LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1073 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-705

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.2. kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių kalendorinių metų šiuo įsakymu tvirtinamo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 3–8 punktuose nurodytų rodiklių duomenis ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo 4 punkte nurodyto rodiklio duomenis.“

2.   Pakeičiu 2. 2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasmet iki einamųjų metų vasario 10 d. pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų registravimo sistema, duomenų suvestinę pagal šio įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintą formą.“

3.   Pakeičiu 2. 3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasmet iki einamųjų metų vasario 10 d. pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių, kurių duomenų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA, duomenų suvestinę pagal šio įsakymo 1.4 papunkčiu patvirtintą formą.“

4.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. N u s t a t a u, kad praėjusių metų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės iki einamųjų metų balandžio 1 d. būtų skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga