KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-553 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. T-453

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 6 d.

sprendimu Nr. T-553

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimo Nr. T-453

redakcija)

 

 

MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ Kauno MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lėšų skyrimą tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikai lanko Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga).

2. Aprašas taikomas skiriant Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (įtėviams, globėjams) jų mokamo mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose daliai kompensuoti. Aprašu siekiama sudaryti sąlygas didinti vaikų ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose prieinamumą, taip pat padėti užtikrinti bendrai gyvenančių asmenų ir darbo įsipareigojimų suderinamumą, sudarant galimybę vaikus, nepatekusius į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdyti nevalstybinėse švietimo įstaigose.

3. Pagal Aprašą laikoma, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų, kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų (toliau – vienintelis vaiko tėvas). 

II SKYRIUS

MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO TVARKA

 

4. Savivaldybės taryba, tvirtindama einamųjų metų Savivaldybės biudžetą, numato lėšas nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvų (įtėvių, globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio daliai kompensuoti.

5. Kompensacija mokama:

5.1. kai vaiko ir abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra deklaruota ne mažiau kaip 12 mėnesių iki prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos;

5.2. kai vaikas ne mažiau kaip 6 mėnesius nepateko į dvi Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas (abejų švietimo įstaigų pageidaujama lankyti data yra praėjusi).

6. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (įtėviams, globėjams) kompensuojama iki 100 Eur tėvų (įtėvių, globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą. Kompensacija Aprašo nustatyta tvarka skiriama ir išmokama vienam iš vaiko, lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą, tėvų (įtėvių, globėjų). 

7. Aprašo 6 punkte nustatyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir kas mėnesį išmokama tuo atveju, jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 6 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą. Apraše nurodyta kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 1 praėjusį mėnesį iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (įtėviai, globėjai) turėjo teisę ją gauti.

8. Dėl Apraše nurodytos kompensacijos nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvai (įtėviai, globėjai) kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), pateikdami dokumentus, būtinus kompensacijai skirti ir įrodančius, kad vaikas lanko nevalstybinę švietimo įstaigą (dokumentų sąrašą, jų pateikimo formą ir būdus nustato Savivaldybės administracijos direktorius).

9. Socialinės paramos skyriui patikrinus tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktus dokumentus ir Apraše nurodytai kompensacijai skirti būtinus duomenis, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl Apraše nurodytos kompensacijos skyrimo. Apie priimtus sprendimus tėvai (įtėviai, globėjai) informuojami per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo.

10. Savivaldybės administracijos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) sprendimu tėvams (įtėviams, globėjams) skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos kas mėnesį pervedamos į jų nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) vykdo sistemingą nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų lankomumo stebėseną pagal Socialinės paramos skyriaus patektą informaciją. Nustatęs neatitikimų, Švietimo skyrius informuoja apie tai Socialinės paramos skyrių. Jei yra pagrindas, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl tėvams (įtėviams, globėjams) skirtos kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo.

12. Tėvai (įtėviai, globėjai) privalo informuoti Socialinės paramos skyrių šiais atvejais:

12.1. kai nutraukia su nevalstybine švietimo įstaiga vaiko ugdymo sutartį;

12.2. kai vaikas patenka į Savivaldybės ugdymo įstaigą;

12.3. kai vaikas ar jo vienas iš tėvų ar abu tėvai (įtėviai, globėjai) deklaruoja gyvenamąją vietą ne Kauno mieste.

13. 12 punkte nurodytais atvejais Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl skirtos kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo. Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas ir tuo atveju, jei nustatomi 12 punkte nurodyti pasikeitimai, bet tėvai (įtėviai, globėjai) apie tai nepranešė.

14. Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės Apraše nurodytai kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą tėvai (įtėviai, globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Neteisėtai gautas lėšas tėvai (įtėviai, globėjai) privalo nedelsdami grąžinti Savivaldybei.

____________________________________