LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos

 

 

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-1236

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“, 20 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. rugpjūčio 3 d. raštą Nr. SD-2876(1.5E) „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“,

 

a k r e d i t u o j u viešąją įstaigą „Edukateka“ 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė