LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V- 699

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, II skyriaus Keturioliktojo skirsnio 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo ir (ar) mokslo srityje.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                          Audronė Pitrėnienė 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. liepos 26 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1615419)-6K-1605484