vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO

 

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. O3E-418

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 118 ir 119 punktais bei atsižvelgdama į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 2018 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. SD-2018/447 ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2018 m. lapkričio 29 d. pažymą Nr. O5E-333 „Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“, Komisija n u t a r i a:

1Paskelbti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ valdybos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu (protokolo Nr. 18) patvirtintas UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre (1 priedas).

2Derinti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. LDT-ITA-2018/49 patvirtintą UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodiką (2 priedas).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė

 

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 30d.

nutarimo Nr. O3E-418

1 priedas

 

PATVIRTINTA

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“

valdybos

2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu

(posėdžio protokolo Nr. 18)

 

 

UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“
VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR JŲ

TAIKYMO TVARKA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šia UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų taikymo tvarka UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos vartotojams.

2. Ši Tvarka galioja iki 2019 m. birželio 30 d.

3. Pasibaigus Tvarkos galiojimo laikotarpiui ir nepatvirtinus naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos, Tvarka pratęsiama bei galioja iki naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos įsigaliojimo.

 

 

II SKYRIUS

VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrovė – UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

Tarifas patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.

Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.

Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų ir keturių laiko zonų.

Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Keturių laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal skirtingus laiko (nakties, ryto, dienos, vakaro) intervalus.

Švenčių dienos – sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio – 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, 25-oji, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šioje Tvarkoje laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos.

 

Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

 

4.1. Tarifų planuose taikomi laiko intervalai sutampa su AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros apskaitos prietaisuose nustatytais (parametruotais) laiko intervalais.

4.2. Tarifų planuose (išskyrus „Išmanusis“) taikomi laiko intervalai:

a)    Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

b)    Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda (išskyrus tarifo planą „Išmanusis“), pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 23.00 val. iki 7.00 val., vasaros laiku – nuo 00.00 val. iki 8.00 val. ir pan.

 

4.3. Tarifų plane „Išmanusis“ taikomi laiko intervalai:

a)    Nakties energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 22:00 val. iki 5:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 22:00 val. iki 7:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei  švenčių dienomis.

b)    Ryto energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 5:00 val. iki 7:00 val.;

c)    Dienos energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 7:00 val. iki 17:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 7:00 val. iki 22:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei švenčių dienomis.

d)    Vakaro energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 17:00 val. iki 22:00 val.;

e)    Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalai skaidomi į atitinkamus Nakties ir Dienos energijos dedamųjų laiko intervalus.

Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Lietuvos Respublikoje taikomą laiką ir taikomas ištisus metus.

 

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.

 

 

III SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

5. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina. Atsižvelgiant į tai, elektros energijos vartotojai skirstomi į grupes: 

5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti);

5.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau.

5.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.

 

 

IV SKYRIUS

VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

 

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Tarifų planai

Standartinis

Namai

Namai plius

Išmanusis

Kaina

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

be PVM

su PVM

6.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Pastovioji dedamoji

EUR/mėn.

-

-

2,48

3,00

4,96

6,00

-

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,107

0,130

0,094

0,114

0,090

0,109

6.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

Pastovioji dedamoji

EUR/mėn.

-

-

2,48

3,00

4,96

6,00

-

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,118

0,143

0,102

0,124

0,098

0,118

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,083

0,100

0,074

0,090

0,072

0,087

6.3. Keturių laiko zonų tarifas:

Nakties energijos dedamoji

EUR/kWh

-

0,074

0,090

Ryto energijos dedamoji

EUR/kWh

0,085

0,103

Dienos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,107

0,130

Vakaro energijos dedamoji

EUR/kWh

0,122

0,148

 

7. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

 

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt.

Kaina

be PVM

su PVM

7.1. Vienos laiko zonos tarifas:

Vienos laiko zonos energijos dedamoji

EUR/kWh

0,080

0,097

7.2. Dviejų laiko zonų tarifas:

Dieninė energijos dedamoji

EUR/kWh

0,088

0,106

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

EUR/kWh

0,066

0,080

 

8. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 6 ir 7 punktuose nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos VII skirsnyje nustatyta tvarka.

9. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 ir 7 punktuose, netaikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams, išskyrus Tvarkos 10, 11, 18 punktuose nurodytus atvejus.

10. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 ir 7 punktuose, taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:

10.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;

10.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;

10.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatinė gyvenamoji vieta;

10.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.

11. Tvarkos 6 ir 7 punktuose nurodyti pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), kai:

11.1. už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba

11.2. už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba

11.3. už pastato, kurio daikto pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) yra nurodoma „gyvenamoji“ ir kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.

12. Tvarkos 11 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 6 ir 7 punktuose nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 0,4 EUR ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio po to, kai 11 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 11 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:

12.1. Tvarkos 11 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė ar jos įgalioti asmenys yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo;

12.2. Tvarkos 11 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.

13. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems visuomeninės elektros energijos tarifo plano, taikomas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.

 

 

V SKYRIUS

GARANTINIO TIEKIMO TAIKYMAS

 

14. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus), kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo ir kuriems nėra užtikrinimas visuomeninis tiekimas, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, kurį užtikrina nustatytoje teritorijoje veikiantis elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.

15. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams. Šias kainas ir tarifus tokiems vartotojams užtikrina elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.

Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.

 

 

VI SKYRIUS

TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

 

16. Tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos.

17. Tvarkos 16 punkto reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų elektros kainų pakeitimo.

18. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei raštu, savitarnos svetainėje ar kitais Bendrovės nustatytais būdais.

19. Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

19.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba

19.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.

20. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo.

21. Tarifo planas „Išmanusis“ taikomas vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, kuriems yra įdiegtos visos techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios Bendrovei detalią elektros skaitiklių informaciją, remiantis kuria išrašomos sąskaitos.

22. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

23. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

24. Reorganizavus ir/ar perleidus Bendrovę ir/ar jos veiklą, ar pasikeitus Bendrovės teisiniam statusui, Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento taiko visas šioje Tvarkoje nustatytas paslaugų kainas, Tvarkoje apibrėžtomis paslaugų teikimo sąlygomis. Toks Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėjimas neturi jokios įtakos Tvarkos galiojimui ir jos taikymui.

___________________________

 

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 30 d.

nutarimo Nr. O3E-418

2 priedas

 

PATVIRTINTA

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“

generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. LDT-ITA-2018/49

 

 

UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ DIFERENCIJAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – Bendrovė) visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) patvirtintoje Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikoje bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos apraše nustatytais kainodaros principais. Visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimu siekiama didesnio veiklos efektyvumo, kainų formavimo skaidrumo.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2. Persiuntimo paslauga vidutinės įtampos vartotojams – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos su vartotojais, perkančiais elektros energijos persiuntimo paslaugą iš vidutinės įtampos elektros tinklų.

3. Persiuntimo paslauga žemos įtampos vartotojams – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos su vartotojais, perkančiais elektros energijos persiuntimo paslaugą iš žemosios įtampos elektros tinklų.

4. Vartojimo grafiko lyginimo efektas – tarifo diferencijavimo metodas, su kurio pagalba išvengiama išlaidų perkeliant vartojimą iš didelių apkrovų laiko į mažų apkrovų laiką.

5. Pastovioji persiuntimo paslaugos kainos dedamoji – vartotojams, perkantiems elektros energijos persiuntimo paslaugą, taikomas mėnesinis fiksuotas (pastovus) mokestis.

6. Kintamoji persiuntimo paslaugos kainos dedamoji – vartotojams, perkantiems elektros energijos persiuntimo paslaugą, taikomas vienos persiųstos elektros energijos kilovatvalandės mokestis (energijos dedamoji).

7. Visi Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje esantys elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:

7.1. pirmosios grupės vartotojai – buitiniai vartotojai;

7.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra iki 30 kW (imtinai);

7.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios ir antrosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia virš 30 kW.

8. Elektros energijos įsigijimo kaina – prognozuojama elektros energijos įsigijimo, įskaitant balansavimo energiją, vidutinė svertinė kaina (toliau – elektros energijos įsigijimo kaina), kurią nustatė Komisija.

9. Diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos – elektros energijos įsigijimo kaina, išskaidyta į laiko zonas pagal diferencijuotas elektros energijos kainas (dienos ir nakties, o taip pat ryto, vakaro laiko zonas) ir į laiko zonas pagal nediferencijuotą elektros energijos įsigijimo kainą.

10. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – visuomeninio tiekėjo teikiamos elektros energijos tiekimo paslaugos kaina, kurios viršutinę kainos ribą nustatė Komisija.

11. Visuomeninė elektros energijos kaina – visuomeninio tiekėjo Elektros energetikos įstatyme nurodytiems vartotojams parduodamos elektros energijos kaina. Ši kaina apima elektros energijos įsigijimo kainą, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainą, perdavimo paslaugos, įskaitant sisteminių paslaugų, kainą, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainą ir skirstymo paslaugos žemosios įtampos tinklais kainą, priklausomai nuo to, iš kokios įtampos lygio vartotojas perka elektros energiją.

12. Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

VISUOMENINIŲ DIFERENCIJUOTŲ ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ NUSTATYMO PAGRINDAI

 

13. Visuomeniniai diferencijuoti elektros energijos tarifai nustatomi vadovaujantis:

13.1. patvirtintomis diferencijuotomis skirstomųjų tinklų operatoriaus persiuntimo paslaugos kainomis;

13.2. visuomeninio tiekimo paslaugos kaina;

13.3. elektros energijos įsigijimo kaina;

13.4. elektros biržos Lietuvos kainų zonoje (toliau – elektros birža) elektros energijos kainų dinamika.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINIAI KAINODAROS PRINCIPAI

 

14. Elektros energijos įsigijimo kaina yra diferencijuojama.

15. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina nėra diferencijuojama.

16. Visuomeniniai (galutiniai) elektros energijos tarifai nustatomi sumuojant skirstomųjų tinklų operatoriaus diferencijuotas persiuntimo paslaugos kainas, taip pat diferencijuotas elektros energijos įsigijimo kainas, Komisijos nustatytą nediferencijuotą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainą. 

 

V SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS ĮSIGIJIMO KAINOS DIFERENCIJAVIMAS PAGAL LAIKO ZONAS

 

17. Vartotojams, kurie turi įrengtus, atitinkamai pritaikytus apskaitos prietaisus, elektros energijos įsigijimo kaina gali būti diferencijuojama pagal dienos ir nakties, o taip pat pagal ryto, vakaro, nakties ir dienos laiko zonas.

18. Vartotojams, atsiskaitantiems už elektros energiją diferencijuotais pagal laiko zonas tarifais, yra taikoma mažesnė bendra įsigijimo kaina nei atsiskaitantiems nediferencijuotais pagal laiko zonas tarifais, taip sudarant vartotojams papildomą paskatą lyginti savo elektros energijos vartojimo grafiką.

19. Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas pagal laiko zonas remiasi vidutinės įsigijimo kainos nepasikeitimo principu, todėl vienos laiko zonos ir diferencijuotų pagal laiko zonas tarifų svertinis vidurkis turi būti lygus vidutinei elektros energijos įsigijimo kainai, kuriai pritarė Komisija, nustatydama viršutines kainų ribas.

20. Atskiroms vartotojų grupėms gali būti taikoma tokia elektros energijos įsigijimo kaina:

20.1. pirmosios grupės vartotojams – vienos laiko zonos arba diferencijuota į dvi arba keturias laiko zonas (atitinkamai dienos ir nakties arba ryto, vakaro, nakties ir dienos);

20.2. antrosios ir trečiosios grupių vartotojams – visuomeninės elektros energijos kainos netaikomos ir neskaičiuojamos.

21. Elektros energijos įsigijimo kaina į laiko zonas gali būti diferencijuojama vadovaujantis valandinės prekybos elektros biržos istoriniais ir (ar) prognozuojamais duomenimis.

 

 

V. (I) Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas į dvi (dienos ir nakties) laiko zonas

 

22. Elektros energijos įsigijimo kaina į dvi laiko zonas diferencijuojama pagal formules:

 

, ct/kWh                                                                                  (1)

, ct/kWh                                                                   (2)

 

čia:

– Komisijos patvirtinta elektros energijos įsigijimo kaina;

– paskutinių 12 mėnesių elektros biržos vidutinė nakties laiko zonos elektros energijos kaina;

b     – elektros energijos balansavimo kaštus įvertinantis koeficientas. Koeficiento reikšmė 0-0,04.

 – elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamai dienos ir nakties laiko zonose;

 – elektros energijos suvartojimas atitinkamai dienos ir nakties laiko zonose;

i – grafiko lyginimo efekto koeficientas. Koeficiento reikšmė 0–0,2.

 

 

V. (II) Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas į keturias (ryto, vakaro, dienos ir nakties) laiko zonas

 

23. Elektros energijos įsigijimo kaina į keturias laiko zonas diferencijuojama pagal formules:

 

, ct/kWh                                                                         (3)

 

, ct/kWh                                                                         (4)

 

, ct/kWh                                                                          (5)

 

, ct/kWh                                                (6)

 

čia:

 – elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonose;

– Komisijos patvirtinta elektros energijos įsigijimo kaina;

– paskutinių 12 mėnesių elektros biržos vidutinės kainos atitinkamai ryto, vakaro ir nakties laiko zonomis;

 – elektros energijos suvartojimo proporcijos atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonose;

– grafiko lyginimo efekto koeficientai atitinkamai ryto, vakaro, nakties laiko zonose.

 

 

V. (III) Nediferencijuotos į laiko zonas elektros energijos įsigijimo kainos nustatymas

 

24. Vartotojams, kuriems įrengti vienos laiko zonos elektros energijos apskaitos prietaisai, nediferencijuota pagal laiko zonas elektros energijos įsigijimo kaina nustatoma pagal formulę:

 

, ct/kWh                                       (7)

 

čia:

k – koeficientas, įvertinantis suvartotos elektros energijos kiekio padidėjimą maksimalių apkrovų zonoje, kai vartotojams taikomas į laikos zonas nediferencijuotas elektros energijos tarifas. Koeficiento reikšmė 0,1–0,4. Šio koeficiento reikšmė gali būti tikslinama vėlesniais metais.

 

 

V. (IV) Vidutinės elektros energijos įsigijimo kainos kontrolė ir įsigijimo kainų korekcijos

 

25. Siekiant užtikrinti, kad diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos atitiktų Komisijos nustatytą prognozuojamą vidutinę gamintojų elektros energijos pardavimo kainą, apskaičiuojama vidutinė kontrolinė elektros energijos įsigijimo kaina (TK):

 

ct/kWh  (8)

 

čia:

– elektros energijos suvartojimas į laiko zonas nediferencijuotu tarifu.

26. Užtikrinant pajamų nepasikeitimo principą, visos diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos koreguojamos elektros energijos įsigijimo kainos korekcijos koeficientu (ΔT):

 

Δ                                                                                                               (9)

 

VI SKYRIUS

VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ NUSTATYMAS

 

27. Galutiniai visuomeniniai elektros energijos tarifai konkrečiai vartotojų grupei yra lygūs šiai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus atskirų tarifų planų nustatytų persiuntimo paslaugos kainų, taip pat visuomeninio tiekėjo nustatytų diferencijuotų elektros energijos įsigijimo kainų, visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kainos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos sumai.

28. Toms vartotojų grupėms, kurioms persiuntimo paslaugos atveju yra taikoma pastovioji dedamoji, visuomeninė elektros energijos kaina yra sudaroma iš dviejų dalių: pastoviosios dedamosios, kuri yra lygi atitinkamai persiuntimo paslaugos dedamajai, ir energijos dedamosios, kuri yra lygi atitinkamos persiuntimo paslaugos kainos dedamosios, diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos bei visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kainos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos sumai.

 

 

VI. (I) Nediferencijuoto pagal laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas

 

29. Pastoviosios dedamosios nustatymas:

 

, Eur/vartotojui/mėn.                                                                                  (10)

čia:

 – visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji;

 – atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.)

 

30. Energijos dedamosios nustatymas:

 

, ct/kWh                                                                    (11)

čia:

– atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos nediferencijuota energijos dedamoji;

 – nediferencijuota pagal laiko zonas elektros energijos įsigijimo kaina;

 – elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina;

VIAP – Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

 

 

VI. (II) Diferencijuoto į dvi (dienos ir nakties) laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas

 

31. Pastoviosios dedamosios nustatymas:

 

, Eur/vartotojui/mėn.                                                                                  (12)

čia:

 – visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji;

 – atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.).

 

32. Energijos dedamosios nustatymas:

 

, ct/kWh                                                                       (13)

čia:

 – visuomeninio tarifo energijos dedamoji, diferencijuota pagal laiko zonas, kur l = DN; NK, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos;

 – atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos energijos dedamoji, diferencijuota pagal laiko zonas, kur l = DN; NK, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos;

 – diferencijuota elektros energijos įsigijimo kaina dienos ir nakties laiko zonų metu, kur l = DN; NK, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos;

VIAP – Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

 

 

VI. (III) Diferencijuoto į keturias (ryto, vakaro, dienos ir nakties) laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas

 

33. Pastoviosios dedamosios nustatymas:

 

, Eur/vartotojui/mėn.                                                                                  (14)

čia:

 – visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji;

 – atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.).

 

34. Energijos dedamosios nustatymas:

 

, ct/kWh                                                                       (15)

čia:

 – visuomeninio tarifo energijos dedamoji, diferencijuota pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; NZ, atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos;

 – atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos energijos dedamoji, diferencijuota pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; NZ atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos;

 – diferencijuota elektros energijos įsigijimo kaina pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; NZ, atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos;

VIAP – Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Metodiką rengia ir tvirtina Bendrovė. Šia Metodika vadovaujamasi nustatant Bendrovės visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką.

36. Metodika kasmet peržiūrima ir prireikus keičiama.

______________