LIETUVOS RESPUBLIKOS

NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ PASEKMIŲ POVEIKIO LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO TAIKYMUI

ĮSTATYMAS

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. XIII-2861

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir sąvokos

1. Šis įstatymas taikomas juridiniams asmenims, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusiems nemokiais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino (toliau – karantinas).

2. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme.

 

2 straipsnis. Juridinio asmens bankroto proceso inicijavimas

1. Juridinio asmens vadovui inicijavus nemokumo procesą, susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo termino, nustatyto Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, skaičiavimas sustabdomas ir juridinio asmens vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

2. Kreditoriui, inicijavusiam juridinio asmens nemokumo procesą, susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo termino, nustatyto Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu.

 

3 straipsnis. Juridinio asmens restruktūrizavimo bylos nutraukimas

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 straipsnio 2 dalyje nustatytas 3 mėnesių termino skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

 

4 straipsnis. Sandorių pripažinimas negaliojančiais

Sandoriams, sudarytiems pasinaudojus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) nustatytomis valstybės finansinėmis priemonėmis, mutatis mutandis taikoma Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 64 straipsnio 3 dalis.

 

5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi ekonominę situaciją, rinkos balanso atsikūrimą ir jo trukmę, taip pat šių procesų įtaką juridinių asmenų mokumui, turi teisę pratęsti šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje nurodytus terminus, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda