VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. 2-109 „DĖL AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ VYKDOMŲ EGZAMINŲ TVARKOS IR AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ RENGIAMOS MOKYMO MEDŽIAGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO“ Pakeitimo

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 2-310

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašą, patvirtintą Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmuo, baigęs Agentūros patvirtinto ar pripažinto aviacijos saugumo instruktoriaus ar ūkio subjekto nuotolinį aviacijos saugumo mokymą, pirmiausia laiko šio instruktoriaus ar ūkio subjekto vykdomą klasėje ar nuotolinėmis mokymo priemonėmis egzaminą, kurio metu jam pateikiami klausimai su galimais atsakymais, taip pat gali būti pateikiami ir atviri klausimai.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Aprašo 5 punkte nurodyto egzamino metu klausimyne pateikiamų klausimų skaičius turi būti proporcingas modulio apimčiai, bet ne mažesnis, nei pusė NCASMP 1 priede nurodyto konkretaus modulio potemių skaičiaus.“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Egzamino trukmė nustatoma atsižvelgiant į pateikiamų klausimų skaičių ir kiekvienam testo klausimui su galimais atsakymų variantais atsakyti skiriamos ne mažiau kaip 2 minutės, klausimams be atsakymų variantų skiriamos ne mažiau kaip 5 minutės.“

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jeigu asmuo surenka ne mažiau kaip 80 proc. galimos balų sumos.“

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jeigu įmonė per nustatytą terminą nepateikia Agentūrai prašomos informacijos, įmonės nurodytam asmeniui laikyti egzamino neleidžiama. Įmonė raštu informuojama per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.“

6. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Tuo atveju, jeigu surenkama mažiau kaip 80 proc. galimos balų sumos, reikalingas teorijos egzamino perlaikymas.“

7. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Praktikos egzaminas gali būti laikomas tik aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka išlaikius teorijos egzaminą.“

8. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Priklausomai nuo kategorijos (jų), kurias nori įgyti atestuojamas asmuo, praktikos egzaminai gali būti:

39.1. keleivių ir kitų nei keleiviai asmenų tikrinimas rankomis (toliau – asmens tikrinimas);

39.2. rankinio bagažo ir kitų nei keleiviai asmenų nešulių tikrinimas rankomis (toliau – rankinio bagažo ir nešulių tikrinimas);

39.3. krovinių skyriuje vežamo bagažo tikrinimas rankomis (toliau – registruoto bagažo tikrinimas);

39.4. krovinių ir pašto tikrinimas rankomis;

39.5. oro uosto atsargų tikrinimas rankomis;

39.6. orlaivio atsargų tikrinimas rankomis;

39.7. transporto priemonės tikrinimas;

39.8. praktinis rentgeno įrangos taikymas.“

9. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Asmens tikrinimo egzamino metu vertinama, ar egzaminuojamas asmuo pasirenka tinkamus tikrinimo metodus, ar patikrinimu užtikrinama, kad būtų patikrinamos visos vietos, nustatytos 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a papunktyje nurodyta informacija (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8005), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 132) (toliau – Sprendimas (ES) Nr. C(2015)8005), priedo 4–A priedėlyje, ir, kai taikoma, aptinkami paslėpti ir (ar) draudžiami daiktai.“

10. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Vykdant aprašo 39.2-39.6 papunkčiuose nurodytus egzaminus, egzaminuojamam asmeniui pateikiama sukomplektuota rankinė, lagaminas, dėžutė arba kita talpa, siekiant įvertinti gebėjimą patikrinti rankomis. Taip pat juose gali būti paslėpti ir draudžiami daiktai (peilis, sprogmens imitacija ar kt.). Šioje praktikos egzamino dalyje vertinama, ar asmuo pasirenka tinkamus tikrinimo metodus, geba aptikti paslėptus draudžiamus daiktus (kai taikoma) ir ar pateikto bagažo, krovinio arba atsargų pavyzdžio tikrinimą atlieka nuosekliai, Reglamento (ES) Nr. 1998/2015 ir Sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005 nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

11. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Praktikos egzamino pradžioje egzaminuojamas asmuo turi 10 balų. Egzamino metu už kiekvieną nepatikrintą arba blogai patikrintą vietą, netinkamai parinktą tikrinimo metodą bei už nesugebėjimą naudotis tam tikra įrangos funkcija atimama po vieną balą. Neradus paslėpto ir (ar) draudžiamo daikto taip pat atimamas vienas balas. Tais atvejais, kai draudžiamas daiktas randamas, tačiau nėra identifikuojamas kaip draudžiamas, laikoma, kad egzaminas neišlaikytas.“

12. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Agentūra turi teisę prašyti įrodančių mokymą duomenų, stebėti, vertinti instruktorių medžiagos atitiktį reikalavimams, nustatytiems NCASMP, dėstymo ir (arba) aviacijos saugumo instruktoriaus vykdomo egzamino metu.“

 

 

 

Strateginio planavimo, saugos ir kokybės                                                          Mantas Kerdokas

skyriaus vadovas, pavaduojantis viešosios

įstaigos Transporto kompetencijų agentūros

direktorių