LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMAS NR. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. V-736

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Papildau 3.11 papunkčiu:

3.11. Didelis subjektas – įstaiga, įmonė ar organizacija, kurioje dirba daugiau nei 100 darbuotojų;”.

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Vakcinacijos centrai, paslaugas organizuojančios ASPĮ ir skiepijančios ASPĮ skiepija iš eilės pirmiau esančiai prioritetinei grupei priskiriamus asmenis, išskyrus Aprašo 81 punkte nurodytu atveju. Jei nepavyksta sudaryti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės ir toliau iš eilės esančios prioritetinės grupės pageidaujančių skiepytis asmenų sąrašo ir dėl to nebus sunaudotos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės arba per savaitę nepavyksta paskiepyti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės asmenų ir dėl to nesunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės, kviečiami skiepytis Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms priklausantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“, vykdantys asmenys, po jų – didelių subjektų (prioritetas teikiamas dideliems subjektams, vykdantiems veiklą, priklausančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijai, kurioje nurodytose veiklose praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį nustatyta daugiausia COVID-19 ligos protrūkių) pateiktuose darbuotojų sąrašuose nurodyti darbuotojai, kol sunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės.“

1.3. Papildau 81 punktu:

81. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms nepriklausančių asmenų grupės (toliau – Vyriausybės nurodyta asmenų grupė) skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 vakcina, šie asmenys skiepijami artimiausiu metu po Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo priėmimo.“

1.4. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. koordinuoja ir užtikrina vakcinacijos centrų, paslaugas organizuojančių ASPĮ ir skiepijančių ASPĮ darbą, kad būtų paskiepyti prioritetinių grupių ir kiti Apraše nurodyti asmenys;“.

1.5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. COVID-19 vakcinomis skiepija:

11.1. paslaugas organizuojančios ASPĮ – savo darbuotojus ir paslaugas organizuojančiose ASPĮ paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, bei atraminių ASPĮ darbuotojus ir šiose ASPĮ paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, kuriems skiepyti atitinkamu metu COVID-19 vakcinos dozių reikia mažiau, nei jų yra vienoje išorinėje pakuotėje;

11.2. atraminės ASPĮ – savo darbuotojus ir atraminėse ASPĮ paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, išskyrus Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu atveju;

11.3. vakcinacijos centrai – savo darbuotojus ir vakcinacijos centre paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, kitų savivaldybėje esančių įstaigų, įmonių ir didelių subjektų darbuotojus bei Vyriausybės nurodytai asmenų grupei priklausančius asmenis, kuriuos skiepyti joms priskyrė koordinatorius, pacientus, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, socialinės globos įstaigų gyventojus ir kitus asmenis (toliau – pacientai), kurie Apraše nustatyta tvarka užsiregistravo skiepytis vakcinacijos centre;

11.4. skiepijančios ASPĮ – savo darbuotojus ir skiepijančiose ASPĮ paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, kitų savivaldybėje esančių įstaigų, įmonių ir didelių subjektų darbuotojus bei Vyriausybės nurodytai asmenų grupei priklausančius asmenis, kuriuos skiepyti joms priskyrė koordinatorius, ir pacientus, kurie Apraše nustatyta tvarka užsiregistravo skiepytis skiepijančioje ASPĮ.“

1.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Gavusios Aprašo 12 punkte nurodytą SAM prašymą:

13.1. atraminės ASPĮ sudaro dar nepaskiepytų ir pageidaujančių skiepytis savo darbuotojų, pacientų, kuriems jose teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, priklausančių prioritetinėms grupėms, kurios buvo skiepijamos anksčiau, sąrašus. Atraminėje ASPĮ paslaugas teikiantis kitas juridinis asmuo sudaro dar nepaskiepytų ir pageidaujančių skiepytis savo darbuotojų, priklausančių prioritetinėms grupėms, kurios buvo skiepijamos anksčiau, sąrašą ir jį pateikia atraminei ASPĮ. Atraminės ASPĮ pageidaujančių skiepytis ir dar nepaskiepytų asmenų asmenų skaičių (Aprašo 11.1 papunktyje nurodytu atveju – sąrašus) pateikia tai paslaugas organizuojančiai ASPĮ, kurios veikimo teritorijoje yra atraminė ASPĮ;

13.2. paslaugas organizuojančios ASPĮ sudaro Aprašo 11.1 papunktyje nurodytų dar nepaskiepytų asmenų ir pageidaujančių skiepytis, priklausančių prioritetinėms grupėms, kurios buvo skiepijamos anksčiau, sąrašus. Paslaugas organizuojančioje ASPĮ paslaugas teikiantis kitas juridinis asmuo sudaro dar nepaskiepytų savo darbuotojų, priklausančių prioritetinėms grupėms, kurios buvo skiepijamos anksčiau, sąrašą ir jį pateikia paslaugas organizuojančiai ASPĮ. Paslaugas organizuojančios ASPĮ bendrą savo ir savo veikimo teritorijoje esančių atraminių ASPĮ bei paslaugas teikiančioje ASPĮ ir atraminėse ASPĮ paslaugas teikiančių kitų juridinių asmenų skiepijamų asmenų skaičių pateikia SAM elektroniniu paštu vakcina@sam.lt.“

1.7. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2. prioritetinėms grupėms priklausantys ir dar nepaskiepyti, bet pageidaujantys skiepytis Aprašo 11.3 ir 11.4 papunkčiuose nurodyti asmenys, išskyrus vakcinacijos centrų ar skiepijančių ASPĮ darbuotojus ir šiose ASPĮ paslaugas teikiančius kitų juridinių asmenų darbuotojus, kreipiasi su pageidavimu skiepytis į savo įstaigos ar įmonės vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kuris sudaro visų savo įstaigos ar įmonės pageidaujančių skiepytis asmenų sąrašą, o jame nurodytų asmenų skaičių pateikia koordinatoriui. Sąrašus tvirtina juos sudariusios įmonės ar įstaigos vadovas, kuris atsako už šių sąrašų atitiktį Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms ir Apraše nustatytiems reikalavimams. Sąraše turi būti nurodyta Aprašo 14 punkte nurodyta informacija.

Didelio subjekto vadovas patvirtina pageidaujančių skiepytis darbuotojų sąrašą, kuriame nurodytas didelio subjekto pavadinimas ir juridinio asmens kodas, skiepijamų darbuotojų vardai, pavardės ir pareigos. Didelio subjekto vadovas atsako už darbuotojų sąrašo atitiktį Apraše nustatytiems reikalavimams. Didelis subjektas darbuotojų sąraše įrašytų darbuotojų skaičių pateikia koordinatoriui.

Vyriausybės nurodytai asmenų grupei priklausančių asmenų sąrašą, kuriame nurodyti skiepijamų asmenų vardai, pavardės ir pareigos, koordinatoriui pateikia Vyriausybės nurodyta institucija.

Koordinatorius nurodo, kiek įmonių ir įstaigų sąrašuose nurodytų asmenų skiepijama savivaldybės vakcinacijos centre (-uose) ir (ar) skiepijančiose ASPĮ, kad būtų užtikrintas vakcinų suskiepijimas per nustatytą laiką ir proporcingas asmenų srautų paskirstymas tarp ASPĮ. Sąrašus sudariusios įmonės įstaigos ar didelio subjekto vadovas ar Vyriausybės nurodyta institucija vakcinacijos centrui (-ams) ir (ar) skiepijančioms ASPĮ perduoda joms priskirtų skiepyti asmenų sąrašus, kuriuose nurodytas asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir el. pašto adresas), reikalingi asmens registravimui skiepijimo paslaugai gauti;“.

1.8. Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.4. prioritetinėms grupėms priklausantys ir dar nepaskiepyti, bet pageidaujantys skiepytis pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, ir socialinės globos įstaigų gyventojai šį pageidavimą nurodo atitinkamai į slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios įstaigos arba socialinės globos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris organizuoja, kad jie būtų paskiepyti Aprašo vakcinacijos centruose.“

1.9. Pripažįstu netekusiais galios 30.4 ir 30.5 papunkčius.

1.10. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Už skiepijimo paslaugas vakcinacijos centrams, skiepijančioms ASPĮ, paslaugas organizuojančioms ASPĮ ir atraminėms ASPĮ už kiekvienus 3 mėn., skaičiuojant nuo 2020 m. gruodžio mėn. įskaitytinai (toliau – ataskaitinis laikotarpis), iki kito mėnesio 25 dienos iš valstybės biudžeto lėšų mokama kompensuojamoji suma. Ji apskaičiuojama atitinkamos ASPĮ per ataskaitinį laikotarpį į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pateiktų formų E063 skaičių padauginus iš vidutinių vienos skiepijimo COVID-19 vakcina procedūros išlaidų (į jas neįskaitomos išlaidos COVID-19 vakcinoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), nupirktiems valstybės biudžeto lėšomis ir perduotiems ASPĮ) sumos:

40.1. darbo dienomis – 2,95 euro;

40.2. poilsio ir švenčių dienomis – 4,60 euro.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.10 papunkčiu pakeisto Aprašo 40.2 papunktis taikomas apmokant už skiepijimo paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys