, pašalpos šeimai arba vaikui, kitos periodinės arba vienkartinės išmokos socialiai remtinoms šeimoms padedant joms patenkinti specifines reikmes (pavyzdžiui, toms šeimoms, kuriose yra tik vienas iš tėvų, arba šeimoms, auginančioms vaikus su negalia). Pašalpos natūra, pavyzdžiui, pastogė ir maistas, suteikiami ikimokyklinio amžiaus vaikams visą arba ne visą dieną arba vaikams ir šeimoms nuolatinai (našlaičiams, šeimoms, priglaudusioms vaikus, ir t. t.), prekės ir paslaugos, teikiamos namuose vaikams arba tiems, kurie jais rūpinasi, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos šeimoms, jauniems žmonėms arba vaikams (atostogų ir poilsio centrai). Į šią klasę neįtrauktos šeimos planavimo paslaugos (07.04.01.).

10.05. Nedarbas

10.05.01. Nedarbas (IP). Socialinės paramos teikimas pinigais ir natūra darbingiems asmenims, negalintiems rasti tinkamo darbo. Socialinės paramos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, visos arba dalinės nedarbo pašalpos, išmokos gyventojams, kurie dalyvauja apmokymo programose, skirtose padidinti galimybę rasti darbą, kitos periodinės išmokos nedirbantiems asmenims, ypač ilgą laiką nedirbusiems. Pašalpos natūra, pavyzdžiui, profesinis mokymas asmenims, neturintiems darbo, arba perkvalifikavimas asmenų, rizikuojančių prarasti darbą, apgyvendinimas, maistas arba apranga, teikiami bedarbiams ir jų šeimoms. Į šią klasę neįtraukta: bendros programos arba sistemos, sukurtos turint tikslą sumažinti nedarbą arba padėti susirasti darbą tiems, kurie priskiriami aukšto nedarbingumo grupėms (04.01.02.); pašalpos pinigais ir natūra, teikiamos pensinio amžiaus nedirbantiems asmenims (10.02.01.).

10.06. Būstas

10.06.01. Būstas (IP). Socialinės paramos teikimas natūra padedant šeimoms padengti buto statybos išlaidas (šių pašalpų gavėjai - asmenys, kuriems tikrai reikia paramos). Socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos natūra, pvz., laikinai arba ilgą laiką padėti nuomininkams padengti nuomos išlaidas, sumažinti einamąsias butų statybos išlaidas (t. y. padedant mokėti užstatą arba palūkanas), nuomoti socialinį būstą.

10.07. Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys

10.07.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys (IP). Socialinės pašalpos pinigais ir natūra asmenims, kurie yra socialiai pažeidžiami arba yra rizika, kad jie bus socialiai pažeidžiami (pavyzdžiui, asmenys, kurie skursta, gauna mažas pajamas, imigrantai, pabėgėliai, piktnaudžiaujantieji alkoholiu, kriminalinių nusikaltimų aukos ir kt.). Tokių socialinės pagalbos sistemų administravimas ir valdymas. Pašalpos pinigais, pavyzdžiui, šalia gaunamų pajamų ir kitos išmokos skurstantiems ir mažas socialines garantijas turintiems asmenims siekiant sumažinti skurdą arba padėti sunkiose situacijose. Pašalpos natūra, pavyzdžiui, pastogės ir maisto suteikimas skurstantiems ir mažas socialines garantijas turintiems asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, paslaugos ir prekės padedant mažas socialines garantijas turintiems asmenims, pvz., pastogės suteikimas dieną, pagalba atlikti kasdienius darbus, maistas, drabužiai, kuras ir t.t.

10.08. Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

10.08.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine apsauga, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine apsauga. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

10.09. Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

10.09.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP). Bendros socialinės apsaugos politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymas, administravimas, koordinavimas ir priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; socialinės apsaugos įstatymų ir standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie socialinę apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: socialinės apsaugos pašalpų pinigais ir pašalpų natūra teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro, potvynio, žemės drebėjimo arba kitų nelaimių, patirtų ne karo metu; maisto, įrangos ir kt. atsargų nenumatytiems atvejams ne karo metu pirkimas ir saugojimas; valstybės rezervo tvarkymas, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės ir kiti socialinės apsaugos reikalai, kurie negali būti priskirti 10.01., 10.02., 10.03., 10.04., 10.05., 10.06., 10.07. ir 10.08. grupėms.

10.09.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 10.09 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Kiekviename funkcijų skyriuje išskirta klasė „Institucijos valdymo išlaidos“ su vienodu paskutiniu skaičiumi "09". Išlaidos, kurios priskiriamos valstybės valdžios institucijų ir įstaigų valdymo išlaidoms, ir valstybės valdžios institucijų, kurios turi programų sąmatose išskirti „Institucijos valdymo išlaidas“ sąrašas pateikiamas šios klasifikacijos 2 priede "Valstybės valdžios institucijų ir įstaigų valdymo išlaidos ir valstybės valdžios institucijų, kurios turi išskirti valdymo išlaidas, sąrašas".“

 

3.   Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius


 

Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir

išlaidų klasifikacijos

2 priedas

 

 

VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VALDYMO IŠLAIDOS IR VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ, KURIOS TURI IŠSKIRTI VALDYMO IŠLAIDAS, SĄRAŠAS

 

Valdymo išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą bei institucijos ar įstaigos, kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

I. SKYRIUS

Valstybės valdžios institucijų ir įstaigų, kurios turi išskirti valdymo išlaidas, sąrašas

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos ir įstaigos

 

1.   Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2.   Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

3.   Vyriausioji rinkimų komisija

4.   Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

5.   Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

6.   Valstybinė lietuvių kalbos komisija

7.   Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

8.   Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

9.   Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

11. Nacionalinė sveikatos taryba

12. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

13. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

14. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

16. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

17. Etninės kultūros globos taryba

18. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

19. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

20. Viešųjų pirkimų tarnyba

 

Ministerijos

 

21. Aplinkos ministerija

22. Energetikos ministerija

23. Finansų ministerija

24. Krašto apsaugos ministerija

25. Kultūros ministerija

26. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

27. Susisiekimo ministerija

28. Sveikatos apsaugos ministerija

29. Švietimo ir mokslo ministerija

30. Teisingumo ministerija

31. Ūkio ministerija

32. Užsienio reikalų ministerija

33. Vidaus reikalų ministerija

34. Žemės ūkio ministerija

 

Atitinkamam ministrui pavestos valdymo srities institucijos ir įstaigos

 

35. Lietuvos statistikos departamentas

36. Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnyba

37. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

38. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

39. Valstybės tarnybos departamentas

40. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

Vietos valdžios institucijos ir įstaigos, kurios turi išskirti valdymo išlaidas

 

1.     Savivaldybės taryba (įskaitant merą)

2.     Savivaldybės administracija

 

II. SKYRIUS

Sąraše nurodytų institucijų ir įstaigų valdymo išlaidoms priskiriamos šios jų vykdomoms programoms/priemonėms numatytos lėšos

 

1.     Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

2.     prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos;

3.     darbdavių socialinės pašalpos;

4.     materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir išlaikymo išlaidos (išskyrus bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimus (centralizuotas informacines sistemas), kuriais naudojasi ir kitos institucijos bei įstaigos).