LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. gruodžio 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-989 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1V-586

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9–17) (toliau – De minimis reglamentas);

2.3. 2008 m. vasario 14 d. Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo.“

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Konversija – pastatų ar jų dalių (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise), viešųjų teritorijų pertvarkymas naujai funkcijai ir (arba) anksčiau buvusių dabar aktualių funkcijų atkūrimas.

3.2.           Miestų privažiavimai – prie visuomeninės paskirties statinių, kaip jie apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, valdomų viešosios nuosavybės teise, arba poilsio, laisvalaikio zonų, esančių projekto investicijomis tvarkomos viešosios erdvės teritorijoje, transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirta esama ar naujai įrengiama infrastruktūra.

3.3. Su projektu susijusi teritorija – suformuotas sklypas, valdomas savivaldybės ar valstybės nuosavybės teise, kuris turi bendrą ribą su teritorija, apibrėžta projekto veikloms įgyvendinti parengtame techniniame projekte.

3.4. Tikslinės teritorijos – vidaus reikalų ministro įsakymais patvirtintose didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) integruotose teritorijų vystymo programose nurodytos tikslinės teritorijos, kuriose bus įgyvendinama atitinkamo miesto integruota teritorijų vystymo programa.

3.5. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai), Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“.“

2.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

 

22014 metai

 

22015 metai

 

22016 metai

 

22017 metai

 

22018 metai

 

22019 metai

 

22020 metai

 

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

16116775

14374420

4355885

4355885

4355885

43558850

Kauno

0

0

11626796

10369845

3142377

3142377

3142377

31423772

Klaipėdos

0

0

8594183

7665083

2322753

2322753

2322753

23227525

Šiaulių

0

0

7533306

6718895

2036029

2036029

2036028

20360287

Panevėžio

0

0

7351135

6556418

1986793

1986793

1986794

19867933

Iš viso

0

0

51222195

45684661

13843837

13843837

13843837

138438367“.

 

2.4. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

 

2014 metai

 

2015 metai

 

2016 metai

 

2017 metai

 

2018 metai

 

2019 metai

 

2020 metai

 

2021 metai

 

2022 metai

 

2023 metai

 

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

435588

3484708

9582947

12196478

7840593

4355885

3920297

1742354

43558850

Kauno

0

0

314238

2513902

6913230

8798656

5656279

3142377

2828139

1256951

31423772

Klaipėdos

0

0

232275

1858202

5110055

6503707

4180955

2322753

2090477

929101

23227525

Šiaulių

0

0

203603

1628823

4479263

5700880

3664852

2036029

1832426

814411

20360287

Panevėžio

0

0

198679

1589435

4370945

5563021

3576228

1986793

1788114

794718

19867933

Iš viso

0

0

1384383

11075070

30456440

38762742

24918907

13843837

12459453

5537535

138438367“

 

2.5. Pakeičiu 10.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„10.2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimu (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas);“.

2.6. Pakeičiu 10.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.3. miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise, patalpų atnaujinimas, pritaikant jas naujoms gyvenamosios vietovės bendruomenės veikloms (taip pat ir pabėgėlių integracijai);“.

2.7. Papildau 10.2.4 papunkčiu:

10.2.4. statinių (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise), skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas;“.

2.8. Papildau 10.2.5 papunkčiu:

10.2.5. viešųjų tualetų, priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise, statyba, atnaujinimas rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ir prijungiant prie komunalinių inžinerinių tinklų.“

2.9. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. pabaigos.“

2.10. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15.   Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjas ir partneris turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 1 priedo 5.3–5.4 papunkčiuose. Partnerystė projekte turi teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.“

2.11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Privatūs juridiniai asmenys yra tinkami partneriai, kai:

16.1. tokio juridinio asmens vieni iš dalininkų arba akcininkų yra valstybė arba savivaldybė ir juridinis asmuo teikia viešąsias paslaugas, už kurių organizavimą atsakinga savivaldybė arba tokio juridinio asmens steigėjas ir visų akcijų savininkas yra savivaldybė ar valstybė; arba

16.2. įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės projektai (tokiu atveju, privatus partneris turėtų būti atrinktas viešai ir skaidriai, vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais).“

2.12. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d.“

2.13. Pakeičiu 24.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2.1. Pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (valdymo ir naudojimo sutartis turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka). Kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą / sutikimas turi galioti ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.“.

2.14. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Pagal Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, tokia pagalba turi tenkinti visas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 55 arba 56 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei projektui teikiama valstybės pagalba netenkina Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus arba 55 arba 56 straipsnio nuostatų, apie tokį projektą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 3 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalimi, Ministerija praneša Europos Komisijai ir laukiama jos teigiamo ar neigiamo sprendimo dėl galimybės įgyvendinti projektą.“

2.15. Papildau 271 punktu:

271. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų (taip pat rangos darbų su projektavimu) sutartys“.

2.16. Papildau 272 punktu:

272. Pareiškėjui gali būti teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.“

2.17. Papildau 273 punktu:

273. Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais, per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.“

2.18. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.          Priemonės lėšomis negali būti finansuojamos projektų išlaidos, kurios yra / buvo / bus finansuotos ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos arba valstybės biudžeto lėšomis.“

2.19. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą ir 20142020 m. rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 55 ir 56 straipsnių nuostatos.“

2.20. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Projektui bendrai finansuoti papildomai skiriama ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas proporcingai paraiškos vertinimo metu nustatytai ES struktūrinių fondų lėšų daliai), atitinkamai sumažinant pareiškėjo dalį, jeigu:

31.1. kartu su paraiška pareiškėjas pateikia projekto veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingo patvirtinto statinio techninio projekto (-ų) ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) kopijas;

31.2. projekto įgyvendinimo pabaigoje, t.y. baigus įgyvendinti paskutinę projekto pirkimo sutartį (pateikus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) prekių / paslaugų perdavimo priėmimo aktą) nustatoma, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas sutrumpėja ne mažiau nei 10 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės; jeigu projektų veiklų įgyvendinimo terminas buvo pakeistas, vertinamas pirminis terminas;

31.3. projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, arba su projektu susijusioje teritorijoje per 2 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos naujos darbo vietos, t. y. kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta; projekto atitiktis šiame papunktyje nurodytam reikalavimui nustatoma paraiškos vertinimo metu, baigus įgyvendinti projektą (kartu su galutiniu mokėjimo prašymu) ir praėjus 2 metams po projekto veiklų įgyvendinimo vadovaujantis šiais reikalavimais:

31.3.1. naujai sukurtos darbo vietos skaičiuojamos projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, ribose arba su projektu susijusioje teritorijoje;

31.3.2. nauja darbo vieta turi būti sukurta mažoje ar vidutinėje įmonėje arba įrengta konkreti stacionari fizinė darbo vieta savarankiškai dirbantiems asmenims; maža įmonė negali būti kontroliuojama didelės įmonės;

31.3.3. naujai sukurta darbo vieta neturi būti išlaikoma iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;

31.3.4. atvirame ore esančioms darbo vietoms taikomas 0,5 sezoniškumo koeficientas (kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos);

31.3.5. darbo vieta negali būti perkelta; atitiktis šiam kriterijui vertinama patikrinant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėse pateiktą informaciją;

31.3.6. naujai kuriamos darbo vietos turi būti numatytos ir pagrįstos projekto investicijų projekte;

2.21. Papildau 311 punktu:

 

„311. Aprašo 31.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvertinimui turi būti pateikiamos šių dokumentų kopijos:

311.1. kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

311.1.1. registrų centro išrašus, įrodančius, kad su projektu susijusių teritorijų sklypai yra tušti, neišnuomoti ir priklauso valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise;

311.1.2. ketinimų protokolus, investicijų sutartis, pagrindžiančias planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių su projektu susijusioje teritorijoje; tokie ketinimų protokolai ir investicijų sutartys turi būti sudaryti po Integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) patvirtinimo arba po atitinkamo veiksmo įtraukimo į ITVP;

311.1.3. techninį projektą ar techninius sprendinius, pagrindžiančius, kad suprojektuota reikiamo pajėgumo infrastruktūra; taikoma darbo vietoms, planuojamoms projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu;

311.2. baigus įgyvendinti projektą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, projekto vykdytojas turi pateikti:

311.2.1. dokumentus, įrodančius, kad projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu, yra įrengta planuota infrastruktūra (darbo vietos) ir paskelbti nuomos ar koncesijos konkursai;

311.2.2. sudarytas nuomos sutartis infrastruktūrai, esančiai su projektu susijusioje teritorijoje.“

2.22. Papildau 312 punktu:

312. Jei per praėjusius ataskaitinius metus regionas neįvykdo jam Aprašo 8.1 papunktyje numatyto ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, plano (skaičiuojant kaupiamuoju būdu), einamaisiais ataskaitiniais metais pateiktoms atitinkamo regiono projektų paraiškoms Aprašo 31.1 papunktis netaikomas.“

2.23. Papildau 313 punktu:

313. Paraiškos vertinimo metu nustatyta papildomai skiriama valstybės biudžeto dalis neperskaičiuojama projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai projekto įgyvendinimo metu mažėja tinkamų finansuoti išlaidų suma.“

2.24. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto (konkretus dydis nustatomas proporcingai paraiškos vertinimo metu nustatytai ES struktūrinių fondų lėšų daliai), atitinkamai padidinant pareiškėjo dalį, jeigu:

32.1.  projekto įgyvendinimo eigoje projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęsiamas 10–50 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės; jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęsiamas daugiau nei 50 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais. Jeigu projektų veiklų įgyvendinimo terminas buvo pakeistas, vertinamas pirminis terminas;

32.2.  baigus įgyvendinti projektą padidės pareiškėjo išlaidos, skirtos projekto metu sutvarkytų pastatų (išskyrus konvertuojamus pastatus) išlaikymui (papildomi pareiškėjo darbuotojų etatai, padidėję pastatų išlaikymo kaštai); faktinės ir numatomos pareiškėjo išlaidos vertinamos tik paraiškos vertinimo metu;

32.3.  projekto vykdytojas nepasiekia projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbo vietų sukūrimo.“

2.25. Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.3.  6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – be privalomų įgyvendinti informavimo apie projektą priemonių, nustatytų Projektų taisyklių 37 skirsnyje, pasirašius projekto sutartį, projekto vykdytojas privalo informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą du kartus – projekto įgyvendinimo pradžioje ir baigus įgyvendinti projektą (pavyzdžiui, straipsniai regioninėje ir (arba) vietinėje spaudoje, pranešimai, vaizdo ir garso informacija kitose visuomenės informavimo priemonėse);“.

2.26. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

38.1. naujų pastatų statybos (išskyrus viešuosius tualetus), esamų pastatų naujų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių statybos išlaidos, jei naujai pastatytų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių plotų bendra suma yra didesnė daugiau nei 50 proc. pirminio pastato ploto;

38.2. pastatų išorės atitvarų sutvarkymo darbai bei pandusų ir laiptų, vedančių į pastatų atnaujinimas ir įrengimas, įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.2.1, 10.2.2 ir 10.3 papunkčius;

38.3. šildomų ar vėsinamų naudojamų pastatų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, esamų išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo, įskaitant apšiltinimo sluoksnio apdailos darbų bei šildymo sistemos įrengimo ir (ar) keitimo išlaidas kapitalinio ir paprastojo remonto atveju;

38.4. pastatų rekonstrukcijos išlaidos, išskyrus įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2, 10.2.4 ir 10.2.5 papunkčius;

38.5. pastato arba patalpų, skirtų viešojo administravimo ir valstybės valdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kultūros, švietimo įstaigų veiklai (išskyrus bibliotekas ir neformaliojo švietimo įstaigas įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį) atnaujinimo, įrengimo ir konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

38.6. pastatų, patalpų, skirtų didelių ir vidutinių įmonių veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos (išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal Aprašo 10.2.4 papunktį);

38.7. gatvių, pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, priskiriamų A kategorijai, atnaujinimas ir priskiriamų B kategorijai gatvių atnaujinimas, išskyrus B kategorijos gatvėms priklausančių pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių), gatvių bortų, nuovažų, viešojo transporto stotelių, automobilių stovėjimo vietų, želdinių, apšvietimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, nevažiuojamojoje gatvės dalyje esančių lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, drenažo tinklų ir įrenginių, įrengimas ar atnaujinimas, jei tokios gatvės atnaujinimas nėra finansuojamas iš kitų ES struktūrinių fondų lėšų;

38.8. inžinerinių tinklų, išskyrus elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų įvadus projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu , viešųjų erdvių lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus, valdomus savivaldybės nuosavybės teise arba valdomus savivaldybės įmonių, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas, projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos; investicijos, skirtos inžinerinių tinklų perkėlimui, negali viršyti 5 proc. tiesioginių projekto išlaidų;

38.9. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos;

38.10. požeminių ir daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo išlaidos;

38.11. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos;

38.12. užteršto grunto ir gruntinio vandens valymo išlaidos;

38.13. vandens telkinių valymo išlaidos;

38.14. bešeimininkių pastatų griovimo išlaidos;

38.15. požeminių ir pusiau požeminių buitinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimo išlaidos;

38.16. gyvenamosios paskirties patalpų įrengimo išlaidos;

38.17. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, užtikrinimu (išskyrus pontoninius tiltus ir prieplaukas, baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto įrenginius, vaikų žaidimų aikštelių įranga, šunų išvedžiojimo aikštelių įranga), įsigijimo ir atnaujinimo išlaidos;

38.18. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami nuolat prijungti prie jų funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų, įsigijimo išlaidos;

38.19. buitinių atliekų konteinerių įsigijimo išlaidos;

38.20. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos;

38.21. elingų statyba, rekonstrukcija arba atnaujinimas;

38.22. elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stotelių įrengimo išlaidos;

38.23. pastatų, patalpų, skirtų religinių bendruomenių, sukarintų organizacijų, politinių partijų veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

38.24. išlaidos sporto infrastruktūrai:

38.24.1. universalių sporto aikštynų (sporto paskirties inžinerinių statinių, skirtų ne mažiau nei dviem sporto šakoms) ir (ar) kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių grupių, kurių bendras plotas didesnis nei 5 600 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.2. atvirame ore esančių sporto aikštelių (sporto paskirties inžinerinių statinių), kurių plotas didesnis nei 594 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.3. sporto salių įrengimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos (išskyrus veiklas, vykdomas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį; tokiu atveju sporto salės patalpos plotas negali būti didesnis nei 594 kv. m);

38.24.4. sporto paskirties pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių, skirtų švietimo įstaigų, kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai (išskyrus vaikų neformalųjį švietimą), profesionalių sporto klubų veiklai ar sporto šakų federacijų varžyboms;

38.24.5. universalių sporto aikštynų, atvirame ore esančių sporto aikštelių ir kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių su specialiuoju apšvietimu ir (ar) tribūnomis, įrengiamų projekto teritorijoje, ir specialaus apšvietimo ir (ar) tribūnų, įrengiamų su projektu susijusioje teritorijoje ir skirtų projekto metu sukurtos sporto infrastruktūros poreikiams, statybos, rekonstrukcijos, remonto, įrengimo išlaidos;

38.24.6. švieslenčių įsigijimo ir įrengimo, pastatų universaliuose sporto aikštynuose, atvirame ore esančių sporto aikštelėse bei kompaktiškai įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos.“

2.27. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Jei pareiškėjui arba partneriui nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso tik dalis planuojamo atnaujinti ar konvertuoti statinio, netinkamos finansuoti laikomos pareiškėjui arba partneriui nepriklausančiai statinio daliai tenkančios statinio atnaujinimo, atnaujinimo ar konversijos išlaidos. Pagal tą pačią proporciją nustatoma ir netinkamų išlaidų dalis, tenkanti projektavimo, statinio techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, tyrinėjimų ir panašioms išlaidoms, susijusioms su statinio atnaujinimu ar konversija.“

2.28. Papildau 411 punktu:

411. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnio 10 dalyje ir 56 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.“

2.29. Papildau 412 punktu:

412. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji suprantama De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.“

2.30. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.“

2.31. Papildau 421 punktu:

421. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pareiškėjo pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.“

2.32. Pakeičiu 49.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.14. kai paraiškos pateikimo metu darbų, prekių ar paslaugų pirkimas yra įvykdytas, kartu su paraiška turi būti pateikta:

49.14.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių su rangovu ar prekių tiekėju, ar paslaugos teikėju kopijos ir šių sutarčių pakeitimų kopijos, ir (arba) kitų dokumentų, kuriuose nurodytas pirkimo objektas, apimtis ir kaina, kopijos;

49.14.2. pirkimo dokumentų, jei šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, ir jei šiuo pirkimu įsigytų darbų, prekių ar paslaugų, kurias prašoma finansuoti, vertė viršija 175 000 eurų (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), kopijos;

49.14.3. darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma paraiškoje sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentų kopijos;“.

2.33. Papildau 49.19 papunkčiu:

49.19. valstybės pagalbos atveju informaciją apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus ir valstybės pagalbą (Aprašo 3 priedas).“

2.34. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus. Nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.1 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 4 priedą, o nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.2 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 2 priedą.“

2.35. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba, jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka, o projekto lėšomis įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose ir su projektu, kuriuo buvo įrengiami sporto paskirties inžineriniai statiniai, susijusiose teritorijose 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos negali būti įrengiamos tribūnos arba specialusis apšvietimas, kurie būtų skirti projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros poreikiams.“

2.36. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus nurodytus Aprašo 18 punkte ir 19.1– 19.3 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).“

 

 

2.37. Pakeičiu 1 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 ir 8 punktuose.“

 

 

 

2.38. Pakeičiu 1 priedo 4.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

 

2.39. Pakeičiu 1 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 26 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.2.1 papunktyje.“

 

 

 

2.40. Pakeičiu 1 priedo 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

 

2.41. Pakeičiu 1 priedo 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

 

 

4.5.1. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 272, 412, 42, 421 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal De minimis reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

4.5.2. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente, nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 27, 271, 37, 41, 411 ir 42 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojami pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.“

 

 

 

2.42. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.1 papunktyje.“

 

 

 

2.43. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.44. Papildau 3 priedu (pridedama).

2.45. Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Tomas Žilinskas

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas

 

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikru kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas), 55 ir 56 straipsnis.

 

 

2. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (ių) pavadinimas (i)

 

 

3. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

3.1.1

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmone, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

3.1.10.

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. EUR arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. EUR tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

3.1.11.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus Reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.14.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

3.1.15.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.16.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai sporto ir daugiafunkcėms laisvalaikio infrastruktūroms

3.2.1.

Ar sporto infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 55 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.2.2.

Ar laisvalaikio infrastruktūra atitinka Reglamento 55 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.2.3.

Ar sporto ir daugiafunkcės laisvalaikio infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 55 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.2.4.

Ar sporto infrastruktūros naudojimo kainų nustatymo sąlygos skelbiamos visuomenei pagal Reglamento 55 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.2.5.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti ir (arba) eksploatuoti sporto arba daugiafunkcinę laisvalaikio infrastruktūrą suteikiamas pagal Reglamento 55 straipsnio 6 dalį?

 

 

 

 

3.2.6.

Ar pagalbos yra prašoma tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurios pagal Reglamento 55 straipsnio 8 dalį yra investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą (kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 29 ir 30 punktuose)?

 

 

 

 

3.2.7.

Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 55 straipsnio 10 dalyje?

 

 

 

 

3.3. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

3.3.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.3.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.3.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.3.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.3.5.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

_________________________________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija__________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGNOZUOJAMUS FINANSINIUS SRAUTUS IR VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

 

 

 

 

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.*

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais.*

Projekto pradžios metai

Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.*

Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma apskaičiuojama pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6)

 

 

 

 

 

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI**

Nr.

 

Nominalioji grynoji dabartinė vertė

Realioji grynoji dabartinė vertė

 

2.1.

Alternatyvios investicijos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčių suma).

 

 

2.1.1.

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.1.1 iki 2.1.1.n suma).

 

 

2.1.1.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Aprašo 37 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos, nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

2.1.1.n

 

 

2.1.2.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.2.1 iki 2.1.2.n suma).

 

 

2.1.2.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriumi ir Aprašo 38 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

...

 

 

 

2.1.2.n

 

 

2.2.

Veiklos išlaidos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos išlaidos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „D.1.“).

 

 

2.3.

Veiklos pajamos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių suma).

 

 

2.3.1.

Veiklos pajamos, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos pajamos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „C“).

 

 

2.3.2.

Investicijų likutinė vertė, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma diskontuota investicijų likutinė vertė, nurodyta investicinio projekto biudžeto eilutėje „B“).

 

 

2.4.

Veiklos pelnas, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.3 ir 2.2 papunkčių reikšmes).

 

 

2.5.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal Reglamento 55 arba 56 straipsnį, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.1.1 ir 2.4 papunkčių reikšmes).

 

 

 

 

 

 

 

*Visi duomenys įrašomi iš valstybės pagalbos gavėjo investicinio projekto, parengto pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

** Duomenys į šią lentelę perkeliami iš kartu pateikiamos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos su investicijų projekto rengimo metu galiojančia bazine norma, kuri skelbiama interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6).

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas)

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (jei taikoma)

 

3. Paraiškos / projekto veiklų patikra dėl atitikties De minimis reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (OJ L17, 21.1.2000, p. 22-52)?

 

 

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal De minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

 

 

 

(Nurodyti De minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į De minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

4.

Ar teikiamas finansavimas atitinka De minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

____________________