LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželis 15 d. Nr. 3-323

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsniu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 3 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“ 35 punktu:

1. T v i r t i n u  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę susisiekimo ministro paskirtam kompetentingam subjektui.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2021 m. birželis 15 d. įsakymu Nr. 3-323

 

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (toliau – ministerija) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, šios informacijos apie pažeidimus priėmimo ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemones.

2.       Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1.    Asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą – fizinis asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą ministerijoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

2.2.    Kompetentingas subjektas – ministerijoje paskirti darbuotojai ar padalinys, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

2.3.    Pažeidimas – ministerijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

2.4.    Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos reikalavimus.

3.         Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

4.         Ministerijoje informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Tvarkos aprašu, užtikrinant saugų informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą bei asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija bei informacija apie pažeidimą.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

5.       Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą – pranešimą apie pažeidimą, arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimo apie pažeidimą formoje prašomi pateikti duomenys reikalingi asmeniui identifikuoti, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso nustatymo.

6.       Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

6.1.    elektroninio pašto adresu pranesk@sumin.lt;

6.2.    tiesiogiai kompetentingam subjektui.

7.       Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

7.1.    kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

7.2.    sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

7.3.    savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti);

7.4.    jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, nurodo informaciją apie galimus pažeidimą padariusio asmens motyvus, jei jie yra žinomi, pateikia duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi;

7.5.    ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

8.       Kompetentingas subjektas priima informaciją apie pažeidimą, pateiktą elektroniniu paštu pranesk@sumin.lt, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo, užregistruoja Dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“) ir dokumento apskaitos kortelėje skiltyje „Slaptumo žyma“ priskiria reikšmę „Neviešintina“.

9.       Informaciją apie pažeidimus DVS „Avilys“ tvarko tik kompetentingas subjektas, kuriam suteikiamos visos reikiamos šios informacijos valdymo teisės.

10.     Informacija apie pažeidimą, gauta ministerijoje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 6.1 papunktyje, ar kitu būdu, neregistruojama ir laikantis konfidencialumo principo nedelsiant persiunčiama Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) elektroniniu paštu persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti informacijos gavėjo ištrinta nedelsiant.

11.     Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą, pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

12.     Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, informuoja asmenį apie informacijos gavimo faktą.

13.     Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), ar paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų asmenų, kurie pateikia informaciją apie pažeidimus, apsaugos reikalavimų pažeidimą ir privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Tvarkos aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

14.     Ministerijos darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą.

 

IV skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

15.       Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

16.       Kompetentingas subjektas, siekdamas įvertinti, ar informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, gali pateikti paklausimą (prašymą) bet kuriam ministerijos darbuotojui, kuris privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per kompetentingo subjekto nurodytą terminą, pateikti pranešimui nagrinėti reikalingą informaciją.

17.       Kompetentingas subjektas, tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, gauna reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių ministerijos darbuotojų, padalinių ir priima su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems ministerijos darbuotojams ir padaliniams.

18.       Kompetentingas subjektas, susipažinęs su pranešime pateikta informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo registracijos dienos priima vieną iš šių sprendimų:

18.1.    nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

18.2.    jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

18.3.    nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

18.3.1. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

18.3.2. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų; tokia informacija perduodama nagrinėti pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą ir nurodoma, kad turi būti užtikrinamas asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus;

18.3.3. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas arba ji yra nagrinėjama.

19.       Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

20.       Kompetentingas subjektas, nagrinėdamas pranešime pateiktą informaciją, gali inicijuoti pranešimo nagrinėjimą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos posėdyje.

21.       Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Teikiama tik tokios apimties informacija, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą. Nustatęs pažeidimo faktą, kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

22.       Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba ministerijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23.     Informacijos ir asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.

24Dokumentai, susiję su Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

25Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo klausimais, padeda užtikrinti vidinių kanalų jose įdiegimą ir veikimą.

26Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir ministerijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal Tvarkos aprašą.

 

________________

 

Informacijos pagal Lietuvos

Respublikos pranešėjų apsaugos

įstatymą teikimo tvarko aprašo

priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

________________________________________________________________________________

(Ministerijos administracinio padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

________________

(data Nr.)

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano tarnybos, darbo ar sutartinių santykių galiojimo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

__________________                                                                        ____________________

(parašas)                                                                                            (vardas ir pavardė)

 

_______________________