VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 7 d. Nr. V-624

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. išdėstau Įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formą nauja redakcija (pridedama);

1.2. išdėstau Įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formą nauja redakcija (pridedama);

1.3. išdėstau Įsakymo 1.5 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formą nauja redakcija (pridedama);

1.4. išdėstau Įsakymo 1.6 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formą nauja redakcija (pridedama);

1.5. išdėstau Įsakymo 1.7 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formą nauja redakcija (pridedama);

1.6. išdėstau Įsakymo 1.8 papunkčiu patvirtintą Pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formą nauja redakcija (pridedama);

1.7. išdėstau Įsakymo 1.10 papunkčiu patvirtintą Prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formą nauja redakcija (pridedama);

1.8. išdėstau Įsakymo 1.11 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.9. išdėstau Įsakymo 1.12 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.10. išdėstau Įsakymo 1.14 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.11. išdėstau Įsakymo 1.15 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.12. išdėstau Įsakymo 1.16 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.13. išdėstau Įsakymo 1.17 papunkčiu patvirtintą Elektroninio pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.14. išdėstau Įsakymo 1.19 papunkčiu patvirtintą Elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formos duomenų struktūros aprašą nauja redakcija (pridedama);

1.15. pakeičiu Įsakymu patvirtintas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles:

1.15.1. papildau 3.7 papunkčiu:

3.7. VDU – vidutinis šalies darbo užmokestis, tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

1.15.2. išdėstau 13.6 papunktį taip:

13.6. laukelyje 7 nurodomas draudėjo elektroninio pašto adresas;“

1.15.3. pripažįstu netekusiu galios 13.9 papunktį;

1.15.4. pripažįstu netekusiu galios 13.10 papunktį;

1.15.5. pripažįstu netekusiu galios 13.12 papunktį;

1.15.6. pripažįstu netekusiu galios 13.13 papunktį;

1.15.7. išdėstau 14.4 papunktį taip:

14.4. laukelyje A4V nurodomas apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), laukelyje A4P nurodoma apdraustojo pavardė.“;

1.15.8. išdėstau 15 punktą taip:

15. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus draudėjas, teikdamas duomenis apie asmenis, kurių duomenys negali būti atskleisti, SD pranešimuose nenurodo apdraustojo asmens kodo (laukelis A2), vardo, pavardės (laukeliai A4V ir A4P) bei to asmens vaiko asmens kodo (laukelis A18) ir jo gimimo datos (laukelis A19).“;

1.15.9. išdėstau 16.7 papunktį taip:

16.7. valstybės tarnautojas ar asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 08);“

1.15.10. išdėstau 16.17 papunktį taip:

16.17.     asmuo, kuris mokosi pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantas), -  jo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 18);“

1.15.11. išdėstau 16.19 papunktį taip:

16.19.     asmuo, atlieka karo tarnybą studijuodamas karo mokymo įstaigoje (kariūnas), - jo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 20);“

1.15.12. pripažįstu netekusiu galios 16.20 papunktį;

1.15.13. papildau 16.23 papunkčiu:

16.23. asmuo, nurodytas 16.1 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, arba asmuo, nurodytas 16.18 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (priežasties kodas – 22);“

1.15.14. išdėstau 20.3.1 papunktį taip:

20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis arba asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (šių Taisyklių 16.21 papunktis), nurodomas sudarytos darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis - papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41):“;

1.15.15. išdėstau 21.3.3 papunktį taip:

21.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ arba „16“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas, laukelyje A8 - teisės akto pavadinimas pasirenkama iš formos klasifikatoriaus). Jeigu teisės aktų klasifikatoriuje nėra reikiamo teisės akto, laukelyje A7 įrašomas kodas „K99“, o laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.“;

1.15.16. papildau 47.1.10 papunkčiu:

47.1.10. asmuo, nurodytas 47.1.9 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 10);“

1.15.17. išdėstau 51.2.7 papunktį taip:

51.2.7.    medicinos ekspertams ir kitiems specialistams, atliekantiems teismų ar kitų teisėsaugos institucijų paskirtas teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus, taip pat asmenims, kuriems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje (priežasties kodas – 07). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos apdraustuosius, kurie, atlygį mokančioje įstaigoje ar institucijoje, nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis;“

1.15.18. išdėstau 51.2.8 papunktį taip;

51.2.8.    kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 08).“;

1.15.19. pripažįstu netekusiu galios 51.3 papunktį;

1.15.20. išdėstau 51.6 papunktį taip:

51.6. Apdraustiesiems apskaičiuotos premijos, pašalpos ir kitos išmokos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, minėtos sumos nurodomos SAM pranešimo SAM3SDP priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos.“

1.15.21. pripažįstu netekusiu galios 53.3 papunktį;

1.15.22. išdėstau 55.2 papunktį taip:

55.2. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma, apskaičiuota laukelyje P3 nurodytu tarifu nuo laukelyje A11 nurodytos pajamų sumos eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31 sumos nurodomos litais, centų tikslumu.“;

1.15.23. papildau 55.5 papunkčiu:

55.5 laukelyje P3 nurodomas apdraustajam kalendorinio mėnesio pradžioje taikomas bendras įmokų tarifas.“;  

1.15.24. papildau 56.10 papunkčiu:

56.10. laukelyje P3 nurodomas apdraustajam laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu taikomas bendras įmokų tarifas.“;

1.15.25. išdėstau 77.1 papunktį taip:

77.1. draudėjo prašymu:

1.15.26. papildau 77.1.1 papunkčiu:

77.1.1. duomenys už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. gali būti tikslinami pateikus elektroninį arba rašytinį prašymą, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau - tikslinami tik elektroniniu būdu;“

1.15.27. papildau 77.1.2 papunkčiu:

77.1.2. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai prašymus dėl duomenų tikslinimo teikia šių Taisyklių 9 punkte nustatytu būdu.“

1.15.28. išdėstau 86.9 papunktį taip:

86.9. PT-NP-SD priedas „NP-SD pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD pranešimo duomenis (už laikotarpius iki 2018 m. rugsėjo 30 d.).“

1.15.29. papildau 86.10 papunkčiu:

86.10. PT-NP-SD2 priedas „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD2 pranešimo duomenis (už laikotarpius nuo 2018 m. spalio 1 d.).“  

1.15.30. išdėstau 120.1 papunktį taip:

120.1.     Tikrinant pateiktus SD pranešimus automatiniu būdu:

1.15.31. papildau 120.1.1 papunkčiu:

120.1.1. atliekama duomenų rizikingumo vertinimo analizė, kurios metu nustatomi galimai neteisingi ar nepagrįsti SD pranešimais pateikti duomenys;“

1.15.32. papildau 120.1.2 papunkčiu:

120.1.2. analizuojamos draudėjo nurodytos atitinkamo kalendorinio mėnesio apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos, vertinant ar draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos,  nėra mažesnė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), kartu vertinant VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis.“

1.15.33. papildau 120.1.3 papunkčiu:

120.1.3. analizuojamos draudėjo atitinkamų kalendorinių metų apdraustajam asmeniui Registre įrašytų draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos, vertinant ar nepasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.“;

1.15.34. papildau 120.3 papunkčiu:

120.3. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) apdraustajam nurodytos atitinkamo mėnesio draudžiamosios pajamos mažesnės kaip MMA (kartu vertinamos VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos išimtys), automatiniu būdu apskaičiuojamos ir į Registrą įrašomos papildomos draudžiamosios pajamos ir įmokos. Apie papildomai apskaičiuotas įmokas draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis.“;

1.15.35. papildau 120.4 papunkčiu:

120.4. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (2-SD pranešimas, 13-SD pranešimas, SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) nurodytam apdraustajam priskaičiuotos vienos ar keleto iš socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos nuo sumos, didesnės negu atitinkamų kalendorinių metų VDU suma, SD pranešime nurodytos įmokos perskaičiuojamos ir įrašomos į Registrą, o draudėjas EDAS priemonėmis informuojamas apie įmokų perskaičiavimą ir apdraustajam taikomą socialinio draudimo įmokų tarifą. Toliau skaičiuojamos kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1-1.5, 1.7-1.12, 1.14, 1.15.2-1.15.8, 1.15.10-1.15.13, 1.15.15-1.15.16, 1.15.20 ir 1.15.30-1.15.34 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.6, 1.13, 1.15.18-1.15.19, 1.15.21-1.15.24 ir 1.15.35 papunkčiai įsigalioja  2019 m. vasario 1 d.

2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, valstybinio socialinio draudimo įmokas teikia naudodami iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusių formų šablonus.

 

3. Į p a r e i g o j u:

3. 1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajai patarėjai, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                     Ježy Miskis