LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1094 „DĖL MIRUSIO  ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ PAĖMIMO IR PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 7 d. Nr. V-1052

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ ir papildau jį 1.3.3.3 papunkčiu:

1.3.3.3. jei po atlikto inkstų paskirstymo atsirado kitų, nenumatytų aplinkybių ar kontraindikacijų, dėl kurių abu transplantacijų centrai negalėjo atlikti inkstų transplantacijų, tuo atveju inkstų paskirstymas laikomas neįvykusiu. Tolesnis donorinių inkstų paskirstymo eiliškumas nesikeičia. Jei pirmumo teisę turėjęs transplantacijų centras negalėjo arba atsisakė atlikti inkstų transplantacijas, o antrąjį pasirinkimą turėjęs transplantacijų centras jas atliko, tai šiuo atveju tolesnis donorinių inkstų paskirstymo eiliškumas taip pat nesikeičia, kas antro donoro inkstai paskirstomi eilės tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Arūnas Dulkys