LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-225 „DĖL SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSO SUTEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO IR TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ DARBUOTOJŲ DALIES NUO VIDUTINIO SĄRAŠUOSE ESANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. A1-590

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 ir 11 punktais, 8 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 4 punktu, 3 dalies 1 ir 2 punktais, 9 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiais,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prašymų suteikti socialinės įmonės statusą pateikimo, jų nagrinėjimo, sprendimo dėl socialinės įmonės statuso suteikimo priėmimo ir jo panaikinimo tvarką, informacijos teikimą Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūrą bei pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas formą.“

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.2.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Priėmusi sprendimą suteikti socialinės įmonės statusą, Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas išduoda pažymėjimą, kuriame nurodoma pažymėjimo išdavimo data ir numeris, juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimas, juridinio asmens ar jo padalinio kodas, socialinės įmonės statuso suteikimo data, Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo išduotas pažymėjimas, numeris, Užimtumo tarnybos direktoriaus vardas ir pavardė, parašas.“

1.2.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Panaikinus socialinės įmonės statusą, išduotas socialinės įmonės pažymėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti grąžintas Užimtumo tarnybai.“

1.2.5. Pripažįstu netekusiu galios V skyrių.

1.2.6. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Pažymoje apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (aprašo 4 priedas) nurodytos tikslinės grupės ir veiklos šios pažymos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos. Likus dviem mėnesiams iki numatomų veiklų vykdymo pradžios, socialinė įmonė Užimtumo tarnybai turi pateikti patikslintą pažymą apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo patikslintos pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu (aprašo 4 priedas) gavimo dienos turi įvertinti, ar pažyma atitinka aprašo 4 priedo nustatytą struktūrą, ar pažymoje nurodytos veiklos neprieštarauja Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimui dėl laikinojo įdarbinimo veiklos.“

1.2.7. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslinių grupių darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti;“.

1.2.8. Pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.3. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslinių grupių darbo vietoms ir jų darbo priemonėms pritaikyti;“.

1.2.9. Pakeičiu 25.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.5. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslinių grupių darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;“.

1.2.10. Pakeičiu 25.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.6. administravimo išlaidoms, susidarančioms dėl Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje punktuose nurodytų tikslinių grupių darbo;“.

1.2.11. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.12. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.13. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.14. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Asmenų priklausymą tikslinei grupei patvirtinančio dokumento (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota NDNT direktoriaus patvirtintos formos darbingumo lygio pažyma) kopija kartu su darbo sutartimis socialinės įmonės vadovo nustatyta tvarka tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų apskaitos tikslu saugomos socialinėje įmonėje darbo sutarčių vykdymo metu ir 50 metų pasibaigus sutartims, vėliau jos sunaikinamos.“

1.3.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Socialinėje įmonėje įsidarbinę Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys tikslinėms grupėms priskiriami neterminuotai, taip pat ir pasibaigus valstybės pagalbos skyrimo ir mokėjimo laikotarpiui. Asmenys tikslinėms grupėms priskiriami, jeigu jie nedirba pagal darbo sutartį (išskyrus socialinę įmonę, kurioje jie priskiriami tikslinei grupei) arba nėra darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektas, arba nėra savarankiškai dirbantys asmenys.“

1.3.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Apskaičiuojant vidutinį atitinkamo laikotarpio aprašo 2 punkte nurodytame sąraše esančių darbuotojų skaičių, neturi reikšmės, ar šie darbuotojai socialinėje įmonėje dirba visą darbo laiką, sutrumpintą ar ne visą darbo laiką. Į metinį socialinės įmonės vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami neįgalūs darbuotojai, kurių per mėnesį dirbtas darbo laikas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų įmonės darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, darbo laiko per mėnesį.“

1.3.4. Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Apskaičiuojant vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių, į darbuotojų skaičių neįskaitomi šie asmenys:“.

1.3.5. Papildau 6.5 papunkčiu:

6.5. darbuotojai, kuriems suteiktos tėvystės atostogos.“

1.3.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Tikslinei grupei priklausantys darbuotojai išbraukiami iš tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašo nuo neįgalumo lygio ar darbingumo lygio panaikinimo dienos, nuo įsidarbinimo pagal darbo sutartį kitoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje arba tapimo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių subjektu, arba savarankiškai dirbančiu asmeniu dienos.“

1.3.7. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

2. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. liepos 1 d., apskaičiuojant 2020 metų vidutinį sąrašuose esančių socialinės įmonės darbuotojų skaičių, sudedami 2020 metų liepos–gruodžio mėnesių vidutiniai sąrašuose esančių socialinės įmonės darbuotojų skaičiai ir gauta suma padalijama iš 6.“

3. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo suteikti socialinės įmonės statusą forma)

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje, pavadinimas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ

 

___________ Nr. ____________

(data)                            

 

Prašome suteikti socialinės įmonės statusą.

 

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Juridinio asmens buveinės adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas

 

Juridinio asmens kodas

 

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas (jei įmonė yra PVM mokėtoja)

 

Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas

 

 

,_______________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

būdamas ________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal _____________________________________________,

(tinkamą variantą pabraukti)                                                                     (atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad __________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams, nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

 

PRIDEDAMA (nurodyti pridedamus dokumentus pagal Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą): 

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

 

 

________________________________

(vadovo pareigos)

_____________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pažymos apie planuojamą valstybės pagalbos lėšų poreikį ir numatomas vykdyti veiklas 36 mėnesių laikotarpiu forma)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos, kurios filialas ar atstovybė (toliau – juridinis asmuo ) yra įsteigti Lietuvos Respublikoje,

pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE PLANUOJAMĄ VALSTYBĖS PAGALBOS LĖŠŲ POREIKĮ IR NUMATOMAS VYKDYTI VEIKLAS 36 MĖNESIŲ LAIKOTARPIU

 

_______________Nr.____________

(data)                                       

 

Eil.

Nr.

Laikotarpis

ir subsidijų rūšis

Lėšų poreikis, Eur

Tikslinės grupės

Neįgalieji pagal darbingumo lygį

Neįgalieji pagal neįgalumo lygį

0–25 proc.

30–40 proc.

45–55 proc.

sunkus

vidutinis

lengvas

1.

Iš viso 36 mėn.,

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms pritaikyti

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Subsidija administravimo išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Subsidija transporto išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Subsidija asistento išlaidoms

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pirmaisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Antraisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trečiaisiais veiklos metais

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomos vykdyti veiklos1 36 mėnesių laikotarpiu:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_______________________                                                 ____________                                                                                                          ___________________

(pareigos)                                                                                   (parašas)                                                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

____________________________

1 Veiklos rūšis nurodoma pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

 

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pažymos apie darbuotojų skaičių forma)

 

_________________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PAŽYMA APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 20_ M. ____________ MĖN.

 

_______________ Nr. _____________

(data)                                                 

 

Eil.

Nr.

Socialinės įmonės darbuotojų skaičius

Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius nuo metų pradžios

Dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus nuo metų pradžios, proc.

Mėnesio vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius

Dalis nuo

mėnesio vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus, proc.

1

2

3

5

7

8

1.

Darbuotojų skaičius

(iš viso)

 

 

 

 

2.

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

3.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

4.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

5.

Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis

 

 

 

 

6.

Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis

 

 

 

 

7.

Neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

 

 

 

 

8.

Neįgalieji, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis

 

 

 

 

9.

Darbuotojų, nepriklausančių tikslinėms grupėms, skaičius

 

 

 

 

 

___________________________                 _____________            ___________________

(vadovo pareigos)                                                                              (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________                        _____________________________                  ___________________________________________

 

(pažymą parengusio darbuotojo pareigos)                                                                             (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

Socialinės įmonės statuso suteikimo

juridiniams asmenims tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pelno panaudojimo socialinės įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu, ataskaitos forma)

 

________________________________________________

(socialinės įmonės pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

PELNO PANAUDOJIMO SOCIALINĖS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS, SUSIJUSIEMS SU SOCIALINĖSE ĮMONĖSE ĮDARBINAMŲ TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ GRĮŽIMO Į DARBO RINKĄ IR JŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SKATINIMU, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMU, ATASKAITA

 

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

Socialinės įmonės grynasis 20 __ataskaitinių finansinių metų pelnas (Eur)

 

Pelno, panaudoto tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti, dalis (proc.)

 

Pelnas, panaudotas tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti (Eur)

 

 

Eil. Nr.

Įgyvendintos veiklos, priemonės tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti pavadinimas

Išlaidos (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA (nurodyti pagal patirtų išlaidų pobūdį pridedamus įgyvendintų veiklų, priemonių, skirtų, tikslinėms grupėms priklausančių asmenų grįžimui į darbo rinką ir jų socialinei integracijai skatinti, socialinei atskirčiai mažinti, išlaidų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas faktūras, čekius, mokėjimo pavedimus, dalyvių sąrašą (vardai, pavardės), jų priklausymą tikslinei grupei įrodančius dokumentus, patvirtinančius nustatytą neįgalumo lygį arba darbingumo lygį, ar jų kopijas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduota NDNT direktoriaus patvirtintos formos darbingumo lygio pažyma arba neįgaliojo pažymėjimo kopija), jeigu jie dar nebuvo pateikti Užimtumo tarnybai arba pasikeitė įdarbintų darbuotojų neįgalumo lygis arba darbingumo lygis; tikslinės grupės darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio ir dokumentų, įrodančių apskaičiuotas lėšas, kopijas (įsakymų ar kitų dokumentų dėl darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, atostogų suteikimo, pavadavimų, darbo normų patvirtinimo, atostoginių apskaičiavimo kopijos); darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją; darbo (pamainų) grafiko kopiją; mokėjimo pavedimų, įrodančių pervestą darbo užmokestį darbuotojams, kopijas; asistento dirbto darbo laiko su priskirtais neįgaliais darbuotojais žiniaraščio kopiją; laisvos formos pažymą apie asistento per mėnesį dirbtą darbo su priskirtais neįgaliais darbuotojais laiką (darbo dienos ir darbo valandos); darbuotojų, kuriems teikiama asistento pagalba, sąrašą (vardai, pavardės); neįgalių darbuotojų, turinčių sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalių darbuotojų, kuriems nustatytas 40 procentų neviršijantis darbingumo lygis, kurie buvo vežami į darbą ir iš darbo ir (arba) kuriems dirbti namuose reikalingos medžiagos, detalės, gaminiai ir kitos priemonės buvo vežamos į namus ir iš namų, sąrašą (vardai, pavardės); patvirtintą maršrutą, kuriuo buvo vežami neįgalūs darbuotojai, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalūs darbuotojai, kuriems nustatytas 40 procentų neviršijantis darbingumo lygis, į darbą ir iš darbo ir kuriuo neįgaliems darbuotojams, turintiems sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgaliems darbuotojams, kuriems nustatytas 40 procentų neviršijantis darbingumo lygis, dirbti namuose reikalingos medžiagos, detalės, gaminiai ir kitos priemonės buvo vežamos į namus ir iš namų; darbo (pamainų) grafiko kopiją (jeigu darbuotojai dirba pagal nustatytą grafiką):

1.

2.

...

 

 

 

________________________

(vadovo pareigos)

___________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

________________________

(vyriausiasis finansininkas)

___________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)