LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NACIONALINIŲ IR RESPUBLIKINIŲ MUZIEJŲ DIREKTORIAMS BEI DIREKTORIŲ PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMs FONDŲ SAUGOTOJAMS PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 8 d. Nr. ĮV- 243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 13 straipsnio 2 punktu bei siekdamas gerinti muziejų valdymo kokybę:

t v i r t i n u Kvalifikacinius reikalavimus nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams ir direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                          Šarūnas Birutis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV- 243

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ IR RESPUBLIKINIŲ MUZIEJŲ DIREKTORIAMS BEI DIREKTORIŲ PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMS FONDŲ SAUGOTOJAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai nacionalinių ir respublikinių muziejų (toliau – muziejų) direktoriams ir direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams (toliau – kvalifikaciniai reikalavimai) nustato kvalifikacinius reikalavimus muziejų direktoriams ir direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams, taikomus organizuojant konkursus pareigoms užimti.

2. Kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje vartojamas sąvokas.

 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NACIONALINIŲ IR RESPUBLIKINIŲ MUZIEJŲ DIREKTORIAMS

 

3. Muziejų direktoriai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. Bendrieji reikalavimai muziejų direktoriams:

3.1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį kultūros srityje.

3.2. Specialieji reikalavimai muziejų direktoriams:

3.2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.2.2. būti susipažinusiam su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo ir kt.);

3.2.3. būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės etikos normas;

3.2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos muziejų sistema;

3.2.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių valdymo srityse;

3.2.6. išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;

3.2.7. gebėti organizuoti ir planuoti muziejaus darbą;

3.2.8. žinoti pagrindines profesinės ir muziejų etikos normas;

3.2.9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.10. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

3.2.11. be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.2.12. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.2.13. gebėti apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus.

 

 

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DIREKTORIŲ PAVADUOTOJAMS – VYRIAUSIESIEMS FONDŲ SAUGOTOJAMS

 

 

4. Direktoriaus pavaduotojas vyriausiasis fondų saugotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. Bendrieji reikalavimai direktoriaus pavaduotojui vyriausiajam fondų saugotojui:

4.1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

4.2. Specialieji reikalavimai direktoriaus pavaduotojui vyriausiajam fondų saugotojui:

4.2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

4.2.2. būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės etikos normas;

4.2.3 gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

4.2.4. be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

4.2.5. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4.2.7. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai įrašomi į muziejų direktorių ir direktorių pavaduotojų – vyriausiųjų fondų saugotojų pareigybių aprašymus.

_________________________