LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. EV - 90 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 20 d. Nr. EV-197

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais ir vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą:    

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ 1.8 punktą ir jį išdėstau taip:

1.8. organizuojant darbus su darbo įrenginiais:

1.8.1. Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo rekomendacijomis;

1.8.2. Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų saugaus naudojimo rekomendacijomis;

1.8.3. Statybinių keltuvų saugaus naudojimo rekomendacijomis.“ 

2. Į p a r e i g o j u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio                                                              Dalius Čeponas

darbo inspektoriaus pavaduotojas, atliekantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas