LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo nr. 1-248 „Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. kovo 1 d. Nr. 1-80

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 185 punktą ir jį išdėstau taip:

„185. Vartotojų ir dujų įmonių ginčai sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pakeičiu 186 punktą ir jį išdėstau taip:

„186. Skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 187 punktą.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Rokas Masiulis